bE, SirebnimBO= 11 dokE* feehkuA fca bEa DoiroKleK iI MoirokEoecO firehsea foroldogea
2017-01-20
fna doge* oa iiea Jocia iie* << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea - 2016 >> folo_ oa foroldogea O BidokE& oa feehkule& dO DeriKa bEiirI fjelehsea, Soyo& foreli( oa YekEt SorgegolI iia |n]wrDmwsDw* bEeesI bE, SirebnimBO iI fori& t. Dera bE* Moehgo& foiedosoa O bEa Moria Hogo*, Moehgo& buciit kEmeK Hoye* Bso) t Soyo& iie* GoyojO YeB) t Moehgo& Jelego_ oa NikEt Yo^. - bE, SirebnimBO iI buA Soyo& foreli( oa YekEt SorgegolI iia foyodea bEiieeO fca DenieeO Yo^. Sonia JekuyeleI t kEmekEoa Moria Hogo* fKrokEoa forogeoa firedeit foyodea bEiibEI. YerO NI DomdedO SorgegolI bEa Hemi) t DeKsbEt? - SoikEbEgedo* feiime( oa MoiehkEeeea Somoa dO YisodokE* feehkuA DeKsde& t bEa Soroeesea. DekEkEoa Hoda forogO SiljijO, Hoeheeo* oa 88 doge* SorgegolI dO 10 doge* feehkuA bEa DeKsohsea. ferO kE* oa Sildegea iie*, Nemo* NI fekugeoa SiljijO, NeleiieeO dO 11 dokE* feehkuA dO Soroeesea. 11 dokE* feehkuA dO bEa De, bEdonesoa bEeesI DeI bEa DegerejO, Moehgo& buciit foiroKO HelijO foroeesea da. - Moehgo& buciit foiroKO Yegekugeoa HelijO forobEt, Moehgo& buciit oa bEeesI iia iiea DoeeeI YerieeO oO? - KidekEt Somoa dO bEiieeO iia La Dodo* t bEa, Moehgo& Kimoa Yo^ CinI Moehgo& buciit SoreeO NI Joi$ Yo^ bEii% t kEjO BdojO YeBde( bEiieesea. Moehgo& Kimoa kEjO Nigo* bErde^ bEiieeO iia Doleda Moria Hogo* CO Doeelecieeede(, bEsa Moehgo& buciit iiea CO Mededeit bEiieeO kErehdeI kEjO Bdogeoa, Seiia bEeesI DeI DegreeeO BlbEO kEjO Neiidegeoa YeBjO bEiieesea. NeleiieeO iia << Golomda >> CoeeceleBrI SorgegolI iia Jekuro& NikEt fdo*, DwhnolokuA iia bEeesI DerikEje$ oa bEdonesoa Seiieeea bucihdea Bloeesea dO bEye* KirkEI t kEjO Soroeecioa DO Jerle& t. << Yeme* Moede( Yo^ BI, KidelmorI DwhnolokuA iia bEeesI bEiijO, Moehgo& buciit Sorogeoa folo_ DO bEa DoiroKlehsea bEiide( >> kEmekEoa, Dera bEeesI iI foljO fegoljeI t kEjO Seoeku& Silogodoeesea. SorgegolI dO bEa Hoye* GorbEt Hono( Heiigeoa foljO CidegedoI. DekEkEoa Sigooa kE* DO NI focieesea. kEokEoa ooa NI La bEiibEI. Dere) t NI Dekugeoa focieesea CinI Heria kE* DO bEa bEiieesea. DekEkEoa La bEeesI bE* iiea JigelgejO fkulehsea da. DoeeeI iia foiI t dO Moehgo& buciit, forea bucilkEt Soro% t kEjO bEeesI dO ferbEa kEdoa kEokEoa ZebulejO bEiieesea Yo^ bula. SeK& dO bEa NoiKkEt kEdO NI Siederegeoa YeBeesea, buA La Geeecege* iiea foiledehsea da. - DekEK bE*, bu* oa frde^ dO Yeme* fer) t bEri& iie* SorolcebEt, Jeri^ NI Sigooa bu* bErigeoa fkulecikEK NI bEiieeO dO, Jeri^ NI Hereeda bE* kuciyeehKI bucijO fkuledeit kEK Yo^ bula? - feeh( t B& buA bu* bErigedoI La da. Didi^ fca febEeegologeoa BiK Jirol) t bEa Hereeda bE* kuciyeehKI bucijO fkulehsea. Dera foiI t dO << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> foroldogea O 11 dokE* feehkuA iia SoroeecI iia feehkule& dO DomO Zeehne& febEeO Sene) t DeI Noii* Hogola foikEI bEledohsea. Dologea Hono( DO 80 HegodesO DeI Debde* Degosde& t buci% t. fdo* DO DoirbEa Ce( Sego% t. bEeesI bE* Jesegologeoa La bucikEoa bEii% t. DekEkEoa Hereeda bE* bucikEoa foisoit NI Doeedeci( t bE* Demo* foijoit iie* buciK dO feme* Blde( Yo^ bula. DekEkEoa 11 dokE* feehkuA dO bEa << YekEt Jese( >> YekEt SorgegolI iia << MelmeI iia Cimeit Moehgo& buciit >> foroldogea dO feeh( t forogeoa DoiroKlehsea. DekEK dO Demo* foijoit iie* bucijO forolceeesea. foyodea Blogeoa NikEdokE* |ir_ DO bEa La bu* bErieesea. - 11 dokE* feehkuA iia feehkule& dO kEdoa foa dO forolceeesea bula? - 2011 foa dO. Dere) t Ji& NI << Kimoa buciit >> Sonia O 20 Ji& oa foI BljO bEiieesea. DekEK dO Nesoa dO Kirohcioa oa feehkule& dO kuciyeehKI buciit iie* forogeoa DoseeeI bEiirI fjelehsea. 11 dokE* feehkuA iia feehkule& dO DekEjO YekEt bEleoecikEkEoa, for^ t HogoreeeO Meyi( DeI Bloeesea SiO. Kimoa MesI DomO Yego^ t dO JorijO DemeoljO bEledokEoa, Dere) t NI Seneeesea dO bEa KirK foikEI BleeO bE* Siedereme* Blde( Yo^ bula. - DeiimO oO, 2011 foa dO kEK bE*, DoiroKlehsea SoroeecI Moehgo& kElea O La feehkuA dO SoreeO Soehgolda DeI bEiieesea SiO da. CimeiI foreli( oa Moi* KikEkEK HedegO Bdo& DeI bEiieesea kEjO Bdoeesea? - DoirbEa Ji& foi% t DoiloBrI foikEI bE*, YekEt , DekEdO SorgegolI dO Soro% t kEK bE* 11 dokE* feehkuA iia SoroeecI DekEjO Heldoride( Yo^ bula. - DekEbE&, Dera foiI t dO Joi$ Yego^ t Bloeesea Yo^ busI oO? - DeiimO ft. fodO BdoeeO dO, Cege% t fca bEa NikEt Yego^ t Jokucegoloeesea Yo^ BlbEO. DekEkEdoI B& kElea O Kimoa Blogeoa, Moria Hogo* bEro( bErieeO foikEI La BleeO bEiieesea bEiieeO da. - Moria Hogo* I Heria kEdoI fca SorbEt? - bE) t fca bEa Soroeesea. Hoyedoge* feehkuA dO bEiieeO dO MinI Reoena kEjO bEeesI bEiieesea. foreli( oa foijelkEt iia fijego* foreli( oa Doiro& dO bEledo% t kEmekEoa, kEdoa kEokEoa Silgeeesea. DeKa Dodo* t fca NI buA Silgereeesea foeeegea DeI. NemeiI Sonoseee& DeI, firekEdoI DeI kEjO Mederehsea Siit bEii) t Yo^. Dera Ji& oa foreli( oa foijelkEt dO BikEt iia Cola Degodegeoa DoiroKlebEI. Dere) t Ji& NI, Dekugeoa foreli( oa foijelkEt BleeO dO, << YegekueeO bula >> kEjO bEeesI Ne* YerijegejO La da. Nodo( oa NikEt Seiieeea fBkEa bEiide(, DeKa DekE* t La CimeiI febEcijO Moria Hogo* oa Dedel) t JigelgeI t, DekEjO La fna Ji& oa foreli( oa foijelkEt iI fergele% t da kEmelokEt. Dera Kimoa NI, Hoji^ iiea MinO bEeesI Bloeesea Neweeit oa bEdomoiehkEt bEiibEI. MerkEji& oa Moria HogorcI busI, fereoa oa febuyesdea Kimoa La da. feeh( t ZebuA NI BleeO dO bEeesI MenI DoiehkEjI 60 KircO bEiieesea bEiieeO. feB fjI MenI KiO bEa ZebuA forogolo% t kEjO Dera fBkEa I Joa O femerelda bE* febcirejO Jigelge% t, buA foibE* iiea CO DoredeI. kE* oa SeKde* DO Segogeoa La Jigelge% t. NikEt DegoO iI fdo* DO bEa Sorcieee% t. Dolo) t Hono( DO foB) t KikEroKa Yego^ t Sorcieee% t. DekEkEoa CineeesI bEa formesigeoa feiime(, Bisa iia foroldogea dO forogeoa Zeehne& ooa I YosodeI DeKhsea da. bEeesI MenI Heria NemeiI Soyo& foreli( oa YekEt SorgegolI dO forogereI kEjO Jekueesea SiO. << buA Ci^ t dO feehEeea SegorI iI NI Delbugeoa foihK& t, fodO MerkEji& oa SorgegolI dO SoreeO YosodeI SiO, MinO KiO >> kEjO bEiieesea Yo^. NemeiI YekEt frkEleKldeit bEiieesea. bEeesI MenI Heremse& DeI NI, MinO foyodea BleeO iI foijekEdoI, 10 doge* feehkuA dO bEiieeO dO MinI foikEda Bloeesea. NemeiI Soyo& foreli( oa YekEt SorgegolI dO forogeseI kEjO Dera Kimoa MoirokEoecO bEiieesea. buA MoirokEdo& I NI bEyeleKlokEoa, fodO SorgegolI dO bEa bEeesilejO bEii% t. DekE* t fca Heregeoa bEyerlejO bEii) t bEiieeO ft. - YerO NI SoikEbEgedo* feiime( DO fereoa oa foreli( Yeme* foeceli(, Sonia De& t DeI bEiieeO BI? - BiK Neiida iia fereoa oa fijego* foreli( Domda fca DoeelejO bEii) t fer) t bEri&, Dwhniit, fo* t CideBrI bE* Mea O kua Goiida Seiieeea, CimehdeI Yo^ oO kEjO buA foiilegede(. Bsooa fca filgereeeO foeceli( bEii% t. - fordO iia DegoO CO Nodo( Nodo( iie* filge) t DeI iia fedelI, Hogo* oa Dedel) t bEregoa, JeKa feiime( oa kuA kEmekEoa foeceli( DeI bEiieeO. JeKa feiime( oa kua Dodo* t bEa CO filgereeeO Cemieit Yegome_ bEii% t buja? - bEii& foikEI YegekueeO BI. JeKa Ciit oa feiime( ooa YeroehkEI NikEt Zogo^ bEii% t. kEK dO bEa Dodo* t bEa MesI folea YeehjO. - DoeeeiilebE&? - Moria Hogo* oa Dedel) t DekE* t YeriI t La da. bEregoa feiime( oa kuA B&, fegola fosO DeI bEa fedelI, feyelgO NI KibEkEt DebEgeoa, HedegO, foiedordeKO, HelkujO Celkueesea foiehkEt feyesdeI. Mea O De& t Nodo( oa kuA NikEt La JoikElea YeBgeoa bEiieeO foeceli( DeI. MerkEji& oa kEla bE* JoikEla, HedegO kEdeit La da. De& t Nodo( oa kuA De& t Si( iiea foyeeh) t DeI, Kimoa dO JoikElea Sonosoeede% t. bEregoa feiime( oa kuA HelkuI t CelkuI t DeI Sonosoeede% t. - SoikEbEgedo* DO Doeelede( Hemo( oa felderdeI feI t feyelgO kEbE& YegO bEiieeO BI? - Mea O JeKa Ciit DO B&, << Moria Hogo* oa Kiit >> kEjO YekEt Dede% t. Dera MenI Moria O HederijO bEii) t YeBde& I Horogoa O Cokul) t bE* DeK_ filerkEiiledeit. Ye( La MorI DebkujO bEii) t Yo^ Si( Doeelede( Kimo_ SiO da. bEregoa Moehgo& dO B& Jiro) t MorI. Mea O dO B& Jiro) t MorI bEiieeO foikEI SiO da. bEregoa feiime( DO Jiro) t Moria O bEa foiehkEt feye_ I NomO iia fer) t bEri& iie* Doeelede(. DekEK bE* bEregoa feiime( oa kuA NomO bE* iiea, JeKa feiime( oa kuA Horogoa O Cokul) t bE* filerkEiiledeit. - Soyo& foreli( oa YekEt SorgegolI iI Yeme* MerkEji& iie* DeKsohsea Yo^ BI? - Moria Hogo* DoeelegecI, Kihji^ oa bEeesI kEsea DebEeo* MerkEji& iie* DeKsohsea. YeroehkEI NoDA oa fono&, fereoa oa BiK Kihji^ oa Kiit KihlekEt, Neria fono& I Jigelgeeesea. fodO B& buA SorgegolI dO bEa |n]wrDmwsDw* bEeesI bE* fejillejO bEii% t. fordO iia DegoO NI Moria Hogo* foikEI bE* DoisokElehdeK foikEI SiO da. DekEK bE* Moria Hogo* Doeelegeoa, DegolejO bEii) t foyodea dO JoiblekEt foihdeit bEeesI kEsea foikEt. - kEdO iia Joril) t fca bEa SonireeegoljO BleeO oO? - fna MerkEji& MenI YeroehkEI dO bEa MinO femidore&. felo_ kEdO iia Joril) t kEbE&, GedeeesI YeBjO SoreeO. buA BlbEsoa Moehgo& JelegO Kimoa bEiieeO Sea kEsea Bdo& DeI YeBde(. BlbEsoa Moehgo& Kimoa kEjO kEa BI kEK bE*, YerO NI foiedosoa O foi$ Soyo& iiea Mededeit bEiieeO Yo^ BlbEO kEjO Bdode(. MedekEjI, forcia foiI t bEa Degegeoa feehklI kEla iI SoreeO kErehdeI. Moehgo& buciit, Moria Hogo* Soroeesea O bEa DeiideI feehklI kEla iI fjemsiI t kEsea Bdo& bEii) t. - foiedosoa O Soyo& iiea fkulejO fjemsicikEkEoa GedegedO Soyo& I kEdeit Sene) t DenI Seiieeea bEii% t. Mea O foroldogea dO folea Ji& forolcejO bEiijO fna Ji& La DekEdO Joril) t dO bEa Kirohsea kEjO kElejO BleeO bEiieeO? - DekE& foikEI YegekueeO BI, Neiida dO bEa DeBa fode) t foroeesea. foiehkErehsea Ji& foiejihsea. - YerO NI foroldogea O De& t bE* Yeme* Bdo& Sene& DeI YeBde( BI, DeBa fode) t forolceeesea forea BidokElcI Kimoa Sonia Sene) t kEleK bEiieeO? - YerieeO Yego^ t foikEI Seiieeea foroldogea. Dosege* Doeedenieesea folo_ iiea bEeeedo^ t, MesI Joi$ foroldogea kEjO Bdode(. Cineeesida fole^ foirkEa YeBgoleeO dO, Da BiKda fca Gede% t, DemjiK Kimoa kErehdeI bEiieeO La da. Dera B& YeBgea degea Blci( t bEiieeO. forolceI t kEjO Horoeeeiisegolde( foroldogea SiO da. buA B& 11 dokE* feehkuA fca bEa La DoiroKleK iI MoirokEoecO firehsea. forjinoa bEiirI fjelejO CideeeO foikEI MoldoreeeO dO bEa, buA foibE* DO bEa doiehnelda kuhsea. buA bEsa BlogedoI Yo^ bEii% t, NikEt Ji& foiejikEoa Sodol) t kukEoa foroI t kEjO Siidohsea. - fna Ji& Deleiica DeI, DomO BidokE& DeI forolceeesea. forida Ji& ooa oa kuA fca bucilkEt iia fo* t Debsihsea, fileKO << femideI >> Bloeesea Si( Seneeedeeesea? - buA B&, forida Ji& ooa oa kuA iI bEa HereeeO dO, buciit oa fo* t CO Dera, kEceKO bEiieesea Yo^ bula. Kimoa YerO NI Geeeca febuye_, He* t KicO bE* iiea JioeKK BrogO Yo^ bula. Sodol) t YekEt Cieeola Yo^ bEii% t. << buciit Soyo& >> Doi$ oa forea BidokElcI Jelego_, Jirogecioa oa BidokE& I Bidoa Ji& HerejO YeBeesea. foinekE* forida iia kuA fca foinO Ji& oa BidokE& foikE* t Bloeesea kEjO BdojO bEii) t. DekEkEoa bEsa JoikE* buciK busI, CilokEdO De& t forogO HeedoeeO iI fremeljehsea. GoyO bucihsea CO SeoekulkEt foikEI B& foeca foikEI Hereeede% t La da. - forjinoa << Serego& >> kEmeK DomO BidokE& I Mea O foroldogea dO SoiijO bEiieesea. fna Ji& oa << Moehgo& kEmeK NikEa Ne* t >> kEmeK BidokE& oa bucilkEt Hoye* I HericegoleeO dO De, bEdonesoa bEeesI iia kuA fca bEa fereI foikE* t, << buciit Soyo& Doi$ >> oa kua O kuA fca CO bEsa foedoO kEmeme*, foibE* oa foibErmica NikEt fer) t bEri& DeI Bloeesea Si( Seneeedeeesea? - YerO NI, Kimoa B& felibEt Yego^ t iI SoreeO iia Doleda fkulekEoa Kimoa I DegoriyejO Blo% t kEjO buA Bdode(. DegoriyeeeO foiila YeBca Horemdoleeedeeesege* bEiigeoa foibE* DO NikEt Yego^ t Medehdedeit Yo^ bula. Dera MedehdejO bEii) t Yego^ t iI buA foikEt bE* kElejO CideeeO foikEI bEii% t La da. NikEt DeiimO Sonia, Sigooa Derikua dO forojO firedeit MederemjI. Dera MederemjI iI feldeeeO foikEI bErijO feBgeoa bEgolgeeeO, DeKa I bEgolgejO CideeeO foikEI B& foibE* oa fer) t bEri& DoeedeeeO foikEI kEjO La buA Bdogeoa bEii) t. Dera << Serego& >> B& JoikE* La bucicikEhsea bEiieeO foikEI oO. DoeeeI iia foiI t dO Moede( bucihsea La kEjO BdojO bEii& t. - Mea O foroldogea O Zeehne& GerdegoleeO Yosole& I folea Ji& Moria Hogo* oa feI t fkEsiit iie* MiliyejO bEiieesea Kimoa B& Mea O bE, SirebnimBO. foreli( oa folo_ GedegedO YeBjO Doeelede(. Moria Hogo* fca Gede% t Forea bucilkEt bE* iiea GeiieeegoleeO Jebsiyea DokuyejO bEiibEt oO? - buA Moehgo& Kimoa SiO kEdeit I kElejO foihcO bEii) t Joii& CinI fna bEiieeO foikEI oO. GedegedO iia NikEt SodologecI, DeneI kuA DekE* t fca bEa DoroeesI bucideit buciit DeI kEsea foijeI t kEK dO << MedeK foikEI >> kEmehsea B& Godomsi( Blo% t buja da. buA DeKa I YekEt BdojO YeBde(. DodogedO dO bEa CO JiziI t kEleI t La da. Neiija NoiKoa oa Doirohsea fdo* kEjO Blde( da. fna Seiieeea buciit iie* iiea Ne* t iI NI bucikEoa bElehlecikEjO Yegekugeoa BleeO foikEI kEjO. fiehkubE&, NikEt De& t fca bEa foinedO frku^, NoiKkEt De& t fca bEa Dera Kimoa Ne* t iI NI bucikEoa foihK% t kEjO Bdo) t CO foikEI bEiide(. << Kimoa O Seoeku& I KidelkEjO fsa CidebEsO, KiehkEa bu* I KisiK Yegoa >> kEsea fiejenesI iia foikEt BI. bu* oa bucilkEt Kimoa O Seoeku& I YekEt KidelkEdeit MesI Sonia foreli(. Sigooa kEkEre& I foihdeit, Seoeku& Kidelo& I bElehledeit foreli(. DekEkEoa bEsa Mea O buciit CinI YekEt foijesKleeit DeI. GedegedO Kimoa dO Ne* t iI NI bucikEoa foihK dO MoirK% t SiO da. Dera Kimoa, buciit I NI MedeK foikEI CO Ne* t iI NI bucikEoa foihK dO << CI MinO Breeea >> kEmekEoa, MoirKkEoa Soiioa Blo% t. DeiimO Nigoca Seoeku& I KidelkEdeit Sonia foreli( Yo^. - fiimO Seiieeea kEkEa foikEt iia ferO fca Jigeeeea MolkuA fesegolda fesegoeeO NI. YerO NI DomO kEmjiI t DeI BidokE& kuK dO kEceKO, bEsa Jerode& YekEt DeI da? - YerO NI B& Kiedore& DeI. NikEt bucikEoa BidoK foikEI SiO da. kEdoa ferbEa CegesO, kEdoa ferbEa SebEt bEkEt Gerojede% t. forea BidokE& kuK dO, foehgooa kEjO bEiide(. feehEeea dO bEa buA foehgooa kEjO YegO Yo^ BI kEjO Bdode( La bEiieesea. foinekE* foehgooa forode( Yo^ bula. foehgooa foroeeO bE* MinO HobuA dO, Dera BdojO bEiieesea Yego^ t Yeme* NikEt Joii& fca Hemiyero& foikEI Blogeoa, foeeegea Sene) t DeiisI bEa Heedo% t. buda fodO NikEt Joii& kuK dO foeeegea Sene) t Seloehkuda, kEdoa DeiisI bEiide( Yo^ bEii% t La da. foehgooa kEdeit Joii& B& DeKa I Horiyegeoa forea BidokE& foiroKO CihleKldeit Yo^ BlbEO kEjO Bdode(. - Kimoa O Seoeku& I KidelkEkEoa bEii) t Dera Soinesoleiit, femideI buciK Doibsia dO Kiro% t kEdeit Seiieeea Yo^. foinO Ji& oa foroldogea dO forida bEiigedoI, Hemo( oa folea forea bucilkEdea forolceeesea. DekEK bE* Jelego_ DO CinO foikEt SorgemjI DeI? - foinekE* folea forea bucilkEdea forolceeesea bEii% t bula. Jelegocooa forea bucilkEt bE* YekEt CO, Seiieeea CO bucideit Bloeesea bEii% t. DekEkEoa MerkEji& oa JirogecI Kimoa O Nidoa dO MinO kuhsea DomO Hereeedede( Yo^ oO, Jijiit Hereeedede( Yo^ oO BO Meda kEjO BdojO YeBde( SiO. kEK dO bEa JirogecI Kimoa, Kihjimcia Kimoa Hoye* foikE* t SiO da. DekEkEoa fiimO Seiieeea Bso) t buciit iie* iiea kEblehdedeit Sonia dO YerilcejO bEii) t iia kuA, JelegO Kimoa O HobuA dO foije& Bdo& iiea filerkEiileI t. buA JoibkEa Moehgo& buciit oa De& t DekE* t YeriI t La da. Mea O kua foiedosoa O Seiieeea buciit iiea JebE& SonireeejO bEiijO Soro% t kEjO Yerigeoa bEiide( Yo^. MinO HobuA dO B&, fna buciit SonireeejO bEiijO SoreeO YosodeI Joii& busI, Moehgo& Kimoa O HobuA dO JebE& fjemsiK YosodeI fKrkEt kEjO Bdode(. Moehgo& Jelego_ oa Goyo& oa kuA NI NikEt kEseit Moehgo& buciit bEiigeseI kEjO firokEI t. - feB fjI NI YegO kudeit Kimo_ BI? - feB fjI MenI SoikEbEgedo* feiime( DO bEa Me& iiea Mellegeoa YeBjO bEii% t. buA feii& oa foogea KiO, Doo* t bEa Hoye* DeKO DeI. bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit