<< Ciehku_ oa Cilegoa O buciit >> - I kErkua DeiiljO foehsieesea BI?
2018-06-08
fodO fca Ye( 200 Ji& oa fmo% t k-, fi, SpEss\uA kEmeK finjwnw* Kimoa, foro_ foroa O JeKa bEI t dO bEiieeO NwrcoA Doseeoa O {ewodA DO Doro% t dekua O BloldeI buciit iie* Seiilohsea Cilegoa KisiI t iI fegoreeeI iia fejilcioa foljO febcireeesea MedekEt iI Dogologeoa focijO foijehsea bEii% t. fo( kEreldO KisiI t iI feeh( t foijehsea Kimo_ oa kErecilejO BI bE*, Herku* t Goo& oa forci^ dekuA frdea O Hoda iia DogorI iia DerkEda fca filerehsea BikEoa JoikEkEjO fireK Je^ dO Domdego* iiea HegerejO Hoye* kEseit Bloeesea kEmejoKI. k-, fi, SpEss\uA Nodo( oa firkEoa oa HemdO Do_ KisiI t iI foijekEoa, DekE* t fca DoroeesI Cihle& DeI, DeBa Moi* buciit BI NI Moehgo& foiigorjia buciit. bucikEsO iI foijebE&, << Ciehku_ Hegea, Ce( I Degea Hemo( Moehgo& folo_ >> kEsea foikE_ MedehdejO BI iI Doeedegegeoa, << SiburI iia MedekEt >> CoBre& oa 1818 foa O DoirbEdekuA doge* DO DelkEreehKI MedekElehsea bula. Dera bE* bEyecilea KikEkEceldojO, SiburI Nodo( fca foldeeesea Doro% t dekua O buciit foisoit oa Cieeola Doreseee& kEdeit I foiilegegoloeesea iie* 1832 foa dO DekErekuA KisiI t iI Sen\DpwDwrBirit Hode% t febciregoloeesea bEii% t. fegoreeeI fca folBrileeesea felda, MoiehK fecieesea CoB) t bE* febcireeesea Dola fkua foiI t dO bEa foro_ oa Seeit oa Yemoa dO HedegelejO bEiigeoa, fole^ iie* 1834 foa dO folo_ fereoa oa fejO foiileoeBrI iia foijesKleeit dO DelbujO folea Neiida dO foijeKljeI. foijesKleeit oa Dere) t fe[I iia Moi[wI dO, Deeda fca bEa frmiDejI dO SiljiKloa, He% t dO DoseeeI kEt Cimehle& iie* firmeit I NI fmjihsea Bloeit GergejO HedegelejeI. fiia K fo( KisiI t iI Sen\DpwDwrBirit Hoda dO febcireeesea DeroI NeredO MoehgolcI frdemdea, Moehgo& Sodolo& oa Doeedelce) t DeI SelBrI SiejileK foeeegea I foiedosolehcI Ye, fi, ZmidDA DeiiljO foehsieeO feji& I kujeI. Moia foiI t dO kuyeeedO dekuA foro_ - Moehgo& SorgegolI iia bEeesI firincia Wenci|wA Moia foehsijO, foro_ kEla bE* forcigoloeesea bEii% t. KisiI t iI feeh( t foloeesea k-, fi, SpEss\uA DeriKdO Kimo_ Bloa Ye, fi, ZmidDA kukEoa firincia Wenci|wA Ne* foikE* t foikE* t bE* foehsieesea CO BiKda Kisiyea O fkua dO Ciehku_ Hegea kEjO bucihsea kEdeit DO Sene& NikEt bEiieesea Yo^. fiimO fca fo( bucihdO KisiI t iI << Ciehku_ oa Cilegoa O buciit >> kEjO NereleK Bloeesea bEii% t. DoeeeiilebE&, Ye, fi, ZmidDA << Ciehku_ Hegea Serdego& firkEa I Deiilegeoa BceeeO dO bEa Hemo( Moehgo& folo_ oa frda Ce( oa fbdere& I fco_ Blgea YeroehkEI 335 JeoekE* I KikEkEhdehsea Demdeit Blgea >> kEmea forcigoljeI. Heria Briyeoa frdemdea DorjI bEn[erowA << Ciehku_ oa Cilegoa O buciit >> - I Dekua foehsijO fmonekuA Kimo_ oa foehsilda iI Jeleregoloa, Ciehku_ Hegea I Serdego& firkEa I Deiilegeoa BceeeO dO Hemo( Moehgo& oa Kimo_ I BgO SocigeI dO CigoleeO dO Hoehgodo* oa 335 Deiicioa I YisoehkEt HobuA Blgea feBbEI kEjO foehsijeI. Dera bE* fo( bucikEsO kEdoI bE* Ciehku_ Hegea kEsea foikEt iI Bsooa foikEt NoKoa fca foecelea Hemo( oa DekE* t fca Moi* DeoeKa fkulejO BI BlbEcO bucikEsO iia fegol) t fca foijebE& fna K kEreldO KisiI t iI Ciehku_ Hegea O fecI KiO YisoehkEt Noyea dO Jorigoloa Bseeeeesea kEmea doiehnejeI. fiimO fca fna K KisiI t iI Moia << YisoehkEt iia Cilegoa O buciit >> kEmea NereleK NI BI. DorjI bEn[erowA FUa K Ye, Fi, ZmidDA oa BrogO FoehsijO DeUlBrileeesea, JiziI t NI YisoehkEt Noyea O Ne* t JI YeroehkEI kEKcilea Foehsieesea Felde) t JI Jeleregoloeesea bEU% t. DoeeeI Ua FoiI t dO bEa DorjI bEn[erowA oa Fna Sodol) t JI Hemo( oa Joi$, FonobcideI Bloeesea kEmea Foro_ oa Bloa FwoiropEt Ua Frdemdeoa, DoeeeUlebE& p-, S, SewwliywwA, W, ZoDDA Ne* Delereeea DemjijO bEUeesea bula. kEbEcO Sodol) t SiejilekEa O Feji& Si% t Femjilda, BidokE& Ue* Fimeeeda NemehdejO bEUde( bula. Foci* NI k-, Fi, SpEss\uA, Ye, Fi, ZmidDA, DorjI bEn[erowA Ne* oa kuhsea << Ciehku_ oa Cilegoa O buciit >> oa HegolBrI Felde) t DeI, Nidoa bErimjiI t bE* kuhsea, Hocoroeedeeesea Dwhniit Fer) t Fesieeleeesea Dola Sodolgea O Foi* t doieit dO CO SoirK NoilokEt FoijeKlohsea NI MedekEjI Yo^. Heria Sodolgea O Fer) t NeriseeO Ua kurI bE* FmonekuA Sodologecioa oa Sene& doiehnelda JI Dekua FebcO FoijeK BlomjI Biridohsea bEU% t. DodoregolbE&, NeredO SodologecI W, W, RedlowA << Ciehku_ oa Cilegoa O buciit >> - oa Cegesoa kE$ I FebcO kEbleKlohsea bEt << Cilegoa DekE* t bEU) t BiK JoU& I Mea O Cegesoa Hegol) t Do$ DodO ByO Cilegoa DekE* t Fca NI FoehsieeO Fca FileKO DodoreeeI Heregolo% t >> kEjO DemdehlejeI. Moia qren]a Ua Hea KiO RolendA BnepErDA bEsa 13 - 14 dokE* Jegoa O FoiI t Ua Moehgo& oa buciit Foisoit oa Doreseee& oa Como( DO bEa Fna K Kisiyea O Jiro( I kEblehsea bEUde(. FUmO dO, Foro_ oa Felo_ DoronedO Ua Folo_ oa YekEt SorgegolI Ua bEeesI Fi, \lyoi\ua DekErekuA Jiro( I Fesieelea Si% t bE* FoehsijO, Foro_ kEla bE* Forcigoloeesea bEU% t. DerebE* Fo( bucikEsO JI Foiedosoa dO NI Joi$ DeUloa, 335 Felda Hola Geje* HerBeesea Femjilda JI Demdehlehsea Doreseee& kEmea Fegol) t JI NI DodoreeeUleeesea Yo^. kEK dO bEa Jeri^ FoikEt JI BrogO FoehsijO DeUlBrileeesea I PlendA oa MoehgolcI Frdemdea W, |DwicA Jeleregoloeesea bEt FdokEt DeKa O << Ciehku_ Hegea I Serdego& FirkEa I DeUlejO bEgojO Hemo( Moehgo& Folo_ oa Noyeoa I BgO SojigeI Horeeesea dO YisoehkEt Foedodoroa 335 Felda dO Foedodo& t >> kEmea FoehsijO DeUlBrileeesea I bErimdeleeesege* bEU% t. << Ciehku_ oa Cilegoa O buciit >> - DO Ne* t Demdehlehdehsea YisoehkEt NI Ciehku_ Hegea O DeKO Hese* oa KiO BikEoa RezidA FedA dia O << Sodo* oa Cigolgea >> dO bEI t Foiedo*, Folegea CireI DeI, FordO Seeee& DeI, DoeeeI Ua FoiI t Ua Folo_ DoirO Ua Hemo( oa Cieeola FoUla YeBde& ooa DO Forolcede( KiedodeI NikEa bEUeesea kEmea Demdehlehsea NI BI. YisoehkEt 1229 Foa dO FoikEdeI JI Hegea FrKmjileK Yosole& dO JeKa Doimea O Noyeoa I DoilokElea FebE) t Fooecikua Bloa Fe( t Ne* oa HemdO ForolcejO bEUeesea B& Hegea Segoria dO SegoeeO HobuleI, FerieeBikEt Ne* oa Demece& dO HobuleI JI Demjihsea bEt HobuleI JI Hegea FrKmjileK Yosole& dO GoolleeeO FKrkEt DeI ForolcejeI. YisoehkEt Ua Folo_ DoirO Ua FoUla Fejille) t JI KikuKloa, HobuleI Hegea Feldea Deme) t ZeehnejO, JeKa Doimea O Ceriit I YeroehkEUlea JekuroeecI bE* Domileeesea bEU% t. Heria DeKa O 335 Felda Hola HerBeesea FoUla YeBde& kEdoI dO BlbEt kEdeit De& t bE* Sodologecioa 1224 - 1225 Foa O HogoroedO Ciehku_ Hegea Serdego& ByO Horw[^ Folo_ I FjelekEoa BcejO YeBeeO FoiI t dO NI Dokuyeeesea kEjO Foijedeit bEt Dera FoiI t dO Fna KisiI t JI SeUlohsea kEjO FoijejekEdeit bula. DeUmO Fca Fna K Doreseee& B& Moehgo& buciit oa FodO bE* Foldegeoa bEU) t Hemo( oa Frdea O Doreseee& dO DogeceeedejO bEU% t. kEbEcO Jeri^ SodologecI Fna KisiI t JI YisoehkEt MerkEa I NesO bEreeesea dO Jorigoloa DeKa O Felde* GebuI t JI MoiehkEjiKlK Joril) t bE* 1270 Foa O FoiI t dO Bseeeeesea BlbEt oO kEsea Sene& I DebsiKljO bEU% t. << Ciehku_ oa Cilegoa O buciit >> NI kEmjiyea O HobuA dO 202 S^ Foiedo*, 74 S^ FoirkEa, 22 S^ Jojegea BikEoa DeBa Moi* 21 FoikEt BiKI bucikEsO DeI. kEbEcO Frde^ SiejilekEa O Frkulda dO Foroeesea Fca HoUsI 200 Ji& BljO BI Fo( Doreseee& Moehgo& kEla buciit, Frdea O buciit SodologecI FoiI t FoiI t Ua Frdemdeoa oa Feeheeero& I Dedeeesege* Fire& t. DoeeeUlebE&, Fo( bucikEsO Ua FoikEt kElelkEt JI FoehsieeO, DeUlBrileeeO dO DekE* t Doredoeesea Frdemdeoa Fca Gede% t Z, Moireyema :YePa", Ki, pErleI :Moehgo&", L, Fembu_ :qree]a", Fi, d, Rekwwil]A :FeoisDreliI t" Ne* oa Frdemdea HobuA NemerI bEa Forogoloeesea DedoI FoikEI F-eda Ne* t JI NI DoreoecO bEre^ t FoikEI Folea SodologecI bucikEsO Ua FoikEt NikEt BirI JI, JiziyelebE&, Ciehku_, Hea - Hegea, Serdego&, FirkEt - FirkEa, Moehgo&, BgO SojigeI, foedodoroa, Foedodo& t JerkEt FoikEt JI Joi$ FoUlegeeeO, DeUlBrileeeO, Moia Fo( bucikEsO Fca DomdedO FoiI t Ua Moehgo& kElea dO Do) t bE* JokuceeeO YosO bEUeesea, Moi* DeoeKa bucideit Folemjile& Doeedeeesea JerkEt JI DodoregoleeO dO HobuA NemerI bEa Forogoloeesea bula. kEla, buciit oa foeeegea O do\Do* bE, DoibsiedeK_
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-02-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
oi$ feiime( oa JegoemodO SomO iia bu, JorieedobEgedo* Jekuro& DeI Neiida iia No^ oa Seeit BiKda 11 fejildea DeI BikEoa 2020 foa fca << Kimoa buciit >> Sonia I Jekuyelea foehsi