Joi, SeregolByea= buA KidekEt DoirokEdoI B& JirojO CO, bucijO CO CideeeO foikEI bEiieesea BlbEO
2023-11-17
Moehgo& folo_ oa fereoa oa forea JokuyelcI, Soyo& oa GebuyedO JioeKldea, firegO NeiireeecI, JirogecI, SeoeKlcI Joi, SeregolByea kEmeK fna frku^ Kimoa Mea O Sonia O Rwde\]I bE* foiI t foiyeskEa Morilede( Yo^. NikEa No^ oa iiea Ne* t LokEt fedelI, YosodeI Moehgo& Soyo& oa foreleaBloeesea, folea DeledO BidokE& Dogorbu& DeI Serego& fe( t iI fna fode) t dO doge* oa Jocia iie* forieesea Yo^. - folea DeledO BidokE& Dogorbu& DeI Kimoa DeI YerilceeeO MesI Seiieeea CO, bEsa kEceKO Yo^ bEii% t. DekEK bE* fna fode) t dO, Moria O Sedo$ iie* kuA forea BidokE& fca DenI SonireeeI t. Dea O forea BidokE&, Sodol) t iI fna Sedo$ iie* HolBjO BleeO MedO Seneeede& t. YerO finO kErkua JirojO fkulebEt?- buA GorbEa NesO DeI fca MorI fonojO fkulehsea. DeB DeI dO bEa Negedo^ oa MorI fonoeesea. 13 - DeI dO bEa Moria dO Kiedodehsea bEii) t Yo^. Mea O fejiI t MorI foyegecI Kimoa Dola CegesO foihKkEoa, fna MorI iI JirO kEdeit bEiibEI. DekEkEoa JiroeeO bE*, << fna busI ft, kEdesO finO fiimO busI,,, >> kEmekEoa JesejO foihK% t. Jiroeesege* bEiide& t MorI Si( BsO, KirokEsO Siit Blcieee% t. fejiI t MenI, KirokEsO SiejI iia MorI Blo& t, fna B& CinO t iia SiejI iia MorI kEmekEoa Yeri% t La da. <<Moria O SiejI iia Sodo* >> kEjO feiieeobdo* Yego^ t BI. NemeiI DekEjO Dera Ciit foroKO fegeji^ iie* forogoljO foihKhsea bEii) t Yo^. fejiI t MenI Moria O foyegecI Kimo_ DeI << fiimO MorI B& Hordole% t, DeiimO finO HordoleeeO foikEI >> kEmekEoa La YerijO bEiide( bEiibEI. Moria O DoeeeI buciK MenI CO Cegego* iiea bEsa La fejiI t DeI HolB) t DeI. Mea O fBkEt B& fordO iia Degocia Kimoa bEiieesea. fejiI t MenI BgonI DegoO Degole% t. Siloit I B& Neliyeoa bE) t dO bEa bucikEoa, Neliyeoa SeK& dO Degoa O Siloit buciK Bloeesea. Degoa O Siloit B& kEceKO SiO da. fodO B& Kimo_ bE) t fca bEa foicinea DegoO JokuyejO bEii% t. buA DekEjO Cide) t foikEI, 30 KircO bEiijO Degoa O Siloit bucihsea. - << Herede& bEiisa iia fone) t >> - iI Degocia kE, bEdobEye* GoweI foibE* iiea Dea dO Jekuyeleeesea Yo^ bula. Dera foiI t dO folea Degoa O foikEt bucicikEhsea bEiibEt oO?- Moehgolcooa Me& Soiroit iiea Dogelegeoa bEiide( foikEI. DeiimO fca forea BidokE& iiea Dogelegeoa DemeI kEjO buA Bdode(. bEroeece) t bE* 100 - geoa Degoa O Siloit bEii) t bEiieeO. << Herede& bEiisa iia fone) t >> - iI 1990 - kEoa foa dO bucihsea. buA Jokuyelcioa oa Horiyea DekE* t bEiieesea. kEde& t kE, bEdobEye* firebEI. << fKlea CeehkE* HeehgeI >> - iI La Degolede( Kimoa bEiieesea La da. DekEkEoa << fe( t ft, NikEt Seiieeea, Moria O DoeeeI DegoO bucikEcI. Moria O DoeeeI Degoleme* bEii% t >> kEmehsea. Dera foiI t dO P, bEdircI, Go, DerebusI Ne* oa << Gelsi* t iia fone) t >> Gercieeeeesea bEiieesea La da. CI kEa iie* feI t buciKlK Yo^ kEjO buA fesegobEI. Go, DerebusI GoweI bE* kulkE% t kEK bE* finO buA << Ja >> kEmehsea Yo^. DekEkEoa DeKa fca Neliyeoa Hoii% t Siloit iiea bucijO foihKhsea. NoiKkEkuA CinI feBgeoa YeB& t. Go, DerebusI GoweI dO foihKkEdoI, L~e, bEdosoiroeit dO foihKhsea bEiieesea. Dera Hoye* kulI iia Ceriit oa Degocioa bEiieesea La da. Heria L~e, bEdosoiroeit YekEt Hordoa feI t JokuyejO, Doo* t bEa Dereeesea SiO. - KiedO fbEoecia I DebEjO Deiijea DekE* t frkua fireK KicO iI Hordoa Moria O kEiimorI Loiehda Heiireleeesea kEjO kE, bEdobEye* GoweI Yeride( Yo^ bula,,,? - Moria O Degocioa oa foroldogea dO Silgereeesea DegoO Yo^. L~e, bEdosoiroeit buda Hoye* << Seiieeea Degocia O foirokEsoa Ki& I Herede& bEiisa iia fone) t bE* kujO foihK& t >> kEjOYeride( Yo^. foikE* t Jelego_ DegoleI t kEdeit Yo^ bula. foihdeit foikEI kEmehsea. Heria kEedeI iia foI bE* << Ciehku_ >> Jirgelseiieeea, Ce, DoibsiedeK_ Hoye* YekEt Seiieeea Neiiregol) t bE* Degoleeesea SiO. - Da B& MorI YekEt Jirode(. YerO finO MorI JiroeeO dO Yeme* foeceli( bEiide( BI?- Moehgo& oa JirogecI Ne* Deehdegea MorI JirojO La fkuledeit. Moehgo& Kimoa MorI MedeK foikEI bEii% t kEjO bEiieeO foikEI, fileehgoI t JirogecI Ne*. Heria NikEt JobEleeit bEiide(. Hoii% t DeKsohsea, MenI fca DekEkEa foiI t iia Kimo_ B& Domso! Si( MorI Jirogeoa bEiide(. Moehgo& MorI foikE* t SiO da. SeK& oa foiI t iia JirogecI Ne* Heria Moehgo& MorI iI Seiia JirojO bEii) t SiO. buA B& Moehgo& MorI La Jirode(. Moehgo& MorI fB&, HeB*, Nemo*, Joa foikE* t bEiide(. Heria SiejidO MorI iI foyegecI Ne* La Seiia Jiro% t. Herede& bEiisa PirBje$ kEdeit Kimoa B& JirogecI, SiejikEcI Kimoa bEiieesea Yo^ SiO da. foyegea DekE* t Jiroeesea Jiro( ooa fenO foiledehsea bEiide(. DeKa I finO folemjileeesea, JirogecI busI, foyegecI fedogociafolo_ ooa MorI iI Seiia Jirode(. DeiimO NikEt filge) t Nogooa bEiide(. fodO B& ModwrnisDA JirogecI Ne* folea BljeI. - Da MesI folea Kihji^ oa JokuyelcI DeI fejilleeesea Yo^ bula. Hemo( oa JobEgejO Bidohsea Yeme* DegoO bEiide( BI? - fe, f-ehkEdeiiBeit buda Hoye* oa << Hea kEedeI fegola >> kEjO KiedooekE& oa DegoO BI. kEedeI feiime( oa Soilda DegoO. Jokuyelcioa oa fble& oa Si, Soiroehje$ GoweI Degoa O Siloit I bEdolede( bEiibEI. Kihji^ oa Jokuye& I De, Lobseehsire$ GoweI bEdolede( bEii& t. Si, Soiroehje$ GoweI << DegoO BleeO dO kEceKO, kEa DegoleeeO Yo^ >> kEjO bEiigeoa bEdolegeoa foihKhsea. fe, f-ehkEdeiiBeit MenI Lobseehsire$ GoweI dO febEcijO foijeKljO La da. bEsa La << Seiia Siloit bEii% t, kEK dO bEa DegoO BleeO foikEI da >> kEmeK dO finO f-ehkEdeiiBeit MenI << Seiia DegoO Blo% t >> kEjO kElehsea bEii) t Yo^. DekEkEoa SoirekEI SiO, DegoO Bloeesea. Dera kEceKO foikEt DeI DegoO iI kEedeI iia kua YekEt Degole% t. kEedeI iia SorgegolI Nogooa DO Jigeeesea Yo^ bula. - Da Yeme* Jokuyelcioa DeI fileKO DodonO bEiibEt? - Mea O forea Jokuye& oa << Ge& >> NikEdo& fca fodO B& DoirbEt DeBeeea La Kimoa foiledekEoa bEii% t. Dedea O Domda fca Wci, DesibElbE* buda foiI t Deeit oa, 24 - 25 NesO DeI fca bEa foiyerkEhsea. Wci, DesibElbE* MenI GeldeI, CoeedeI Moede( Kimoa SiO da. foedoO Jeeit DoirK DeI Kimo_ foiyerkEdeit Yo^ bEii% t kEjO Nedo* Bdoeedede(. MinO Jirode( De& t YekEt NoilokElehsea bEiieeO. fna Jiro( CinI YekEt Seiia BljI, Ci^ t dO NikEt La foikE* t Yego^ t bEii% t, Siloit CinI Jiro( DeI bEii% t, Jiro( CinI Siloit DeI bEii% t kEdeit bEii& t. Jirode( Kimoa NikEt Yego^ t iI foikE* t De& t fca fenO DoirsolejOHerede( B& bucideit Kimoa bEsa foikE* t De& t iI Herede( Yo^ bula La da. Go, MeedO - fooyO budea fca fereI feeeemeoa. Jihjioa DO Joseleeit dO Gero& t. bElbE*, buda Hoye* fembE* t HedejO foihK kEmekEoa focigeoa, Hedeeesea CO Yego^ t bEiieeO foikEI, SelbuA iia Deeda focigeoa Siloit bucikEoa Segocieee% t. bElbE* oa Ye( Dera foiI t dO bucihsea Siloit ooa YekEt Seiia Bloeesea bEiide( Yo^. DekEjO bEI t bEI t bEa YekEt HorcelejO YeBjeI, buda. - kElmehdehseoa oa Doreseee& oa Kisiyea O bucikEsO iI Da Jokuyeeesea Yo^ bEii% t SiO da?- Jokuyelcioa oa Domda foroldogea Jerleeesea Yo^. DekEkEoa DoiroKlehsea. Ce, flbEhdorjI iia Ge* oa foisoit DeI buciit BI. Ce, flbEhdorjI Dera foiI dO YeroehkEI Seiioa bEiieesea. DoirbEt Yo^ oO, Hoyereeea Moi*, KiejekEI fooe( t DeI bEiieeO Silgego* Delbueedede( foci* Kisiyea O bucikEsO feiieeobdo* kEceKO SiO. << JoibleldO iia Deiicioa oa Doreseee& I DehrI dO Nera DeI HemdO MoiehkElebEI, Geje* DO Ge& DeI HemdO DereeelebEI >> kEjO De, PirBdorjI GoweI iia GoyO foikEt BI SiO da. YerO fca JiehkunI Kisiyea O bucikEsO YekEt HoB* bEiide( Yo^ bula. MinO kuA B&= Helegoa fidekE& CoiKrehsea Hedea JirokEt ZerkureeeseaHe* t Deroeesea Ji& ooa I Hemo( Moehgolcooa BO Merdeeedoa kEmehseafoikEt DeI SiO da. - Da YegO bE* bEeeereeede( BI?- Moehgo& oa fegoO YekEt KidekEt. fe( t fenO KidekEt DoirokEdoI bEiieesea B& JirojO CO CideeeO foikEI, bucijO CO CideeeO foikEI bEiieeO bEiieesea bEiieeO. Doi, Coode& bEeesI MenI << CI B& KidekEt bEa La buciK Kimoa SiO. NeKdelcioa oa feeeoI bEa bucibE& fileKO buci% t da >> kEdeit bEii& t. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D