Pi, bEiigeli^ t= Bgoa Cilegooa << 4 di >> JokuyemjI, Doirsole& DeI bEiide(
2023-11-10
DelekEI iia foi$ DO BirioekEKlK iia Doleda DoeeeI iia Soyo& oa foi$ DelekEI Neiida iia Hoo_ foikEI GeiieeemsieedO foi% t CenedeI bEiieeO Silgego* Delbueedede(. DekEK bE*, foiehkErehsea Se* t dO DelekEI iia foi$ iie* Yoinws|BirioekEhsea Bgoa Cilegoa Kisiyea O DoeeeI << JenebEje* >> Moi[wI iia Jekuro&, foreli( Sodolo& oa foeeegea O do\Do*, JirogecI Pi, bEiigeli^ t DeI YerilcebEI. - Bgoa Cilegoa O Sedo$ iie* Da 20 GeroI Ji& JirojeI.Yegekugeoa Coeeo^ fna Sedo$ I SoehgobEt? - buA DoirsoleK foreli( oa DomdedO SorgegolI iI JirogecIMerkEji& iie* DeKsohsea. FeB MenI DeokEt, Soyo& oa MesI YekEt Coeelegol) t DeI Kimoa bEii& t. Hedea Jiro( oa No^ ooa I fenO buA YekEt foijedeit bEiibEI. DeiimO fca Hedea Jiro( oa Doirsole& ooa kEokEoa bEiieeO fca MinI Seoeku& dO Honoeesieesea. DekEkEoa 1999 foa dO YekEt SorgegolI dO SorcO bEiieeO dO bEa DomdegobuA feiime( oa De& fegolea dO focijO, feeh( t fode) t bEiigelI DekE* t fca finO Ge* iie* iiea DemderijO foijehsea. Ye( fna Geje* Dera foiI t iia Kimoa Joeesogeoa SeiiljO, JirojO bEiijI kEjO BdoeeO dO HebE* ZerkurejO bEiieesea. DeKa fca HoiisI frkulda Bcelda foikEI bE* Hedea Jiro( DO SinojO foroeesea iie* Heda, Cilegoa DekErekuA BgO iia Doirsole& I 23 Ji& Jiroeesege* YeB% t. do\Do* oa JerkEt iI 2012 foa dO Hemegeleeesea. - Bgoa CilegO foa Ce( I DebEa DogoljO, Kimoa Seoeku& I KidelkEK Dera Nigoca fenO YegO kEjO Da foijedeit BI?-NegedokuA CinI YekEt SonireeeldeI. Mea O fBkEt DekEdo_ fnaforeli( I Yeme* foiI t dO bEa forku& kEmjiyea dO finO Kirde& t BidokEbEt kEdeit I frdemdeoa De& t De& t fca fenO Sodoloeesege* bEii% t. BgoaCilegO DoirbEa De& t DeI bEiide( SiO da. DeKa O Doirsole& I DelkEjO HerebE& JokuyemjI fenO DoirbEa Do_ DO bEa busI, CilegO bEa Bidoa foriyeeesea JokuyemjI DeI. DoeeeI iia foiI t iia forelegecioa oa NikEt Moede( Joii& fejieeleeedede(. Dera finO Cilegoa DekE* t BgO Nogooa I DoirsoleK dO bEa JeI DelebEI iI Geiieeeme* fesieeleeesea bEiide(. feroeeeehgeI feiime( oa foiedo* - folegea SomO iia JirgeleehdO iia femea O NikEt Bgoa Cilegoa dO 69 BgO BI. Dera folea BgO iI, fodO iia kuA bE* fbleKljO foeeserede( Doeelege^ Si( bEiirilegoloeesea bEii) t Yo^. fBkEt DekEdo_ oa Dera JokuyemjI iI HereeeO foikEI bE*, fna Ce( DO Bgoa CilegO forele& t kEK dO kEa CO, kEjiI t CO DeKa dO KircO kujO CideeeO foikEI. Dera 69 BgO DeI KisiI t iI buA Jiro( BlgejO Jiroeesea La da. -Bgoa Cilegoa O BgO Nogooa Yegekulda CO foikEI YekEtHordO DeI, frcI KicO DeI DebkujO BI MederemjI DoiroKldeit. DeiimO NikEt KidelkEkEa Hereeedegologeoa bEii) t Goo& femia SoinesO finO YegO BI. fKa I foreli( Sodolo& oa fKdea fca kErkua DeiilBrilede( BI? -foibErmica SeoekulkEt bE*, CilokEt DeI SeoekujO forelejeI.BgO iI fordO Goweli( Nerieeea bEI t DeI, HoedoleI, GoI t iI fenO DeKlijO BI KidelkEkEa dO finO Jokuregoloa DogoiiregoljO, fordO HoiidO Ki& I finO DehrI foikEda DeKlia NiscO BI DoirK DeI bE* Doirsolehsea bEiide(. Moia fogeljereeesea folea Sele) t, Deehso( fbE* I NirogO forogO fenO Nelegoloeesea fenO JokuyemjI iia MesI Joi$ Siido& Bloeesea bEiide(. fodO iia kuA bE* << 4 di >> kEdeit Siit BiK De& t dO bEa JokuyemjI fenO feldeeedede( foikEI bE* iiea Bgoa Cilegoa O Doirsole& oa Geiieeemsi( DeI. -forelegecI iia Hemo( oa Cieeola frde^ finO Yegome_foijehde& I MoiehkEt iia KidelkEkEa DeI DoirsoleK YeBde& kEdeit. DekEK bE* SibEgO Si( HosigO DeI Doirsolehsea O NikEt Nigoca fenO NiscO BI KidelkEkEa I DoirsoleK DeI HolB) t DeI Yo^ bEii% t SiO da. DekEbE& Yegekugeoa Dera folea femidea fca BgO iI Soehgoa Heda Cilego% t kEdoa Mieh) t bE* fenO Doirsolehsea bEiide( Yo^ B&?-Sodologecioa oa DeiilBrileeesea iie*, BgO iI DehrI iiafemidea kEjO DekEdoledeit. fodO CO Moehgolcooa oa Domda BgO SidoK foije& HedegeleeedejO bEii% t. BgO feehnebE& fbE* I finO Geje* DO KirkEdeit foikEI. foilikE* Domo( DO CO BgO SoirK De& t iia bEgedo* Blde( foikEI SiO da. Dera SibEgoa O kuA Si( fordO HosigO fenO DehrI foikEda HordO DeI DemeoljO GereeO dO fege* I Joisoa NisK MedO Seoekuhde& DoiroKldeit La da. MoiaBikEt iia kEehkErkEt DekE* t BgO iI Doirsolehsea bEiide(. frdea O SidolkEt iia foeeemse* iie*, BgO B& fna YirdiecO fca NoiKkEt YirdiecO dO KirkEdeit, BikEt iI DekEdO YirdiecO DeI HolBde( SididO femidea Yo^ bEii% t. -SeK& oa foiI t iia Sodolgea O NikEt femjilda B& BgoaCilegoa KisiI t iI Kimoa KisiI t kEjO foijeK BljeI. Yegekugeoa fiehkujO foijeK BlbEt? -Bgoa Cilegoa O Hemo( oa foroI iia kEseit dekuA Cegeri(kElbErI DeI DoirsO NoKoa I Nerea, Serea kEjO foijedeit bEii& t. kEde& t Dera finO Kimoa O fkEmoit Yo^ bEii% t kEjO foijeK Blogeoa bEii% t. Yegekugeoa kEmebE&, Jeri^ Bgoa Cilegoa O foroI iia kEseit DO Kimoa O DologeI iI DoBiilgea Doirsolehsea bEiide(. foinekE* Bgoa Cilegoa KisiI t iI DelkEkEoa HereeeO bE*, Hoye* De& t iia DogoI DoirsO finO fkEmoit bEiijO Bleeoiica bEiide(.-fodO bE* filereKlokEoa bEii) t Hemo( oa foiedo* BgoaCilegoa KisiI t finO DoirbEa MwDw*. YerO finO DomO, Jijiit fca bEa HemiyercO JerkEt de$ oa filge) t bEiide( oO?-Bgoa Cilegoa Kisiyeoa 0,4 MwDw* fca DoirbEa MwDw*bEiide(. DeiimO fca MonoimwnDe& ferDA kEdeit DO Bgoa CilegO iI forogolde(. YemerbEt NikEt Kimoa dO JorigoljO KisiI t Bseee& t kEK dO Soirliit DomO kuK, Soiroit iie* iiea DebkujO bEii) t BgO iI felI BleeO DomO Cilegoa DekE* t DoirsolebE& DehrI dO fileKO foiireoeeeO MedO bElkEdeldO SeoekulkEt bEiijO BleeO Yo^. Cilegoa O bEa kEmjiyea dO CO Jokuregoloeesea bEiijO BleeO Yo^. -Dera DomO Cilegooa I YegekujO bEleoecO bEiieesea DoeeeISodol) t bEiide( oO? - Yeme* CO CilegO bEiieeO foikEI Geje* CO DomO DomOCilegO bE* KisiI t Bseeeeesea bEiide(. DeiimO fca Jeri^ SodologecI Jorigoda bE* CilegO bEleoecO, febEcieesea kEjO foijedeit. - Heria Bgoa Cilegoa DekE* t Doirsolehsea Bsooa femideaYeme* foci*, bElkEde& DeI bEiijO BleeO BI? -Bgoa Cilegoa DekE* t MorI, Bdoeit GeeeeI, firbu_ IMoia Doirsolehsea bEiide(. fiimO KisiI t iI BdedO Doirsole& DeI KisiI t kEmedeit. BgO iI kEiisBrilea SeoekujO, JeeeBrcilea Doirsoledeit fca foikE* t, DoeeeI iia femidea I BdedO bE* Doirsolehsea kEmehsea foikEt SiO da. foinekE* Yegekugeoa DeoleI, KirokEsO CO busI, firbu_, Bdoeit GeeeeI iI Deeda SeiilBrilehsea finO Sonia La da. Megeoa foikEI, DedekE* I feeit oa Cieeola folja kEjO foijedeit bEiieesea O kuA CO bEiijO BleeO Yo^. -Bgoa Cilegoa KisiI t YekEbcilea kurkuskEK* oa DerkEdabEiide(. Bgoa CilegO Dekul) t iia Jeeit foiila DeI YegekujO HolBeedeeeO BI?-Bgoa CilegO iI Dogorigoloa Meldel) t kuK dOforosigol) t iia Jeeit foiila DeI HolB) t DeI Yego^ t bEiide( foikEI. buA 2011 foa dO ferkwolokucioa DeI HemdO YeBeesea Yo^. DoirbEljia BlesI MeldeeeO dO Bgoa CilegO Nogooa iie* Dodorleeesea bEiieesea. Bi* Bgoa CilegO Nogooa iie* Zeleleeesea CO bEiieesea. DekEK bE*, fodO bE* filerekEoa bEii) t 1500 Bgoa Cilegoa KisiI t Dogea O HobuA dO Cineeesida Nemehde% t kEdeit finO 100 HobuA bEdole) t DeI. - DekEK bE*, Hemo( oa forea DoirsoleldeI Bgoa CilegoaKisiI t Mea O foroa O Hemigego* bEiide( BI?-KibsoK&, feroeeeehgeI, kEedeI dO bEii) t Bgoa CilegooaDoirsole& oa HobuA dO filgemjiI t Hereeedede( foikEI. DekEK bE* Hemigego* Dereeeeesea fca bEa foilO Hemiyeroa BgO iia Doirsole& oa BiKlI Bidoa Diit Z|& DeI bEiijI kEjO kElejO BleeO bE* bEiide(. Hemo( oa GoyO, forea Kisiyeoa finO MedekEjI BgO iI JeeeBrcilejO BidokEhsea Kisiyeoa La da. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D