Soi, bEdere&= Breeea bEeesI fca fmonekuA foiI t dO CO SiKhdejO, DekEjilehdehsekE* DoejO firehsea Yegome_ Mea O Moehgo& dO bEii%T
2023-11-03
foreli( SodologecI, JirogecI, forea bErimelcI, do\Do*, proqwsso*, Soi, bEdere& I fna doge* oa iiea Jocia iie* fori& t. DerebE* frdea O fdle& oa Moi[wI bEa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt dO SineoekEa NekEkEkEoa bEii) t Yo^.- foril) t iI MenI KiliyejO feBeesea dO bEyerle& t. YerO finO foreli( SodologecI Kimoa frdea O fdle& I kErkua foinelejO Coeelegolde( Yo^ BI. Neiida iia Denia MedeKI dO kErehdeI MedekEle& fca YeriI t bEa fkuleI t?- Kimoa Doirolkudea KihjiK Doso^ iiea foiehkErehsea foiI t bEa frkuceKloa Bdode(, DeKa dO foi% t Ce% t foihdeit. foci* fenO Kimoa Doirolkudea O Meedo& bEgore&, Kihji& Doroiide& oa DeokEt foiehkErehsea foiI t DeI finO HolB) t DeI Yo^. DelekEI YegekujO KihjijO firebEt, Mea O folo_ kEdoI foiI t fca foreli( Soyo&, foyoa Senegea O bEa felderdeI BidokE& ooa I DogorbujO firehsea I MedeK kEjO, DeKa I foljO febEeO kEjO foiI t foiI t dO bEa foirisoldoa DemeceldojO firejoKI. DekEK bE*, Deiia bEiildogea O foiehkErehsea DeokEt B& Geje* Nodo(, felda frdeni_ oa DoilokEt DedoiikEa BsO, DoeeeI iia fereoa Doimea O foyoa Sene) t, DeKa O Nigoca iI Ge* DO bEa forogoleeO iia DoilokEt bEiieesea I frdea O YwkupwDA, kwrwit, Roma fca febEeegologeoa fneoekEit, kudeoa, f~ioiehnO, 13 - doge* Jegoa O fjeedO Kiroa O MenI DeokEt Heregolde(. YekEt KicorkEhjia Meedogeoa fireK bE* Hemo( DelekEI iia foinedO fdle&, No^ oa Seeit, BiK bEyeli( YegekueeO fer) t foikEI Dera KicorkEit DoirO folo_ forogO firedeit Yo^ bEii% t. DekEK bE* Mea O Moehgolcooa Neliyeoa folea Jegoa O foi$ Soyo& I Ge* DO bEa feoeeeojO bEiieesea folo_ ooa oa NikEt. DeiimO fca Hegocia O, frdea O fdle& oa Hemo( oa Needia fenO No^ Sodo* Yo^. - Dea dO Hemo( oa frdea O Yeme* No^ Sodo* bEii% t BI?- MinO Coeelegol) t iia DoeeeI dO, frdea O kuA kEjO YerieeO fca bEa fileKO Hemo( oa HoB*, bEro( NikEt HobuA kEjO BleeO Sodo* No^ kEjO YeribE& Seiia Yo^. Moehgolcooa Moehgo& buciit iie* foilemjI ferbua Yego^ t BidokEjO foiledekEjeI. Moia Mea O Needia Yego^ t DoibEoa iie* YekEt bEii% t. MinO buciit Dodo* t HoB* Yego^ t YekEt BI. MeejO iia foiI t iia kuA, Beeda HegeedO folo_ oa kuA, So]iyelisDA foiI t iia kuA CO bEii% t. Deehna foriyeehEeeI Doiwa iia kua foro_ DO JobEjO bEiieeO dO bEa Moehgo& dO bEa frkukEoa foroI t kEmea GedegedO YeBde& oa Yemoa dO foihcO bEiieesea buciit CO Nedo* bEii% t. foiedo* kEkEkEa O SoyoehB buciit oa busilge& oa Sodo* I NikEt Le^ t dO foijeKlK dO YekEt SonireeejO bEii% t bula. Ja DekEkEoa, KiO foikEI Kimoa I KiO DeI, HenI fijilI foikEI Kimoa I HenI DeI, foikEiiKO iI fdA KiroehkEt DeI Blgede(, DeKecilea JeKdoa O Sodo*, kEriI t, ZegejegeI, femidea O kEla iia Sodo* ooa CO Nedo* BI.- DekEK bE*, fodO CO Neiida iia KirdekE& BlogedoI Yeme* No^ Sodo* Dea O Coeelegol) t dO bEii) t iI Jiziyelea kElejO BleeO oO?- fna Sodo* No^ Dodo* t kElejO Yeride( foikEI, Moehgolcooa oa folemjileldO MedelkEt iia Sonia Sodoa Yegome_ YekEt bEii% t SiO. fenegeeeO iia Sodo* kEK dO La Geiieeeme*. Kimoa kEdeit femidea I Mea O Moehgolcooa NebderkEiiI t SodoljeI. Neiida bE* << Yisoa MeehkEt iia Sodo* >> - I Seiia Mede% t. kEde& t Moehgo& buciit, DoibEoa foisoit iie* JiehkunI Neria Siria I finO bucihsea bEiide(. 100 GeroI MerkEt iia Sodo* bEii% t. Cilegoa O foiehkEt, bEsa Sode& iie* MerkEledeit bEiijO SiO da. Ja DekEkEoa 12 Ji& oa MerkEt, Kihji^ oa MerkEt, Bi* Kimoa iie*, kEokEoa iie* MerkEledeit bEiijeI. << Geejoo* >>, << Deejoo* >> - DO bEiieeO foikEI Yego^ t Kirde& t Ge* bucime& iie* iiea Nedo* bEii% t. - Ji* oa fereoa oa febde* t dO DekEK bE* ferbua foi$ bEiieesea bEii) t Yo^ SiO, DeiimO ft? - Ni, rwri~A 1920 kEdoa foa dO << fe[I iia JirokEt >> kEdeit No^ bucihsea. DeKa dO bEa << Moehgolcooa frdemdeI Kimoa Siit Yeride( >> kEjO bucihsea bEiide(. foilikE* Domo(, foniso) t, DegeBrI Nogooa Neria SiKldeK* iie* SiKcikEhsea, Nigoca |dA DeI kEKiica bEiide( SiO da. DekEjO folea Jegoa Ji& iie* SiKhsea, frdea O Wewiloa, fessi*, Zoimw*, Breeea bEeesI fca fmonekuA foiI t dO CO SiKhdehsekE*, DekEjilehdehsekE*, DoejO firehsea Yegome_ fenO Mea O Moehgo& dO bEii% t. Dera B& Ciehku_ Hegea O MenI Byea. Dera foiI t iia Hodeldogecioa flde$ Cemieit fdle&, Dor) t Dordoeit fca Gede% t Sodo* No^ CO febcirejO bEiijeI. foikEdeI Hegea kEK dO, YekEt Sonia Sodoa Yegome_ Coeelegolde(, Coeelegol) t dO fenO feBrgO SibEgoa O Yisoa MwDw* DelebcI bEiijeI. feqri\Et iia Medeges\E* oa fere& oa SigoI dO DeiimO DomO SibEgO bEiieesea DoeeeI fdokEt YerijO, bucijO bEii% t SiO da. - Dea O Moi[wI dekuA Jijiit SeiilBrI NoKoa fca Sonireeeme* bEii% t. DoeeeiilebE& fna DemekEa O SeiilBrI Yegekugeoa foi% t Ce% t DeI BI? - buA DoirsoleK foreli( oa Kimoa Bleeo* Moehgo& oa folemjileldO Modoa SeiilBrI, Me& femidea O SeiilBrI YekEt Coeelegoloeesea. Moehgo& I MorI bE* BsO, Hoye* BikEt DeI DemekEt bE* DelekEI dekua Mededeit bEiieesea. HobuleI Hegea O foiI t dO fedogO feleeesea Kimoa I Dorgede( B& DemekEt feleeesea Kimoa I Sigooa Cegejelede( bEiijeI. DemekEt B& GobuA, HeehgeI, fegola NirogO Hemi) t CO YeB% t. Hemo( bEyeli( DemekEt bE* DemjijO forojO firedeit bEiieesea.- YesodO MenekEI iia Modoa SeiilBrI NoKoa oa DoeeeI dO? - Moehgo& budekEI kEla, DelekEI YirdiecO iia SegorI foiedosO iia DoeeeI, DeKa I fergedeeeO, Geje* oa SebEl) t, CicirekEt iI fergelede(, {emBdii$ oa JoiI Doeede& oa DoeeeI Sodo* Nedo* Hoye* bEiide(. qren]a iia frdemdeoa fesegogeoa La bEiide( Yo^. DeKa fca Gede% t 500, kEdoa Jegoa Ji& Bloeesea YesodO MenekEI iia Hedegeme& MinO Coeelegol) t dO kEdO BI. ferca KijI foinordohsea, kEdesoa dO finO Hede( kuhsea bEiide( La da. DoronedO iia Menea O De& t iI MenekEI kEjO bucideit kEjO De, Ceriehsooene^ fe\EdwmicI YerijO bEiiesea. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D