Fe, MoiehkEt= fbEoecia folcieeegeoa fmnelkEt dO Heedo% t kEdeit Doii& oa BrogO foiila Yo^
2018-08-31
- Yeme* CO f^ DeriI t foikEI bE* Kimoa foibE* I bEa fmcilejO CideeeO fer) t dO SoreeO DoeeeI Da Lw\]I bE* iiea YerieeO Yo^ bEii% t. fKa fca YeriI t bEa fkuleK oO? - Kimoa Doirolkudea freK& MeedO bEa feBreeeO Je^ B& freK& fejO DoiroK dO SorolceeeO dO bEii) t Yo^. DeKa fca busI Yeme* NikEt f^ I BI BlgeeeO, Yeme* NikEt NoiKBrI DejikE& I BI BlgeeeO B& busI Yo^. 1995 foa dO buA Mesa Jese& oa fmcI, Hegelde(, foeedolde(, BleeO foikEI B& feBgeoa Heyede( feji& kujO bEii& t. 1980 - 1990 kEdoa foa dO fmnelkEt MesI Seiia Kihjihsea, fmcI Ne* NI CO, Dwhniit NI CO MesI Seiia Bloeesea. Yosoa dO bEa B& Neiida Kimoa fema iia fbEoecile& bEgeseeO YosodeI buja. kEde& t fmnelkEt NoKoa DO Kimo_ foBljejO bEii% t. YerO NI B&, Kimoa DodoreeeI NoiKce& I BiridoKlohsea fca fbEoecia folde(. fileKO Jogoeeleeesea, KidelkEkEa bE) t kuhsea, Megeoa foikEI fegorlejO Bkumdeeesea bEiijO Blo% t. DoeeeiilebE&, Bkumde& I DeroeeO iia Doleda Kimoa fileKO fidedeit La bEiieeO foikEI oO. fna B& fbEoecia fKsK NoiKce& BiridoKljO fkulejO bEii% t kEsea foikEt. DekEbE&, fbEoecia foleeO foikEI bEiieeO NoiKce& dO SorolceeeO YosodeI BljO bEii% t ft. 1928 foa dO S|DlendA oa frdemdea pwn]ilia I NekEkEhsea. Dera foiI t dO DelekEI dekua dO, Kimoa Doirolkudea HeldeBridO fbEoecia fca SeleeO Ce( Blo& t kEjO JerlejO bEiibEI. DekEbE& Seloeesea oO, foikEI SiO da. Heria CO f^ dO fdekEK foikEI, foiI folea fbEoecia GercO firejO bEii% t. folegeebEgedo* oa Godomjia dO DelkEK*, HorsiI t, Goweehja fca bEa folea f^ oa Seeit bEii% t. fna B& Je( t JekElI NI bEii% t, f^ YekEt << fidejO >> bEii% t kEsea foikEt. Cisoa O Derolda foiedo*, Cisoa O foikEKliit foiedo*, Siku* oa Sijieit fbEoecia fca f^ foogogeoa fdekErehsea Kimoa bEii% t oO. Mea O dO 62 \ulohre^ iie* Jieit Heyeeesea Kimoa BI. fna B& Joi$ FEmidore& dO Sorolceeesea dO La bEii) t Yo^. freK& bEI t dO Serego& foeeegea forosi% t kEdeit. Heria buA Serego& foeeegea iie* freK& bEI t iI foljO febde( Yo^ SiO kEjO kEleK DoredeI. - DoeeeiilebE&, Siku* oa Sijieit fbEoecia fca SeleeO dO Serego& foeeegea Ye( YegekujO Dosa BleeO BI? - Dergoa Kimoa fca Dergoa kEokEoa DoiroK frosde& DeI bEiide(. JiziyelebE&, fodo^ oa fbEoecia DeI kEokEoa DoiroKljO BI Kimoa I NiK& foiileoecO bEii% t kEjO buA foijejO bEii% t. NikEt BdedeI JiziI t kEleI t. MinO Denide( foiB* Moehgo& Kimoa Hoye* kEokEoa DeI. foogea kEokEoa NI 20 kEdoa Nesoa dO NI Doirohsea, MesI freK&. fodegekuA kEokEoa NI DoiroK foiI t dO, fkEne* NI freK& bEiieesea CO foibE* iiea MesI YekEt bE* Dergoleeesea, Siku* oa fbEoecia DeI Bloeesea bEiieesea. kEde& t Doirohsea KiO NI fode& foikEI NikEdokE* kElbErI iia Siku* oa Sijieit fbEoecia DeI Bloeesea. NikEt NesO bE* iiea DeriI t DerigoljO bEiijO Hogola fide% t. fna B& NiK& fca NiK& SiO. Dera Kimoa DoeeeI iia foiI t dO foibE* oa iiea Siku* I bEgoregologeoa, freK& DorejO, kEokEoa feBeesea B& freK& kEokEoa DoiroK BlomjI DeI bEiieesea. DodoreeeI kElebE&, Jirgogea Se* t foibE* I bEleoecO, freK& DehsI Bloeesea O Dere) t kEokEoa foleeO YosodeI bEiieesea. fiehkubE&, GejieedeI, Jeremdeit kEokEoa DoiroK NI 80 HobuA CoikEre% t. freK& kEokEoa DoiroKlK DoeeeI YerieeO foikEI bE* NeiikE^ oa freK& MeedO iia DoeeeI Yeri% t kEdeit KiedO fesegode& SiO. fodo^ fca firehsea fbEoecia MesI kEceKO. DekEkEoa Kimoa O fdA frkEdea f^ fca Doiljideit Yo^ busI, Hogolea fca La Doiljideit. Kimoa O bEI t Desorelda foikEI SinecilehdejO bEiide(. NikEt kEseit f_ NI SerKjO bEiieeO dO, NoiKkEt kEseit NI MoiKjO bEiide(. fna MoiKjO bEii) t fdA f_ I Hogola bE* La DoiljiKlo% t. kEK dO bEa JoibkEa Mi( t, Goli* iie* busI ft. fdokEt DelekEI dO Hemo( oa foiedo* Nesolelda DeI foiedosodea B& YePecooa. YePa Kimoa Hemo( oa bE) t dO bEa fdo* DO 20, 30 Doiro& oa Hogola fide% t. buA 1980 kEdoa foa dO fenegeeeO dO SorcO bEiieeO dO bEa, YePecooa Hogola fideK dO bEa bEI t dO NI Seiia BlbE& femda iI NI Hemiyerde( foikEI Yo^ kE% t kEjO Sonosogeoa Sonia SeneeedejO bEiieesea. kEbEcO fodO buA fKa I bEyeleKljO CideeeO bE* bEreeeO foikEI, folea Kimoa DegejO Cidegeoa bEii% t. femdedeI Hogola fideK kEK NI JeiilesI foikEI CO Nedo* folea Doiro& oa Hogola Yo^ oO, freK& fer) t bE* bEleoekEhsea Hogola B& Mi( t, Siku*, foikEK DosO fca CO fileKO Seiieeea Seneeedede(. Yegekugeoa kEbE&, Kimoa O Bdo& foije& dO Goo& foci* bEiide( bEii% t SiO da. Kimoa freK& bEiiI t kEmebE& JebE& freK& fejO DoiroK foeeegea dO SorolceeeO YosodeI, DeKa I fjemsiK YosodeI, femidore& DekE* t bEa kErehjiKlK YosodeI. Kimoa freK& MeedO iia iiea SegorI iI Seiia Blgeeesea O Dere) t fbEoecia NI foibE* iiea fdekEredeit, KiedO fbEoecia DeI dO NI f^ NI Seiia foiileciledeit Yo^ bEii% t kEsea foije& Sorde& Mea O kuciye& fca folbE& Dera NI Dea O fololda Yo^. NikEt La Joi$ Yego^ t iI BI BlgebE& Da Nesoa Dorsida bEa DeKa O bEa fesi( I Kirdedeit Yo^ SiO. Da NikEt De& t bE* iiea foikEK, DeBsO bEa kEdoreKlokEoa, NoiKkEt De& t bE* iiea f^ foogogeoa Sego% t kEdeit Joi$ femidore& Moia oO BdogereI. - Dea O Lw\]I foiB* Moehgo& dO GeiieeeldeI foi* t doieit dO KircO bEii) t Yo^ bula. folea Ji& Jogoeelegeoa firehsea BrogO Hogolelda iI JeseeeO kEceKO busI oO? - JiziyelebE&, Mea