Je, bEdO - firekEdoI= De, NecoeedorjI kwrmea O Moehgo& Sodolo& oa Doi$ DO fejilleeesea feehEeea O Moehgo& Kimoa
2024-02-22
Moehgo& oa forcia foiI t iia forea Jokuye& I foiedosolehcioa oa NikEt De, NecoeedorjI iia bucihsea, kwrmea - Moehgo& DolI buciit, kwrmea O Ba O YekEt SorgegolI iia No^ oa Seeit fca foldejeI. JegO forci^ Ji& kEa CO SeKjO foijekEdoI fna DolI iI<< filereKljO >>, SiejileK foeeegea O frkulda dO forogoleeO bE* JorijO JioeKjO YeB) t, SiejileK foeeegea O fe\EdwmI iia kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit oa Jekuro& Je, bEdO - firekEdoI DeI Yerilce& t. - Moehgo& oa DeokEt, kElea O fesorO YekEt Needia foi$ GedegedO folo_ ooa fca filerehsekE* bEii% t. DeKa O NikEt finO, YekEt JokuyelcI iia MenI Horia kEdoa Nesoa dO bEa kwrmea dO bucihsea DolI buciit. DeKa I bErijO foijehsea, feehEeea O Moehgo& Kimoa kEjO Dea I foiilegejO BleeO oO? - buA kwrmea O Ba O YekEt SorgegolI dO 2015 - 2017 foa dO, GorbEa foa Demnea Moehgo&, DoibEoa kElea O Diehku^ dO finO Jocia proqwsso* iie* fejillejO bEii& t. bEregoa kwrmea dO Doro% t dekua O SelBrI iI, Dera Domda bEa Moehgo& Sodolo& oa Doi$ I bEiigoloeesea NeredO frdemdea W, f~eiissi( kEjO Kimoa bEiieesea. Fna fegoO frdemdea Moehgo& Sodolo& iie* JoibkEa bEregoa O foroa Nogooa DedoI foikEI, YerO fca DelekEI dO kEblehdehsea BidokE& ooa I CoeelegoljO MesI DomO No^ oa Seeit bEiigoleeO Joril) t DeI bEiieesea Yo^ bula. Joril( t dO bEa CO KircO, bEregoa O foroa Nogooa DO bEiieeO foikEI DeiimO GoyO, Moehgo& Sodolo& oa No^ oa Seeit I bEiigoloeesea Kimoa SiO da. MinO fejillejO bEiieesea Dera Diehku^ Ba O YekEt SorgegolI iia Hemo( oa GoyO bEiisieit dO bEiide( bEiibEI. Fna bEiisieit I YekEt JeseBrI dO forogoleeO bE* BljO, buda No^ oa Seeit oa iiea BiK No^ I NeKlkEK bE* Heiirceeelegeoa YeBjO bEiide& t, Do_ No^ oa Seeit oa fejildea \Er& Nedo* << kwrmea - Moehgo& DolI >> buciit oa Hoye* Debde* Ge* bucime& fkEt iI foljO foijeKlohsea. Dera B& 1926 - 1927 foa dO Leiip]i( DO bEiieeO dO bEa De, NecoeedorjI iia kuhsea DolI buciit oa Co* oa Geeeca fkEt HobuA fenO bEii& t. DeKa DekE* t Moehgo& Sodolo& oa felderdeI frdemdea f, f~wni+ oa fodoridol) t bE* bucihsea iiea YekEt JokuyelcI MenI foibE* oa Ge* iie*, MesI DodoreeeI bucihsea bEiieesea. - De, NecoeedorjI 1926 foa O Nemo* kwrmea dO focijO, 1929 foa dO frkujO firehsea Yo^ bula. Yegekugeoa fiimO folea Ji& MedeK foikEI YeBeesea Yo^ B&? - MedekEjI, Hemo( oa DoiroKa dO YekEt JokuyelcI iia kuA Moia fseK iI DodoregoleeO YosodeI. De, NecoeedorjI iia Ge* oa foisoit Gerce) t foikEI Moia BleeO iI Bsooa Jokuye& oa kuA fenO Ge* bucime& oa Diit DeI Hericegoloa MedejO Blo% t. Ge* bucime& finO Moia kEdeit I De, NecoeedorjI iI Sodolde( Kimo_ CO bEdolejO bEii) t. Ba O YekEt SorgegolI iia Moehgo&, DoibEoa Sodolo& oa Diehku^ oa No^ oa Seeit dO HedegelejO BI fna DolI buciit I fmo% t finO, Yeme* NikEt kEmjiI t bE* kEa NikEa MedejO bEiieesea, f-eda Deeda Doredoeesea Joii& fodO bE* bEiieeO foikEI bEii% t. Moia DolI iia Dodo* t Nigo* oa fkua O Hegodesoa dO, De, NecoeedorjI fi, Ye, ZmidDA oa 1800 - geoa foa O SeK& iie* pwDwrBirit Hode% t kEbleKlohsea Moehgo& - foro_ - kwrmea DolI buciit oa DologeI foikEt iI foiedosolea kuhsea BleeO bEa MesI DodoreeeI bucihsea bEii% t bula. - Fna DolI buciit YegekujO Ba O yekEt SorgegolI dO focieesea DoeeeI Yeme* Niket MedekEle& foldebEt oO? - bEsa La SonireeeldeI fesegode&. Leiip]i( JeKa kwrmea dO bEiieesea SiO da. Ba O YekEt SorgegolI iia No^ oa Seeit I fKskEa bEiigoloeecI W, f~eiissi( GoweI De, NecoeedorjI iia Zebuleeesea f, f~wni+ DeI frde^ No^ oa DodonO Herilce) t DeIbEiieesea. DekEK bE*, W, f~eiissi( iie* Demjia Do_ No^ oa Seeit dO focieesea bEiieeO Megeoele& DeI. De, NecoeedorjI kwrmea dO focigeoa DekEdO SorgegolI dO SoreeO kEK dO SorgegolI DeKsohsea kErecilekEt bErimda DodeeedejO bEiieesea Yo^ bula. Moehgo& fca firehsea Kimo_ DO forcigol) t kujO bEiieesea SwrkwI Woil@ kEdeit Kimoa De, NecoeedorjI iI f, f~wni+ DeI Denilcegoloeesea iie*, DerebE* DerkEda bEa febEcijeI. Fna B& De, NecoeedorjI Sodolo&, Moia kwrmea - Moehgo& DolI buciit oa Sodolo& dO foinekE* Si% t << foldeBrI >>. - YerO finO kEdoa foikEt DeI, YemereeeO YeehjO iia DolI buciit bEiieeO Yo^? - Hoye* Debde*, Do_ BirI Neiida 150, Neiida 302 HegodesO DeI. Fkua O Debde* oa Hebdesoa DekE* t << f~wni+, Leiip]i( oa YekEt SorgegolI, Doro% t dekua O Swmine* ByO Diehku^ >> kEjO bucijeI. Heria DolI buciit oa Fkua O Hegodesoa dO bucihsea I forcigolbE&, << f~wni+ bEeesI iia fodoridol) t do* De, NecoeedorjI iia bucihsea finO, Leiip]i( oa YekEt SorgegolI iia Doro% t dekua O Swmine* ByO Diehku^ 1927 foa. kwrmea foikEt kElelkEt, Ne* t Domiyea O Cegea DologeI iia BirioekE&, foiirelce) t bE* 8900 foikEt kElelkEt, ZmidDA oa kwrmea - Moehgo& DolI buciit DO foiedosolebEI >> kEmejoKI. F-eda fca De, NecoeedorjI f, f~wni+ oa fodoridol) t bE*, fi, ZmidDA oa DolI iia kwrmea foikEt iia Seeit dO Doisihlea DologeI foikEt kuhsea finO DodoreeeI bEii) t Yo^. - fdokEt kwrmea - Moehgo& kElea O folea DolI BI. Heria YekEt JokuyelcI iia MenI DolI Yeme* foeceli( DeI kEjO Da foijejO bEii) t BI? - DeiimO ft, fodO B& kwrmea - Moehgo& kElea O DolI JoiehdekEa bEii) t. kEK dO bEa, YekEehkuA finO kwrmea, \uri& foisoit iie* bEii) t. DekEbE& fna DolI Moehgo& buciit iie* bEii) t bE* iiea NikEdokE* DO foeceli(. kwrmea foikEt iI Moehgo& kElea O Geeeca foikEt bE* fonogejO bucihsea CO bEii% t, bEsa Jeri^ foikEt iI foiirelce) t fooe( t DeI foikEt DeI finO bucihsea bEii) t Yo^. Hoyedoge* DO, kwrmea - Moehgo& kElea O Hemo( oa feehEeea O Hoye* kElea O DolI buciit kEjO kElejO Blo% t. De, NecoeedorjI feeh( t B& bwrlia dO focieesea. Leiip]i( DO bEiieesea DoeeeI bEri^ t Delbu^ t bErimda fenO foirehdehsea Bleeo*, fna DolI Heria Deeda bEiieesea I fenO bErimdejigoljO bEii) t Yo^. DolI buciit oa Jeri^ foikEt iI forcia Ce( oa kwrmea - Moehgo& DolI buciit oa DologeI foikEt DeI Hericegoloa foijebE&, bEro( Biria DokureeeO BlbEcO Jeri^ foiirelce) t foikEt iI fileKO fonobcideI, MesI Seiieeea Moehgo& foikEt bE* fonogejO bucihsea bEiide(. - kwrmea, qren]a dO SorgeeeO bE* filekEhsea Jelego_ DO YekEt iI SoreeO fKrkEt KiliyelkEjO bEiieesea Yo^ bula. Heria YekEt JokuyelcI iia HobuA dO, Yegekugeoa DolI buciit JokuyeeeO feji& dO Simdea forolceeesea Yo^ B&? - MinO f-eda Deeda foijehsea iie* B&, De, NecoeedorjI kwrmea kEla iI Neliyea Seiia Soroeesea bEiieesea Yo^ bula. DeiimO fca f, f~wni+ SoirekEI Dogogeoa, DolI buciit kuK fKrkEt foihKhsea bEiijO Megeoa foikEI. f, f~wni+ oa fodoridol) t bE* kwrmea O Moehgo& Sodolo& Neliyeoa frcimdeI Kihjihsea SiO da. Jeri^ Kimoa O bucijO bEii) t bE*, f, f~wni+ oa Sodolgea O feji& YekEt BidomjI DeI, HordO DeI YeBeesea foiI t iI HereeeO dO De, NecoeedorjI DeI bEeesI, ZebuA iia bErildol) t DeI bEiieesea foa Ji& ooa DeI Degerede(. DeiimO fca De, NecoeedorjI DeKa dO YekEt Seiia NoilokEt DeI bEiieesea bEiijO Megeoa foikEI kEmea YerijO, buciK BljO bEii% t. DekEkEoa CO De, NecoeedorjI B& kwrmea O Moehgo& Sodolo& oa Doi$ DO focijO fejilleeesea feehEeea O Moehgo& Kimoa DeroI Moia kEmea DodoreeeiilejO BleeO Yo^. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D