B, NereebEdO= Mea O fBkEt Cogo* iie* MerkEledeit KihjimcI bEiieesea
2017-03-17
felderdO CogorcI pEreI iia NereecoeedO iia fecI, CogorcI, SodologecI B, NereebEdO iI fna doge* oa iiea Jocia iie* fori& t. Neeit frda fKsokEoa folea Miehgea Ji& NeKdelcI Melcioa oa foibErmica Sodoa Soyo& I BidokEjO firehsea Cogo* kEmeK Kihji^ 50, 60 - eeea Ji& oa fmo% t MoiKjO MerdeeedeeeO SieeejO bEiieesea CO DeKa O fBkEt iia Kicoa dO foiledejeI. - Cogo* YerO NI kEjiI t fKscO, kurI DelkErehsea Kihji^ Yo^ B&? - NeKdelcioa oa, bEiigelI DelekEI DeI bEa HolBeedede( Kihji^ kEjO foijedeit Cogo* Kihji^ oa DoeeeI f~ioiehnO iia foiI t iia bErimda Nogooa DO YekEt Doredoeedeeesea bEiide(. NikEt DodoreeeI JiziI t DoreoeeeO dO, f~ioiehnO dO foljeleeedeeesea Heeit folo_ oa flcI << foroI dO bEa Cogo* Kihji^ Heehkuneldoa, fedogO fiecegejO, foikE* MoikEreldoa Noii* Kirdeit foikEI bEii& t >> kEmea bucijO foiledekEhsea NI BI. fna B& Cogo* Kihji^ Yeme* YekEt DelkErehsea bEiieesea O DodoreeeI bErimda Yo^. - DekEkEoa YemereeeO bEiide& iie* folemjileeedejO firebEt? - YerO NI, foriyeehEeeI Doimea O Domda DoikEme& Dereeeca DeI, NikEt Yosoa dO bEa SidokEa Kihji^ NI bEiieesea. feii& Blgea La Cogo* DeI bEiijeI. kEbEcO Soyo& oa Dobdolgea, foikE* t folea NoiKce& fca Blogeoa Cogo* oa Neeit foibErmica Soyo& ooa NI fele) t Bloeesea. feii& dO firehsea Kimoa Cogo* I NI JebE& Doogergede( bEiieesea YosO NI foikEI Bloeesea. bEsa Cogo* I kE* DO bEa fila bEiilgeeeO foikEI Bloeesea fca Cogo* DoeeleeeO Soyo& NI SeK& oa 30 - 40 Ji& oa Dodo* t fele) t Bloeesea. Mea O fBkEt bEyea - foilokEI feiime( oa ByeedO SomO iia CogorcI bEiigeoa, 1973 foa dO HobdO feiime( oa DegodO Somoa dO firehsea, felderdO HogorcI pEreI iia NereecoeedO kEdeit Kimoa bEiieesea. fBkEt MenI Cogo* DesoreeeO iia DebEgea DekE* t, Hemo( oa SeK& dO foibE* oa foi* t kEokEoa, Geeeca Hoye* ZebuA dO bEa Jigeeesea iie* foinO iia Cogo* oa Si% t Ge& Golomda feseeesea. Megeoa, fna Kimoa kEa dO CO Jige& foikEI Nesoa foikEda Bloeesea B& Cogo* kEdeit Kihji^ Moehgo& folo_ DO foinO bEiieeO foikEI, Biria foseoeeeO bEii& t. - Cogo* oa Dera Soyo& ooa Yegekugeoa DekEjO kEneoeda FoseoebEt? - Moehgo& oa DoirO iia NikEt Gesigoa DeokEt La da. Moehgolcooa oa folemjileldO Soyo& I foikEI kuK, Zesia O kEdeit Ne* t bE* Noeeocia DeroeeO Joril) t DeI JobleldO |minDwrnI iia JigeBrI bE* BiK Soyo& iiea kEkEkEjO bEiieesea O NikEt NI Cogo*. DekEkEoa NikEt dO, DoirO iia Hebcil) t dO forojO Nigoeedeme& Bloeesea. Hoye* DO, fna Kihji^ I DoeelejO SoreeO dO feme* kulbE* busI. kEa Blgea foroldogeoa DoogergejO Cidede( foikEI. Mea O fBkEt kEK dO La, fserKO iia kEreit DO HolBeedeeeO foikEI iia Doleda Cogo* Kihji^ iiea Heda feseeea dO Nigocieeegeoa Cegea Se* t iia foiI t bE* febcirejO Doeelede( bEiieesea. - Bi* DekEjO KicodeI Horieeleeesea kEK bE* YekEt Sonia Kihji^ EbEiieeO NI. DekEK bE* Ne* t fca NI fkuleI t. CooriI t kEdeit foikEt fca Gero& DeI kEK Yo^? - Cogo* Kihji^ oa feehEeedeeecI foiedosO NI bEiigelI DelekEI iI fergedeeeO DeiioeeeoregoleeO, DoeeeiilebE&, Cogo* oa Hemo( oa Soehgode( << fibueit Goo& oa foroseee& >> kEjO feyelgO BI. fna NI fegola fosoa O fjeoa I DeiioeeeoregoleeO, Geeit Geci( foikEI bEiilgeeeO, bEiigelI DelekEI iI foibErseoa DO bEa fyerK bE* NoilokEleKlK Kise& fremelje& DeI HolBeedede(. 2016 foa dO Cogo* oa folea folo_ oa SimP[ioi^ Negedo^ folegeebEgedo* Hoda dO BleeO dO, << Cogo* B& f| Kihji^ >> kEjO Dodoreeeiileeesea. bEiigelI DelekEI bEa f-eda Deeda fca NI foehkucigeoa, f|lokuA iia fesegode& DelekEI dO Neeit DeriKa fesegode& BljO bEii% t SiO da. DekEbE& Cogo* oa feehEeea O qulosoquA Sene) t NI bEiigelI DelekEI bEa HemegeleeeO, fna B& femidO Yego^ t, FKa dO bEa Desoa JokucejO, DeKa DeI bEa f-eit DeehceKO femidoreeeO YosodeI Yo^ kEsea fooe( t DeI. DekEK bE*, bEiigelI DelekEI iia febuI t fkEsihleeit kEsea Senegea O kuA NI fKdea fca CooriI t kEdeit fca GerbElI DeI bEiieeO De& t DeI. Cogo* fca GercO bEii) t fkEsiit bEiigelI DelekEI iI fergedede( kEjO DekE* t foiI t iia foriyeehEeeiicooa fidekEdeit, foijedeit bEiieesea. - Bsooa foiliyeBrI Kihji^ fca Yeme* foeceli( DeI BI? - foiliyeBrI Kihji^ oa fBkEt Kihji^ kEdeit I Sodologecioa fdokEt NikEeda Doeedegeeesea. Cogo* NI Silogoa, Dodo* t bEa KiedeI, GorbEa NoikEt DeI Kihji^. fna GorbEa NoikEt NI DekEdO, DomdedO, DooredO GorbEa YirdiecO iI bElkEdedeit. DegO febuyea O HobuA dO, SebEt Si^ t iia YirdiecO iia feyelgO iI Gergede( BikEoa Hemo( femidea O femidoreeeO forcia I fmkuA Cehca DeI DehsI bEiilgeeeO, f-ehkEt femogoleeit oa Moia Cine* DeI Kihji^ Yo^ da. bEiigelI DelekEI iia Dolkuyea dO NI Degerede( CO Yo^ oO, GorbEa NoikEa O Dolkuyea NI YekEt foikE* t Yo^ Si( bEii) t Yo^. - Coeeo^ YegekujO DoeeleeeO BI? - DoogergeeeO dO kEceKO. kEbElI iia KiedeI fca JoikElekEa foiliyeK ByO Hemo( oa DobcI bE* kEleK dO, feoiDoBi_ oa CoehEeO CeehdocieeeeeO dO Kimo_ NikEt JoikElekEa foiliyejO bEiide( da. Ye( DeiimO JoikElea femiseeo) t bE* fiskErokEt foiehkEt Gerge% t. fKa DekE* t foo kEsea MesI fordO Desolde& foikEI fkEsiit NemeK dO KikEma Siit, Kiehkunehsea bEiigelI iia DegO CimekEt Gerde(. DekEkEoa, bEiigelI DelekEI iia fosoa O HerkuI t, BrkuI t, fedogoa O kuskukEt kEK JerkEt bE* feI t feyelgO GergejO Doeelede(. - Cogo* DekE* t foiI t dO bEa fordO bEiieesea kEK Yo^? - Ye( DekEjO foirokEsokE& foiilegejO BleeO foikEI. folemjileldO Cogo* Yeme* bEiieesea kEK bE*, Kimoa O bEa bEI t dO DegeregoljO kudeit bEiieesea. DoeeeI iia Kimoa O DoikEt bE* GorbEa DoikEt, DoirbEa HorogO kEdeit CinI, Dera Kimoa O foibE* oa fegoskua O bEeedegemjI dO Degeregolo% t kEsea foikEt. foiedo* Kimoa dO fordO La Cogo* bEiide(. 10 Kimoa, 10 foikE* t kEmjiI t DeI foci* 10 foikE* t CogorcI bEii% t. NikEt Yosoa O Moehgo& DebE& foyode( Si( La foikE* t foikE* t bEiieesea. - Cogo* Kihji^ iie* fodO kEcinea Kimoa DoeelejO bEii% t? - buA 2006 foa fca << f~ioiehnO Cogorcioa oa HolB) t >> kEjO DoirO iia BsO bEiigolol) t bEiigologeoa, bEyea - foilokEI, HobdO, folegeebEgedo*, frdenidO dO ZebuA Sorgelda YeBgoloeesea. fodO B& YeroehkEI dO bEa, Cogo* Doogergede(, foroldode( Kimoa 100 forci^ Blcieeegeoa bEii% t. Kihji^ Bijiit oa SorgegolI dO Ge, Nimejeehcea, Soyo& foreli( oa SorgegolI dO No, SeehjeiidorjI kEdeit Jelego_ MerkEji& oa Kihji^ oa Sorgelda dO forogoleeO bE* feehEeea Zedoa O Sorgelda Nogooa YeBgoljO bEii% t. 2009 foa dO Cogo* Kihji^ Yoinws| iia bEyedO BsO Soyo& oa foi$ iie* BirioekEhdejO, 2014 foa dO Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje* fca << Moehgo& Cogo* >> foiedosoa O KidolBrI iI bEdoleeesea DeI HolB) t DeI bE*, Cine* oa HobuA dO Seiia kEjO kEleK foikEI CO, fKa I SoreeO Sonireee& DeI Kimoa O Do) t foiscO bEii) t. - forcia foiI t iia feI t feyelgO iI Cogo* iie* DoeeleeeO BlomjI NI kurI bEiide( Yo^? - forcia Ce( oa feI t feyelgO iI DoeeleeeO Cihle& forogO forojO fkulejO bEii% t. kEK dO bEa folemjileldO Yego^ t bEa bErijO bEiieeO foikEI B& 50, 100 Ji& oa Dere) t foikE* t Kihji^ BljO Hoburegeoa, Cogo* Kihji^ iiea feldecieeeeeO frosde& DeI. - DekEK bE*, fna Kihji^ iie* Soehgode( feyeja Nogooa I fkEsihleKljO foinekE* BleeO Yo^ oO? - HericeehgoI MeDwriye& DodeeeO Yego^ t BI. kEK dO bEa Bsooa Kihji^ oa KirK foikEI CidemjI BI. JiziyelebE&, Geeit Geci( NigorleeeO dO, Cogo* iie* Yosole& foiileoecikEK dO Dera Geje* DO Seiieeea Joa BljO bEiieesea bEiide(. Mea O fBkEt iia kujO bEiieesea Yosole& ooa oa DoeeeI Nodo( oa frdemdeoa bEdolegeoa bucicikEhsea bEii) t. Mea O Moria Hogo* bEii% t. KidekEt iia Moria HogorcI fiehkEt iI fokulegoljO Cidede(. F-eda fca MerkEji& oa DomO Geje* fca focigeoa DoeeleeeO dO fiehkEt iI fokulegoljO, BdogO iI NI febEeegoljO CideeeO foikEI bEiieeO JiziI t DeI. DekEK bE*, fna Hoye* B&, NikEt NI Seoeku& JirokEa O kuA, NoiKkEt NI MerkEji& oa Doibsia O filge) t bEii% t. - foibE* iiea Cogo* I YegekujO SorbEt? - Mea O kua Neimea foiI t bE* iiea Cogo* Kihji^ foiblejO firehsea fodo^ DeI. Cogo* Kihji^ I DeB, Jirgogea NesO DeI bEiieeO dO bEa, fBkEt Bloa feB iia iiea DerkEda SorcO fkulehsea. 10 Ji& dO bEiieeO dO << firgoI >> Negedo^ dO foroeeO kEjO Neliyeoa Seiia foijehsea. DekEkEoa forogeoa feldea, MoiehKa MwdelI feBeesea. Soyo& oa DomO foi$ DekEkEjO YeB% t kEjO MedeK foikEI La YeBeesea. DekEkEoa 2003 foa dO Si, fo, Dw, Ye, So - dO Hoyedoge* Demjiyea dO bEiieeO dO, Cerieit bEeesI budea I << buA >> kEdeit fwsswI bucI kEmehsea. bucikEoa La focieeO bE* BlogedoI bEii% t La kEmekEoa bEiieesea. BdojO BdojO, NikEt fdo* bEeesI dO bEa, buA fwsswI buciK foikEI kEmehsea. Yegekugeoa kEjO bEii% t. buA CogorcI Yo^ bEii% t kEsea. DekEhsea bEeesI MenI << buA kEdeit iiea foloeesea bEii% t, Bloeesea >> kEmehsea. DekEkEoa La buA CogorcI kEdeit iiea MedejO, Cogo* B& Moehgo& oa YekEt DomO Soyo& kEdeit I foiilegejO, Cogo* oa folea Doiro& oa feji& dO foibE* oa iiea CideeeO bE* JioeKjO YeB% t da. Cogo* B& NikEt dO, feI t feyelgO NI Moehgolcooa oa Jokuye&, Hoye* DO, kuK foreleeeO fer) t DwhnolokuA DeI, DekEkEoa feI t feyelgO iI NI Degeeesea Domo( ooa DeI, fiimO Coeeca Soyo& Yo^. << bElcia kEkE* Moria O YeBde& >> kEK dO La NikEt ferikucia Kimoa bEiigeoa, MorI bEa feldejO, Moria O bEa Seiieeea YeBde& kuskukEt iI Cogo* oa feyelgoa dO forogoloeesea kEK Domo( DeI bEiieeO Jiziyea O. DekEkEoa bEsa Jeeit foiila DeI. DoeeeiilebE&, foB) t DekueeO, kEokEoa Gerde( foikEI feii& I JeseeeO, MerkEleK kEK MedO. Sodol) t kukEoa YeBjO bEiieeO dO, NikEeda 30, 40 Ji& Henileeesea Kimo_ oa femidore&, 30, 40 Ji& oa fmo% t kElehsea CogorcI iia foikEt Hoye* JoiriK foikEI bEii% t kEmekEoa YerieeO iI SonoseeO dO YekEt formesi& DeI bEiide(. fKa I Mea O fBkEt kudeit bEiieesea bEii% t. - Yeme* Sonia Yo^. Da fna Soyo& I NI folemjilejO Cideeesea oO? - Ce( NI BleeO bE* kudeit BleeO bEiieeO da. feB MenI bE) t Se) t kujO La bEii% t. Jooa Blogeoa bEii) t Geje* I Jooa foikEI BlgeeeO fer) t DeI bEiijI. Me& NI Horoeedegeoa kEceKkEa BleeO dO Me& oa kEsiit I Degodede( feyelgO DoeelejO Jesede( bEiijI. fKa I kudeit Kimo_ Neliyeoa ferbua bEiieesea bEii% t. - fKa fca NI La Zesia O YosO DeI fedelioeeeejO BrogooeeeeeeO Silde( Blgeeesea Yo^ bEii% t SiO da? - Moehgo& oa folemjile& ooa I foseoeeeeeeO, fKa DeI bEa bEiibE& Moehgo& kEdeit iie* iiea foiledecikEK kEmekEoa bEiieesea Dola felI BleeO foikErecilejO, foikEI kuK kEjO KicolejO bEiieesea bEiieeO foikEI oO. fo( NI B&, Cogo* B& Si* t iia Zesia foikEI bEiieeO foiI t iia Kihji^. Si* t iia Zesia foikEI foiI t dO Moehgolcooa DoolI HeiileeeO, Cogo* DoeelegoleeO dO Dera feii& Dera Ji& dO bEa forol) t ferbua, Geroja Hokure& foikEI kEjO foijedeit. fodO CO fna YosO iI foriyeehEeeiicooa kulkEjO bEii% t. bEsa foriyeehEeeiicooa Cegea Se* t iia Si% t iia NikEa dO DogonO bE* iiea GorbEa SomO HerBgolde(. fiehkubE& Dera Ji& dO bEa GeI bErceoa foikEI kEmelcedeit. fiimO Soyo& ooa NI HomseoecO bEii) t foci* flde$ BsO iia Yego^ t BljO bEii% t kEjO foriyeehEeeiicooa foijedeit. - DekEK bE*, kEokEoa foikEI feii& I Cogo* iie* YegekujO JeseeeO BI? - Degodel) t Nogooa kEjO bEii% t. CogorcI << foi* t iia Degodel) t >> Degodede(. HobdO feiime( oa DegodO Somoa dO fiehkujO kEokEoa DeI Bloeesea feii& Neliyeoa folea bEii% t. buA Cegea Se* t iia fmo% t Sodol) t kujO YeBgeoa fire& t. MoiehkEdoirO kEmekEoa NikEt Neiija MenI bEiide( Yo^. fjI DeI NI fegoljegeoa YerijO bEiieeO NI bEa, Dedea O dO Mea O fBkEt 33 Ji& oa fmo% t GorbEa SirkEit CilegO Hedegelegoloeesea kEmekEoa foijeKljO bEii% t. Dera NI GorbEa kEokEoa I NI DoeedegejO foihKhsea kEjO HegocilejO bEii% t. folea kEokEoa iiea feldegeoa bEiieesea Yo^ bEii% t La da. DekEK bE*, Deiijea DekE* t feI t feyelgO iI NI GergebEcO Jeeit foiila fca NI SelgebE& Cogo* kEdeit Moia Cine* iiea feldecieee% t. MerkEleK iia DoeeeI dO, Moehgo& oa felderdO Moria HogorcI Go, Jemiyeeit GoweI Hogo* iie* bEsa MerkEledeit bEiieesea kEdeit. Kihji^ SodologecI, do\Do*, proqwsso* J, fnebusI Cogo* iie* MerkEledeit KihjimcI bEii% t kEmekEoa Mea O fBkEt iia DoeeeI << foehgooa I fdokEjO Helgo) t >> kEdeit No^ dO bEa bucihsea bEiide(. - Cogo* I Moria O SeK& dO Hedegelede( bEiieesea kEsea MedekEle& bEii% t, Yeme* foci* DeI Yo^ BI? - Moehgolcooa Cogo* I Moria O bEa SeK& dO kucikEkEoa febcO YeBde( bEiijeI. Yegekugeoa kEbE&, Moehgo& MorI SeK& iiea foeedO DerojO kEbdedeit foikEI Dola Cogo* I HegeljO kEmkEldeit foikEI feBgeoa YeBcieeede( bEii% t. - Me& dO kEceKO bEiieeO foikEI oO? - YegO NI kEceKO bEiide( Yo^. Cogo* CinI 200 - 300 kre^. NikEt SDe\Ea fca KiehkEa Yo^ CinI. - Cogo* I YegekujO kuK oO? - fBkEt MenI kuK fer) t DwhnolokuA iI NI budea dO Jigeeesea. fBkEt iia kuhsea Cogo* ooa I DegoriyelgejO Kihji^ oa foiileoeBrI NoKoa kudeit BljO bEii% t. foijemjI, MeDwriye& oa HobuA dO Seiia bEii% t. Heria Cogo* foiliyedeit Kimo_ kuK foikEI bEii) t foci* Kiit fkEsihlekEa O HobuA dO bE) t JerkEt Dogolde& Gerde(. YeBca iia Domda Dorsilgejigeoa GeiigoI BleeO bEiieeO. - Yeme* ModO bE* kuK oO? - YekEbcilea He* t ModO bE* ku% t. DegO SeiideI Blde(. fo( NI JelegedO, bElcirge% t, kEsiK% t kEsea forgome& oa fsI bE* kudeit bEiieesea. buA bEsa kEsiK% t Cogo* DeI. NikEt Seiia kukEoa, Seiieeea fdlekEoa YeBbE& 10 Ji& flekEcikEdeit Yo^ bula. DeKa fca busI Ciehgeeeea NiselcieeeeeO dO Hegerecieeede( kEbEreit La da. kEK dO bEa Seiieeea feI t fkEsiit DeI. fna Cine* iie* NI Cogo* I Moehgolcooa feyea Deiia dO febcO YeBde(. foriI t Degodel) t kudeit bEiieesea bEii% t. f~ioiehnO iia foiI t dO 18 feI t feyelgO NemejO Ceriit oa Kihji^ BlgebEt kEjO bucihsea bEiide(. - foikE* t folo_ foroa dO Cogo* bEii% t oO? - Moehgolcooa oa feyea Deiia O YeBca dO DelekEI iia folea Geje* focieesea. Moehgo& Kimoa O focieesea Geje* Moehgo& Soyo& DegejO YeBde( foci* DereeejO, fdokEt Doiwecooa, Siejiyeeit oa foriyeehEeeI, Dedea DeI folea Jegoa Ji& feii& JerkEledekEt YeBjO firehsea \E[e! ooa DO bEii% t. NikEa foiI t HoBrdeeesea BleeO fca HericeehgoI Dereeeca DeI bEiijeI. - Je( t JekElI iia fna foiI t dO kujO JioeKjO bEii) t Yego^ t bE* iiea CeliehjieeO foikEI B& DeKa I fodegea Hogocegea dO bErigeoa KihjiKlK dO kEceKO. DekEK bE* Cogorcioa DO fna Kihji^ iie* femI Jigol) t bEa DeoeKK BlomjI bEii% t oO? - Ye( HosigocilejO YeB) t Kimoa O HobuA dO, buA fereI fileKO bEiijO Megeoa foikEI Yo^. Cogo* iiea foibE* iiea kujO, Kimo_ DO Jigede(. Cogo* oa De& t bE* Kimo_ DeI NeiilejO Jige& Jigo& Yego^ t bucideit. Bsooa Cogorcioa DO Hegel) t bEsa La Hegelda DeI bEii) t. Soyo& oa foi$ I foiedo* Doibsia dO foiblea folemjileeecI kEjO bEiide( Yo^. Moehgo& folo_ DO fiimO 100 Kimoa bEiide(. Dedea O Domda Cogo* Kihji^ iie* Hoye* Kimoa bEiide( NI, feB, buda Hoye*. DedekE* 100 Kimoa fca Ji& BirI Hesoeedeeesege* fodO 60 - 70 - geoa Kimoa bEii% t. Mea O folo_ DO Dedea I feehEeerde( foikEI. Mea O dO Hemo( oa foii* t, MoiehkEt iia KirsI kudeoa DO kEK dO, Cogo* oa foi$ DekEkEhcI feiime( oa, folo_ oa kEjO De_ bEii% t. feiime( oa De_ oa Kimoa I Se* t BirI 600 Yowea ByO 2500 000 DoiKriit, folo_ oa kuA iI 20 000 Yowea ByO 7 500 000 forci^ DoiKriit iie* formesigolde( Dola Dera Kimo_ Soyo& oa foi$ iiea CineeesI NI folemjilegoljO foibleKlokEoa YeBeeO Blolce) t DeI. Mea O folo_ DO Seiioa oa Dosiye& iie*, 2012 - 2013 foa dO, Ji& dO 180 000 DoiKriit foihKhsea Dere) t Ji& NI foihcO Cide& foikEI Degosoeesea. Moehgo& folo_ DO GebuyedO Nogooa MesI folea bEiide(. Heria Soyo& oa foi$ I DekEkEhcI CoikEa Kimoa iiea FeehEeerde( foikEI. buA Soyo& oa foi$ DekEkEhcI folea Kimoa O fmo% t fca fKa I kElejO bEii) t Yo^ SiO. Jeri^ foiI t dO folo_ fca bEa ficiK foiI t CO Gerde(. Yegekugeoa kEbE&, Soyo& oa foi$ DekEkEhcI kEmekEoa budea DeI fedelI Cola DeI Kimo_ DeI Jeri^ dO bEa fegoljede(. DekEK dO Deda SeehKO iia HobuA dO HericeehgoI CidemjI DeI bEiide(. Moehgo& folo_ oa Soyo& oa foi$ I DekEkEhcI NI NikEt DeiimorkEO Kimoa bEiide( kEmekEoa YeribE& Godomsi( DeI. Soyo& oa foi$ DekEkEhcI kEdeit Kimoa O foinelemjI NeiikE^ dO fele) t. Soyo& oa foi$ DekEkEhcI Doromjileeede% t kEdeit B& Moehgo& folo_ I DoromjilejO bEii) t kEreit. - GedegedO dO DoeelejO bEiibEt oO? - Yoinws| dO BirioekEhdehsea BleeO bE* GedeeesI Me* Se* YeBeesea. - Cogo* iiea foibE* iiea kudeit kEsea. HodeldojO feBI t, Yeme* foinedeI BI? - GedegedO dO HericeehgoI foinedeI bEiide( La da. fna Kihji^ I DoikEkEK Joril) t bE* HeehsI iI NI kumda bErieeO Bdol) t bErijO bEii% t. 50 000 DoiKriit. - kEcinea ZebuA DeI BI, Yeme* Hogocegea dO, Yeme* kEmjiyea dO Sorgebet? - 80 GeroI ZebuA DeI. SoreeO dO YekEt fodegea, NesO fekueeO Doso^ iiea Seiijiregeoa bEiide( Kihji^. Doiso& KidolBrI bE*, buA BiK Sorgelda bEa foi% t DoiloBrI foikEI YeBgoloeesea. Sorgelda iia Hoye* Se* t iia Hogocegea dO DomdedO Zedoa dO Sorgeeesea. DoeedegejO HonoeesigoleeO iia Doleda fdo* DO DoirbEa Ce( foiliyelkEjO DemolejO Sorgede(. Bsooa Kihji^ Ge* forogO KirK dO La Doogero% t. kEdoI Cieh) t Kicole% t DedoI CinekEt MegoeeeI Doogero% t, Bi* DoogereeO bEa bEiide(. felI BleeO fblejO fergedejO, kEdoI JoikElea foiliye% t DedoI CinekEt Seiieeea Cieh) t Doogero% t. DeiimO fca ZebuA Ne* DO bEa, << Da Ne* kEdoI fneriehKI Seiieeea, DeiiBeit BljO bEii% t, Dera kEmjiI t bE* DegO febuI t CinI GoyO Cieh) t Blo% t SiO >> kEjO Jekude(. - Cogo* Kihji^ oa feI t feyeja iia Seeit kurI bEyeli( bEiide( Yo^, Si% t bE* JokuyeeeO oO? - Soroeesea Kimoa feyelgO JokuyejO Blo% t. fna Kihji^ 2000 GeroI Ji& oa DeokEt DeI kEK bE* NikEt Ji& dO NikEt feI t feyelgO Jokuyeeedeeesea kEbE& Doo* t HeyejO 2000 feyelgO bEiieeO bE* bEii) t