Geederisoa Hoda fca SoikEt iia Hegocia KisiI t Kirde& t
2015-12-22
bE, flbEhjeye) t SegorI fca bEa DekEhsI 13 MwDw* foiedo* f& t BidokEa bEiigololda iI fkulekEoa kEdoa Ji& folerieesea, fodO bElea BlgejO fesieelelda dO foihK dO NikEt Hoyereeea Ji& foiledehsea NI Deeit Cilegoa He% t DeI bEiigolomjI kEdeit DeI NI HolB) t DeI. Coii* oa kEiioa oa Sekugolsoa O Goo& Dogeeit I f-edekuA iia CilegO bE* Deehnea Nodo( oa kEdoa forecia BidokEa Coeecelegegeoa bEro( KiiceK DoiKjO BI fenO Dera. 2017 foa dO {ewa Demdia KiosI iia fesenia Meedolehsea O NikEt Jegoa Debua Ji& oa DeokEa foI DokuyeeeO Yo^ bEii% t. foI iia fmo% t, GobuA iia Nemeeea fegere( Domda fca Geeecege* Doroiia SoiederleK f& t Cilegoa forele& I NekEkEK YosodeI fenO MedekEjI iia DodorekuA kEreit BI I t. foiedo* Soi^ t iia, YerO NI fna KiriI t kEiioa oa Hemo( oa bEregoa De& t dO NikEa DoseeeI, foiedorkEa Modoa Hesiyea dO Geeeca kE* bEiieeO. fna B& {ewa Demdia GebjO iia HoiidO, Si% t DoirI RieBcI Jelerea Segode( foroa feeeoI Moia. JelegO {ewa Lemedea fjI DeI bEa Hoyegola fejO Doirodeit kEmehsea. fdokEt fca CoikEkEa Ji& oa fmo% t fna Howere( bE*, NimbEt kujO fodegea Hogoce) t bE* kE* foroa fca bEa foilO Geroa, NeiikE^ feeeoI, JobEleeit JoideKrI Blogeoa bEye* JirgeldO Kimoa O forcileeit fca kEseit Hogocegea dO feehkujirea busilge& dO SegojeI. fna foiI t dO JoibkEa fjI NI foijehdeKI iia DedoI Hogoce& dO fomda SiehkEt DoiKKldeit, BsO foikE* t kEa DeI CO Herilcede( foikEI HedegO Diit YosO iI Ciehda YeeesigoljO, NimbEt iia No^ oa YosO Gori^ I DeK_ bEyeleKljO GercO firehsea kEmemoI. budea I f-eda focieeO dO JelegO Hobulgea kulI iia DekEsO feleeoeesea Sore( DeI, fjeKI bEii& t. foroa kEiioa oa fjeedea O kE* bEre) t BiKI fkElkEa Hesiyea Dodo* t, kE* oa NI bEregoa HoiidO De& t dO, Moehgo& Doimea O kEjiyea O Deni& NikEa frku^ bEgedo* f* t Kiloit Moria dO bEa DoirokElehsea Ciit iie*, bEsa K KirK felo_ oa Ciit Je^ I CO Jigeeesea YeehjO bE* iie* JoeesoeeO NI forioecilea BdogedoI, MedekEt JeehkuA DogologedoI Kimoa dO Sonia SebuKa Sere& MederemjI foedorogolo% t. Moridea f* t iia Nigo* NidO iI Cegea DeBO bE* BgojO NigoeeO, HemegeleeeO Hoye* I JerkEceKljoKI. DedoI fca fdoI Kirde& t f& t Demdehle& oa Gerce( DO Doredoeedeeesea SoikEt iia Hegocia KisiI t B& fna DeroI Moia. foehsieecI Da GeiieeejO bEii% t oO?/ SoikEbEgedo* Jeehjoa MenI Doi$ DelebEI bEa forkugeoa f-eda << Debkugeoa >> firecikEjI SiO da. MenI Hegocia Jeehjoa I Kiloit DO bEa DoirokElehsea Ciit iie* iiea YeBjO fodoeesea fca HoiisI DeKa I frihsea, foikEiilehsea, bucihsea NI kEa bEii% t, kEdO bEii% t BI? Ce( Jegore^ t iia Nogocigea dO Hebcigoloeedea fodO DekErekuA DeokEt SinekEa, Bi* Neeit SinekEa foiI t iia bucihlekEcioa oa Nidoa dO DeiimO CO Sodoa foiila YeBde& busI BleeO dO bEa Dolo) t oO da. fsebE& Si% t Ce( oa SeoeK& JoiI iia kua DoirbEa fegola iia DomdekuA iI La << MoiljikEoa >> bEiieeO fca BsO KidekEt Gede) t YeBjO fna MedO iI Moiskuhsea NI Doeit CO Dogedeiieeea fejeI. SoikEt Jeehjoa O kEreldO KisiI t iI Sinecilehsea O Dere) t Hegocia I NI femogoleehbEgedo* Hoda ByO Doirohsea Geje* DO NI febEcieesea La kEjO buda foiilegejO Hocoroeesea. Jeehjoa O NeremjidO << Jeehjoa \loi$ >> I bEsa Si% t Dodo^ YeKlea Solieesea NI Seyieeea. fna \loi$ oa iiea fKdea dO MorideI bEgedo* f* t Hegocia iie* iiea JoeesojO bEiieeO dO CO foilO BleeO Joii& YegO Sea? Jeehjoa O KisiI t Si% t DoirI dO bEa Hobureeesea O Dere) t NeremjidO DelebEI NI Ciehku_ Hegea dO << Bliyeeedeeesea >> YeBde& bEsa Bloeesea. fodO SonosbEsO, Heria Jeehjoa SoikEt, Ciehku_ Hegea Hoye* oa DelebEI << Bliyeldoeesea >> Dejia SoikEt iia << filelda bE* >> foiedorleK Sore( CO GereeO fejogO. Joi$ BrogO fseK iI fodO YerieeO, f-eda foiKleK finO fsa HemiyedemoI. NikEt Sonia I NemeK dO, Hegocia SoikEt Jeehjoa MenI GobuA Nodo( I JorijO fireK dO bEa << bEI t HemegeleeecI >> Ne* iiea DegegoleeO bEa Merdeeesea foikEI. Deda B& KisiI t bEa Dogoria KirkurejO bEiieesea ferbEa DoirbEa Brjia Cilegoa ferslea NI BilokEt. ferbEa DoirbEa ferslea Moia La fna DelkE* oa Coii* DO firecikEhsea, Si% t bE* Bseeea SoiederleKljO BI Sekugolsoa O Cilegoa Dogeeit oa Diit Gordi( DosiI t bEiirileeeO bEgorI bEa << Herea >>, KiliyeK Siit focoiia Segojegeeesea I foijebEI. {ewa KiosI iia Si% t DoirI, Si% t Hobulgea B& JelegO Kimoa kEK dO Hola iia Bdo& DeI, Si% t NeiikE^ forcia Ce( oa MederemjI Kia DeI Kimoa BloldeI . fKa I NI Moehgo& oa NikEt DeokEa Kimoa O Hegocia KisiI t iI ( Hegocia Yego^ t foinedeI Dola Moehgolcooa << Kimoa O Hegocia NI, DebE& oa Si% t NI Seiia >> CO kEdeit. bEgolgejO Bcegeeedeeesea Hegocia KisiI t Bi* CO foi% t Ce% t iI folde( bEiijO BleeO NI ) foroa kEiioa DO bEa JelejO febcirea bEiirilegoleeO bE* JekEjO BI YeBde& bElekE% t Nodele% t. DeokEa Doreseee& I HemegelejO, HedegelejO, bEsa K Si% t foijemorI Blgea Jele% t kEdeit fkEt foroecI Kimoa O SeoekulkEt BsO kEjO oO. << feiire( foogoeeO >> kEmea Joril) t iI NI DobcI, DodO DomiyelejO BleeO feyele& MenI fegejimeeea BlbEcO foiedorleK dO bEa foiireoecO, feiire( oa Nodo( budea I Jogoeeea << forkujO >> bEii& t. DelkE* oa Coii* fca SeyikuA kEsoKlcioa, Soi^ t KikEt BiridO foroeesea. DeokEt bEa Nigoeesea kEdoa Cilegoa kEre^ KikEt Biridoa O Domda feni* foikEiikEa Doiehsoiine^. Nemo( Dogocia BlgomjI DeI Doidelehsea Seeit Dero) t iia Moi* iie* buda DegejO KirokEoa Biridoa O Resiyea fca femsejO KirdebEI. Joa felosrejO, Hoa Cea finO Bcea, feehku* Gelegooa oa NI feni* CimekEt Deroeedea, Joeeso) t Kimoa fca CO foiedo*, foioekEa JekEsoa SigoI NI bEgeeeea