Geederisoa Hoda fca SoikEt iia Hegocia KisiI t Kirde& t
2015-10-22
GedegedO DodogedO iia feyelegecia Dogologecia Ne* Moehgo& oa GobuA iI Hoda Kiriyea fca Hemo( oa Doida DoiK^ YeBjO SonireeeeeO BlomjI Biridohsea Nodo( B& DomdegobuA feiime( Yo^. SeK& oa Ji& ooa DO Do_ feiime( I JorieeO Kimoa Joa O Ki& KidelkEkEa foilemjI Nemehdehsea NI MeedelgobuA Hoda iI Neiisle& DeI Jeseme& Je^ iie* HolBeesea dO BI. f& t Je^ MeedelgobuA forogeoa JoeesoeeO foikEI fmonegobuA oa Doi$ Deleejedegeoa DO kEdoii% t SoneiijO Kirohsea Yo^. GobuA iia kua fodO KiehkEa DerkEt ByO Segode& oa Jijiit Mesia DeI La Hoda forogO SoiehkuneldoK BljeI. buda fiimO Je^ oa feyedeI DokudeI dO Doldoiidea Hoda fca Segode& oa bE) t DerkEt bE* MeedelgobuA iI JorijO, fegejigoeeea Dobdolgeeesege* foidesI bE* Kiro& t. << Seeit Dero) t >> MenI Ja kEbE& Yo foikEI Kimoa kEdeit iiea Nodelea bEdoleeeO Si(, bEgoeeO bEgode&, foroI fireKda Hogola fideK Geje*, Dera CO bEiidogeI femea O Ceehge) t DeiileeO feiire( Ce) t DeriKdea Kirde& t BiKda iI Jieit Deeit BlgejoeeoI. MeedelgobuA Hoda iia Nodo( oa fodoridol) t iia fordoa O fmonekuA Doi$ DelebEI dO, Ceeedorje$ Noyea O MoridO KisiI t iI feeh( t focieeseoa MenI fereI fileKO Sonireeea, fono) t Kiloit NI DeokEdO fjea dO bEa fereI La Debjede) t oO da kEmeldoa, fege* oa ferigoa I femiseeogelea Doi* SegedejO fede& t forieesea Kimoa MenI KircO fire& t. Hoda iia Jekurgea O bEiiria dekuA bEgode& NI feyedeI Dokuli( Yo^. buda fmo% t NI foiedosoa O buciit Soyo& Yogea DelkEreKlK feji& iie* f-eda fireK dO bEa bEgojO DoeeelejO YeBeesea Geje* Moia ft. << Seeit Dero) t >> kEjO budea O NerelejO Jeehsieesea frku^ B& DomdegobuA feiime( oa Doi$ MeedelgobuA Hoda iia JekuroeecI BikEoa Seiiecegea SomO iia Jese( Dero) t Me, bEyeeseeit feBgeI Yo^. Seeit Dero) t YekEt fmcI Kimoa. fmcI fmcI dO bEa, folo_ foroa dO Neeit frilda DeI kEokEoa oa fmcI iia frku^ Neria MerkEsi& I foljeI. femidore& foiile_ oa ferbua bEyea Dorsil) t DeI, feji& kErehcI, folea Ji& fodorioeeeO felbEt frkulehsea BleeO bE* Seeit Dero) t dO Je$ CilokEt Doeit Homsa. kEjiI t NI focijO Biliyerehsea kEokEoa foijejO, Ce( Nerea O Jebserle) t foikEI DeehgerieedO fmcI iia, fmnelkEt iia feji& iiea femjigolde( Yo^ B& kEjO Bdoeedeme*. NikEt fode) t Seeit Dero) t, Nemo* Yisoa Se* t iia ferbEoa fca HoiisI Mea O f-eda firebE& feiire( fidekEt fida Seiieeea bEiide( foiI t da kEmea Jelel) t MedeKljO, Brjikua Neii* oa Diit Jeyi( CO DoreoecO DogolgejO Segoeesea bula. Deiia K feiire( oa femda fege( forogo& CimcikEneKlohsea NeiirdeI Nemo* oa Seiieeea Ce( iie* Meede& oa GobuA iI JorijO KirbEI. foroI iia Jogo( DekE* t Seiiecegea SomO iia Deme) t iia Geje* oa Jogo( oa Deehku^ dO fkulea feiire( foogojege& t. GobuA Nodo( oa Dege% t iia feiire( JoikElea, Nookugo* DeI, foiehkEt NI Noimjiit Sirge& Cegebdo*, flde$ foikE* t Holica Nemeca foikEI, foogoeesea Hoii% t Dodo* BiliyeskEa Seoeku& DeburegoleeO NI JiehkunI bEiigelI iia CebE* BidokEhdeKa febEI. HonI Ji& oa Joa, Moehgo& dO bEa CoodeI Blegea O feiire( NI Nidoa O kE^ bEii& t. feiire( SeiideI Geje* ooa DO bEa GeehdegO Joseeesea fca bEiide& fiimO dO KirceI. Ja DekEkEoa, Hoda iia budea dO bEa Meiimecioa MenI YerO NI YegO La SebElejO YeKlekEoa febcirede( Yo^ BI da kEsea Bdo& DomdegobuA iia feiire( I femsejO KirdejO, feiire( fidekEa O Soyo& dO NI femdesia SonigocirejO YeBeeO dO frkEt foikEI BdoeedeeeO Yo^,,, MergesI NI Seiiecegea SomO iia Jese( Dero) t iia KilkEledeit << foiwe[A Qirgoa >> Mesia iie* fonogejia foinokuA Deleejedegeoa forode( Derdeeit Je^ iie* buda JiriilkE& t. Nera forgoeeO fordoeeea De& t dO CoodO Sir) t fejirgea O Kire& KisiI t Soiederlea Heliyeeede% t. << NereehKiO iia Sir) t >> fiia K fedogosoa O Dodo* t fca femidO dO bEa KisiI t bEa Bseeegoloeesea fejineI, Nera Dosoa, kEiimorI foirdea, HordO Deleloa, DehrI dO foiorsea bEiide( fejogO. kEK dO bEa fmonegobuA iI BsO, DomdegobuA feiime( oa DedoI foikEI Moehgo& oa GobuA Nodo( oa foijesKleehdO Seiieeea foijemorI iia NikEt Cegea SoBr) t iI JorijO fiia Nemo* Domda iia Doehgele( foirlokEt feyea dO YeB& t. budea dO Seeit Dero) t fono) t bEa GergejO foihKhsea. bEsa K Gejercilegolo* t foroleeecI Dero) t Doibsiejirge& iiea Domileeesea fegeoa << DoogercO foihdeit foikEI kEokEoa SiO, forogo& femea fca NI Seiia CiehgegejO YeBgereI >> kEmea femiecileeesea Yo^. Dero) t foibE* iiea f& t fdo* Hoda fca fireK, Doredogeoa fodegedoI BI Sir) t Kiloit oa fjea bE, NereehKiO kEsiKa DeI fegoljeeeO Cieeola feji& DeI kEmea focrilegeoa felbEa Geje* DO bEa foiledebEI. Seeit Dero) t iia JilogocI DoiKreeit kEmeK bElkEsiyeldO Ne* t DeI KiO buda, bEsa forida iia Deni& ooa. foiehkErehsea Ji& JilogocI DoiKreeit bE* Seiiecegea SomO iia GorbEdoge* SorgegolI iia fkEt kElea O bE( oa kua I fna La fono) t bE* iiea febcO, Dero) t NI feeeelea Jebeeea feiime( oa fide* SomO iI Jorieesea BikEoa CilegodO iia Hebce& I Sonireeea bEgoeeO dO bEa DegereldojO bula. fide* oa Negedo^ dO De, fooeeeeesoiroeit bEeesI NI feBrgO BljO foinemleKI femjilda Gergea, fereoa oa foreli(, feiire( Neii* iie* iiea felderdeI DomdegobuA iia Ne* t Moehgo& Deyeeeea dO Dekua NikEt Cooriyedoeesea Yo^. - foirKljile& BI -
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem