Wci, SinebEye*= Hoo_ bucihdea BleeO dO DoirO iia felbEa Hegeeecioa Meehleiilea forolceeeO kErehdeI
2023-11-23
SiejileK foeeegea O fe\EdwmI iia kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit oa kua DoirO iia felbEa Hegeeecioa DO Jorigoloeesea Moehgo& buciit oa GorbEa Zedoa O Ge* oa feBl)T, bEeesI iia SoreeO buciit I BidokEjO bEii)T bula. fo( feji& Yeme* Zedoa dO bEa YeBjO bEii)T iI DodoregoleeO bE* kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit oa frdemdea Neria buciit oa Dero)T, do\Do*, DedA proqwsso* Wci, SinebEye* DeI Yerilceeesea Yo^. - << Moehgo& buciit oa foiedosoa O KidolBrI >> kurI foi*T doieit DeI kErehjijO bEii%T BI? - 2015 foa dO bEdolegoloeesea Moehgo& kElea O DoeeeI HeolI dO << Moehgo& kEla, buciit foisoit oa kErehlekEt iI NemehdeKlK, HemegeleeeO, KihjiKlK, foiedosoa O buciit oa kErehlekEa dO felbEa Yosoge* SiljiK DomdedO Bloa fordO Hogocegea O foiedosoa O KidolBrI, Doiri^, Jiro^, foiedosoa Cihle& BlbEsoregoljO kErehjiKlK, foiedosoa O buciit oa KidolBrI iI foiIT ZedO DeI kErehjiKljO, JokueeO bEleoekE& Heehgeeesea O foiedosoa DekE*T DoirO iia Bloa Nodo( oa foibE* iiea fodorioeeeO bEiigolol)T felbEa kEreit iiea \uri& Bloa foiedosoa O buciit iie* Hooslegoloa KidoljO YeBgolo%T, fKa I 2025 foa O NikEdokE* Se*T iia NikEa O fdo* fca fkulea DegejO Moirde%T >> kEmea iigeeesea bEiide(. DeiimO fca 2025 foa dO Hoo_ bucihdea BleeO iia Doleda Yegoa DoiroKa dO DoirO iia felbEa Hegeeecioa Meehleiilea forolceeeO kErehdeI Yo^. fiehkuK iia Doleda buda folea feji& I kuK kErehdeI. fKa dO, << Moehgo& buciit oa foiedosoa O KidolBrI >> - 1, 2, 3 - doge* KidolBrI iI BlbEsoregoljO kErehjiKlohsea bula. fileehgoIT NikEt, Hoyedoge* KidolBrI dO Sorgelda dO Cihlehsea Bdol)T, foiila fejille)T iI DoilkuKO bErijO, foi*T doieit DeI fejilleeesea kEma BdojO bEii)T. KidolBrI iia Kiriyea dO, MerkEji& oa Kimo_ Sorgelda Swmine* Jokuyea bEiigoleeO, foinelemjI iI SeiijiregoleeO, kEb;e& MedekEle& oa kErehse& iie* Moehgo& buciit I Neiida dO DoikEkEK, BlbEsore& oa Kiriyeleeit dO Moehgo& buciit oa Sorgelda, Sodolgea O NikEca bEiigoleeO JerkEt feji& ooa I kujO, kErehjiKlohsekE* bEii)T. Moia kElea O Bdol)T iia foiedosoa O Joib;e& DoirO iia felbEa Hegeeecioa oa Moehgo& buciit oa MedelkEt iI DekEhsileKlK Joril)T bE* Doibsia DoeedegeeeO Silgelda febcO, bEiigolol)T Nogooa DO Sorgelda Jokuyea bEiigoljO bEii%T. - Heria GorbEdoge* KidolBrI iia HobuA dO ,,,? - Moehgo& buciit oa GorbEdoge* KidolBrI Biria Kiiceoa Bloeesea oO?, BiKda Hoo_ bucihdea Blogeoa, Moehgo& buciit iiea kErehleK dO bElea oO? kEbE& Hereeeea Biria Kiiceoa Bloeesea foi*T doieit HereeedeeeO foikEI bEii%T ft. fKa dO, DoirO Jese( fca bEa fkulekEoa YekEt fidebkuA DeI fejilleme* bEii%T. DoirO iia felbEa HegeeecI iia Moehgo& kEla, buciit oa Silgelda iia MeDwriye& I BlbEsoregologeoa, Silgelda febcO bEii)T. DoirO iia felbEa Hegeeecioa DO Jorigoloeesea Moehgo& kElea O Ge* oa feBl)T iI Mea O Si, fo, fe - iia kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit Gergeeesea. fodeeeO foikEI DoirO iia felbEa Hegeeecioa DO Jorigoloeesea Moehgo& buciit oa foiedosoa O kEmjiyea O Qroi^ Jokuyea bEiigologeoa, fo( Qroi^ DekE*T No^ iiea folea Neiida dO Denilcegolo%T. fKa fca Gede%T buda DoirO iia felbEa Hegeeecioa oa Moehgo& buciit oa CideBrI iI SeiijiregoleeO Joril)T bE* Dedea dO Jorigoloeesea << Moehgo& buciit oa Ge* oa feBl)T >> - 1, 2, 3 kEmehsea No^ GergeeeO kEjO bEii%T. - DoirO iia felbEa Hegeeecioa DO Jorigoloeesea GorbEa Zedoa O SoreeO buciit, Moia << bEeesI iia No^ >> BidokEK feji& Yeme* Zedoa dO bEa YeBjO bEii%T BI? - fna K feji& MenI DegoseeO Zedoa dO bEa bEii)T, fodeeeO foikEI kEb;elda dO SiljiKlo%T. DoirO iia felbEa Hegeeecioa oa Moehgo& buciit oa CideBrI iI SeiijiregoleeO, kulbErsigoloeesea Doiri^ oa HoriyeehgoI, MedekEt MedekEle& DeI, Dedol)T feji& DeI No^ Cieeola kErehcekEt DeI kEmea foijehsea O DegegO fna GorbEa No^ I BidokEjO bEii)T bula. fo( No^ feeheeea, DomdedO, fekueesea kEmehsea GorbEa Zedoa O SoreeO buciit Yo^. - YekEt Cieeola No^ BidokEjO bEii)T DeneI HemdO folea dO Delereee& filerkEiileIT. f&T SoreeO buciit Bsooa Moehgo& buciit oa Ge* oa feBl)T Nogooa fca YegO bE* iiea foeceli( BI? - feeheeea, DomdedO Zedoa O SoreeO buciit ooa DO Moehgo& buciit oa MedebE& JokueeO BiK MedelkEt, Doiri^ I bEeedegeeesea fca Gede%T, Ceku^ dO kErkua buciK DoeeeI kuciye& forogoloeesea. Heria << bEeesI iia No^ >> - dO, kErkua Hoye* Zedoa O No^ I Bsooa DO JigeeeO Bloa foibE* iiea bEIT Degegea SorolceeeO dO Cihlehsea Yo^. Moia fdekE* Ge* oa feBl)T dO DoirO iia felbEa Hegeeecioa oa fdo* Dodo^ oa felbEa kEreit Kidololda dO kErehlejO BI fidebkuA DeI foikEt kElelkEt NoKoa I Deseee&, JiziIT NoKoa DO bEeedegea BlbEsoregoloeesea iie* iiea foeceli(. - SoreeO buciit JokuyeeeO bE( I kErkua BiridoKlohsea BI? - MerkEji& oa SelBrI Blgea O DoilokEle& forolceeesea. Mo, fo, Ye, SorgegolI, Mo, fo, B, Ye, SorgegolI, Si, fo, Dw, Ye, SorgegolI iia frdemdeoa, Sodologecioa, Moehgo& kElea O MerkEjildea NoKoa. fKa fca Gede%T DoirO iia Bloa Doi, B, bE - iia DoilokEle& forolcea bucijO, kunejO bEii)T. - fmo%T finO, DoirO iia felbEa Hegeeecioa DO Jorigoloa Moehgo& buciit oa SoreeO buciit Doseeeiilea GergejO bEiieesea Dorsil)T bEiieeO foikEI. DeiimO fca fna feji& dO Yeme* Segeoa bErkEsiye& DokuyeldojO bEii%T BI? - Mea O dO DoirO iia felbEa dO kErehlejO bEii)T foikEt kElelkEt iia fkEt iia Seeit \uri& Bloa Moehgo& buciit oa Ceku^ Seeit KimorkEt bEiibE& DeKa dO Dolgegorilegeoa fidebkudeI, fidebkuA foikEI foikEt kElelkEt iI filgegeoa fejilleeeO BlomjI bEiieesea B& fileKO foi*T doieit DeI bEiieeO bEiieesea BlbEt oO kEmehsea doiehnelda dO buda Kirohsea. DoseeeI JorildedO Biloit DO Jorigoloeesea, Dera Doso^ iiea DoirO iia felbEa Hegeeecioa DO Jorigoloeesea Moehgo& buciit oa BO kEla, Moehgo& kElea O CO Ge* oa feBl)T, No^, SoreeO buciit GercO bEii)T foikEI finO bEgeeeea bErkEsiye& DeI bEii&T. kEK dO bEa buda, feeh(T fode)T kEK dO, BgonI Hogocegea dO GergejO, fodO bElea BleeO Zedoa dO bEa YeBjO bEii%T. - Ge* oa feBl)T SoreeO buciit ooa I kEb;eK feji& I Da BiKa HerigoceeeO oO, foikE*T bEiigolol)T HerigoceeeO oO? - No^ I BidokEK feji& GorbEa bE( fca BirioecO bEii)T. JokuyeeecI iia bE(, Rwde\Do* oa bE(, kEb;eK bE(. No^ iiea kEredO kEb;e& oa Geje* ooa iie* kEb;eKlo%T. - kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit fca Moehgo& buciit oa foiedosoa O kEmjiyea O Qroi^ Jokuyea bEiigolo%T kEme&T. Qroi^ oa Joril)T, kEjiIT, kErkua Jokuyea bEiigoleeO BI? - Qroi^ oa Joril)T B& Moehgo& buciit oa frkEt JoiI iia fesegode&, Moia Moehgo& buciit oa JigeeeO fer)T, Sorgelda, fono& Blogeoa Joi$ buciK JoiI iia Doiri^ oa, kErehlekEa O fesegode& kEK MedO folea Joii& I DoseeejO, YerilceeeO Yo^. fKa I B& fodO bE* Doilob;eK Zedoa dO bEa YeBjO bEii%T. KidolBrI finO MoioedokEa bElea Blo%T. - kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit B& << Moehgo& kElea O DoeeeI HeolI >> - dO Jigeeesea iie*, frkEt BiKI Sodolgea O bEiigolol)T iia HobuA dO, \uri& Bloa Moehgo& buciit oa Joi$ buciK Doiri^, Jiro^ BlbEsoregoleeO fKrkEt Kiliyehsea bEiide(. foiedosoa O buciit oa Doiri^ I felbEa Yosoge* BlbEsoregoljO bEdolegoleeO feji& fkulehsea oO? - Moehgo& kEla O DoeeeI HeolI iia 22,2,1, 22,2, 2 - DO fna DoeeeI Jigeeesea bEiide(. fodoeeea dO bEa buda Moehgo& buciit oa Doiri^ I SDenderDA iie* BlbEsoregologeoa bEdolejO femjigedoI bEii%T. Moehgo& buciit oa Doiri^ I SeiijiregoleeO YosodeI oO kEbE& DeiimO. Ye( \uri& buciit I Seiijiregologeoa YeBeeO kErehdeI kEmea Ce, Demdiesoiroeit GoweI iia kElehsea Siit. DekEbE&, foinodo* buda fileKO SeiijiregoleeO YosodeI. fileehgoIT GedegedO foikEt iI kErkua buciK De&T bE* SeiijiregoleeO YosodeI Joii& Neliyeoa bEii)T. Yerilceeesea bE, Ger^T
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D