O dO Joi$ HogoleleeeO DoeeeI 20 kEdoa kuciye& bEii% t. Da kuciye& ooa I MenI NikEt Je( t fca NI foijekEoa Degosoeesea O Dere) t Joi$ Hogolele% t kEdeit CinI fiimO focirdeI Yo^ bEii% t kEsea NikEdome& foiilegelda dO Kiro% t. foiB* Moehgo& dO SeI t GeroI Kimoa La Moehgo& iie* foiilege% t. Mea O kuciye& Dedea I bEro( Biria HemorcO Cideeesea. Mea O dO MesI folea fbEoecidea fdekErehsea. foci* NI, Mea O kuciye& ooa SiejileK foeeegea O foiedosO DeI, SisDw^ DeI, Coeeca, foci* YosO iI Kimoa dO DenigoljO Cideeesea O fecI. 2016 foa dO kudeoa oa Jese( oa Geje* freK& MeedO iia feehEeedoge* Hore& kuK dO bEa, foiehkErehsea dO buda fbEoecia I fmcilejO bEiieesea B& fodO JoibkEa fbEoecia fca forioecilea SerkEiileK dO feehEeero% t kEjO Jerleeesea. DeiimO fca Mea O kuciye& MesI Seiia YeBeesea. Mea O foiB* Moehgo& dO folea Kimoa CoeelegoleeO dO HeolI iia fesegode& DeI. kEbEcO buA Mieh) t Mieh) t bE* CoeelegoljO CidejO bEii% t. Yegekugeoa kEbE& folo_ DemjijO bEii) t bEiieeO foikEI oO. Goo& NI fer) t SiO. fna feji& I buA 1995 foa fca HoiisI 24 Ji& kujO bEii% t. foroa DekE* t bEa 10 kEdoa Ji& kEbdehsea Kimoa BscO firehsea bEii% t. HeBde* NI fdekErehsea Kimoa bEii% t. 45 MinoiDa iia kEdoa Jegoa Kimoa O bucilkEt bEii% t. folea Ji& oa feji& oa MenI foi* t BidokE&, Goo& bEdole) t NI Dera Yo^. Mea O dO Sorolceeesea O Dere) t Siku* oa Sijieit fbEoecia NI fdekErehsea Kimoa foiI Doima bEii% t. DelekEI dekua dO Cisoa O Derolda foiedo* bEiibE& bEiiehgO f^ foogO La kEjO Joibledeit. buda fKa I foikEiiskEjO Cideeesea. Yegekugeoa kEbE&, fKskEBrI iI NI febcO HeyejO bEii% t SiO da. Kimoa O YerieeO iI Sonosogeoa freKlji% t kEjO YegO bEiide( Yo^ kEjO Mea O foiB* Moehgo& dO CO fkua dO bEa foikEiiskEjO bEiieesea. feyomsi( oa \uno foijeK dO Kimoa O JirokEt Sodesoa O Cokulda DoirkEscO, Cisoa O Derolda foiedoresdeit. DeKa DeI fedelI Mea O kuciye& I SonoseeO dO femidO Bde_ oa HeolI bE* Seiia Cine* oa kumI iia forbE&, Seiia Cine* oa Bde_ Kimoa O bEI t dO fKso% t. Cisoa O Derolda foiedo*, JirokEa O fbEoecia DeI Kimo_ Mea O Lw\]I iI Sonosde( La Yo^ B&, Mea O fer) t iI kErehjiKldeit La Yo^ B& 80 - 90 HobuA fdekEreK BlomjI DeI. Kimoa O freK& MeedO iia MedelkEt YekEt foiehkEca bEiide(. JiziyelebE&, bEI t iia Demi* oa Deseee& kEK dO Godomjia dO Gerogeoa KiyokEoa bEiieeO busI SiO. fKa I Joi$ foiilegeeeO kErehdeI. Kimoa O Demi* Deseee& kEdeit Hoye* Joii& bEiide(. NikEt NI Dea O Gede* KidelkEkEa. fdA frkEdea O ByO JirokEt, BikE* t, flikEa O CinI foiila fejille) t B& Dodo* t KidelkEkEa. Gede* KidelkEkEa Seiia bEiibE& Dodo* t KidelkEkEa freK& bEiide(. Gede* KidelkEkEa JoeesobE& Dodo* t KidelkEkEa CinI Joeesode(. DekEbE& kE* Dodo* t bEa SegojO bEiigeoa KiyojO Blo% t. kEbdejO bEiigeoa MesI folea Deseee& kujO Blo% t. MesI femereeea SiO. folea fbEoecia I Deseee& iie* JesejO Cide% t. ZembEre^ fbEoecia 100 HobuA fdekEre% t. DoiroKO BlcireeeI, fmehdeiicooa oa SebEt, Domda CimokEa O DologeI iia foiKji& kEK MedO fmnelkEt dO kEcinea MoiehK Jeroeesea CO fdekEkEjO CideeeO foikEI folea fbEoecia I MesI femereeea Deseee& iie* fdekEkEjO Blde(. CekEjI HoroseeO fbEoecia dO Hodogodoa O Kici& YekEdehsea kEmekEoa Hoji* oa Doiro& oa La f^ foihKkEoa bEiide(. kEbEcO foiroca Blcieit feeesigoleeO Deseee& iie* JesejO Blo% t. buda fer) t iI NI JigejO foihKI t. Da foibE* iiea freK& f-ehkEt iI foljO feB% t kEmekEoa bEii) t iia foci* fna Yo^. - Kimoa fema iia 75 HobuA dO filerekEdoI fbEoecia bEiide(. HooredO HeBde* fodegea Hogocegea dO Kimoa O bEI t dO fKsdeit kEK MedO bE* freK& fejO DoiroKI iia fesegode& I fna Yerilcel) t dO Biria HemorcO CideeeO foikEI NI HeremseldeI. kEK dO bEa Neeit DeriKa Jeseme* Yeme* fidekEt fomde) t iI buda KirdejO bEii% t BI? - ferikuA DemekuA, foikEK DeI Mi( t, DeBsO DeI foioekEa CeI. SeK& oa foiI t dO Soloehgo_ \uno foijehsekE* bEiigeoa \umcI YekEt fidedeit BljO bEii% t. pwrw]A B& Seiia. \umcI Yegekugeoa MegO bEii% t kEK bE* Derosileeesea O Dere) t NiDriDA kEmeK kumI iia Bde_ fKso% t, Si^ t DejikE& NI fosedo% t. fna B& NikEt Joii& oa Hoo* t. DeiimO fca \umcI iia DoiKkEI fdA - bEiiceI fidejO bEiibE& f^ fidejO bEii% t, \umcI iia DoiKkEI bEiiceI iI GorbEt fca DekEhsI MinoiDa CinejO Blgegeoa fidebE& Hogola, \umcI fidejO bEiibE& Hoo* t fidejO bEii% t kEjO BdogereI. kEK dO bEa Dea O Soehgolda. fna Soehgolda iI Joi$ kujO CidebE& freK& bEiieeO foiedosO SegorI DenI Blo% t. - foikEK kErehdeI kEdeit SiO da? - foiehkErehsea dO, kEokEoa DO SeK& KiKKldeit. fna NI MesI Seiia JoiideI. Heria Nesoa dO Kirohsea Kimoa dO febcO kElebE&, fB& MorI fonogeoa YeBjO bEii) t B&, Kirja bErigeoa feji& kujO bEii) t B& foikE* t fesegode&. Da SirekEa O ferO dO Segocieeegeoa SeK& GolgogoljO bEiibE& feyo& Blo% t. Yeme* NikEa Kimoa Dergoa CO bEI, DoreehEeeI CO bEI, kEokEoa CO bEI, Kihsia CO bEI HemiI t foikEI, Dea O flikEt foikEK DeI, Cisoa O foikEKliit foiedo* bEiibE& SeK& BleeO foikEI. Yegekugeoa kEK bE*, flikEt foikEK DeI, Cisoa O foikEKliit foiedo* YeBgeoa bEiibE& Cisoa O SodesO DenI JeiilesI foikEI Hedegore% t. fiehkuhsea Dokuyeldo& dO Da JeiilesI foikEI fileKO Hordoa Kihsiredeit Yo^ SiO. YerO NI B&, Kimoa O bEI t iia Bidoca iia Cieeola BirildoKa kEseit B& foikEK. JiziyelebE&, budea O Derikua O 60 HobuA NI Seiia Cine* oa foikEKa Kici& bEiide(. Seiia Cine* oa Heiilome( foikEK NI SeK&, kErseeit dO bEiide(. DekEK bE*, kEokEoa DoiroKlK kEjO bEii) t B& SeK& fidejO Blo% t ft. Seiia Cine* oa foikEK B& Derikua dO MesI Cieeola. DeiimO fca foeeegeedeI kEokEoa DoiroKloI t kEmebE&, fbEoecia foleeO foikEI kEmebE&, JoinoK foikEI kEmebE& MegeliehgO iia DosO iI kErehlekEreI. kEK dO bEa NikEt DosO busI ft. DeneI f-eda frdenisisI iia DosO, CeI iia DosO, foliwA oa DosO bEii% t. Dedea I kErehle% t. MegO Cine* oa DosO kEdeit NI femereeea Cercede(, Henoeesea foikEKa Kici& DeI DosO SiO da. foikE* t bE* kElebE&, fimegea O foikEK La kEsea foikEt. fodO iia fmcI Ne* Cisoa O Derolda foiedo* bEiibE& budekEI DeBsO kErehla, DeBsO DeI CeI foogojO BleeO foikEI kEmekEoa Gergede(. NoiKkEkuA NI << Ja >> kEjO Gerogeoa La NikEt NesO bE* iiea kErehledeit. kEbEcO Mea O kuciye& I NikEt La fode) t Sonosogeoa kErehleK bEa bEiide(. DeBsO B& fema bE* CinI forogoea femea O KiedeI iia, folegea HogoleI, Hodogodoa O SelesdO BirKbcI iI fbdele% t. DeBsO bE* Nogo) t, Mi( t iI Derosilede( buja da. fna B& foiilegemjI DeI. DekEK bE* DeBsO Cisoa O Sodesoa O He% t iI fbdele% t. DekE* t fca NI MesI YekEt kEmjiyea O fosO iI Horemdolegolo% t. f_ DO KirK bE* iiea f_ oa Bde_ oa Solilce) t iI Joeesoge% t. DekEjO Si^ t DejikE& forojO fireK foikEI, Heyeeede& Bde_ GercO YeBeeO foikEI Bloeesea iie* f_ CinI Kihsire% t. f_ KihsireK bE* Da Kihsire% t. DeiimO fca buda, kErbEt Da folegea HogoleI iia fbEoecia Dosome* bEiibE&, YekEt femereeea Kihsireme* bEiibE&, HooredO HeBde* folome* bEiibE& DeBsO bEa fileKO YekEt kErehlekEreI kEdeit. kEK dO bEa DeBsO foeedO fideK foikEI kEsea foikEt busI SiO. kEdorebE& Hoo* t ft. Kimo_ oa bEsa NikEt BrogO foiilegelda NI, KidelkEkEa Kimoa O bEI t dO fesi( DeI kEmekEoa fdo* DO DoirbEt DeBa Doima feleeojO bEii% t. Doimea feleeo^ fca kEdorebE& Kimoa O fBdoit oa foiI t iia Degegeca kEdoredeit. foikE* t bE* kElebE&, fBdoit oa foiI t bEa flekEcikE% t. MoikErsO NikEt flehdebE& Dekua kEjiI t CO SerKdeit foikEI. fna B& KidelkEkEa kEdorehsea fca Hokure& febcirejO bEii) t kEreit. BiK Yego^ t kEmjiI t kujege* DeI. Kimoa O bEI t dO MesI YekEt NoikEca Blolce) t bEiide(. Kimoa O bEI t iia 90 HobuA NI femerejO bEii% t, ficekElejO bEii% t kEjO folea frdemdea kElejO bEii% t. Dera NoikEkEca bEa SerikEjO, Hogola, KidelkEkEa iiea JokucegoljO, Bkumde& foikEI bEiijO CidebEsO 100 NesolejO Blo% t ft. - fegerca DeI MoiKkEldosO bEI t dO Seiia BleeO bE* fjI MenI bEiiehgO febcO foihdeit kEdeit Sordelcile) t JiroeedO bE* GercO bEii% t. kEde& t Da MoiKkEldosO iI foibErseoa iiea kuK iI Joibledeit? - DeiimO ft, Jimi_ iie* kuA, CibE) t bE* kuA. fB& Godomjia O CesO iI DeBsO SecojO Heiilomeeedogolde( SiO da. MoiKkEldosO Dodo* t DeBsO kudeit. fodO DeBsO kuK bEa Bligeoa, DeBsO forolegoloeecI kudeit Bloeesea bEii% t. Dera B& bEiigelI iia busI BleeO bE* DeBsoa fca bEa Bi* HooredeI. JoikElekEa Seiieeea BlgeeeO kEjO DosO ku% t. Dera DosO NI Kimoa O fer) t bE* kuhsea kume& DosO. Kimoa O bEI t dO SoirK NoilokEt DeI. Siku* kuK foikEI B& femda foikEI Blo% t. Dera NI bEsa Hoo* t. - bEI t dO bEa JoibkEa Seiia kumI iia forbE& fKskEjO bEiieeO NI MesI Cieeola kEjO Da DekE* t foiKlehsea. DekEbE&, SoirK fnwrkuA fca YegekujO SerkEiileK BI? - Seiieeea Jeeit DeI bEI. Seoeku& Senegea O bEa fjea NI B&, budekEI Bgo& NI bEI, BO fegorlejO focegerla. feye) t DeI fosO bErijO bEiide& t DenI Kimoa ZoirKkEoa feseeecieeeeeO dO, fegorlejO BkumdeeeO foikEI bE*, << De& t NI foiledecikE& t, fejedeI La bEii% t >> kEK MedO bE* foibE* oa iiea Seoeku& Sene) t iI fodorioecO, MegO fnwrkuA, MegO Joiile_ I Seiia BlgejO Blo% t SiO da. fKa dO La Sorolca. Joi$ De& t fca NI Yego^ t iI HerejO bEiibE& Dea O forcia dO Seiieeea bEiijO, Dea O bEI t dO MegO Joii& oa kumI iia Bde_ fKsK foikEI. - fnwrkuA iia fmcilekEt iI Da kErkua foijedeit BI? - foiB* Moehgo& dO bEsa YekEt fnwrkudeI kEK Kimoa Geroeesea. Kimoa dO fnwrkuA foihdeit, Bsooa fca DebEeesea fnwrkuA DeI Kimoa bEiieeO foikEI iI femwri\Et iia NikEdohsea folo_ oa Sodol) t bEdoleeesea bEiide(. DeiimO Blolce) t kEjiI t CO bEiieeO foikEI. Heria folea Kimoa O Coeelere& fca Seiia fnwrkuA fKskEjO Blo% t. fna foiila fejillegea fca Dea O NoikEca SerijO Blo% t ft, JiziyelebE&, Dea O fbEoecia fdekEre% t ft, bEdole) t DeI kEK dO 70 HobuA fdekErejO Blde(. - Mea O kua fbEoeK bE* iiea Zesia SidoK bEiide& YekEt fejieeleeedede(. fKa I Da YegO kEjO Bdode( BI? - 1910 foa dO DelekEI iia Kimoa fema iia DomdejI Nesolelda 35 bEiijeI. 1950 foa dO foijeK dO, kudeoa DO 35 NesO DebEgedoI La bEiijeI. Heria fdokEt 76 Bloeesea. fna B& Yegoa O GebuI t kEK bE*, SiejileK foeeegea O GebuI t. budea O bE) t dO 60 - 70 NesO DeI Kimoa freO fBdoit NI NeiileK Sieee^ Kihsirehsea bEiide( bEiieesea. fodO B& 75 NesO DeI Kimoa kuleljejO bEii% t. Breeea O fono& I Deyeeedegeoa, SiejileK foeeegea O fono& dO foroeesea iie* 60 Ji& dO Kimoa O DomdejI Nesolelda Hoye* Dekua foisceI. Mea O kuciye& ooa CO SiejileK foeeegea O foiedosodeI foci* folea Geiieeemsi( I BidokEjO bEii% t SiO da. DelekEI dO fdekEredeit foikEI kEjO bEiieesea MesI folea fbEoecia fdekErehsea. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem