LobseehderjeI= Moehgo& RieBcI iI budekEI foroldogereI kEjO kElehsea buja da kEmea DeleI ble^ t DoibEoa ooa I JeehnejO bEiieesea kEdeit
2018-01-29
fna doge* oa iiea Jocia Hoiimo* DO, Jewa Demdia RieBcI iI fori& t. Dera bE*, fmonekuA DoirI iia ByO frdemdea DeokEcI, Kia foeeegeedea, Breeea O Zesia O Domoeeea JioeKldea Jewa Demdia O MelmeI kEiihsea O 150 Ji& oa foI dO Jorigoloa, Moehgo& oa DoirO, Zesia O DeokEt iI bEeedegeeesea << Ho* Coiiejoeit >> ByO << feldea Debde* >> Sodo* I DoibEoa kElea fca Moehgo& buciit DO KirbEKloa kEbleKlohsea Yo^. DeKa iiea budea dO foijeKloehkEt, << Moehgo& buciit B& foiigo* fca fmonekuA Soeeda Nogooa oa buciit. Dera Doso^ iiea Soeeda B& DekE* t foiI t iia Heleeecooa oa fBkEt DekEdo_ kEjO Gerogeoa bEii) t >> kEmea finiyemsohlea foiKlehsea iie* budea O YeriI t KiBre& t. Dera bE* 1921 foa fca HoiisI kEa CO kukEdoI, YekEt Nwecieit kukEoa, HodoeedO Hobulgeoa HoiidO DoirI iia DoeeeI foibE* oa Bdo& I Here^ foikEI Hobuyelceeesea NI foehsieecI De% t Sonia bEiieeO BlbEO. - fna Sodo* oa DoeeeI iI La foehsigeoa bEiieesea fca fkEt bE* NI feeh( t fode) t foehsieeO kEjO bEii% t? - Moehgo& buciit MenI foiigo* fca fmonekuA Soeeda Ne* oa buciit SiO da. DeiimO foci* fca foiigorjia kEjO YerieeO foikEI. Hegocia buciit kEK bE* Hegociregeoa Heleeesea Yo^ Si( Blo% t. DeiimO fca Soehgode( Moehgo& buciit kEjO kEleKsideI Seneeedede(. DoeeeiilebE&, DegorI iia DegoO iI frdea O femquA DiyeDe* fca feBgeoa foinO iI Kirde& t DebEjO Geroeesea DegoO GerogedoI La bEii% t. DeiimO fca Soehgode( foreli( I DelekEI dO HeyeeeO foikEI, foiI t iia foiI t dO BiK foreli( oa forku& dO NI bEii% t SiO da. DeKa DeI fedelI, Yeme* CO buciit kErehlehsea Mea O Soehgode( Moehgo& buciit forku& dO NI YeB% t kEmehsea Jorilda DeI La << DelkE* oa Coii* t iia kEiioa >>, << Jewa Demdia Sodo* buciit oa Kiriyeleeit >> fca bErimdelejO bEii% t. BiKlI Bidoa fjeedO Kiroa bEiigoljO YeBeesea DeokEt DeI, fodO CO Dosege* Doeedenieesea folo_ foci* Moehgo& buciit iiea Soehgode( Moehgo& buciit kEK foci* DeI. Mea O kua Si( DeokEa dO bEa 10 - geoa buciit kErehlejO firehsea fereoa Doimea HoB* SiO da. kudeoa B& feehEeea fca bEa La HeejI bE* iiea La YeBeesea, fodO Kirde& t DeKa iie* iiea YeBjO bEii% t. Mea O kua Ceku^ iie* LeDia ByO feehklI foisoit iie* CO bucilcekEoa bEii% t SiO da. fna NI MedekEjI Soyo& oa frosde& DeI, NoiKkEt De& t bE* Geiieeemsi( DeI Yo^ Si( ft, DeiimO oO. - DekE& foikEI YegekueeO BI, Moehgolcooa oa foyoa O Ce* t, felia I B& felia I CO kErehlejO Cidede( De& t DeI bEii% t La da? - DeiimO. buda Si% t bE* bEiigoloeesea Soi^ t dO bEa << Jerli( iie* bEiigoloeesea SoyoehBdO foroa >> kEmehsea Ne* t foihKhsea. DeKa I bEa forida bE* Moehgo& buciit iie*, Goo& dO NI SoyoehB bE*, DekEkEoa DoibEoa iie* bucihsea. SoyoehB buciit B& Geli(, Degodel) t NI CO kEmehsea Ye( Moehgo& buciit Siit bucihdedeit Yo^ bula. Mea O kua Golomda bEa bErieeO iia Doleda Moehgo& buciit I foikErecilekEdoI Yo^ Si( bEii) t Yo^. Yegekugeoa kEK bE*, Jeri^ foikEt kElelkEt iI Jeri^ Geje* Nodo( DO, Jeri^ frdemdeoa fereI foikE* t foikE* t Demdehlehsea bEiieeO JiziI t DeI. << MerkEoa GereeoI iia foroa >> B& Neliyeoa folea bucikEcI bucihsea, 10 - geoa bucikEcI iia Ne* t bEiide( bEiieeO. fkua foiI t dO bEa Demdehlehsea, DomdedO foiI t dO Demdehlehsea, Hoii% t foiI t dO Demdehlehsea DemdehlekEt NoKoa HogoroedO bEa Joiri% t. << Geejoo* >>, << Deejoo* >> CO Joiri% t. Mee[osirI kEdeit foikEt iI kEdO kEdoa YeehjO bE* bucihsea bEiieeO JiziI t DeI. buda << feldea Debde* >> oa forcigol) t dO YegO iI feehEeerbEt kEK bE*, 1937 foa fca fmonekuA Sodo* oa kElelkEt iia bucilkEt iI HedegeleeeO iI Jorieesea. DeKa fca busI Neliyeoa foikErecilehsea, forcia foiyejiKlohsea Doiri^ bEiide( Yo^ bEii% t. foiB* Moehgo& dO Moehgo& buciit Jeri^ Geje* iiea bEsa YekEt BrogO DelkErejO bEii) t Yo^ bEii% t. kudeoa oa Soyo& oa Yemoa fca Jerli( DeI, Joi$ buciit oa Doiri^ oa DolI iI KikEeeoda dO Gergeeesea kEjO bEii) t. DeKa dO forcia foiI t iia Blgeeesea 2000 GeroI foikEt bEii) t NI Moehgo& kElea dO YekEt feyo& DeI Joii& kEjO bEii) t. - NoiKkEt Soehgode( Cine* I NI feldeeedegolo% t kEmehsea foikEt La da. - Mea O DoirO iia DeriKa O GedeeesI YeBgolde( buciit I Moehgo& buciit iie* bucikEoa, feehklI bE* forcigolde( Yo^ bEii% t. DeKa dO NI Dera HeldeBrI forocieeeeesea bEii% t kEjO DomO frdemdeoa YerijO bEii% t. YeroehkEiilehcI iia Jerli( I bucikEoa SegojO BI NoiKoa NoiKkEt DolI iI NI Herede( bEii% t La da. - feI t foikEI B&, foiB* Moehgolcooa Hemo( oa Joi$ DolI kuhsea kEjO foiilegejO bEii) t SiO da? - budea dO Zeeeja GoweI iia DolI, fi, CebE& GoweI iia DolI bEii% t. fi, CebE& GoweI iia DolI B& fo( fca bEa Zeeeja GoweI iia DolI iI bErijO kuhdehsea kEjO bEii) t SiO da. fo( NI Zeeeja GoweI iia DolI iI foiB* Moehgo& dO kEdO kEdoa fode) t kEblehsea bEiide( Yo^ bEii% t. bucikEcI Ne* NI feldeeesea Yo^ oO, Do* t bE* iiea, MedemekEI Kimoa O felde) t CO Yo^ oO foikErecilehsea Yego^ t bEiide( Yo^ bEii% t. << feldea Debde* >> I forcigoloeesea O bEa Dere) t foiB* Moehgo& oa Moede( Seiia frdemdeoa DO foijeKlK dO, << felde) t bEii% t >> kEmekEoa bEiieesea. << Zeeeja GoweI iia DolI iI bErieesea >> kEK bE*, buda bEsa bEride( kEmekEoa bEiieesea. budea O bErieesea NI B& 1927 foa O feehEeea O NI kEble&. Dera NI YekEt JobEleeit foijehsea DolI SiO da. Zeeeja GoweI iI 1937 foa dO kElmehdeKlokEoa Cegejelea, No^ ooa I NI Sidegeeesea Yo^ bEii% t. SekEkEdea NoKoa DolI iI febcO foiledeK iia Doleda Ne* t iI NI Hosogeoa Hedegelegeoa bEiijeI. felde) t Mede( foikEI, Neria kujO bEiijeI. fodO kEcinea |mpyoiDwrjihsea CO, Silgegeoa La bEiieeO, felde) t GercO firekEoa La bEiieeO Yo^. Ye( Hegocia Soehgode( Moehgo& buciit oa kEla bEa Hedegele% t kEK bE* Hegocia O Modoa bE* oa No^ ooa iiea foehsigeoa, Zeeeja GoweI iia DolI bEa Joi$ bErigeoa YeBbE& BlcieeeeeO Yo^ bula kEjO MinO HobuA dO foiilegeeesea. - Moehgo& buciit DO Da YegekujO fiehkujO YekEt DoredeI BlcieeebEt? - feB MenI So* kEmehsea. bEI t DegegejO Jigeeeea Soroeesea. bEsa Kimoa iie* NikEt Se* t Jigelgegeoa, KilkEa Sodo* ooa La foehsigeoa bEiieesea. Hedeme&, HoB* DolI Nogooa HegoljO bucideit bEii& t. - DekEK dO kEdoa NesO DeI bEiibEt? - 15 - 16 NesO DeI bEiieesea. Hore& iiea GedegelejO firekEoa, Moehgo& << DerBcemB >>, << Mila iia Bmea Degole& >> fda Ne* I Modoa bE* iie* NI foehsieesea. NikEt YekEt HoB* bEecia Coiija Jeehja HodoeedO iia forcigoloeesea Hedeme& No^ BI. DeKa I NemeiI bucikEoa fkuleehKda Mea O Le^ t Ne* Degea fBljiehkEt Hegoloeesea. Dera NI MinO DoibEoa kElea dO, forcigol) t dO bEsa NoilokElehsea Yo^ Si( bEii) t Yo^. << feldea Debde* >> - oa forcigol) t iI Do, Demordogo) t, De, Ceriehsooene^ Ne* oa fe\EdwmicI Ne* GeiigoI BljeI kEmehsea. << feldea Debde* >> oa, 646 Zeoa Silohlehsea Jewa iI forcigoleeO dO bEa YekEt DoibEoecI L, KirelbEgedo* bEeesI bE* kunegoloeesea Yo^. bu* t GoweI CO kuneeesea. - Neliyeoa frda forcigoloeesea Yo^ bEii% t SiO da? - 2007 foa dO. forcigol) t Nogooa Deehdegea fe\Edwmicioa iie* kunegoloeesea BleeO bE* GeI foikEI bEiieeO kEjO Bdogeoa bEii) t. Deda NemeiI Moehgo& buciit iiea Hemi) t SorcieeebEt kEmea Geiieeegeoa bEiide( Yo^. DekE* t NI Soehgode( forcigol) t iia kElbErI bEii% t kEK bE*, MoinokuA Hedeme& No^, Hegocia O No^ foehsigeoa bEiieesea DeI HolB) t DeI. DekE* t NI, NikEt fdo* Mea O feB, Moehgo& Kimoa BljO Doirohsea B& << Jegoa buliit >> I foehsieeO kErehdeI kEjO bEii% t SiO kEmekEoa Ce, Demdiesoiroeit oa kEbleKlohsea << Jegoa buliit >> febcirejO foihKhsea. fodO CO Neda dO BI La da. Moehgo& buciit DO DoredeI BleeO Yego^ t CinI DeKa fca fkulehsea. - kEdoa foa dO Le^ t Bloeesea BI? - 1997 foa dO, Jirgodoge* feehkuA fca bEa Le^ t Blogeoa YeBeesea. << Moehgo& Kimoa BljO DoirokEoa Jegoa buliit SoreeO YosodeI >> kEdeit Dera foikEt Geiieeemsi( DeI. DekEde& t << Jegoa buliit >> I MedeK foikEI MesI folea Kimoa bEii% t SiO da. NesO DeI CO Kimoa bEii% t, Jelegocooa CO bEii% t, frdemdeoa CO bEii% t. Moehgo& oa forea Jokuye& oa DekEjI << Jegoa buliit >> B& Dera Ciit iie* iiea Geiieeemsi(. - Dea O No^ oa Ne* t LobseehderjeI. fcikEt fkEt fca Heiireleeesea felde* DenI foseeeebEye*, Heria folea Neiida fmonekuA DoirI iia DenI Ne* t bE* Jewa Demdia RieBcI kEmea Degodegeoa bEiide(. felia iie* NI DegodeeeO dO Degele& DeI bEiide( BI? - No^ oa Ne* t JoikE*. - Dea O feB Yeme* Kimoa bEiibEt? - Ceriit oa Kimoa bEiieesea. bEdolea HemegeleeeO Yemoa O ZDe$ oa GrejI dO fejillejO, BiK kwnwre&, Seiioa Ne* oa NI DerkEt iI bErijO bEiieesea Kimoa. Dera foiI t dO Ce( Horca bEiijeI. KidekEt Gede) t YeBeeO dO bEa BO Jebseit DeI YeB% t. bEI t HemegeleeeO fKrkEt DebEeo* KiiceoekEjO bEiieesea Si( bEii) t Yo^. - KiO bEa << Jegoa buliit >> foehsI kEmejO bEiieesea I BdoeeO dO, Moehgo& DeI Kimoa bEiieesea oO? - foikEI, \uri& buciit DeI. DekEkEoa << DelkE* Hea O Nemde* >> kEmekEoa Jeri^ No^ I CekEjI bE*, Jeri^ No^ I Moehgo& fca NI Le^ t fe( t Ne* iie* iiea Nigoca bE* Degodegologeoa, \uri& iie* bucikEoa feBeesea iiea foehsijO foihdeit bEiibEI. No^ dO YekEt DoredeI Kimoa bEiieesea. - Mea O Seiieeea buciit oa foroldogea dO ZebuA Ne* iiea forolcegoljO bEiieesea I DenI Seyieeea Dogolo& t? - DeiimO ft. 2002 - 2003 foa O foiI t bEiieeO. Mea O NikEt Le^ t KiO NikEdokE* bEiirI dO forogeoa Zeehnegoloeesea. - buda foinodo* oa HobuA dO, Soyo& oa De& t bE* YeBgoljO BI foiile_ oa DenI De& t bE* SonireeeejO firehsea Yo^? - fa Ja, felI CO folo_ foiedosodea O Soyo& B& buciit DekE* t bEa bEiide( Yo^ bula. buciit oa kEla iI foseoeeeegeoa fkuleK bE* fesorO YekEt Soyo& feldeeedede( Yo^ bEii% t. SeK& foiroKO bEa NeiikE^ fesorO BidoKliit BljO firejO bEii% t SiO da. Dera B& Moehgo& buciit I HorieelejO, DeKa iie* bucihsea No^ Jokuye& I SidegejO bEiieesea DeI fesorO YekEt HolB) t DeI Yo^ bula. Yeme* CO bEiieesea Soehgode( Moehgo& buciit I kErehlekEa dO forogoleeO kErehdeI Yo^. Heyi( fedrw_ iiea bEiide( CO Yo^ oO. Si% t buciit iiea Degegeoa Moehgo& kElea O fo( fijego* feldeeedegeoa, firegO Deehso( foikEt kElelkEt kErehlehdeK foikEI BljO bEii% t. JiziyelebE&, Yeme* CO Seiieeea No^ I Si% t buciit DO bEgolgegeoa foehsieeO bE* femda foikEI Blcieeede(. << Geejoo* >>, << Deejoo* >> I Si% t foisoit iie* BlgejO bEii) t NI ByeedeI feji& Si( Moirde& t bEa, NoiKkEt De& t bE* iiea fesorO YekEt Soyo& I forkueedegoljO bEii) t. << Mila iia Bmea Degole& >> I Si% t foisoit iie* Gergeeesea. kEde& t << >> - iia filge) t iI MedeK foikEI fca MesI folea felde) t Gergeeesea bEiide(. bE) t bEiieeO dO YekEt Sonia, forida Nesoa O febuye_ Si( bEii) t Yo^. Hegocia Sodo* feBgeoa CekEjileK bE* Hordoa CekEjilehde% t. Heria forcia foiI t dO Debde* No^ Blgegeoa kEblehsea foehsil) t iia No^ ooa I feBgeoa CekEjileK kEK bE* CekEjia dO forojO foihK foikEI. foedoeejia ByO << fileoeda fono& oa Cimeit >> kEjO No^ BI La da. Geehdea DekE* t foedoeejia Debde* No^ Blgeeesea I Deregeeesea Yo^. CoideI feiideI CekEjilekEoa Merdeeesea. DekukEoa SwicwrlendA DO Kia foeeegea foijeK dO, Dekugeoa foedoeejia I CekEjileK kErehdeI BleeO dO, bEeesI Ne* fca bEa GoyojO, Hegocia Sodo* iie* NI foljO feBgeoa CekEjileK dO MerdeeedeeeO foikEI BlcieeejO bEii) t Yo^. - SoikEbEgedo* oa KisiI t iI kEiioa DO bEa febEcijO Jeleeesea. MedekEjI folea foci* BI bEiieeO. kEK dO bEa, 1946 foa fca HoiisI DoirO Jese( oa DeriKa Ne* KiedooekE& filerkEiilejO bEiieesea, fedi_ Jiele$ DeI De& t fca NI Da DeiilBrileeesea bEiieesea? - femwri\Et iia NikEdohsea folo_ DO frkEt CilokEa O KisiI t kEjO BI da. Mea O Moehgo& oa kuA bE* SoikEbEgedo* oa KisiI t B& Ye( DeiimO, Dosege* Doeedeni&, frkEt CilokEa O KisiI t. BidokEhsea fca NI HoiisI focijO Jiro( iiea febEeegologedoI, focijO foijekEdoI KidekEt Gedegea O Kimoa bEiieeO foikEI. Gede% t iia Domocooa feiilcilea firehsea CO Mea O Jese( DoirO iia kua DeI HemdO Jeehjoa O Kisiyea dO MeKiia KiedooekE& filerkEiiledeit bEiieesea SiO da. YerO NI, fereoa oa Ne^ oa feehEeea O Dolo) t Beeda dO bEregeleeegeoa foiile_ iiea DegeoeeeeeeeO dO, Beeda Da Ne* Geehdea O DeejI DekE* t Jewa Demdia Le^ t dO ZebuA forO kEmekEoa YeBgoloeesea. DekEkEoa ZebuA forogeoa foiile_ iiea fkulehsea kEjO Yeride(. femo* Seiioa, HedeebEgedo* Meeesorje$ Ne* oa foibErseoa oa NI bucihsea Nemde* DO DekEjO Demdehlehdehsea bEiide(. forea Deejia bEeesI, CoiimpE& GoweI fda Ne* Le^ t Kimo_ bEiieesea. Deejia bEeesI B& DoiiehEeo* Deceeit oa LoBa bEiijO bEiigeoa Degele& Bloeesea. YekEt SorgegolI iia fordO De& t iia Ho, CoiibElseeit oa KisiI t, CoeedO DeiijI \uno iia Cimehle& kEmekEoa folea Yego^ t kuhsea Kimoa. 2000 foa Gerogeoa foreli( oa GebuyedO Blogeoa Geehdea O YekEt kE* DO Neii* kuK dO, folea Kimoa firehsea. Coeejol^ t GoweI CO firehsea. DekEK dO SoikEbEgedo* oa KisiI t iI Zoiehsiit DeI kuhsea SiO kEjO bEiieesea. Hel( t dO felderdeI HedeeBibEI bEgedo* JerkEt bEgedo* Kimoa O Hoye( Dogole) t fca CO foroeesea kEmehsea. Moia NisK iia Cegea Hegele) t, foiileoeBrI iia Ceega Hegel) t iI WorziloWA I fire% t kEmekEoa kulkEhsea DeokEt DeI bEiide(. WorzilowA Moehgo& dO firejO Dekua NikEt CiehgeleeeO kEsea Yo^ bula. YerO NI, YekEt Hoda BirI filegoeesea Hegel) t kEjO BI. qren]a dO filelda iia Hegel) t kEjO BI. kudeoa Cemieit kEdeit, Hea Hegel) t kEK Yo^ oO da, YekEt Hegel) t BI. DekEkEoa Dera foiI t iia Domocooa, Seiicooa Coeelegeoa NikEt Seiieeea Hegel) t bEriI t kEmekEoa Dodo* t bEa Zoiehsiit DeI bErieesea Yo^ kE% t bula. DeKa I WorzilowA oa kEiimorI iI Dero% t kEmejO bErieesea kEmea Kihsicooa Yeride(. WorzilowA Moehgo& dO firekEoa feiieeobdo* CiehgelegedoI, BcejO focigeoa bEgoeesea Yo^ bula. fodO Hemi) t bEii) t iI MedeK foikEI. kEdoa Ji& oa fmo% t La da. Coiijoeit ble^ t iia Soi^ t iI JesejO bEii% t kEmekEoa KikEt Dogos( t iI NI bEgolgejO, kEre^ I Noregegeoa De& t dO bEa foroeeO dO NI Joeesogelgeeesea. Heria SoikEbEgedo* oa KisiI t NidO Heldori^ t bEiieesea. DoirbEa Moria O Ki& I BlgO DedejO Heyegeoa, MelegeI iia kuA NI SempEa HogorejO fonegeoa, Sele^ t NI Bi* buceregeoa bEiieeO foikEI Bloeesea. Soyo& foreli( oa YekEt SorgegolI DeKsohsea bErimelcI JelegO iI febEcijO bEiigeoa, Hegocia foroca iI NI Sodologeoa, SegorI iI NI Seiia kujO Geehnegeoa Jeleeesea. DeKa fca BsO buceleeO Dosiye& DeI bEiieesea Yo^ bula. buA Bdode( Yo^. Soyo& oa Hobuseee& kEdeit foirKljilekEoa bEiide( Yo^ oO, HemigesI bEa Yo^. De, NecoeedorjI GoweI iia KisiI t iI CO KidelkEdeit NI BrogO kEjO buA Bdode(. Jocioa bEgode& oa fmo% t YekEt GoedegO Hereeedegeoa bEiide( Yo^. Hegocia kEokEoa Jelegocooa oa Soyo& femerelda iia Kiriyeleeit dO bEiieesea NI BdolgesireehgoI, Seiieeea Hereeedede( bEiieesea Seneeedede(. Si% t bE* kuhsea SoikEbEgedo* oa KisiI t iI fejieeleeeO bE* Ze& foikE* t. MedekEjI, kE$ I NI feBeesea kEjO bEii) t. kEK dO bEa Cioeeeolda iia foiI t dO bEsa foikErecilehdedeit Yo^ bEii% t. NirogO fda Ne* NI Jigeeeea BihdoiikEoa, Moria O freO, CekEjI, DogoreI fda Ne* foikErecilehdehsea. Moehgo& Kimoa O feneDomI, Moria O feneDomI foikE* t, Kimoa Blgea kujO CideeeO foikEI. SoikEbEgedo* oa Kisiyea O JibEeoiieesea Seiieeea bEgedo* oa DoirI, Moria O kElbErI fda Ne* Geiieee& DeI bEiieesea. forea bErime& oa fesorO DomO foi$ Soyo& bEiieesea La da. - Hoye* Ji& oa fmo% t, DeneI kEiioa DO focieeO dO, Da GedegedO YeBeesea bEiieesea. MeedelgobuA Hoda iia Jese( Dero) t feeesea bEyeeseeit Dero) t KidocilekEoa focieesea Yo^. KisiI t Nigo* NI Bgolda DeI bEiieesea? - fkua O foiI t dO, Kimo_ Sekugolsoa kujO bEii) t Yo^ bEii% t kEmekEoa MedekEdoI bEiieesea. Sekugolsoa fda Ne* CinI KilkEt DeI bEiide( SiO da. folo_ DoirO forocieeeeeO BI kEmekEoa Ce( Hogoce) t iI Jigeeeea fejieeleeesea La da. - Moehgo& oa SeoeKlcioa DoirbEa fegola iia DomdekuA iI La MoiljikEoa bEiieeO Yo^. Jeehjoa O KisiI t HemigecibEt kEmekEoa bucijO Blde( foikEI Yo^ bEiieeO da kEmekEoa bucihsea Yo^? - fna HesiI t NI :No^ dekuA Jiro( I JigebEI" Nwecieit kuhsea HesiI t SiO da. Neliyeoa folea Ji& DernI iia No^ buselgecieeeeesea, fna Dodo* t kEa CO KircO CideeeO foikEI kEmejO Bdoeesea. DoirO Doimea NidO DeI kEdeit CinI feiieeobdo* SiO da. kwnwre& Cola DeI, Deehnego& oa DomO Kimo_ CO firehsea. foijekEoa La YeBgeoa bEiieesea. buda SoinI Nigoca bE* YeBgeoa, NikEt Geje* Nigoeesea bEiieesea. YekEt KiedO, kEdoa Doa SiO da. Zelee[a DekE* t fecijO firehsea. DekEkEoa kEla fema GereeO BI da. Si% t iia Neimea dO JeleI t, Sekugolsoa Breeea iiea DekuI t kEmea fjI buda Hoye* Yerilceeesea. DekEkEoa HesiI t bEa Nera Joi$ Gorogelegeoa BcejO firehsea CinI fjI NikEt Yego^ t foeeogeoa Joeesogeoa bEii% t. NikEt Demo* CoeeoiijO bEii% t kE% t. foeeogeoa foijeshea CinI DoirbEa De( t GercO firehsea. folo_ oa YekEt Jeehjoa Howa Hoehgo* MorI DeI bEa Debkugeoa fireK Yo^ bEii% t. Horede( firokE& iiea HorejO bEiiI t kEmekEoa Si% t iia Neimea dO Jeleeesea. Yeme* CO bErceoa Segeoa GerogedoI. Neda dO, SinekEa O Briyeoa folea ZebuA BI La da. Dera Briyeoa ooa Domda YeBjO bEiieesea CinI NikEt fmekEt Demdia O KiO SoikEbEgedo* I Mede% t oO kEjO bEii% t. << Mede% t ft, Mea O folo_ DO KisiI t NI bEiide( >> kEmekEoa Jiro( I NI Heregolo& t. DekEde& t Neda dO DegoO DegolejO foihK& t. fegole_ oa CilegO iI DorkulegoloehEeea fola dO bEa De( t DeI Howa Hoehgo* folo_ Moehgo& iiea Meedogoloeesea SoikEbEgdo* ,,, kEmekEoa. - DeiimO Moede( Zoiehsiit DeI bEiieesea bEii% t. Moria O De( t iI Kirde& t kuhsea bEiijO SiO da. fodO fna Si% t KisiI t Yeme* bEiide( B&? - Zoiehsiit bEiieeO foikEI. Si% t KisiI t NI bEkEjieit oa Cege% t Cioeeeogologeoa, DooredO CilegO iI NI friyea dO Hoye* I kulkEkEoa febcireeesea CO NikEt NI Goloeedeeesea kEjO bEii) t. kudeoa DO Do* t foikEI kEmehsea Moirde& t bEa Jeehjoa O bEa KisiI t iI Deeda Cioeeeogologeoa bEii) t SiO da. DekEhsea kurI NI kudeoa I Megolegeoa La bEii) t. foci* I NI foleeO foikEI bEii) t. Mihjioa Jeereiisi( I 1990 - kEoa foa dO BidokEK dO, frdenidO iia Go! dO DoseeeI Cioeeeogo* fejillegoljO bEiigeoa, Moehgolcooa foibErseoa iiea kuhsea bEiieeO foikEI oO. Ciehku_ Hegea O Kisiyea O bErime& I NI foibErseoa iiea kukEoa fordO Cioeeeogologeoa febciregoloeesea. - Jeehjoa O KisiI t, HemegeleeeO YosodeI fjea dO bEa DekEjO KircO firehsea bEii% t SiO da. Foci* firokE& kEjO bEiide( bEiieeO? - Moehgo& folo_ forosia foroside& t kEmea bEdO BikEt kuhsea Yo^ bula. Brjia CilegO iI NiceljO, JigorejO kuhsea foci* bEgolgeeeO kEjO foiila bEa foijehsea kEjO bEii) t. \rea iie* Jolgegegeoa bEiieeO dO Deno( DeI foiledehsea bEii) t SiO da. NikEt De& t bE* iiea, budea O Byea Yo^ bEii% t La da. Jese( febcO Heyeeesea CO Dera Seiieeea fegode^ De& t dO SoikEbEegdo* Jeehjoa << MorilejO >>, feeh( t YekEt Godoreeesea CO Yo^ Si( bEiieesea B& finiyemsohlekEoa bEii) t Yo^ Si( Hereeedegeoa bEii) t. felibEt Yego^ t DekEjO fejieeleeedede( SiO da. Heria fna Kire& KisiI t iI, fileehgoI t Nigo* fema iI NI fejieelegereI. bEregoa fordO De& t fca NI HereeeO dO, BiKiikEoa bEii) t Yo^ Si( YekEt Sonia Hereeedede( ,,,,
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem