Mo, Ceriehdejioa= Blegea O bEa feehEeedeeecioa oa Kiroit I foiisoa DekE*T folesiregoloeesea
2023-10-06
foiisoa buciit kEK bE*, << feldea fordoa O foiisoa DekErekuA buciit >> Senegea dO bEgode(. fkEt, foi* t Hoye* oa Seoeku& oa firegO foyeeh) t iia GeiieeemsieedO fna K BidokE& finO budea dO folemjileeesea Hemo( oa frdea O foiisoa Doreseee& bula. Ce( Dogea O CeeeleBrI fca fkulekEoa Siloit Degole&, Jekude& Jeno) t, Hel( t iia HeolI Cegeja iia buciit oa HoriyemjI Kirde& t foiisoa DekE* t bucihsea bEiide( Dola foiisoa No^ YegekueeO fer) t foikEI Moehgo& Soyo& oa foi% t Ce% t DeI Doreseee& Blde(. frdea O folemjile& DeI fna K Soyo& I Si% t Ce( DO SerKkEa folemjilegoleeO bE* JorijO BidokEjO YeB) t, Blegea feiime( oa SeleehkEt SomO iia feeeemeoa bEeesI Mo, Ceriehdejioa DeI Da BiKa iI fegoljegoloI t. - foiisoa No^ Jokuye& oa Hemo( oa bEyeli( foldeBrI iI Blegea feiime( oa Desiecilieit SomO iia He* t B( t iia bElgesoa fca filereKlohsea. f-eda fca 1000 forci^ foiisoa buciit oa Doreseee& foldeeesea bEiide(. Nodo( foroa O DenI NoilokEt bEiibEt oO, Yegekugeoa foiisoa DekE* t JirojO buciK Soyo& oa foiile_ DO SimdeeeO BlbEt?- Mea O Blegea feiime( DO << CoeedO iia Cegea bElgesO >> JerkEt DeokEt Soyo& oa folea Doreseee& bEiide(. DeKa O NikEt finO He* t B( t iia bElgesO Yo^. Seyieeea CO Desiit SomO fca Cekulgea O Zogo^ DelbueeO kEjO YeBeesea Kimo_ Geje* foeeojO bEiigeoa foiisoa bucikEsO NoKoa filereKlohsea. fiji& Moirea O KibEkEa DekE* t fca foldegeoa, foro_ oa frmiDejI dO HedegeleeedejO BI << feldea fordoa O foiisoa DekErekuA buciit >> B& Moehgo& buciit iie* bucihdehsea, Moehgo& oa bEeeereeeldO BidokE&. DeiimO fca foiisoa Soyo& I HoiicI foiI t dO bEa folemjilegoleeO, Si% t foiI t dO SerKkEK YosodeI kEjO BdojO, JorijO YeB) t Yo^. - Mea O HeehgeI Nodo( oa Hosoa O foiisO MesI BikEt Cine* DeI kE% t. foiisO bEleoekEK dO kEceKO oO?- kEceKO. folea Ji& fejilleeesea. fkulekEoa Ge* iiea CoiBriKdoKlokEoa kumosO HogorejO Hegeregeoa JihdeiikEa Yego^ t Blde( bEii& t. Ji& fireK Doso^ BlbEsoreehgoI Bloeesea La da. Moehgo& buciit oa feehEeedoge* KidolBrI iI kErehjiKljO bEiieeO foiI t dO, buA << frde^ oa foirKkEt >> SorgegolI iia iiea Moehgo& kElea O JigeeeO fer) t iia NikEdo& I HerigocejO bEiibEI. kuciye& JigeeeO Blgea dO bEa, Moehgo& buciit oa Dedol) t feji& I foiisoa DekE* t buciKljO, JirogoljO, Negeme& kulkEdeit bEiieesea. kuciye& dO bEa Heiirce( foiisO DeI La foro% t SiO da, buA. DekEkEoa Ciehku_ Hegea O Meedolehsea O 840 Ji& oa foI iI DemdehleK dO, bEgedo* oa Dogole) t, Hoye( I kujO feiime( oa iiea Yosole& dO forolcejO bEii& t. Dera foiI t dO NimkEa bEleoecO CideeeO foikEI, Jojegea tbEiieesea Bleeo* foiisO NoKoa iiea HolBjO foyode( bEiibEI. fodO B& DwhnolokuA fre_ Seiijireeesea. kEcinea CO foiehkEt iI GergejO Blde( I Mededeit Bloeesea. foiisoa fca Nogogea foiehkEt kEK dO kEdoa YeehjO bE* GergejO Blde(. foiisO YekEt GoyO SiO. - YEme* Yeme* foiehkEt iI YegekujO GergejO bEiibEt, Da? - Hemo( oa Gede% t De& t fenO fKlea Cegea, DekEkEoa HegoleeO bE* Yegea Yegebdo*, Hemo( oa Dodo* t De& t fenO Si$ Si* t foiehkEt DeI bEiide(. BdoeeO bE* Soloeh) t iia Dologea foiehkEt Siit MesI folea foiehkEt iI GergejO Blo% t. NikEt foiisO iI Nogogea foiehkEt bE* BdoeeO dO kEseit BirI dO foikE* t foikE* t Nogogea foiehkEt GereeO MoirdekEa, foiisO Blgea O kuA bEsa HogoroedO bEa foikE* t HereeedeeeO Yo^ bula. - << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea dO bEiirI fjelehsea BidokE& DenI De, NecoeedorjI iia Kiroit. Hoye* buciit oa CegesO NeiileKlohsea fca DomO fiimO BidokE& I Bidoa foiisO bE* BidokEhsea oO, fsebE& NeiileKljO Negeeesea oO?- DomO foiisoa DekE* t Jiroeesea. buA fo( fenO Bi* foirkEa kujO, HejegO De& t dO fenO YekEt JokuyelcI iia NikEt Siloit I buciI t kEjO BdojO bEiieesea Yo^. foroldogea O bEa fodoridomjI iI BdojO Do_ Do_ DO fenO Jiyejeleeesea. YerO finO B& DeiimO Kiroit ooa I foiisoa DekE* t YekEt kuhsea. bu, Riecea GoweI iia Kiroit I Jirogeoa, HejegO dO fenO << Moehgo& kEla >> Siloit I finO bucijO bEii& t. Blegea feiime( oa 80 Ji& oa foI bE* << Misiye& f\sP >> - dO DomO foijesKleeit Gergeeesea. folo_ ooa YekEt SonireeeeeO Yo^ bula. - Hemo( oa DomO dO bEa Yeme* kEmjiI t DeI foiisO bEleoekEjO BleeO BI?- Hege_ MwDw* foirkEa, 1,5 MwDw* fordO foiisO iI GergejO Blde(. - Neliyeoa BidoKa Hosoa fca La DekEjO DomO GereeO bEiieeO. DeiimO HosO Hemigego* bEiieeO BI? - DomO DomO BidoKa HosO Mea O feiime( oa Desiit, foro_ oa kulI DekE* t BI. Joljegea Neria HosO iI kEmdokEjO BleeO foikEI foci* fca fBkErehsea, foneeesea Hosoa O HoldosO febde(. foneeesea Hosoa O foiisO femereeea Moldorede(. HosO YekEt fidI SidI DeI ModO SiO. buA DemdehlekEoa La bEii) t. Ye( DehrI, Geje* oa Sebsel) t ModO kEjO Nereledeit, YekEt Seiieeea ModO. foiisO iI Hegologeoa bEiieeO bE* Cegea, DekEkEoa Yegebdo*, Yegea, Cegea Sirebdo* foiehkEt GerogeoabEiieeO Yo^ bula. - Dera YekEtSiKsoliit, fosoreee( Modoa O HelisO MesI foeceli( Cine* DeI bEiide( bEiieeO La da. NikEt Holdosoa fca kEcinea foiisO GergejO BleeO BI? - foiisO B& foiI t DeI, Hegoloeesege* Jirgo) t Dologea foiisoa CegesO iI NikEt Hosoa O Holdosoa fca GergejO Blo% t. Hosoa O Ye* t HegoldesO Blgea DekE* t bEa Gerogeoa bEiieeO Yo^ bula. Heria HosO ModO Bleeo* Ye* t fenO bEro( MedehdeK foikEI, foiehkEliit, foA foikEI Cegea, JoikElea kEK bE* HedegO, HedegO kEK bE* JoikElea, CemcekE* Cegea ModO SiO da.- foiisO iI bEiigelI iia CegesO kEmekEoa bEiide( fenO fiimO focirdeI fejeI. kEK dO bEa foiisO iI felI kErI NimkEa BlgejO BleeO BI?- foiisO iI Seiia bEleoekEK dO, buciit oa Cegea CegesO Si( NimkEa Blo% t. folesiregoleeO Mesia dO kujO foijehsea. Blegea O bEa feehEeedeeecI Ne* oa Kiroit I DekEjO folesiregoleeO dO, foiehkEdO Jiro( B& foiehkEdO bE* iiea, He* t Cegea B& He* t Cegea iie* iiea GercO firehsea. Ciehku_ Hegea, Cieit Weeit HeehdodorjI iia Kiroit JerkEt kEdO kEdoa BidokE& Nedo* BI. << DoirodO YosO Hegeoa oa Seeit >> - oa DeriKa, DeokEt SodologecI Do, Kia - foiile_ Doi$ DelebEI DekE* t foijesKleeit GergejO bEiieeO dO MinI firekEoa BidokE& fca MinI feBeesea. bEsa Se, Dol^ t bEeesI MenI Degereldogeoa << foiisO iI Moede( BlbEsoregologeoa bEii) t Sore( DeI, NikEt foijeKlokEcI >> kEjO bEiieesea. - foiisO bE* bEsa fdle& kErehle& kudeit bEiieesea folemjile& DeI. Hedooa oa Beedo( MelegeI iI kudeit bEiieesea Yo^ bEii% t , DeiimO oO? - foiisoa foi$ Mea O fodo^ dO CO bEii% t. buA GorbEdekuA foiI t iia foi$ DekEkEhcI BljO bEii% t. buA BrdogO SebEt iI kEokEoa ooa DeI bEa HemjijO kuhsea. firoge* fenO HosO ModO,YekEt bEI t finO foiisoa Soiljime&, Neria fldehsea So* bErigo& DeI. Moia Hosoa O ModO bE* SeiilBrI kujO Blde(. kEokEoa ooa MenI BoB iia kE$ kudeit. << Bljomo* >> Dogoiileeit oa MenI Soroeecioa JirokEa kElbErI DeI KijoKa O JeKlda kukEoa, NikEt NikEa dO bEa bElehlejO bEii) t Hereeedede(. - YerO finO foiisoa BidokE& Hedegelelda kurI DegegeeeeO BI?- YekEt BikEt bEdO SiO. kEK dO bEa Seiieeea HedegeleeeO kErehdeI. foiisO iI filikEoa bEiieeO bE* Hegosoregeoa La Cege% t fca fenO Si% t foiI t finO Gerogeoa bEii% t. kEokEoa ooa MegoeeeI bucicikE& t kEmekEoa La bElelogordegeoa La Dekugeoa bucijO bEii) t Hereeedede(. buA DeregeeeO MeDwriye& iiea foiisoa DekE* t bEleoecikEdeit bEiieesea. kuciye& oa iiea Ce( I GooldegO Hoye* Ce( iie* Delbugoloa, NikEt Ce( DO fenO fono&, HoyerdekuA Ce( DO foiisoa DekE* t fejillegolcieeede( bEii& t. bE( iie* fejillegoljO SorgeeeO dO MesI Seiia Dedol) t iia kuciye& Blde( bEiibEI. - DeBsO, Soehku% t iI Hosoa SebEa dO kuK dO femda foino* foroeeO foikEI Seiia kEK Yo^ ,,,? - feB MenI fmcI Kimoa bEiieesea Yo^. Nogogea foehgoca NiscO fkuleK dO NikEt fdo* foiisO bE* foehgoca kukEoa SegojO bEiieesea. fjI MenI foiisO bE* SebEt kukEoa foiro^ t bEiilgede( bEiibEI. Brca DeI Hogola kujO, foikE* DerkEa dO Segogeoa Hedoleeit dO feBgeoa YeBde( bEiieesea La da. Hogola iI feme* Megooeeeede( foikEI bEiieesea O kuA BlbEO kEjO Bdoeedede(. bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D