Se, Ceedosoiroeit= NemeiI kEokEoa iiea JeehneeeO bE* fBkEa MenI Gerogeoa KiyokEoa YeBcieeede( bEiieesea
2017-04-16
Moehgo& oa forea Jokuye& dO fodoa Bloa kuloljeeesea << Kireeit MorI >> Neiireeele& oa << fjea >>, Moehgo& folo_ oa DoirO iia ZeehneldO JokuyelcI Coiijelje$ oa L~emosoiroeit feeesea O Meedolehsea O 100 Ji& oa foI fna foa dO DokuyejO BI. febuye_ foehgooa iie* CelkujO YeBeesea YekEt JokuyelcI iI 1979 foa dO Nesoa fcoslehsea fca HoiisI Neimea kEokEoa I NI foiskEhsea, DeKa O kErkEI Seehde( oa Ceedosoiroeit GoweI iI fna doge* oa iiea Jocia iie* fori& t. fdokEt Dera bE* 90 NesO KircO, foi* t fecI Ne* oa iiea Heii* t dO f-ehkEt Doeh( t Sego) t fejeI. - foi* t fecI foini* foioekEa Bloeesea oO, DeneiikuA YerO NI kEdoa kEokEoa DeI feii& Yo^ BI? - Neimea kEokEoa DeI. Neimea kEokEoa MenI flikEt Bidoa fejO DoirojO bEii% t. Hemo( oa DomO foikua MenI 74, Hemo( oa bE) t NI 52 NesO DeI. buA foibE* iiea 90 NesO KircO bEii% t. KirkEa, bErI, fecI, JikEt Ne* NeiilekEoa 70 - gola bEa Blcieee& t. fna BiKa fBkEa O MenI fecI Byea Yo^ da kEjO fdea dO bEa kEledeit Yo^. kEdoa kEokEoa MenI Hemi) t YeB% t, Deeda La YeBeeO Blde( Yo^ bEii% t. Cilegoecimeit, CilegoehkEre& kEdeit Hoye* foikua MenI kE* BilI bE* iiea femwri\Et dO bEiide( Yo^. Mea O KirkEa bEdodemo* foehgocea O Jerode& I MenI Degegegeoa NemeiI femwri\Et foijeKlo& t. Nomoeeea DeleI iI foije& t. << feldea Hegel) t >> KiKrkEt DekE* t YeBjO foije& t. - Seiieeea bEii% t. Da foibE* I bEa Denilcegolo% t oO, Yeme* feji& Doiro& frkulejO bEiibEt? - buA B& foiedosoa O Melcia Kimoa. Dologea, Neimea NesO DeI fca bEa HonI HerigoljO foisohsea. HonI bEa Herigologeoa YeBjO bEiieeO dO Honia Dodo* t fca bEa Hereeedede( foikEI, HonI NI La YeBgeoa bEii) t Yo^ Si( bEiide( bEiieesea kEdeit. Mea O feB, fjI Neimea foikua DeI, KiO foikEI folo_ bEiieesea. DekEkEoa buA fedogO Menede(, MorI Blkugolde(, frehdeI kEokEoa oa kuK feji& I kudeit bEii& t. bE) t NesO MenI DekEjO foiehkErehsea. fcikEt fkEt MenI Me& Mellegolo% t kEmekEoa kEokEoa iiea SorgegolI dO foihdeit foikEI bEiieesea Yo^ bula. Heria Hemo( oa bE) t DeKO MenI 10 NesO KirokEoa SorgegolI dO foro& t. BdobE&, Dera foiI t dO SorgegolI dO forogoleeO foikEI bu* oa bucilkEt forea bucikEcI= L~e, Doibsiejirge& << fegode^ >> B& BleeO foikEI Bloeesea Yo^ bEii& foikEI. buA DeKO bEa feBgeoa Hoda forojO firekEoa Kihsia DeI bEa Denilceeesea Yo^. DekEkEoa La Hoda iia feii& Bloeesea. - Coii, L~emosoiroeit GoweI iia DoeeeI MesI Sonia I HegocileeeO Kimoa B& Da La bEiieeO. YerO NI Yeme* Kimoa bEiibEt? - fBkEa buda Hoye* 1940 kEdoa foa dO Henileeesea. kEokEoa ooa DO bEa YekEt HeiiredeI, MegoeeeI fegesilejO foijekEdoI. folea kEokEoa CinI Zookuldo% t, Jodoldo% t, YeehjO BirI iia Yego^ t Blo% t da. NemeiI kEokEoa iiea JeehneeeO bE* Gerogeoa KiyokEoa YeBcieeede( bEiieesea. - << MemO fineeesI fira >> Degoa O feI t iI JokuyeeeO dO bEa De, Lobseehsire$ GoweI foikua NI femea dO bEa feyeleeesea Sodoa feyelgoa fca Sene) t feBeesea Yo^ bula. Heria Coii, L~emosoiroeit GoweI Siloit I NI kErkua bucihsea B&? - Mea O kuA folea kEokEoa DeI BleeO bE*, kEokEoa oa JobEleeit I Biria Mededeit, fiehkujO Doeelede( kEdeit I YekEt Seiia Mededeit Kimoa bEiieesea. YerO NI Mea O fBkEa BiK kEokEoa DO bEa Siloit bucihsea Yo^ SiO da. Heria << MemO fineeesI fira >> Siloit DO NI De, Lobseehsire$ feI t kuhsea. - << MorI fonojO DebkuI t, Mesia bErijO YeBI t >> kEmEkEoa Degolede( da. Mesia kEdeit GedegedO foikEt forogolcieeeeesea NI Jigeeeea Joku_ foikEI kEjO foibE* iiea YerijO bEiieesea kEK Yo^. fna De& t bE* Da DogoljO bEiibEt oO? - YosodeI MedeK foikEI. Ye( fna Siloit I buciK dO Mea O kuA GorbEa kEokEoa DeI, Mea O Kihsia kEokEoa ooa DO bEa YekEt HeiiredeI bEiieesea. - Bro) t Bro) t forogereI, foro_ oa MemO firekEreI kEdeit foikEt fna Degoa O Dere) t Geroeesea bEiijO Megeoa foikEI. Dera foiI t dO MemO kEjO YekEt kEledeit bEiieesea Yo^ oO? - DeiimO Yo^ bEii& foikEI. foro_ ooa YekEt firejO bEiieesea foiI t BlbEO. << MemO fineeesI fira >> 1956 foa dO DegoO Bloeesea. buA Ci^ t dO Jiro( foijeKloI t. fBkEa MenI YirdiecO fca YeBeesea BleeO bE* fiehkujO fbleKljO Jiro( Blgeeesea < Jirgodoge* Nigo* DO BI Jiro( I foijeKlbEI >. - DeokEt foiKleK Seiieeea Jiro( BljeI. fna DegoO kEokEoa iiea HeiirelejO foiKkErdehsea Hoye* feB iia Seoeku& iie* BidojO, W, Dolge* GoweI iia HogoleI bE* folea O Cikua dO HonoeesijeI. << Blo* ComO >> Negedo^ I bEyeehEeoehgo* feiime( DO Jokuyea bEiigoleeO DoeeeI YeriI t bEii) t Yo^ ft da? - Seyieeea bEyeehEeoehgo* fca Kimo_ firejO fegoljegeoa YeBeesea. fna foa O 12 doge* Se* t dO CO Yo^ oO, feiime( DO bEa << Blo* ComO >> - iI Jokuyea bEiigoleeO Joibsiyere& febEeO kEjO KikEkEceldojO bEii) t kEjO bEii% t bula. - HenI iia DenI Meedolehsea O 100 Ji& oa foI iia Kiriyea dO foikE* t Yeme* feji& ooa BleeO Yo^ B&? - fBkEa MenI bEyeehEeoehgo* oa bEcegea Somoa dO Doirohsea Kimoa SiO da. buda Nodo( DO NI SoBr) t Bseeeeesea. Dera SoBr) t bEa NekEkE% t. kEokEoa ooa MenI Hoye* No^ Gergeeesea. fBkEa O 60 Nesoa O foI iI La Hoda dO, Bsooa DoirbEa foI iI bEcegea Somoa dO Demdehlehsea. buda foI bE* NI Deehda focide(. bEcegea dO MorI foroldogoljO, BikEt bErildogoloa bEsereit Negedo^ Blde( Yo^. bEcegea Somoa dO NeremjidO SorgegolI, kE* Moi[wI NI bEiide(. << Kireeit MorI >> - iia KisiI t iI 90 Nesoa O foI dO NI JorigoljO Bseeeeesea SiO da. bEsa << MemO fineeesI fira >> DegoO KisiI t DeI Bloeesea. - Demo* Jemcioa oa Soilda DegoO - << Gea Je^ >> DeI NI NeiilekEoa GorbEa BidokE& dO NI KisiI t BseeejeI. << Kireeit MorI >> Neiireeele& foirO fbEdo^ t foiKlemjI DeI. fna Neiireeele& I foiB* Moehgo& oa Redio bE* Moria Hogo* DeI feyelgolea foehside( kEsea? - YerO NI B&, 40 - kEoa No^ DeI kEdeit Yo^. DedekE* fca << Kireeit MorI >> iI bEro( fjI dO bEa Jorigoloeesea bEiieeO. foibE* iiea DekEjO foinocia foiledehsea Kimoa SiO da. fna foiI t dO L~e, CilegoePirB foikua NI= fjI dO bEa Jorigoloeesea << fkEt >> kEdeit Siloit BI. << Kireeit MorI >> Neiireeele& iie* NI bEyeehEeoehgo* feiime( oa kua feeh( t fereoa oa firegO NeiireeecI kEdeit Cola Heiireleeesea bEiieeO foikEI oO. - DoirO iia Zeehne& febEeO fca NI fmo% t kEsea foikEt oO? - DeiimO. - 40 Neliyeoa GercO bEiijO HoiisI YeBjO Soroeesea kEK Yo^. kEdoa Ji& Soroeesea Yo^ BI? - DoirO iia Zeehne& feBeesea O Dere) t, Mos\wa dO fooe( t Jokuye& oa DekEdO |ir_ DO Hoye* Ji& Soroeesea. L~e, CilegoePirB foikua NI= JiehkunI dO bEa B& feB MenI bE) t SorgegolI CO DeKsokEdoI. Dera foiI t iia folo_ GooldegO DeiimO bEiieesea Yo^ bula. - SorgegolI No^ kEjO YeBgedoI CO DoirO iia Zeehne& KirdeK BidokE& Dogorbueesea NI bEeeedo^ t febuye_ Yo^. DoirO iia Zeehne& febcO bEiieesea DoeeeI NI Da DoreseeO oO? - DoirO iia Zeehne& I, forida fca KidekEt Gede) t YeBjO SorBljile) t kujO, Jokuye& bucijO bEiijO febde( bEiieesea Yo^ bula La da. Mea O DomO KiO foB) t Bloeesea bEiieesea. fBkEa MenI Wegoa \loi$ DO Domilelda bE* fejillejO, bEkEjieit CO Kirdeit bEiieesea Yo^ oO foroeesI bEa YeBde(, Mos\wa CO forode( bEiieesea Yo^ oO HoiisI bEa GeldO DerkEt bE* DomO KiO bEa Degegologeoa YeBde( bEiieesea. buA CinI foibE* iiea KidekEa O, SorgegolI Soyo& dO SorogedoI BleeO bE* BidoKliit SiO da. DekEK dO DeB dekuA foikua Cilegoececeit MenI kEdesoa dO bEiieesea. 1956 foa dO Geroeesea Yo^. DeliieecI MenI foibE* iiea, DoirO iia Zeehne& febEeO Kimo_ KidekEt YeBjO, No^ Jokuye& buciK feji& DeI, DekEkEoa buA foroeesI HoiisI bEa YeBgeoa bEii) t Yo^ kEjO bEiieesea. DoirO iia Zeehne& I Do, Nemde(, Coii, Cimioa fna GorbEt NikEt Ji& feBeesea. L~e, CilegoePirB foikua NI= ferkuwA foijeK dO, Bi* DekE* t foiI t dO feB iI MenI Ho, CoiibElseeit oa NeremjidO Zeehne& dO Ne* t DebsiKljO bEiieesea Yo^ bula. folo_ DoirO iia CO Yo^ oO Yeme* NikEt Sildegea iie* Hesoeedeeesea. DekEkEoa Dekua Ne* t DebsijO bEiijO DoirO iia Zeehne& I 1962 foa dO feBeesea. DoirO iia Zeehne& I fmo% t NI Ho, CoiibElseeit oa NeremjidO Zeehne& kEdeit bEiieesea Yo^ bula. - 1962 foa fca DoirO iia Zeehne& Ne* t DeI BljO, f-ehkE* oa Demdeit DeI Bloeesea Yo^ bula. DoirO iia Zeehne& feBgeoa YegekujO DemdehlejO bEiibEt? - Jese( oa fordoa O bEregoa De& t dO NikEt rwsDorea dO BiKdekE* iiea Demdehlehsea La da. :foirKljile& I Mea O Sonia O doge* 14:1078" - fca foehsigereI"
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t