<< KisiI t Ceiide^ >> Moi[wI dO DeokEt iia 300 GeroI foinedO Joii& BI
2018-04-16
feroeeeehgeI feiime( dekuA << KisiI t Ceiide^ >> Moi[wI NI Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje* oa 2010 foa O 32 doge* Doeedege& iie*, Moehgo& folo_ oa Nodo( DebuskE* DekE* t forosijO bEiieesea Doiroit oa HegeedO folo_ oa DeokEt, Soyo& DeI HolBeede& BiKI Hoo_ foikEI foinedO fdA foiloit oa Joii&, foldeBrI iI HedegelejO HemegeleeeO, SodoleeO, SordelcileeeO fKrkEt DeI Yo^. fodO iia bEiide& iie* << KisiI t Ceiide^ >> Moi[wI dO 300 GeroI DeokEt iia foinedO HoB* fdA foiloit oa Joii& I HedegelejO bEii) t Yo^. fna K Moi[wI iI Ji& dO DomdejI bE* 4500 forci^ Kimoa foijejO Sonireeede( fejeI. FeroeeeehgeI feiime(, bE, kEreldO - fodO
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem