re, feehEeeni^ t= << CinO t Soilda >> B& folea Seiieeea Kimoa DeI fegoljegoloeesea, Bdo& Here) t iI MenI Delehsea
2018-03-23
,,, - Jea Je! feno B& Herilca YeriI t fesieele& foikEI bE* foijehcioa DO folea Joii& I foiilegegoljO Cidede( kEjO foinelehddeit. << CinO t Soilda >> \uno dO foibE* oa Doeeleeesea kEseit fca felia dO NI DoredeI BI? - MedeK foikEI, buA Ye( Dera kEseit kEjO kElejO CideeeO foikEI Yo^ bEii% t. - BiK kEseit NI Seoeku& SiehkEhsea BleeO bE* Dera oO? - MedekEjI. kEK dO bEa buA foibE* I bEa HereeeO bE* BiK Yego^ t NI felde) t DeI Hereeedegeoa bEiide( Yo^. fKa DekE* t La Dolde& t Seiieeea DoeelejO da kEjO buA YerO fca BdojO Cidede( foikEI. - YekEt Derooeeea Herigolda bEii% t. << CinO t Soilda >> \uno iI GedegedO dO kurI KiliyejO febcO bEiibEt, fodO CO Geroeesege* La bEii) t oO? - MesI Seiieeea KiliyejO feBeesea. Geroeesege* La bEii) t. fodO DelkEca NoKoa iie* GercO Degosogeoa feI pu DI WI, dI WI dI foiroKO SiljiKlK feji& dO foroeesea. YerO NI Seiia Doiso& Dologea Ji& oa NesO DeI kEjO Yeride(. fna NI Dologea Ji& oa DorsI JeroeedejO, BroleeedejO bEiide( kEsea foikEt La da. - Mea O \uno foreli( Yeme* YeehjO DeI YeB% t kEjO Bdode( BI. fereoa Doimea O Domda B& Hegocia O \uno Nogooa I KiiceK \uno BidokEjO CideeeO foikEI bEii% t kEK siKmjile& bEiide(? - DekE* t foiI t iia \uno Nogooa I foijeK DoredeI, femidore& DeI bEii% t, Seiieeea bEii% t kEdeit La da. Ji& dO kEdokEa Dogea O \uno iI folo_ fca DoisoblejO, MoiehK iI Gergegeoa, forea BidokElcioa NI JoibkEa forea BidokE& dO bEa feehEeerde(, ferO iia KiroehkEt MoiehKa dO Sene) t JobEeeO Yego^ t foikEI bEiieesea. fodegea Hogocegea O CO Doiso& bEiide( bEiieesea. << MeedoeeeI Secea Hedoa >> \uno iI La kEK dO DoirbEa Ji& kuhsea kEdeit SiO da. budea dO fodO DeiimO BlomjI bEii% t oO kEmebE&, bEiieeO foikEI. Mea O Je( t JekElI Jijiit. kuhsea \uno bEa kEdokEa \uno DiyeDe* ooa iie* foijeKlokEoa DodoreeeI kEmjiyea O La forol) t folde(. DeiimO fca BgonI Hogocegea dO Jiro( I NI feBgeoa, Gedego*, GodomjI DelebEI bE* YekEt YeBeeO foikEI, JoijokEcia CoikEa DeI forea BidokE& ku% t kEjO bEii% t SiO da. DeokEa \uno kuK foikEI bEii) t NI CO Jerode& Doiso$ YekEt DeI dO NI bEii) t. << BsigO DeoleI BrbuA dO bEa bEgesO DeI >> kEdeit iie* Hordoa Yego^ t CinI HoodoodeI La bEiide( bEiieeO foikEI oO. Hordoa busI ku% t kEK bE* budea dO Dera MoiehK DoiKriit NI bEiieeO foikEI. DekEK dO bEa fiimO kEceKO bEii% t kEmekEoa \uno bEa YerO fca HeyeeeO foikEI, Dera foinedeI Dwhniit kErehse& Yego^ t Nogooa I foibErseoa iiea Jokucegologeoa, YerO fca SiedereeeO foikEI bEii) t \unocioa iie* iiea buA bEeeereeede(. Moehgo& oa \uno foreli( KihjiK foikEI busI KihjijO bEii% t. Jokuye& NI Seiia bEiibE&, Jeri^ \uno Nogooa Kimoa foijeK dO feyedeI Seiia BljO bEii% t. - Yeme* kEokEoa bEiibEt, bE) t fca bEa JoijokEcia Blo% t kEjO HedegO Siidohsea bEiibEt oO? - YekEt finiyedO DeI, folea YeehjO Bloeesea. buA Bi* feehEeea dO bEa }ir|cia Blo% t kEjO BdojO bEiieesea. Mea O fjI }ir| dO JoikEkEkEoa bEiieesea B& felI NikEt folo_ DO fodO Nogorecieeeeesea YeBjO bEiieeO bEiieesea kEdeit Yo^. DekEkEoa JoikEkEkEoa bEiieeO Kimoa foikEI bEiieesea fca Dera Kise& MenI Jemeeeregeoa, SPrDA oa Doi$ fordoa O forea kumnesDi( DO YeBbEI. bEsa La fB& Blogeoa JoikEkEjO bErieeO Kimoa foikEI BlbEI. DekEkEoa fereI foiireeeea Yo^ kEmekEoa << KidelmorI >> NeiikEmliit DekE* t SPrDA oa kumnesDieecia Blo% t kEmekEoa Doirni! DekE* t bEeeea frkuhsea. DekEkEoa DeKjileK* DekE* t frkuK NI DegeleeedeeeO foikEI Blogeoa bElwDcia BleeO kEjO foije& t. kEde& t LwniehkredA forogO kEokEoa febEeO bEa Blicieeeeesea bEiibEI. DekEkEoa Bijiit oa Dogoiileeit dO foro& t. DekEjO bEiide& t foizoA DelkErejO fkulebEI. foizoA Sorde( kEreit kEmekEoa YeBjO bEiide& t, DerkEda NI Soloehgo_ bEeesI DeI Deyw\wondo iia Sorgelda bEiieeO bE* NI DeiisI bEa forocieeebEI. DekEkEoa Bi* SihsihdekEoa, DoseeeI SorolceeecI kEokEoa ooa oa NI NikEt BlbEI. DekEjO YeBde& t \EreDwA Moia Sonireee& DedebEI. Hemi) t focijO, BiKda dO NI Blcieeegeoa bEiieesea NI SegorI Seiia, Soehgelda Seiia bEiieesea O kuA Yo^ Si( bEii) t Yo^. - Senegea dO foikEI JoijokEcia BleeO dO La bEleoekEhdekEoa bEiieesea Yo^ busI oO? - 10 doge* feehkuA bEa DeKsokEoa, MerkEji& SoehgoeeO dO bEa JoijokEcia Bloeesea. bEsa BlogedoI ft. Ceriit oa Kimoa BlbE& BlcieeeeeO kEmekEoa bEiieesea. YegO NI GoyO Seneeedegeoa bEiieesea kEK bE*, HobcesO NI La Degeleeedegeoa bEiieesea. DekEhsea CinI NemeiI 10 DeKsdeit Ji& Ceriit oa GeiilI dO fmehdeI kEokEoa febEeO bEa BlicieeebEI. DekEkEoa NikEt fode) t feii& dO Jolgegeoa YeBjO bEiide& t Lo, Cemiehcilegoa bEeesI Degereldogeoa << Yeme* KikEroKa Yo^, JoijokEcia BleeO oO >> kEK dO NI, buA << MedeK foikEI >> kEmekEoa foiehkErehsea kEsea. DekEkEoa BdobE&, NemeiI Dera Kimoa dO La febEcigeoa felI, buA CinI JoijokEcia BleeO Kimoa kEmekEoa ZelejO foihKhsea bEiieeO La da. feB fjI Hoye* MenI KirkEjO foihKhsea iie*, Cemieit bEeesI MenI NemeiI Soyo& foreli( oa YekEt SorgegolI dO KidoljO forogoljO JoijokEcia Blgeeesea Yo^. JoiehdekEa YekEt Jeehnegoloeesea, Jodogoloeesea CO bEiieeO. Seiia forea BidokElcI BlcieeegeseI, Seiia Kimoa BlogeseI kEsea Kimoa dO bEa La Kimoa fegorlegeoa Jeehnegeoa bEiide( bEiieeO foikEI oO. - Lo, Cemiehcilegoa bEeesI DenI La Jodogeoa bEiieeO oO? - DeiimO. Mea O bEeesI fodO CO << FeDemea >>, SorgegolI iia |rido* iie* YeBeeO dO NI BiK Kimoa Jijihredeit. buA Soyo& foreli( oa YekEt SorgegolI dO, JoibkEa JoijokEcia O fono& fca Gede% t folea Seiieeea Yego^ t iI Soroeesea da. Kimoa fca foikEt DogoljO Soroeesea, Hedegoji& Soroeesea. bEeesI Ne* MenI Kimoa I YegekujO Heiirelede( foeeegea I foibErseoa oa JiziI t bE* Heregolde( bEii& t. foeeegea feldede& t KiyolkEjO KiyolkEjO bEiigeoa, bEeeea kuciye& kulkEjO kulkEcikEkEoa BiKda iI NI Jieesegegeoa SorgegolI iia Goweehja dO forogoloa, foibE* oa iiea MoiehK bE* NikEt NikEt feye) t CeI, BoB DeI febcO foihdeit bEiieesea. - Seiieeea DeokEt bEii% t. << MoirokEdo& oa KilkEt foehgoca >> fca HoiisI folea \uno dO DoeelejeI. felI DoirI dO bEa HeiiredeI BI? << MoirokEdo& oa KilkEt foehgoca >> - iia Heligoa B& NemeiI feeh( t foijehcioa DeI Denilcegoloeesea. << Gedea Meiirea >>, << CinO t Soilda >> \uno iia DoirI NoKoa DO bEa HeiiredeI. << Heii* t iia fri& >> - oa Mergeoa oa DoirI dO MenI Kimo_ YekEt HeiiredeI bEiide( Yo^. << CinO pwa NoKoa oa Nesoa O kujege* I foikErecilehsea >> kEjO Mea O NoiK* Zogolede( Yo^. << Heii* t iia fri& >> - dO Doeeleeesea O Dere) t 60 - 70 NesO DeI fe( t, fkEcI Ne* Godomjia dO DegereeeO bE* iiea DebErijO feBgeoa foinosK NI BI La da. DekEkEoa << YosodeI foeeegea DeI foikua. fiimO Seiieeea BlbEsoreldeI, fiimO Seiieeea foeeegeedeI foikuoa femidore& dO kErehdeI >> kEmedeit Yo^. Dera CinI Mergeoa oa DoirI bE* NemeiI Heiirelegeoa bEii% t SiO da. - bEyerle& t. foikE* t folea folea Seiieeea DoirI bE* fereoa Doimea iiea bEyerlegoljO YeBeeO iI foehsieecioa oa iiea fmo% t fca firokEI t. Yerilceeesea bE, Heehdo^ t
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem