foeesegedea O HobcesO foreleeeO Soyo& I DoikEkEa DelkereKljO bEii%T
2023-06-16
HobdO feiime( DO << foeesegedea O HobcesO foreleeeoI >> SedobdO Sorgelda Jirgodege* Se*T iia 13, 14 - O fdo* ooa DO BljeI. Do_ feiime( oa kEmjiyea dO 10 GeroI foeesegedea O Biloit fejO DoirojO bEii)T BikEoa foeesegedea BirI foibE* foibE* oa foeceli(, foi$ Soyo& DeI. fKa O Dodo*T HobcesO, Goyo& Cimehle& finO foeesegedea O foibErmica kE$ SiejI iI fegoljO, bEiigelI Ce( fego* oa NoiKce&, frkuledeit fejO feeeoI, kEbsijO Dedoeesea Jeehsi& DedoI foikEI DeokEa Ce( foiIT iia foeceli(, NeiikE^ oa bEiide& I Do$ DodoreeeI filerkEiiledeit. fodO iia bEiide& iie*, HobdO feiime( oa kEmjiyea dO foeesegedea O HobcesO iI folemjileldO ByO NeDoi* kE$ SiejI iI finO feldeeedegoleeO foikEI bE* forelede( foyodelcia CoikEa BI. SomO BirI dO NikEt fca Hoye* ByO foiirelce)T bE* 20 GeroI Kimoa La foeesegedea O HobcesO forelejO bEii)T fejeI. Dedea I DoilokElejO 10 forelegecI Sorgelda iia foiila fejillegea dO forolcejO, MelegeI, DebE&, CekEdeit, Godo& forelede( Dorsil)T fca bEa HobuyelcejO, foeesegedea O Hobcesoa O filge)T DeI De&T, bElkEde& oa DoeeeI MedekEle& SolilcejeI. HobdO feiime(, Ne, L~eeebEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D