SirelejeI. kEK dO bEa La foiehkEt Jiso^ NI Ceceit oa Comorli( MedO Goyoeeea Yo^. JekEsoa SigoI iia Ki& fola NI Dera Ciit iie* iiea CeiiB* Sere& Nemo( DO foiedosolehsea bEiieeO Dola foiireoeeeO fer) t Homsa bEii& t. kEdoI bE* Kiidea foneeeO BlogedoI CO, GobuA iia KikEt Biridoa O foso% t JiKrdea foiledehsea foikEI. Hemo( oa foiedo* He% t iia NI foroI iI foiliijO Here^ t f& t DekEB* foikEI, HejegO Hebur) t fca bEa SederejO Cogoreeesea Soi^ t Doreseee& oa DerkEda kEdoKla Herigolda foilO foleeO DegeBrI foroldogoloeh) t kEsehkEa Segojege& t. Seeit Dero) t bE* GobuA iia iiea fegeroo& iie* bEsa Deiile& t. << NereehKiO kEsiKa f-edekuA iI feBeesea kE% t bula >> La kE% t. Hoye* DerB^ DoiKriit oa KiroehkEt forogoljO, JekEsodO, SoimedO fna KikEt Biridoa O fere& I Doiro& fereljieesea MedO Hobulgea forcia foiI t iia feyele& Jigolcile&, femerelda Jogele) t iia Goyomso( Doi$ BlgeeeO Doiso& CO << YeBjO bEii) t >> kEjO bEsa kElelce% t bula La. Loosa, Holeoa kEmekEoa fedogoa O Ne* t fca GeroldeI bEiijO BleeO Somooa iie* Degeria feyele& iiea fkulejO bula, buda. DekEbE& fedegece( kEmeK bEsa La fedogO Me& oa Ne* t DeI SomO bE* DoiloblekEt foikEI bE* DegerieeO JeiilesI foikEI Sildegea Senegea dO foikEI Geroeesea NI, KikEt Biridoa O Soi^ t fca JeKa HoiisI KidelokEoa Hoye* Segeeeelda kurI YeBgeoa budea O fonogea O << Ki& >> Megodeeesea fca fKoebEI. Me, bEyeeseeit Dero) t, De, GeebEgedo* MesDw* buda << 69 >> bE* iiea DeroI foeeoskua foirdekEt fileKO DobdolgejO fedegece( SomO forojO DogoI bEa NoiKKljO firekEoa Zeleblea KidelbEI. Nera DoehgoiijO, Nemo* oa fdo* fordO kEbEcO foroI iia SeriKa bEgojO bEii& t. fiehkukEoa feyele& iiea DegoseeejO BleeO bula. kEbEcO bEsa NikEt Joii& DodegO bEii& t. kEdoI Nera foroI Bloeesea, fono) t SegedejO Ce( feldeeesea CO forida fca Yerilceeesea iiea KiicekEK bE* bE) t Geje* oa CilegO forogO feyele& iiea Soehge& t. Kihlehrehsea YekEt Brjia fegole_ oa fmonedO HormoI dO Nemeeea, KiehkEa, bEsa K << Ki& MegO >> Mesia iiea forkugeoa Coi^ Dero) t iia << 69 >> dO bEeedea NikEa CilegodO Je^ iie* BidociKloa KiedeI foihso& t. fegola iia Neria DebcI, HeiirgO Cilegoa Je^ iie* foihsoK Dodo^ Seeit fmcI foiI t foiyekEa JoomegenejO << Mesia iie* iiea YeBcieeejO Blome* bEii) t buja da >> kEmea ZebuA bE, bEyeseeoleeit I Cesilegolo% t. DekEhsea iiea, Jirea Yisoa O BikEkEit DO CinI ferbEa Neimea Kimoa bEeedede( Yo^ SiO da kEmea Yojodeiieeea finiyebkulemoI. Ne* t JerdeI bE) t Geje* oa CilegO B& Ne* t Siit iiea Cimele^ t fosO Nodo( busI bEii& t. Nera JirgeeeO fca foridejO GorbEa Joii& I foijejO SonireeejO femji& t. fkulekEoa kEseit DomO Jijiit foB) t Bseeeeesea Nemeeebdo* fegola iia foroI dO Sieee^ Doeedeeesea fegoI foije& t. bE) t Geje* DO firehsea kEa Kimoa JebE& focide( Nidoa