Ce, Geececeit= Kimo_ foinelejO, fidekEjO bEiieeO dO bu* bEkEt NeiileKlK DedoI HeedojO BleeO foikEI SiO da
2020-10-26
folegeebEgedo* Demo* Je^ oa Dereeea foirdekEa O DekEkEsI iia NirbEt Ce, Geececeit I fna doge* oa iiea Jocia iie* forijO Yerilce& t. DeKa I, Ceku^ forcia dO frcI bEa feBgeoa bEii) t Moehgo& kEla, buciit I Heiirelea HemegeleeeO foriyele) t BiKI KidelkEkEa dO NikEoecO BI bEa filerkEiilea Bso) t Moehgo& buciit iie* << Moehgo& kEla buciit iiea HemegeleI t >> kEmea forea GoyO bucijO Ceku^ dO Neiidelehsea iie* folea Kimoa MedeK BLjeI. - Ceku^ forcia dO foiedosoa O Moehgo& buciit iie* iiea forea GoyO bucijO forogoloeesea foriyele) t DenI Demo* Jemcioa oa Domda foiedosoa O foi$ Soyo& iie* iiea bEeeereeeeeO foije& I fole^ Bi* NemehdeKlo& t kEmea Hereeesea? - bEyerle& t. buA 2006 foa dO folegeebEgedo* Demo* Je^ oa << SelkudO >> foirdekEa dO, feciI t Wegoa KiliyelcehcI bE* feeh( t feji& dO foroeesea fca HoiisI foinodo* I Kirde& t folegeebEgedo* Demo* Je^ dO 14 Ji& Desorelda foikEI fejillejO bEii% t. fodO fca 20 Ji& oa fmo% t Coii, Lobseehje$ bEeesI iia NeremjidO kEla firkEesi& oa DekEdO SorgegolI iI YePa kEla - Moehgo& SodologecI MerkEji& iie* DeKsohsea. kEdoI Demo* Jemcia BljO, foiedosoa MerkEji& iie* iiea fejilleeeO Jebsiyea GerogedoI CO Moehgo& buciit foirKljI Seoeku& JirokEa dO MinI foye) t DeI bEiide(. - MerkEji& oa SorgegolI iI NI DeKsohsea CO De_ foikE* t SelBrI dO fejillejO bEii) t Kimoa O HobuA dO, bEiiehgO iia foroldol) t foikEI B& femereeea MerdeeedeeeO bEiieeO. Dera Doso^ iiea fo* t CideBrI YekEt Zegerdede( Moehgo& forea bucilkEt bE* bucijO bEii) t NI Megeoa foikEI Dea O HobuA dO f~obbuA Blgea KihjiKlohsea DeI HolB) t DeI BlbEI oO? - YerO NI, buA forea Jiro(, DegoO Kihji^ kEK MedO foreli( forea Seiieeea dO YekEt DoredeI. forea bucilkEt SonireeejO fkuleK dO HenI MinI YekEt NoilokElehsea. 2012 foa O Si% t Ji& iie* MinO HenI << bEiigolol) t iia feBrgO >> - bE* SilgerejO, Zeehne& febEeO BlbEI. DoeeeI iia foiI t dO buA DomO KiO bEa DoiroKlokEoa femerelda DeI bEiieesea foci* fca HenI degea Yeme* bEleit foihcO BleeO iI frdea fca Bdoeesea. Yeme* BlbEcO GoyO Seoekuhde& DoiroKlK bE* kEneoeda iia bEleit bEiieeO YosodeI. fiehkukEoa bE, L~eeebEsoiroeit GoweI iia << Ci^ t degea buA Heii* t foikEI bEiieeO iia fer) t foikEI >> Siloit I forea bucilkEt bE* bucijO foihK Sene) t DoirobEI. fna Sene) t iI foloeesea Ce( fca bEa fkulea fdo* BirI bucideit Blo& t. NikEt La Seoeku& dO Kirdeit foikEI. HenI MinI fkEljI iia feji& DeI Dola foroI feji& forogO bEa YeBeeO dO NI KiO bEa foedegolcieeegeoa La bucikEoa Segocieee% t. folea CO fdo* NooreeelejO, YekEt CO CegesO forejO Heyeeesea O fco_ DO SeyI NikEt Yego^ t Seneeesea dO Jigeeeea foiireoeeeO bE* NI MoodoO Cegesoa DekE* t bEgolgea, DeKa I bEa Jiyejelegeoa Nigocieeeeesea. fode& foikEI Si% t Ji& oa bEye* BljO, HenI MinI Zeehne& iiea Gerdea febEeO bE* foidesilekEt dO YeB& t. buA CO kE^ foikEI Seiieeea foidejO foihK& t. Dere) t NI, KiO bEa fjI dekEa foiledekEkEoa ferO fca NI GercO, HemdO folea O NI Domda bEleit iiea foihKkEoa Deiijea fca bEgoeeO dO feji& oa fkEcI Ne* << CI YosodeI Moede( bEii& t. Yeme* GoyO Yo^ BI. buda kume& SormoosO bEa fonede& t fokule& t,,, kEmekEoa KiyojO firekEoa La bEye* KirkEa foinoscekEjO bula. DekEK dO Yeme* YekEt KikErcO bEyerleeesea kEjO Sene% t. - fKa fca HoiisI forea bucilkEt bEa fole^ SeiijiregoleeO iI fremeljebEI oO? - Dera foidesilekEt fca HoiisI bEsa BsO Jekuyele) t CO feBeesea kEjO bEii) t :finiyebEI". fiehkujO La HenI degea bErieesea bEleit MinI Neda dO DomO for^ t Jori( foihcO, Sonireee& I MenI fole^ fesegejO foihKhsea da. kEK dekEa Jerimdegea foibE* I bEa CimeleeeO, Bsooa fca Seoeku& JobEeeO foiI t Gerde( Yo^. foci* NI, buA CinI MerkEji& oa JirogecI, bucikEcI Kimoa busI SiO da. DeiimO fca MerkEji& oa Kimoa foijebE& YegO kEmeK B& kEK fca Jigeeeea fmiyedeit. kEK dekEa La foreli( Soyo& dO DoredeI Jeeit degea KidolohdekEoa Birimosoa HeyejO bEsa Cidede( foikEI. buA Moehgo& buciit fca Gede% t CilokEdO Ce( iie* iiea Demdehle& KidolK DoredeI. NikEt kEseit Siloit, firegO Neiire( foroldojO << Gea foijoit >> DemecekEa dO CO NikEt fode) t forojO foijehsea. Da kErbEt SenejO bEii) t B& << Jekude& iie* Denilceeesea BiseKI >> kEdeit foibE* oa Neiidele& I 10 GeroI Ji& oa fmo% t << Gea Je^ >> Sonia dO kEbleKljO bEii& t. SeK& oa foiI t dO Heria Siloit Jokuye& YerO foroldoeesea foikEI. kEdO NI BlomjI GerbE& foreli( oa Je( t Jo( t fca SorolceeeO Yo^ Sea kEK Deldeeeea Bdo& DeI YeBde(. fiehkujO CidejO kEme% t fileKO frkEt CilokEt DeI bucijO, SeoekujO CideeeO bEiieeO. - forea bucilkEt bE* buciK dO Dea dO Yeme* Seoekuhde& Doirodeit BI? - Yegoa DoiroKa dO foibE* I bEa MesI Seiia DoiblereKljO Cidede(. kErbEt Yeme* NikEa Joii& dO SedegereeeO ByO DebEt Do( t foikEI forcia dO B& Seneeesea degea Kirde& t buci% t kEjO kEjiI t CO bEiide( foikEI Yo^ Si( Seneeedeeesea. Heria bucijO bEiieeO YeBca dO fileKO foibE* oa kuA bE* iiea SeoekujO, BdojO, foikE* t bE* kElebE&, DodogedO YirdiecO MinI Ye( La bEii) t bE* iiea GercO fireK Siit DeiimO Seiieeea MederemjI Doirodeit. bucijO Degosoeesea O bEa Dere) t frkukEoa HereeeO dO Moehgo& Kimoa kEdeit iiea fole^ YekEt MedereK Siit fomo( bErde^ Seiieeea Seneeedede( da. buA HeejI foisoit I DodoreeeI kEmjiyea dO Gederle% t. bu* iie* bEsa bucijO foijehsea. kudeoa, YePa HeejI iia bu* oa bucilkEt kEjO DelekEI dO felderdeI Moede( DomO Soyo& SiO da. kEK dekEa Yegekugeoa CO Yo^, HeejI iia bucilkEt MinO Seoeku& dO YerO KirokEdoI. MedekEjI buA, bEiijO BleeO BiKI La kElbErI DoirsO, kEmjiI t, Dera CO BO kEla buciK dO for^ t DeI, f$ DeI bEiijO BleeO HeejI bEa Kirde& t Soehgoa bucijO foijehsea. kEbEcO Moehgo& buciit Siit MinI Seoekuhde& DoiroKljO CidegedoI. foinea I kEleK dO SeK& oa GorbEa Ji& bEro( bucihsea foikEI. buA DekE* t kElehsea SiO da. foinO La MerkEji& oa BsO kEdeit Sildegea iie* Jigeeeea fmiyeK Bloeesea. fna B& MinO CebE* Sonireee& f~obbuA BleeO fca, No^ Doiri^ oa DegegO, kEa NikEa iie* JigelgegedoI Joii&. DekE* t NI, JiehkunI foreli( oa kEjO foibE* I bEa doiehneK frkEt Neda dO bEiieeO foikEI. Kimo_ NemeiI foinelejO, bEsa fidekEjO bEiieeO dO buA DeKa dO NI bu* bEkEt NeiileKlK DedoI HeedojO BleeO foikEI buja da. NegedO Je( t NI buA Hoji^ HeremseeeO Blo% t. Heria foibE* oa Sonireee& oa Kiriyea dO, bEsa fo* t CideBrI bEa SeiijiregoljO, KihjiKlK fKdea fca fbkEme& Bloa Bsooa Sonia Seiieeea buciit oa Diit I Sonireeea DorsijO bEii) t. Megeoa foikEI, << fodO La BleeO NI >> kEmea Bdoeesea Ce( DO bEa << Neda dO DeiimO Joii& bucikEoa foihKkEcI >> kEmea Heedoeesea NikEa I CegeeesI kEK foikEI buci% t kEjO Bdode(. - Da DekE* t Demdehle& Kidoldeit DoeeeI bEa Coeeo_ Doredoeesea. foikE* t Yeme* Joii& dO CilokEdO Ce( iiea JorigoleeO iI fremeljedeit BI? - Demdehle& buciK, bu* iie* buciK, Siloit, firegO Neiire( foroldoeeO JerkEt bE* YerO NI kEjiyea O La felI BleeO buciit CegesO DeI JigoreldoeeO kEmekEoa bEiide(. 1997 foa dO HeiiredO feB iI bEa Breeea Bloeesea fca HoiisI buA fdo* oa Demdehle& KidoljO fkulehsea. fodO frkukEoa HereeeO dO, feehEeea degea kEokEoa Jeeit iie* iiea DogecijO bucideit bEiieesea Yo^ bula. Ce( Hogoce) t foleria fooeeeO iia kurI bE*, foibE* oa Bdo& Sene) t iI frkuceKloa bucijO, Hemi) t NikEt Sedo$, Gerce( Delbua bucideit Bloeesea bEii% t. fna NI, MinO femidore& oa bEsa NikEa femda Heci* Yo^ oO da. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem