Lo, NesoebEdO= MinO feB iI Moehgo& dO DenieedeeeO foikEI fbEoecia iie* NesO bEre& t da kEjO bEiieesea
2017-03-27
Jegoa O Silideit Romea << Doehgele( Demi* >> oa JokuyelcI Ce, LodoiidembEt iia Meedolehsea O 100 Ji& oa foI fna foa dO DokuyejO bEii% t. DeKa O foikua, foreli( oa GebuyedO JioeKldea, Kihji^ Bijiit oa |llwjI iia DeKlde* Hogo* oa bEeesI Lo, NesoebEdO DeI Yerilce& t. feB iia MenI foI BljO Kimo_ KidelkEkEa dO forocieeegeoa bEii% t, SomO iia Jolgelda, feiime( oa Jolgelda dO foci& t. foinodo* GobuA - feldeI iia Qroi^ dO forolcegeoa fire& t kEmehsea iie* budea O YeriI t foirni& t. - Jolgelda kEsea fca DeneI dO Cegea Se* t bE* folea Kimoa firedeit oO? - foikEI. fjI iI bEiieeO dO BiK foreli( oa kua firedeit bEii& t. fodO B& foyodea Nogooa MenI fire% t. kEK dO bEa 50 - geoa Ji& bEeesileeesea BleeO bE* bEsa folea ZebuA DeI BljeI. - << forcileeit oa Seiieeea kEokEa NoKoa >> Dea O DegoO Yo^ bEii% t? - DeiimO ft. Neiida dO Dereeesea NI Dera La da. kE, frdenibEdO fkulejO Degoleeesea. fna DegoO iia Ne* t fca CO Blde( bEiieeO, bEsa Lo, NesoebEdO kEK bE* frehdeI Kimoa Jokuyeeesea kEjO Bdode( Yo^ bula. MedeK bE* iiea, fmehdeI Kimoa Jokuyeeesea Yo^ oO kEmekEoa Geiieeede( Yo^. - Dea forogO JelgeeeO dO, fodesoa O Degodel) t dO Nemogoeeea feI t fkEsihlejO bEiieesea. bEsa Dea O DegoO bEiieeO da? - DeiimO ft, Dera Sonia Bidoca DeI DegoO Yo^. Se, frdenI iia Siloit La da. << forosieeO oO, fsa forosieeO oO >> NebdereKlkEt iI 2014 foa dO Se, frdenI iia NeremjidO Blgea Jokuyea bEiigoloeesea da. Deda Neda dO, Se, frdenI iia Siloit iie* feI t kukEcI, YerO NI DegoO bEiide( foikEI Yo^ bEii% t kEjO Jekuyeleeesea Yo^. foinekE* Se, frdenI 1956 foa fca HoiisI Siloit bucikEdoI, foiKlelkEt La bucihsea bEiide( Yo^ bula. DekEkEoa foedeeeO dO bEa Bdocieeegeoa Honoeesea CinI foirlokEt NI NikEt feI t forojO firehsea. kEa iie* DegolegoleeO BI kEjO Bdoeesea iiea, ZebuA Ne* MenI CO Yo^, << foiwwDyoira >> Hemdoli( oa DoirbEa KiO dO foihKI t kEmekEoa << feni* >> SDoidA DO focieesea. bEeesI ft, YekEt GoyO feI t bEii% t kEsea. DekEkEoa Hegocia iie* SDelia O No^ oa Seeit forogeoa, Se, frdenI iia 1956 foa dO bucihsea fele) t iia CinekEt JijihkEa No^ I foljO, << Menea >> kEdeit Siloit I NI Soehgoeesea. Se, frdenI GoweI bE, fibEoeeolea, De, PirBdorjI Ne* oa Neiireeecioa bEiieesea fca << buA DemeI Yo^ bEii% t >> kEjO Bdoeesea Yo^ oO, DeKa fca HoiisI foiKlelkEt bucihsea Yo^ bula. Se, frdenI iia << Menea >> Siloit DO << feeda NoiK* oa kElehsea ferbEeeea foikEa dO fesida iia Menea feriloa fodo% t >> kEdeit foikEt bEiide( Yo^. bEiigelI iia Menea busI bEii) t buja. Dodo* t bEa Hoye* foikE* t feyelgO DeI DegoO La da. Moria Hogo* oa foroldogea dO 2014 foa dO forogeoa Silideit Degoa dO NI foroeesea. kEK dO bEa Zeehne& I NI feBgedoI. - Yegekugeoa? - YegekueeO BI, FiregO Neiire( oa foroldogea dO CO YeehjO YeehjO iia La Yego^ t bEiide( buja da . - Ce, LodoiidembEt GoweI Siloit bucihEdoI bEiieeO DeiimO oO, YerO NI feB dO bEa Jorigoloeesea BidokE& Dea dO bEiide( oO? - Se, frdenI Siit, foirKljilehsea foikEt iia Jokuye& iie* Goolleeesea Si( bEii) t Yo^. fjI, buda Hoye* oa << frdenI iia DeiisirI fegola >> kEjO DegoO BI. Mea O feB GobuA - feldeI iia DeiisirI iia kuA SiO da. fjI MenI GobuA - feldeI dO << Doi& oa feyea >> YeBeeO NI, CI feI t kujO CideeeO oO kEmehsea. buA Cide% t kEmecikEhsea. fjI MenI << Kihji^ oa JirokEt NI feyelgO SiO, YekEt Seiieeea feyelgO DeI kukEreI >> kEmelokEt. DekEkEoa foibE* iiea DeiisirI iia DoeeeI Siloit bucijO, buA feyelgO kuhsea DeokEt DeI Yo^. Dera foiI t dO foreli( oa HolBgea O Dero) t bEiieesea bE, Jeehgeoa GoweI Degoleeesea. MinO bEro( feehEeea O fna DegoO fodO Redio iia feldea QndA DO BI. fe, WcirbEdO GoweI YerijO bEii% t bula. fo( NI Ci, Dolgersoiroeit Jokuye& bucideit bEiieesea Yo^. DekEkEoa Yegekugeoa Jokuye& buciK foikEI bEii% t ft kEmekEoa fesegoeesea CinI, << fodO bucibE& LodoI bE* iiea buciKlohsea kE% t SiO da >> kEjO bEiieesea kEmekEoa. fjI MenI feB DeI SegoeeO fca bEa fmo% t Siloit Jokuyede(, bEsa foroldogea DemecekEa dO forogeoa bEiirI fjelejO bEiieesea Yo^ bula La da. - MerkEji& oa Kimoa O HobuA dO, Hemo( seiia NI kEjO felI forea BidokE& iiea kEleK BI? - buA ferbEa kEdoa Ji& Hoii% t :JoibleldO dO" Soroeesea. Medehsea Soroeesea BiK frde^ iiea Gergeeesea MenI << DehrI Bgoro& feB >> kEjO DegoO BI. kE, frdenibEdO feeh( t DegolejO, Dere) t NI Moria Hogo* DeI, P# Meyi( oa Blgegeoa bE, Sereedoye) t bE* Degolegoloeesea. NikEdokE* bEde( oa ferO dekuA Kihji^ NI DoresomjI iia Meyi( DeI, Hoyedoge* bEde( NI Jigeeeea KiehkEa, Modoa foiliyeBrI DeI, GorbEdoge* bEde( NI Bi* DomO, BiK for\wsD* Doeelede(, DomO DomO fe|rdA ooa DeI, Mino* oa DegoO La da. DekEkEoa Mejo* ByO bEdereehgoI fe|rdA iie* Degoseeede( Yo^. Dera DegoO YegekujO Bidohsea BI kEK bE*, Lo, DeeebEdorjI kEjO Degoa O Siloit oa Moede( firegO NeiireeecI bEiibEt da. DeKa O JikEt foikua MinO ZebuA bEii& t. NikEt fdo*, fBkEt foihcO bEii% t kEmekEoa Siloit foihKhsea. MinO feB foikEda Blogeoa 25 Ji& BljO bEiieesea foiI t. << DehrI Bgoro& feB dO bEa DeehceKljO DoogereeO fkEsiit foloI t >> kEmehsea foikEt NI, 25 Ji& oa DorsI feB dO bEa kEleK kEsea Dera foikEt bEiieesea Yo^. DekEkEoa Dera Doo* t bEa Dodo* t MenI Siloit femilegeoa, fkEsiit Bloa DoogercO fkulehsea. kuciye& iiea Degoseeegeoa, Bsigoeeea kE* DO bEa firejO Kihji^ DekE* t bEa Doeelegeoa fjI dO bEa foijeKlohsea. DekEjO Bidohsea Yo^. Mea O DeKO NemeiI Jeehnede( Yo^. fna Kihji^ Jokuyegeoa bEii) t DenI f~obbuA BsO, Da B& MerkEji& oa Kimoa. Heria fna kEokEldeI NoKoa f~obbuA DenI kEdeit Yo^. : foiedosoa O HobcesO DeI kEokEldeI NoKoa oa Coeelegol) t BiKI DomO ZoiKI iI JigebEI". Coeelegol) t dO MenI 1960 foa O kwrwit kEokEldeI BI. feB MenI bElehlehsea Yo^. - DeKO kEsea fca, Da fcikEt fkEt fca bEa kEdoKla BI? - DoirbEKla. GorbEa fmehdeI, Hemo( oa bE) t MenI KiO. foikuoa oa DomdekuA NI buA. foogea fkEcI MenI foikEda Bloeesea. fodO kEK dO bEa foi* t fecI, JikEt Ne* kEmekEoa folegola Bloeesea. - Yeme* MerkEji& DeI folo_ BI? - Neda fca foikE* t foreli( oa Kimoa bEiieeO foikEI. Geeeca frehdeI DeKO Lo, GelbEdereeeO MenI Bi, Ne, Soloehgo_ folo_ DO flcia Seiioa iie* fejillejO bEiieesea. fodO Leo_, \EmBjI t dO flcia Seiioa iie* Domileeedea fejillejO bEii% t. DeKO Lo, NesoebEye* MenI Da Ne* DeI fedelI SeoeKlcI, qren]a kEla DeI, Redio dO fejillejO bEiigeoa DeoeKBrI dO bEa Geroeesea. - Ce, LodoiidembEt GoweI iia Meedolehsea O 100 Ji& oa foI iI kErkua DemdehleK kEjO bEii) tBI? - YeehjO BirI iia feji& BleeO Yo^ Si( bEii% t. Jese( oa Geje* oa Doeedege& Geroeesea. 21 kEsiKa DeI kEsea. DeKa dO NI, Mea O fkEcI iia foikua, GobuA - feldeI feiime( oa bu[nwsmwa NoKoa kEKcilea YeehjO YeehjO iia Kimo_ foroeesea. foreli( oa kua CO bEii) t bEiieeO. foinea I kEleK dO, Mea O feB febuye_ DeI folo_ I foljO HerejO, YekEt DemjijO bEiieesea Yo^ bula. - DeiimO kEsea. Ce, LodoiidembEt GoweI iI Seiioa bEiieeO dO, Moehgo& DoirO iia foreli( oa Bdol) t felo_ oa Here) t DeI bEiieesea kEK Yo^ bula. Moehgo& oa feehEeea O Ro! P# Kihji^ oa Hemdoli( << Soyo& frdenI >> iI bEiigoloeesea NI CO feB DeI DenI HolBeedede(. DegorI iia Degocia Ho, fordonesoa, L, frdeniBlegea Ne* I GedegedO dO SorgegolI dO YeBgoljO bEiieesea Yo^ bula? - DeiimO ft, forea BidokE& oa Seiioa bEiieesea bEiieeO foikEI oO. fodO B& DeiimO Bdol) t YeBgoleeO foikEI bEii% t SiO da. feB MenI Moria Hogo*, feiime( ooa oa DiyeDe* I KihjiKlK dO CO Sene) t DelbujO bEiieesea Yo^ bula. Jo, Heehge& I SorgegolI dO YeBgoloeesea. fi, Nimegewa iI 10 DeKsokEdoI kEokEoa bEiieeO dO NI, foreli( oa Kimoa BlgeeeO iia Doleda Kihji^ Bijiit oa SorgegolI iia DerkEda foroI iia 10 Ji& oa SorgegolI NekEkElkEa SorgejO bEiieesea. Kihji^ Bijiit oa SorgegolI fodO 80 Ji& BleeO kEjO bEii% t. buA SisDw^ DeI SorgegolI iia kuA NI feehEeea O Soroeecioa oa NikEt. fjI MenI 1936 foa dO foreli( oa SorgegolI iia kuA NI feehEeea O SonosoeecI bEiieesea. SisDw^ DeI Sorgelda kEjO YegO BI kEK bE*, Soehgode( foreli( I SisDw^ DeI foijedeit Yo^. kukulI iia, DeKlde* Hogo* oa feehkuA dO Jirgogea NesO DeI fca NI Sorgede( Yo^. fodO CO Mea O SorgegolI DekEjO bEleoecO bEii% t. Kihji^ oa JokuyelcI fda Ne* B&, HeceDoiryea fda Ne* Si( Domda fca bEa YeBjO Blde(. Yeme* Seiia dO bEa buA DeoeKBrI iia NesO DeI Blcieeegeoa bEeesileeesege* bEii% t. foro_ DO DeKsohsea BlbEsoa Kicoa CoikEa bEii% t SiO da. - Ce, LodoiidembEt GoweI feehEeea O Romea iiea Nodo( oa iiea Ne* t bE* << feldeI dO >> kEjO Nerelehsea bEiide(? - fBkEt MenI He* t foeeegea DeI, frde^ DeI Kimoa bEiieesea Si( bEii) t Yo^. NemeiI Nil( t bEiieeO dO foikEda Bloeesea La da. foilikE* Yeride( DoolI Heiilede(, MorI foyede( Kimoa bEiieesea kEdeit. << feldeI dO >> romea dO CoodeI Seiia f* t Geehgeeit DeK_ oa femidorejO bEiieesea fegoI iia DoeeeI Gerde( SiO da. - feldeI iia Soirliit fegole_ I fjeehnejO YeBeesea Geehgeeit DeK_? - << feldeI dO >> romea dO, Moia kwolokuA iia De& t bE* MesI DodoreeeI Gerde( SiO da. DekEK bE* feB MenI kwolokuA iia De& t bE* SodoljO foehside(, YekEt folea De& t iia MedelkEt DeI bEiijeI. DeehcO JelegO bE* iiea, 53 Nesoa dO bEa foiehkErehsea. - << Doehgele( Demi* >> Roema I 1954 foa dO fkulekEoa 13 Ji& bucihsea kEdeit. DekEK bE* foinO Ji& B& bucijO Degoseeeeesea O NI 50 Ji& oa foI iia Ji&. fna romea iiea << fecidO fcikEt iia iiea Doreseee& dO JorigolbEI. feB dO bEa buA KisiI t Bseee& t >> kEmehsea kEdeit bEiieeO ft? - MinO feB iia feB CederebE& kEjO Kimoa bEiieesea. fBkEt iI fila DelbujO Nodoeelegoloeesea Si( bEii) t Yo^. DekEkEoa feB dO bEa KisiI t Bseee% t ft kEjO kElejO bEiieesea kEsea. - DekEK bE*, foinekE* NikEt Dorigoa BidokE& Gerge& t, << buA Cide& t >> kEsea fooe( t bE* fiehkujO kElehsea BlbEO, fsebE& fna Jokuye& dO bEa feB iI bEa MoiehkEle& t kEsea foikEt bEiieesea BlbEO? - MinO HobuA dO, << Doehgele( Demi* >> Romea I foehsieeO bE*, DenijO Mededeit MesI folea Kimoa bEiide(. JiziyelebE&, fidekEldO iia DoirI dO, MinO fjI iia feB iia Jeeit Cine* SiehkEhsea bEiide(. NegecO fcikEt MenI foiBreeeehgeI iia kuA SiO da. frdecI, fejilse(, JoikE* Segode( foikEI Kimoa bEiieesea. DekEkEoa Nodo( oa kua NI Colmoa Cimioa kEdeit bEiieesea Yo^ bula. kEK dO bEa Cimioa fBkEt iia Dera Jeeit ooa fca Gede% t folea YeehjO iia Kimoa O DoirI iI NikEoekEkEoa fidekEldO iia DoirI iI BidokEhsea. Cekugo* Demo* CO fedelI. fodO GobuA - feldeI dO focieeO bE*, fKa iie* Cekugo* Demo* YeBjO bEiieesea, fna CinI Derlea Heiireeea SiO da, fKbE* NodoeelejO bEiieesea bEiieeO foikEI oO kEmekEoa Yerigeoa bEiide( Yo^. :finiyebEt" fo( NI Cekugo* Demo* kEjO Kimoa bEiigedoI SiO da. - Jokuye& dekuA foiila YeBde& iie* DekEjO Yerigeoa bEii% t, DeiimO oO? - foiila YeBde& feroeeeehgeI dO Blde( SiO da. kEde& t feB MenI foibE* iiea GobuA - feldeI iia kuA. << Doehgele( Demi* >> romea, frdenI iI Denilcegologeoa fkuledeit SiO da. fBkEt MenI Noyea DeI bEa Jergoldogeoa Nodo( DO bEa kuskuK Geje* foikEI BljO, YeBgeoa fbEdohsea Yo^ kE% t bula. feroeeeehgeI iia kua DeoeKkEoa fbEoecia I fdekEhsea kEsea. DekEkEoa feroeeeehgeI iia kua I Kimoa SeiideI kEdeit Yo^. - NekErea, JeseeedO Hea O frdenI kEdeit Ne* t NI CO Dera, frdenI iia DoirI dO feB iI bEa MoiehkElehsea Yo^ busI oO? - DekEhsea. YerO NI kEK dO bEa, Jokuye& ooa oa NI DoirI NoKoa oa Ne* t iI BdogereI. frdenI, Dol^ t, bEdO, Demo* kEjO BI. JoibkEa << Doehgele( Demi* >> DO CO BsO. YekEt folea bEdO Gerde(. - fBkEt DenI Moehgo& buciit SeiideI, MorI Me& dO Seiia, bEsa Noyea DeI bEa DerslecikEdeit Seiia f* t SiejI DeI Kimoa bEiijeI. DekEK bE* bEsa Cekugo* Demo*, DeKa I DegoriyeeeO kEsea Hoehgo* Ne* oa DoirI dO CO feB iia iiea Seiia Cine* ooa I forogoloeesea bEiieeO. :Yerilcel) t Ua foirKljile& I Mea O Sonia O Si% t doge* fca foehsi% t oO"
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t