O Resiyea iie* NI bEsa foro& t. MedeK foikEI Kimoa foB) t Bseeeeeesea Geje* La bEii% t kEmea HejegO bE* NI foiehkErekEoa GercieeO fna Resiyea O Goiida foeceli( NI fegola iia HejegO DekErekuA Brjia Hedea Domda Doeedeeesea fegeoa fele) t Dero^ t fhca Bso) t NoikEa dO Nigocegeiieeea forosia bEiide( Doeedeca NI Yo^. Domda Zejeeit oa femese* oa CinekEt Cono( NoikEa O Cilegoa De( I febcO Deeda bElea JekEkEsodeI bEiieeO DoeeoI kurI iia Modoa fsI DeI fooeeeogo* iie* fooeeeoa Seeit Dero) t Resiyea DekEjilea GergejO Hemdoreeeseoa DO bEa DoikEkEne^. He_ fe( t DeKa I femsejO Kirdea finiyedO KirkEbEI. finiyeldohsea O foci* NI, Nidoa O Resiyea foci* Nidoa dO bEa KirkEa fercieeO JerkEt bE* kErehleK YosodeI bEiijeI. Dere) t NI HoiisI DebkujO NikEa HegodesO Kiedelea Gedoloeesea O fomeredO bE& dO DomO DomO foikE* Heda BiKI bEgeeeea bEgocea dO DoljO bEgobEI. fBljiyea O fkuA foikEda foihsojO bEiieeO dO Sireleeesea kEseit ModO DeI bucilkEa CecerlihdO Kiriyeleeit Meyi( DeI forcia budea I BicibEI. GobuA iia fegolea dO Jorigoda DerijO forgogoloeesea MedO f& t Modooa B& f-edekuA iia bEiigelI HemegeleeecI p, bEdoseiieeea GoweI iia foiKleK bE* foliyeehge* fejeI. Nemorsigeoa DedekE* Modoa O foiehkEt fole^ CO DodO, No$ Nogogea, Jeri^ NI foilO Medeit foehgojO feldea Si* t foiehkEt SegojeI. foliyeehgerdO f& t Bgonieeea KiedeI dO Breeea O Zesia O Soi^ t kEiioa bEiieesea I kErecilea He% t Dogor) t NI foinO kurI foirokEsodeI bEa foiledehsea bEiide(. Soi^ t kEiioa oa SibE* He% t iia Jebse* Hogoroedogo* forgoeesea foliyeehge* Modoa O Holdoso% t Geroeesea kEt Howe* NI Kimoa O NidO MedO Sonieeea DoirI Jiro( I foreleeesea fenO Geiieeeme*. KiedeI iI foihsoa fomeredO foroI dO fenO GerbE& Moehgo& oa Seiieeea Geje* oa NikEt, folo_ oa DoseeeI Hemegelelda BiKI bEiigelI iia DoreseeeldO CoeeceleBrI - bE) t Geje* oa CilegO kEmeK KikE% t iia Ceceit MedO Kihlerehsea foijemorI fegole_ oa JoehkuleeeO kEseit Nidoa O fmo% t DelkEhdemoI. DeehcO foroI BljO, Nera DehrI iia Heyegea O fegole_ oa CinedO dO fegosoa SiehkEK DoiKjO da. BikEmnerehsea Hedea fegola iia fordO HormoI bEregedegoloa forkueesea Mesia iiea feBgeoa buda DelkErcoeedO SomO forogO DobdolgeeeoI dO Cegea kEkEt DesorejO febEI. bE) t Geje* oa CilegO B& DelkErcoeedO iia CO Nodo(, fedegece( oa CO Nodo(, Ne* t NI bE) t BleeO fca Nide* DO bEa YekEt Moehgo& oa DelkE* fegole_ oa NikEt, JebdeI BikEoa Ce( oa Seiieeea DegerebEsO Hege_ Se* t Segedea feyelejO bEiijO SeyI fema BirI iI NI foijea HeliyejO, feriyedea KirokEsO, fmdO, DosedO fbEsO forgome& kukEoa Bsooa flde$ Hecia I fenO SeyI Biria MedejO, MederejO BleeO BilI fegole_ oa feii& Seneeedeeesea BilokEt. KikEhcia Honia Ji&, Nemo* oa Domda Se* t
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem