fna Dolo)T Hono( DO Moehgo& folo_ DO
2024-02-26
Hoyedoge* Se*T iia 26 - fca GorbEdoge* Se*T iia GorbEa dO BleeO foiila YeBde& oa DoiimO= folegeebEgedo* DO= Hoyedoge* Se*T iia 26 - O 11= 00 Ce( DO= fo, bE, Ye, Ge - DO= fo, fo, Homi_, f, Me, Yemoa, Ki, Ki, fe, fe, Ki, foi, Yemoa fca Hemdorea MedekEle& ku%T. Hoyedoge* Se*T iia 26 - dO= ByeedO Howa iia 163 doge* SorgegolI dO Hea - fegola DeKrkEt iia << buA Moehgo& kEokEoa >> YosO Jeehsi& oa Negedo^ Blo%T. Hoyedoge* Se*T iia 26 - 28 - dO= Moehgo& oa KiroehkEt iia burjI dO firkEoa, folea Neiida dO Jorigoloeesea foinedO Cegesoa O Je(T JekElI iia feeheeea Zedoa O MedelkEt folgoeeO Sorgelda fegoljelda Blo%T. Hoyedoge* Se*T iia 27 - dO= Mo, foi, Ho, fe, foi, Deehku^ fca Jese( oa Geje* oa kE, f, Geje*, f, Je, Ki, Yemoa, He, Joi, Do, kE, Yemoa DeI Hemdorea << Joibsiyere& oa DoeeeI HeolI iia kErehjilda, DeKa O foi*T NoilokEt >> kElelceKlkEt iI Jokuyea bEiigolo%T. GorbEdoge* Se*T iia NikEa dO= DoirO iia fordoa dO Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia Senegecileeesea << Kinesoa O Hobuseee& >> foiedosoa O KidelkEkEa O GorbEdekuA fode)T iia kElelceKlkEt Qroi^ Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia Hoye*, GorbEa dO= << fB& oa YebEgea feleeolda iia qwsDiwelI - 2024 >> foiedosoa O CecerlihdO Kiriyeleeit dO NekEkElda bEa kujO, folea folo_ oa << Neiiremde& >> Joseleeit, << S\EI RwsorDA >> femerelda iia bEgeja kEmehsea Cihle& iie* Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia DoirbEa, DeBa dO= Ni, foi, bEiigolol)T, B, Si, fo, Yemoa, BlbEsore& oa Sodolgea O foiedosoa O Kiriyeleeit fca << Moehgo& oa BlbEsore& oa Hoburegea foikErecilelda >> foiedosoa O Cigolgea I Jokuyea bEiigolo%T. GorbEdoge* Se*T iia NikEa dO= Mo, foi, f - ooa oa Soyo& oa Doi$ fordoa dO= << MoirokEdo& oa DiyeD* >> - oa Si%T forea BidokE& << DodO HobcesO DeI fmehdeI >> foyeeh)T iia dre^ oa JoijokEt iI Doeele%T. - << felde* >> SPrDA Horiyea dO CilokEdO BikEt iia 23 KirdelekuA Nesoa O kua O folo_ oa feBrgO SilgeregoleeO DemecekEa foirKljilejO bEii%T. fna Se*T dO CilokEdO BikEt iia DeBa Nesoa O feehkule& oa DemecekEa Blo%T. foroa Nodo( DO= Hoyedoge* Se*T iia 28 - dO= DomdegobuA feiime( oa fi, Doi, Ho - oa fkEljidO 18 doge* Horeldogea Blo%T. Hoyedoge* Se*T iia 26 - 28 - dO= foiBreeeehgeI feiime( oa CilokEdO BikEt iia foisBrI foiIT iia kua O feBrgO SilgeregoleeO Bloa Joido BikEt iia foisBrI foiIT iia feiime( oa feBrgO SilgeregoleeO DemecekEa Do_ Do_ Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia NikEa fca GorbEa dO= SeleehkEt feiime( oa Meede& SomO iia 100 Ji& oa foI iia Kiriyea dO 2024 foa O feiime( oa feBrgO SilgeregoleeO foisBrI foiIT, Jelegocooa, feeeemeoa foiIT iia SirekEa O Dwn-ni_ oa DemecekEa I Meede& Somoa dO Jokuyea bEiigolo%T. GorbEdoge* Se*T iia Hoye* fca GorbEa dO= KibsoK& feiime( DO << KikEt SoBoa - 2024 >> Moisoa O bEye* Blo%T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-04-12
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Deriyeleeit SoMO iia Ye, B, SorgegolI iia HemdO folea << Kimoa buciit >> Sonia I Doeedeme& Jekuyelea foehsijO bEii%T. Deda 2025 foa fca DoirO iia felbEa kEreit I