<< kErehleK foikEI Joii& iiea JerogoleeO oO?>> DelkEK* fejillejO fkulebEI
2019-05-17
HobdO feiime( DO << kErehleK foikEI Joii& iiea JerogoleeO oO? >> kEmeK DelkEK* Hodeldo)T foiilecilekEt YeBgoljO fkule&T. firkEoa oa Hodeldoa feBeesea Joii& BirI << MerkEa Soehgolda >> BljO Cidede( foikEI. DodoreeeI kEmjiyea O MoiehK JerojO Hodeldoa feBeesea Joii& iiea NikEt, Hoye* fode)T kErehlekEoa febde*T, ZoiKI dO bEa DerojO forkude( NI Kimo_ oa BrogO Soehgolda DedoI foikEI HeyejO foseoeeeeeeO BlomjI foikEI, KisekEdoI kErehlekEa O NikEt Sildegea BljO bEii)T De&T bE* Sodol)T BI. DekEbE&, fna BiKa I f-eit oa iie* SiioeK BlomjI iI foroa Nodo( oa kErehlehcioa DO folgoeeO Joril)T bE* << kErehleK foikEI Joii& iiea JerogoleeO oO? >> DelkEK* I HobuA bE* iiea bu[nw_ frkulehcioa HobdO feiime( DO feeh(T fode)T NekEkEjeI. fna DelkEK* Gede%T fca Yeme* NikEa bEre)T febcirejO JeroeeO foikEI. JoibkEa fereoa firkEoa oa Delbueesea bEre)T iI kumda foi%T bE* JerojO, Bsooa bEre)T BidokEhdeKa iie* SolieeO BlomjI iI folgojO bEii)T bE* iiea foeceli( Yo^.
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem