figorI dwA Re\wwil[A= buA Moehgolcooa Si( DehrI Sidodeit, DehrI foije& DeI Kimoa
2016-10-21
feoisDrelI folo_ oa foiedosoa O YekEt SorgegolI iia proqwsso* figorI dwA Re\wwil[A DeI fna foa O Hoyedoge* Se* t iia 13 dO \Enbwrra Hoda dO Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegolI iia bEeesI bEdoje$ oa bEyerdoola fegoljejO YerilcejeI. figorI dwA Re\wwil[A B& DelekEI dO NeredeI fe[I iia DeokEt SodologecI bEiieesea DedoI foikEI Moehgo& Sodolo& dO kuhsea frde^ SiejilekEa O folea feji& NI firekEdoI HoiicI foiI t dO fesorO foinedeI Sodolgea O foi$ Bloa foiledehsea Yo^. Dera bE* DekErekuA fegoljelda fca kEdokEa Se* t iia Dere) t :2016 foa O Jirgodoge* Se* t iia 30 - O fdo*" 88 Nesoa dO bEa Degele& DeKsohsea Yo^. NeredO frdemdea proqwsso* MenI DehrI BleeO Kirde& t bEa Sodol) t, SiejilekEt, forcigol) t iia feji& iiea NikEt Horo^ CO forkugedoI kEmedeit. - Da MesI folea kEla MedeK Yo^. Dea O MerkEji& YegO BI? - MinO MerkEji& B& DeokEcI, buA kEla SiejilelcI busI. fe[I iia DeokEt Sodolde(. FiDelI, feehklI, qren]a kEla fca Gede% t LeDia, kwrwit, foro_, kudeoa, Moehgo&, YePa, kwrmea, fispEnI kEoa Sodolgea O Neliyeoa kEla Mede% t. folea kElea O DolI fesieelejO Sodol) t bEa kudeit. - Da bEeesI Ne* oa iiea DoeeeI YerijO foihKkEcI? - buA MesI folea Seiia bEeesI DeI bEiieesea. fiDelI dO YekEt SorgegolI dO bEiieeO dO MinI kudeoa Sodolo&, YePa Sodolo& Bloa fe[I iia DeokEt Jigede( felderdeI bEeesI Ne* DeI bEiieesea BlbEcO Moehgo& kEla, Moehgo& oa DeokEt iia Geeeca CO bEeesI bEiigedoI Yo^. - DekEkEoa YegekujO Moehgo& SodologecI Bloeesea Yo^ BI? - 19 NesO DeI bEiieeO dO bEa buA NikEa No^ foljO foijehsea Yo^. Dera No^ dO Ciehku_ Hegea O Jiro( Bloa Kiyoit Hegea O Deme) t bEiieesea. MesI Sonireee& DeI SeneeedejO << f-eda Yeme* fooe( t DeI foikEt bEii) t B&, fkEt kEla bE* NI foehsijO SoreeO Yomsea >> kEjO Bdoeedeeesea. DekEkEoa Moehgo& buciit SoreeO Kise& Demeolo& DoirojO, Moehgo& kElea O SoreeO buciit oa fri& dO Geroeesea. DoeeeI iia foiI t dO DeiimO No^ MesI HoB* bEiieesea. Bi* fer) t bEa bEregeoa bublI iia HolBgea dO focijO, Moehgo& kEla bE* bucihsea bublI Jekuyeleeesea. Hemo( oa Sonireee& DeI NI kEdoa Se* t iia Dere) t NI buA No^ DeI Bloeesea. buA bublI iia Moehgo& forcigol) t iI fiDelI kEla bE* bucihsea bublI DeI HericegoljO foehsijO, forcigoljO fkulehsea. MedekEjI, Dera foiI t dO felde) t Mede( DeI forcigoljO bEiieesea bEiieeO. kEK dO bEa DekEjO La Moehgo& kEla Soroeesea da. foinea dO bEa Hoye* Ji& Jerocegoloeesea. - Dea dO fodO Dera No^ BI oO? - BI BI, Dera HoB* Needia No^ iiea MesI Seiia Hedegelede(. - feoisDrelI dO firejO fejilleeeO Bloeesea DoeeeI bEa YerijO foihK% t oO? - DelekEI dO felderdeI frdemdea Jo[wppwA DoicI B& MinO bEeesI. bEeesI MinI Neda dO feoisDrelI iia foiedosoa O YekEt SorgegolI dO do\DorenDoi* DO SorolceeeO iI Joiblehsea Yo^. bEeesI iia iiea Joiblehsea O DegegO 1956 foa dO feoisDrelI dO firejO << kudeoa Moehgo& oa Soyo& oa Herilce) t HolB) t= YwloI Coi]eI iia Sodol) t >> Sedo$ iie* do\Do* oa JerkEt Hemegeleeesea. DeKa O Dere) t feoisDrelI iia foiedosoa O YekEt SorgegolI bEeesI bE* foiledekEK Sene& Delbueesea O DegegO buA f-eda fe[I iia DeokEt iia Lw\]I foehsijO fkulehsea. kuciye& JigejO, Lw\]I foehside( bEiieeO dO Sodol) t kuK Ce( YerO fca bEa GereeO foikEI, Kise& Joril) t MinI Sodolgea O feji& kuK bEiieesea Dola SorgegolI dO bEa Sene& DelbubEI. Kiselda iI MinI Kiliyea feBeesea iie*, Dera Ce( fca HoiisI JoibkEa Sodolgea O feji& kujO bEii% t. MesI folea Doiso& kErehjiKlohsea. Dera Dodo* t Ciehku_, foikEdeI, Kiyoit, MoiehkEt, HobuleI kEoa Moehgo& oa DeBa Hegea O Sodol) t bEiide( Yo^. - Da folea Seiia bEeesI DeI bEiieesea kEme& t. Ni|le_ PppwA Dea O bEeesI oO? - buA feoisDrelI dO fireK fca bEa fmo% t Ni|le_ PppwA DeI HolB) t DoeedegejO, Seiia feeda Bloeesea bEiibEI. Dera foiI t dO PppwA femwri\Et iia SiywDlI dO femidorede( bEiieesea Yo^. femwri\Et dO Hoye* CO fode) t focijO buA PppwA bE* Moehgo& kEla, kEla Siejile& oa foeeegea Jigelgeeesea. DekEK bE* Ni|le_ PppwA MinO Neiija bEiieesea, MinO bEeesI CO bEiieesea. Dera foiI t B& 1978 foa bEiieesea Yo^. Hemdoda bEa << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> I foehsieesea. PppwA JiehkunI kEla SiejilelcI Kimoa bEii& t. PppwA, SenjwywwA Hoye* HemdO fejillede( bEiieesea Yo^. SenjwywwA B& SDelia DeI foii* t bEiieesea Kimoa. SDelia DeKa DeI Moehgo& folo_ oa kEla, buciit oa Bdol) t iI Joibleldodeit bEiieesea. kEde& t bEiide& f$ foikEiidejO, BlbEsore& DeI, SekEkEdea Kimo_ I kElmehdeKljO fkuleK dO PppwA foibE* I NI bErieeO Gerce) t foikEI kEdeit I MederekEoa foro_ fca DoirbEjO, PlendA DO focigeoa, Deeda fca bEa kwrmea, kwrmea fca femwri\Et dO focieesea Yo^. DekEK dO PppwA fkEne*, Hoye* KiO bEa feBgeoa YeBeesea. PppwA MesI folea kEla Mededeit bEiieesea. Dera bE* NesO bEreeeO iia iiea fmo% t Neda DeI fegoljeeeO dO bEa= << buA fna NesO bEa HeremseeeO foikEI bE* YekEt iI kujO BidokEjO foiehkErekE& t. Heria Geeeceeeea Senegea fca Gerde( foikEI Yo^ B& Moehgolcooa I Moehgo& buciit fca NI SelgejO, foro_ buciit DO forogoleeO feji& dO forolcejO YeBeesea dO bEa HeremsejO bEii% t >> kEjO kElehsea Yo^. foinekE*, DeKa O kElehsea iie* Moehgolcooa Moehgo& buciit iiea Solieesea iie* Moehgo& kElea O Dereeele) t feldeeedejO, foikEt iia foiedosO fbderejO, foiI t NI fkEsiit foikEI Bloeesea iie* Seiieeea kElelkEt NI bEiieeO foikEI Bloeesea. Moehgolcooa foibErseoa iiea feehjegereeeO foikEI bEii) t bEiijO Mede% t, GedegedO Kimoa YeriI t iI NI SonoseeO dO Deeit kEiiKlohcI SonosoeedejO, SoreeO dO MesI kEceKO kEla Siit Seneeedede(. fna NI GedegedO Kimoa Moehgo& kEla SoreeO fca bErkEsiyedeit bEsa NikEa Sildegea Blde( bEiieeO Megeoele& DeI. :Yerilcel) t Ua foirKljile& I Mea O Sonia O Si% t doge* fca foehsigereI"
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-03-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa LebEroDorI << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI iia Ge, fodokEre& bEeesI DeI MeDwmeDi( oa KiejekEiireKlo