buja da. fdokEt budea dO Sodoloeedeeesea iie* 40 - kEoa feyelgO La bEii% t. 40 - kEoa feyelgoa dO fBkEt iia foibE* oa kuA NI Jokuyeeesea Neliyeoa kEdoa feyelgO bEii% t. DekEK bE* fna Kihji^ Yeme* feyomsi( DeI bE* foseoeeeO DoiKhsea NI foiilegeeedejO bEii) t buja da. - Kihji^ iie* MerkEle% t kEK bE* foinekE* Sonia bEii% t. fBkEt iia iiea kudeit Jeeit foiila NoKoa I Da kudeit oO? - fBkEoa oa foi$ I kEkEK foikEI, SerKkEK kErehdeI kEdeit Sene) t bE* bE) t JerkEt foroldojO bEiieesea La da. foi* t Si^ t foihcO bEiieesea NI Yeme* Yo^, BO Meda. Mea O feB Ne, ByeedelkE* Kihji^ iie* MerkEledeit. YerO NI B& 41 Cilegoa O MerkEt, Cogo* Hoye* Yegekulda CO foikEI HolB) t DeI. Kimoa O HobuA iia Cine* DeI Yego^ t iI 41 CilegO bE*, feii& oa feeeoI, fordO Hogocegea O Yego^ t iI Cogo* iie* MerkEledeit bEiijeI. buA fBkEt iia iiea 41 CilegO Desoloeesea NikEt JiziI t iI YeriI t. HobdO feiime( oa MoiehkEeeeiireeea SomO iia Nodo( DO NikEt feii& oa DemekEt fele) t BljeI. Hoye* Se* t fedogO bEa SelbErede& t Heiigeoa fBkEt DekE* t fireK dO, fBkEt MenI << DemekEt CinI Geroja dO bEa Geroeesea bEii% t, budekEI HeI >> kEmejoKI. DekEkEoa NikEt Se* t forci^ oa Dere) t NoiKkEt DemekEt NI kE* oa kuA NI Gede) t kEneoeda KirokEoa firehsea kE% t. feii& oa Kimo_ NI, fna fBkEt CilegO DesoljO Mededeit foikEI Yo^ bEii% t kEjO Yerilcea CeI foogocieeegeoa Gerogeoa firede& t NoiKkEt DemekEt NI kE* oa iiea Gede) t foinesoa dO KirBkEkEoa foiKcikEhsea bEiieesea kEdeit. DekEkEoa CilegO bE* MerkEleK dO bEa, Dera Kimoa I Ge* DO bEa NikEt Yego^ t feoeeeojO fira kEmekEoa DegebE& femidore& feeeoI iI NI foijejO foihKkEoa, DegeeeO foikEI B& MinO MerkEt foinodo* DegereeeO foikEI bEii% t, Dere) t foijejO foihKI t kEdeit bEiieesea bEii% t. Cogo* iie* MerkEleK iia DoeeeI dO, Kihji^ oa kEmne& fca Sildegelegeoa, YegO feehEeereeO, Yeme* YeBeeO iI MedejO MerkElecikEkEoa, DoeeleeeO feI t feyelgO bE* iiea Jesecieeede(, feehEeercO YeBeeO Yego^ t iI NI kElekEoa foihcikEdeit bEiieesea bEii% t. - foinekE* Sonia Soyo& bEii% t. fna DomO Soyo& I kE* fca bEa kEdoKla bEa foiblebEt? - fema BilI DeBgola. BiKda CideeeO CinekEt bE* iiea foiliyedeit. fBkEt iia Bsooa fecI, JikEt Ne* BiKda La foibE* foibE* oa iie* iiea DegO GergejO DoeelejO bEii% t da. - Dea O DoeeleeeO DoredeI feyelgO? - << fibueit Goo& oa foroseee& >>, << feldeI iia Meeedege& >>. YekEt bEeedegemjI DeI GoyO feyelgO Nogooa Yo^. Yerilceeesea bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t