Yo, frdeniceceit= foroa Nodo( oa bEeesI Ne* Neiisle& oa kua fca Moede( bEii% t
2017-09-22
- << buliit oa Jola >> Moehgo& buciit oa folo_ oa folimpuyedA fodeeeO foikEI BleeO NI. feeh( t folimpuyedA iiea Yeme* Joril) t bE* fkulejO bEiibEt, YegekujO foirkEjibEt? - buA 2006 foa dO Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI kEdeit frku^ felde* Cola Kirdehsea. DekEkEoa YegekueeO YosodeI Yo^ BI kEmea Bdoeesea La da. Moehgo& buciit iiea DelkEreKlK dO foriyelea DegodeeeeO NikEt JiK* bEiieeO kErehdeI Yo^ bEii% t kEjO SiidokEoa folimpuyedA iiea fkulehsea. Dera foiI t dO Dolo) t fca YisodokE* feehkuA dO La Moehgo& buciit forode( bEii& t. DekEkEoa Dera GorbEa feehkuA iia Soroeecioa oa Domda Moehgo& buciit oa feehEeedoge* folimpuyedA I Jerlea YeBgoloeesea. DekEkEoa 10 - 12 doge* feehkuA, MerkEji& oa bEeesI Ne*, feehEeea Zedoa O bEeesI Ne*, foyodea Nogooa kEmekEoa, KiriI t bEa DelehsekE* Moehgo& buciit iiea kEmehsea Cieit Seoeku& DeI, foi$ Soyo& iiea Heiirelede(, DeKa O DoilokEt Demecedeit Kimo_ oa Kisea Kiliyedeit foroldogea Bloeesea NI Hereeedede(. 11 dekuA folimpuyedA MenI fireK 10 doge* Se* t iia 14 - dO BleeO kEjO bEii% t da. - kEjiI t folo_ oa folimpuyedA Bloeesea bula? - fkulekEoa Neiisle& oa folimpuyedA bEiieesea. SeK& dO bEa foroa Nodo( fca forolcegeoa fkuleK bE* NI folo_ oa kEmjiyea dO Jokuyea bEiigoljO bEiieeO bE* Bloeesea Yo^. fodO 11 feiime( fca bEiiehgO forolcede( Bloeesea bEii% t. foroa Nodo( oa bEeesI Ne* forolcegeoa DoiroKlejO bEii% t. Deda Neiisle& oa bEeesI Ne* fca fileKO bEii) t NI SeK& oa Ji& ooa DO Bi* DodO HereeedejO bEii% t. folimpuyedA iiea bE( iie* bEiirI fjeleKldeit Bloeesea MenI CO Moehgo& buciit iiea SorcO MedejO BI HemdO folea O foirniKa feji& foiile_, DeKa O DoilokEt MereiiK Kise& I bEderegeeeO Joril) t DeI Yo^. JiziyelebE&, DomdegobuA feiime( oa Seiiecegea SomO iia GorbEdoge* SorgegolI SeK& oa DoirbEa Ji& Deregelea DoiroKlehsea. fna SorgegolI dO De, fooeeeeesoiroeit kEdeit MesI Moede( bEeesI BI. Dera bEeesI iia bEleoekEhsea kEokEoa ooa Mea O folimpuyedA DO DedoI foikEI, Moehgo& kEla, buciit oa folo_ oa Cine* DeI Bsooa folea folimpuyedA DO CO DoiroKlehsea. fiimO bEeesI Soroeecioa I for^ t bE* MiliyejO, Moehgo& buciit iiea SoreeO fremelje& DoiroKlK dO HobuA NemerI bEa bE) t BlbEcO forogoljO bEii% t kEmea Seoeku& DoiKreeit YeBde( da. - DeneI folimpuyedA foirkEjijO bEii) t iI DogoljO SonoscO bEiide(. KidekEt foroa Nodo( DO CO Jokuyea bEiigoloeesea bEiieeO SiO? - DeiimO ft. YekEt Hore& oa kEsiKa bE, NereehKiO iia DemjilkEt bE*, DomdegobuA feiime( oa Seiiecegea SomO iia GorbEdoge* SorgegolI Jokuyea bEiigoloeesea. DekEkEoa buda SiKhcI bE* focieeO dO Yeme* GoyO bEiieesea kEjO Sene% t. DomdegobuA feiime( DegoO Hogo* oa Nodo( kEjO foinea Yo^ bula. SorgegolI iia kEokEoa ooa NI La Deehku^ DoiKreeit BijihlejO, Moria Hogo*, fordO iia DegoO fkEsihleKljO, firokE& Meeedege& foyeehgelegoleeO iI foijekEoa, Yeme* Seiieeea febuyesdeI fereoa Doimea Yo^, DekEkEoa bEsa Moehgo& buciit DO bEa CO fiimO Moede( kEmea busireK Seoeku& forkulejO bEiieesea. folo_ oa folimpuyedA DO DoirbEa Ji& DoiroKledeit SorgegolI B& NikEt Seiia kEokEoa La forolcegeoa bEiieesea YeBde& busI Yo^. BiK SorgegolI bE* iiea KidelkEkEa foirniKljO, fejillejO Kidelmorilehsea O foi* t doieit SiO. Jekuro& foyoehEeeedO NI foibE* iiea Moehgo& kElea O bEeesI, SorgegolI bEa foilikE* JiziI t fodorioecO Seiia bE( BiridoKlohsea NI DomdegobuA iia Ne* t iI buciit Soyo& oa bEsa NikEt foilokEI kEmea frKjO bEii% t. - fereoa oa folemjileldO Soyo& I DekEdolehcioa NikEt Doo* t Cigoloeesea Seiieeea feji& Bloeesea Yo^ bEii% t. DomdegobuA iia kua foibErseoa iiea SenegecilejO folimpuyedA I DenI Jokuyea bEiigoloeesea oO? - foikEI Yo^. felI SorgegolI DoiroKle% t, Dera SorgegolI dO bEa Dere) t iia folimpuyedA Blde( Yo^. fna NI Dera SorgegolI iia Ne* t felde* I frKjO, SordelcileeeO BdedO feji& Blcieeede( La da. Yegekugeoa kEK bE*, Dera SorgegolI folimpuyedA I foeedojO folea feji& Jokuyede(. DeKa DeI NI folimpuyedA DO forolceeeO bE* firehsea bEeesI, Soroeecioa Denilce% t, bEeeedo% t, JiziI t feB% t. - Dea O folimpuyedA Moehgo& buciit iie* Deehneede( foeceli( DeI. Da Moehgo& buciit I DeK_ fjemsihcioa I foini* folea BlgeeeeO Seoeku& iie* folimpuyedA iiea Senegecileeesea kEmehsea. DekEK bE* folimpuyedA oa 10 Ji& oa foi* t NoilokEt, femjilda iI SonireeejO bEii% t. YerO NI, SoroeecI iia Yeme* Yeme* CidemjI iI Goo& Blgea bEiirI fjeleKldeit BI? - foinekE* Moehgo& buciit iie* Deehnede( NI Mea O folimpuyedA oa NikEt Goo& foeceli(. DeKa fca \uri& buciit foroeesea, Moehgo& kEla, buciit oa folimpuyedA ooa bEii% t La da. DekEkEoa Moehgo& buciit oa kErehlekEt De& t iI BdojO, 10 - 12 doge* feehkuA iia Soroeecioa oa DegegelgeBrI dO bu* iie* buciK foikEt forogoloeesea. fodO B& folimpuyedA kEdeit foro_ foikEt bEa BlijO foroldogea kEmea NerelejO bEii) t La da. buA << buliit oa Jola - Moehgo& buciit >> DoirO iia BsO bEiigolol) t bEiigoloeesea. Mea O Ceku^ Hegodesoa dO foroldogea O De& t bE* kuA BiK MedekEle& BI. DobcI kElebE&, feehkuA Do_ BirI iia SDenderDA, 10 - 12 doge* feehkuA dO CideBrI KihjiKlK De& t iia Joiile_ ByO fbkEme&, Dedelegeeit JerkEt bucilkEt iia BiK Doiro& I forogolde(. - Moehgo& buciit KihjiK dO foroldogea, DeKa O Zeehne& formesigolo& YekEt Cieeola. DekEkEoa CO 10 Ji& NikEt CO Desolo& foikEI Jokuyea bEiigolo% t kEdeit DomO feji&. KiroehkEt MoiehK iI kErkua SiioecO bEii% t? - Hemo( oa KiedO Yego^ t fna SiO da. GebuyedO bEeesI dO Se* t BirI folgode( 150 000 DoiKriit I HedegelejO bEiigeoa foroldogea iiea Jokuyea bEiigoleeO dO Nemeriledeit. Heria Nidonoa DeBdoge* SorgegolI dO 30 Ji& bEeesileeesea O MinI fecI Byea iie* GorbEa feehkuA iia DeKsohcioa MenI fibEkEa DeoeKhsea. bEsa bEiiehgO fibEkEa DeoeKdeit Horlodewa kEdeit ZebuA MenI BI. - YerO NI foroldogea O Hemo( oa Hemo( oa I NerelebE& Sonia bEiieeO. bE( iie* Moede( SorgegolI Nogooa I Mea O Sonia iie* bEsa feldersigolbE&? - Doi$ feiime( oa SoimB* SomO, bEyeehEeoehgo* feiime( oa Bcegea SomO, frdenidO iia bEeesI Ne* bEii% t. bEgeeeeehgeI iia Doehgele( kEjO Moede( bEeesI BI. bEeesI Ne* oa YekEt KidelmorI JioeK& oa foi* t doieit dO Seiieeea bucilkEdea NoKoa DoirojO bEii% t, Doirohsea bEii% t. Neiisle& dO << Si% t Moehgo& >> SorgegolI dO fooeeeeebEgedo* kEmedeit Moede( bEeesI BI. DekEkEoa KibsoK&, GobusoimB* oa bEeesI Ne* Moede( SiO. DeneI Sonia I Deda JekujO La bEii) t bEiieeO. Hemi) t NI << Kimoa buciit >> I JekujO, Sonia DeI Side* foii* t bEii) t SomO, SorgegolI iia kEokEoa ooa Moehgo& buciit DO fileKO Kihjihsea bEiide( La da. - feeh( t kEdoa kEokEoa forolcejO bEiibEt, fodO kEdO BlbEt? - fkua O Ji& ooa DO 700 forci^ kEokEoa forolcede( bEiibEI. Hemo( oa DekEdO De& t NI 1000 BljO bEiieesea fode) t DeI. KidekEt feiime( DO BleeO dO Heria 300 forci^ forolceeecI DeI bEiieesea. DekEK dO bEa KidekEt foroa Nodo( DO CO bEeesI Ne* NI kEokEoa ooa iiea Degegologeoa focicieeeeesea, foroldogea O MorI Si( DeKkEljekEoa bEiieeO iI HereeeO, Zeehne& iiea GerdegoleeO Dorgea Moica dO Nedo* foinea Seiieeea, feja Jirge& DeI bEiide(. - foroldogea O feBrgO Yeme* Zeehne& DeI bEiieeO BI, kElejO BleeO oO? - Nidonoa kEK dO feldea MwdelI, frKmjile&, 50 000 DoiKriit bEiieesea. folo_ oa Moehgo& kEla, buciit oa folimpuyedA fiimO busI. 10 000 DoiKriit La foihK% t. Lo, L~eeebEje$ bEeesI iia folimpuyedA B& foikE* t bEiide( La da. buA B& DeiimO bEiilgeeeO iI kuciyedeit CO DeiilK foikEI bEii% t. Ce, frdenibEdO buda Hoye* oa Hemo( oa foinedeI Yego^ t B& No^ bEiide(. DekEkEoa Coeelegoloeesea, fodO HoB* Sodo* ooa fca CO, foiI t DemjigoljO folemjilegoljO YeBgereI kEmekEoa << bEeesI iia NI HobuA iia Zeehne& >> kEmea feBrgO Nogooa DO bEa NemejO foihK CO foiI t bEiide(. - folimpuyedA oa iiea SiKhcI Ne* I kErkua Soehgode( BI? - 25 SiKhcI fejille% t. DekEdO De& t NI 30 SiKhcI DeI fejillejO bEiieesea. YekEt DekEdO SorgegolI iia bEeesI Ne*, foibE* iiea DemecekEa dO forolcegedoI DomdedO SorgegolI iia bEeesI Ne* I SiKhcI bE* forijO fejillegolde(. folimpuyedA iiea SidorgO YeBgoleeO iI buA MesI YekEt Cieeolecilede(. - MerkEji& NikEdea NoKoa oa iiea Domda << DeB iia freniceceit >> kEmea feldersijO, SorgegolI bE* iiea foBeeleeede% t kEdeit Seiieeea Ne* t, DomO KiedooekE&. foibE* oa DenI De& t bE* Mea O Ji* oa foehsieecioa SonireeejO bEiijO BleeO Yo^. Moehgo& buciit iie* GebuyedO bEeesI Bloeesea Kimoa kEdoa ZebuA DeI NI CO Sonia bEii% t? - 1975 foa dO folo_ oa bEeesI iia DekEdO SorgegolI iia Moehgo& kEla, forea Jokuye& oa feehkuA iI DeKsokEoa Neiisle& oa 24 dokE* SorgegolI dO DoirbEa Ji& fejilleeesea. DekEkEoa 1979 foa dO DeBdoge* SorgegolI forogO SiljijO, Deeda bEa 2009 foa Kirde& t 30 Ji& Desorelda foikEI fejilleeesea. fna HogoroedO JoibkEa SorgegolI iia kEokEoa DeI fejilleeesea foikEI. 1990 - kEoa foa dO << Moehgo& buciit oa Horsiyele& >> kEjO bEiieesea. Deeda Kidelmoricioa DO Moehgo& buciit Jigede(, 10 Horogoa O Moehgo& buciit oa bucikEcI, Neria buciit oa Dero) t iI bEleoekEdeit bEiibEI. Dera Horsiyele& dO bEsa bEeesilejO bEii& t. DekEkEoa Kidelmoricioa, bEeesI Ne*, Soroeecioa NeiilekEoa 18 000 GeroI ZebuA DeI Bloeesea bEii% t. - << Cieit Ho* t >> SorgegolI dO Moehgo& kEla, buciit oa Sorgelda Yeme* bEii% t? - Jirgodoge* feehkuA fca NI fkulekEoa Moehgo& buciit foijejO bEii% t. Heria 10 - 12 doge* feehkuA dO Heyeeesea bEii% t. kudeoa kElea O Sorgelda DeI fna SorgegolI dO firekEoa buA << Moehgo& kEla bEa Seiia SorcO bEiijO GedegedO kEla iI Sorde( Yo^. CoI bEeesI, bu, Riecea GoweI fda Ne* folea kEla Soroeesea foiedosO NI Moehgo& kEla bEa Gergegoa fjemsihsea O kuA SiO >> kEmea SenegoleeO fca La kuciye& iiea fkulehsea. bE, Heehdo^ t