Ge, JorieedobEgedo*= DoirO iia felbEa dO Si% t bE* foroeeO firkEoa fca Moehgo& buciit oa Silgelda febEeO bEleoekE& I HeehgejO bEii% t
2016-12-09
DoirO iia felbEa dO Si% t bE* forojO BI firkEa fca Moehgo& buciit oa Silgelda febcO bEiieeO DoeeeI HeolI iia De& t bE* DoirO iia felbEa O Joible& oa feeeeleeeO rwqwrwnDA Ge, JorieedobEgedo* fca Dodoregolo& t. - DoirO iia felbEa dO Si% t bE* forojO BI firkEa fca Moehgo& kEla buciit oa Silgelda febcO bEiieeO DoeeeI << Moehgo& kElea O DoeeeI >> HeolI iia Jigelda iI DeneI bEiigolol) t kErkua kErehjiKljO bEii% t BI? - Ja, Da BiKda iia femogoleeit I feiileoeeeeI t ft. << Moehgo& kElea O DoeeeI >> HeolI iI 2015 foa dO bEdolejO, fodO MoirdejO bEii% t. fo( HeolI iia 21 - iia Dolo) t iia Dolo) t dO << DoirO iia felbEa dO feeh( t foroeeO firkEa fca febEeO Moehgo& kElea O Doibsia DoeedegeeeO Silgelda iia fegol) t iI fna HeolI iia 13 doge* Joii& dO Jigeeesea frkEt BiKI bEiigolol) t fca fireKlohsea O DegegO kElelcea bEdole% t >> kEjO, Moia Dolodoge* Joii& oa Dolo) t iia DoirbEt dO << DoirO iia felbEa dO feeh( t foroeeO firkEa fca febEeO Moehgo& kElea O Silgelda iia fegol) t iia DoirbEa O NikEt fca DoroeesI foikEI HobuA NI foiedosoa O buciit oa MedelkEt iI foineleK dO Cihle% t >> kEmea Do_ Do_ Jigeeesea bEii) t. fo( HeolI iI kErehjiKlK DeI HolB) t DeI bE*, DoirO iia felbEa O Joible& :Doi, fe, Joi" 2016 foa O Jirgodoge* Se* t dO, DoirO iia felbEa dO Si% t bE* foroeeO firkEa fca febEeO Silgelda dekuA Moehgo& kElea O Bloa foiedosoa O buciit oa Sori& oa fegol) t iI bEdolejO foihK% t oO kEmea kElea O Bdol) t iia foiedosoa O Joible& :kE, B, foi, Joi" dO Kiselda Delbugeoa, JokueeO Sori& ooa I bEleoekEKlokEoa feBeesea. Doi, fe, Joi - oa feji& oa felbEt kunejO foijekEoa, firkEoa DO Neiideliit DelbueeO feehEeea Zedoa O CideBrI iI SilgeeeO Sori& ooa oa doiehnelda iI Gergeeesea. fodO DoirO iia felbEa dO feeh( t foroeeO firkEa fca febEeO Silgelda iia Ge* oa feBl) t No^ dO kE, B, foi, Joi - fca fireKlohsea Sori& ooa I forogoleeO bEleoekE& feji& ooa I fkua O fkEljia dO Heehgegeoa bEii% t. Heria Moehgo& kElea O MedelkEt iI SilgeeeO Sori& oa HobuA dO 2013 foa fca febcO fkulehsea. DodoregolbE&, DoirO iia felbEa dO feeh( t foroeeO firkEa O MerkEji& oa Silgelda iia Jiro^ I 2013 foa dO Doi, fe, Joi - oa 86 doge* Doeedege& iie* Sinecilea bEdolejO, DoirO iia felbEa HegeeecI iia fo* t CideBrI iia Doibsia DoeedegeeeO Silgelda dO Moehgo& kElea O MedelkEt iI SilgeeeO Jokucegololda kuhsea. DeKa O DegegO Moehgo& kElea O Neiiregol) t JoiI, foikEt JoiI iia kEK MedO Sori& ooa I fodO Silgelda foihcO bEii) t Kimo_ fca febcO bEii) t. DekEK bE*, fKa DekE* t NemehdeKlokEoa << Moehgo& kElea O DoeeeI >> Si% t HeolI iia Jigelda iI kErehjiKlK Zedoa dO bEa YeBjO bEii% t. - kE, B, foi, Joi - fca kEcinea, Yeme* Sori& I fireKlohsea BI, YerO NI Moehgo& buciit oa Silgelda iI YegekujO febEeO De& t bE* MEdekEle& foihK% t oO? - kE, B, foi, Joi - iie* Demjigoloa kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit oa bE( oa kua budea dO Joi$ buciK Doiri^ oa, kEla JoiI iia, Neiiregol) t JoiI iia, fooe( t JoiI iia, foikEt iia Seeit, Moehgo& buciit oa Soril) t kEmekEoa DeBa Doiro& oa Kiriyea dO Neiida dO bEa 800 Sori& BlbEsoregoljO fireKlohsea. fKa O 500 GeroI NI \uri& oa, 300 - geoa NI Moehgo& buciit oa Sori& ooa Yo^. buda Moehgo& buciit oa KiriI t kErehlekEt iI HeregeljejO foijekEoa kEdO Kiedodehsea kEmeme* Sedo$ ooa I HesoI t kEsea Sene& I kE, B, foi, Joi - dO YeBgoloeesea. YerO NI buda Moehgo& buciit oa Sori& dO feehEeea Zedoa O kErehlekEt De& t iia Sedo$ ooa I forogoloI t kEsea Cihle& bErijO bEii) t. Heria fna Sori& ooa I firkEa fca YegekujO SilgeeeO BI kEK bE*, DoirO iia felbEa O Silgelda dO bEleoekEdeit << Ge* oa feBl) t >> dO kE, B, foi, Joi - fca firehsea BiK Sori& I forogolcieeeeeO Yo^. YerO NI Mea O Silgelda DodoreeeI Jiro^ iie* YeBeedede(. Sori& I SelKkEa O Jerci^ iie* Soehgode( prohre^ iie* Silgelda iI feB% t. foikE* t bE* kElebE&, DoirO iia felbEa O Silgelda iia DodoreeeI HobuA NI ByO kEla buciit oa MedelkEt iia Soril) t NI 15 Sori& DeI bEiide(. kE, B, foi, Joi - fca fireKlohsea Sori& ooa fca DoeeeI iia Silgelda foihcO bEii) t firkEa dO SelKkEa O prohre^ iie* 15 Sori& I DoeeeI BirI dO NI Soehgo% t. - Silgelda iia Sori& ooa I Yeme* Hogocegea dO SinecilejO bEiieeO BI? - Hogocegea O HobuA dO, Seiia MedeK foikEI bEii% t. << Moehgo& kElea O DoeeeI >> HeolI iia 21 dokE* Joii& dO, DoirO iia felbEa dO feeh( t foroeeO firkEa fca febEeO Moehgo& kElea O Doibsia DoeedegeeeO Silgelda iia fegol) t iI Jekuyele) t iia DegegO kE, B, foi, Joi bEdole% t kEjO bEii) t. bEdolegeoa Mea O dO fireKlohsea I Ye( fiimO Hogocegea dO Sinecile% t kEsea Jokucegololda fo( HeolI dO HereeedeeeO foikEI bEiieesea. kEK dO bEa, Zegerdel) t DeI kEbE&, Mea O kuA fiimO Hogocegea dO, DedoI kEmjiyea O Sori& BlbEsoregoljO foihK% t oO kEmehsea Kiselda bEa DoeeeI iia bEiigolol) t dO KirkEKlK frkEt NI NekEkElda DeI bEii) t. fodO fiehkukEoa Doi, fe, Joi - fca Silgelda feBgeoa fkuleK bE*, firkEoa fca firehsea Kiselda, MedekEle&, doiehnelda Yeme* bEiieeO BI kEKcilea pre\Di( fKso% t SiO da. Dera foiI t dO SinecileK Yego^ t GereeO iI foikEiiskEK foikEI. - Moehgo& buciit oa Silgelda iia HerigO NI MerkEji& oa bEiigolol) t fca fireKlohsea Sori& ooa DeI HemdO firehsea oO? - Herigolda NI budea dO Sori& DeI bEa HemdO firehsea bEii) t. DoirO iia felbEa O Silgelda dO bEleoekEK Leble) t No^ dO CO Sori& ooa I Herigolda DeI NI folea Neiida dO fila DodO Gerge% t. fo( fca bEa DoirO iia felbEa dO feeh( t foroeeO firkEa fca febEeO Silgelda iia Ge* oa feBl) t No^ dO Bsooa Silgelda iia Sori& ooa I CO Herigolda DeI NI Neiideledeit. - DekEK bE* DoirO iia felbEa dO Si% t bE* foroeeO firkEa fca, fireK foa fca Moehgo& buciit oa Silgelda febcO fkule% t kEjO foiilegejO BleeO oO ? - Mea O kuA kE, B, foi, Joi - fca bEdolejO fireKlohsea Sori& ooa I feji& oa kEseit iie* iiea Yerigeoa SiioecikEkEoa bEii% t. fodO Sori& oa Seeit dO SiljiKlK dO bElea Bloeesea. No^ dO bEa forogoleeO De& t bE* buda YerijO bEii) t. bEleoekE& feji& iiea Heehgegeoa YeBjO bEii% t. Ce( Hogocegea O HobuA dO DodoreeeI BlogedoI bEii% t. - YerO NI DoirO iia felbEa O Silgelda iI Yeme* Hogocegea dO, YegekujO febde( Yo^ BI, Ji& dO Dedoa fode) t kEsea Do$ bEiieeO oO? - Doi, fe, Joi 2010 foa fca HoiisI Ceku^ Silgelda dO foroeesea. DoeeeI iia feiime( oa Sola feji& oa bEiiria O foroa Dogea O Silgelda iI DoeeeI iia feiime( dekuA SelBrI Joible& NI, Neiisle& oa Nodo( oa Jekurgea O bEiigolol) t iia kuA iI B& Neiisle& dekuA SelBrI Joible&, Yemoa, fekwnDli( ByO DoirO iia Jekurgea O Doi$ bEiigolol) t iia fodorioeeeO, KiiceoekEK Sola feji& oa bEiiria O Soehgoa Silgeregololda iI DoirO iia felbEa O Joible& Do_ Do_ Jokuyea bEiigolde( Yo^. Ji& dO Dedoa fode) t Soehgoa Silgeregolo% t kEmedeit foikEI, Doi, fe, Joi Bloa SelBrI Joible& dO DoeeeI iia bEiigolol) t iia feji& oa bEiiria O Sola foroa Do) t Geroeesea Dokuyeldo& BirI dO DomileeeO frkEt BiKI felbEa Dosiyeldea O fireKlohsea Jekuyele) t iia DegegO NoikEca fca NoiKK, NekEkElda DeI kEsea Hoye* foiI t ZedO DeI bE* Soehgoa Silgeregololda iI Jokuyea bEiigolde(. foikE* t bE* kElebE&, DoirO iia felbEt MerkEsihsea, DoeedeBrI DeI, JelgemjI Cine* DeI, DoirO iia felbEa O foiila fejille) t Desorelda foikEI bEiieeO YosodeI kEdeit Jerci^ iie* Silgelda iI DoeeeI BirI dO NI febcO bEii) t. feji& oa NikEt bEiirI GercO, DeKa O kuA NI Jekuyele) t fireK dO DoirO iia felbEa O Joible& NoikEca fca NoiKK Je* Delbugeoa, NoikEca fca NoiKhdeK foikEI B& NekEkElda DeI Soehgoa Silgeregololda febde( kEsea foikEt. - Soehgoa Silgeregololda iia Je* I B& Ceku^ HegodesO bE* iiea La Jerlede( oO? - DeiimO, fiimO feji& oa bEiirI dO fiimO fiimO Zegerdel) t Heehgeeesea bEiibE& Silgelda dO foroeeO frkEt NekEkElda DeI kEKcilea MedekEle& I foirKljI bEiirisigolde(. bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit