doneldA Drem# kEjO kEa BI?
2016-11-18
femwri\Et Ua NikEdohsea folo_ oa SinekEa YeroehkEUlehcI doneldA Jo~% Drem# 1946 foa O Dolodoge* Se* t Ua 14 - dO MeedolejeI. Dera bE* bE) t dO bEa YekEt << kEceKO >> kEokEoa bEUeesea BikEoa SorgegolI dO forogeoa DoirsO foikEI Jeeit fca bEa BljO << bEeesI Ne* oa frliit >> kEmehdejO bEUjeI. firekEdoI Ua DerBmdea, Hoji^ oa YeroehkEUlehcI Ua Kimoji& dO Hemo( oa YekEt NoilokElehsea Kimoa B& DeKa O fcikEt qrwdA NI Yo^. Deda Jeeit fegesI Ua HobuA dO fosoa O Doso& Si( fijilkEa bEUeesea kEdeit. fcikEt NI doneldA I DebciyerI DeI bEUjO, foibE* oa Uea Kisehsea I Kimoa Ue* kulkEK CideBrI dO SorgejeI. Dera bE* feeh( t Men~eDDea DeKrkEt Ua bEregoa kEseit DO DemPoreeesea Demo* Je^ oa kEsehkEa Geje* DekE* t bu[nw_ Doi$ bErieesea bEU% t. Moia bEyecooa oa kEmehdeK << |mmodorwA >> Jocioa bEgode& I JeseBrileeeO feji& I KUceoekEjeI. fna BiKa O Dere) t doneldA Drem# kEdeit Ne* t iI Kimo_ DoeedegeeeO BljO, Doeit fode& foikEI femwri\Et Ua bEril) t Ua SelBrI dO fna Kimoa DodoreeeI bEUrI SegorI DeI BlbEI. Heria 1979 foa dO 58 DebEeo*, Doo* t bEa foi% t DeI DelkEK* DeI, Gede% t bEa 80 QiDA foiedo* fosoa forkulego* DeI << Drem# Doww* >> CoeeceleBrI iI bErijO fesieelelda dO forogoloeesea NI do, Drem# I bEril) t Ua JiehkunI MeehleUleeecI Blgeeesea fejeI. DeKa O << Drem# Doww* >> - DO SeoidI fere$ oa Hegea, \uno fodoa SoquA Lorwa JerkEt felderdea Nogooa bEUrI HodeldojO feBeesea NI Bi* CO SeUeeea SordelcilejO, do, Drem# oa bErieesea bEUsieit dO femidoreeeO NI Ne* t DoirO Ua bEdole) t kEmehsea foUlegelda iI DoikEkEjeI. DeKa O foirisoldohcioa NI bEUria O bEa foi% t iI bEgoregoljO bEUeeO dO do, Drem# foi% t iI fole^ foiskEdeit. DekEK Doso^ NI Kimo_ DeKa fca La bEUrI HodeldojO febEeO bE* Joride( bEUbEI. foci* NI, bEyea Kimo_ DO MoiehK Goo& busI Heria Ne* DoirO La Cieeola kEdeit I do, Drem# Mederedeit bEUjeI. foinodo* Drem# kEdeit foB( NikEt Yosoa O brwndA Bloeesea. fna Ne* t femjilda, fdA bEyeli( oa bEdole) t Dola HodeldojO febEeO kEdeit Kimo_ CO BI. JiziyelebE&, NikEa bEril) t Ua |mpEnI Swoi& dO bErieesea Jocioa bEgode& DekE* t bEa << Drem# Doww* >> kEdeit buciit DelbueeO frkEt iI do, Drem# fca DeBa SeI t femwri\Et dolle* Ue* Hodeldoa feBeesea Yo^. \E[ino, foilO KidelK KiroehkEt fca Gede% t doneldA Drem# << DelekEI Ua Mis_ >> DemecekEa O felbEa Yosoa O fjemsihcI Yo^. fna K DemecekEa I Ji& BirI DelekEI Ua 90 foroa dO 2,5 DerB^ Kimoa foijedeit. 700 GeroI GedegedO DodogedO Ua Dwlwwi_ oa SobE( DemecekEa I DemjigoleeO frkEt iI Hodeldoa febde(. kEdoI bE* DeKa O bu[nw_ ooa femjilda foikEI bEUeeO foiI t bEUde( CO Dera bE* fe, Ni, fo - oa bEyecooa oa Dogea dO bEeedeeesege* La bEU% t. SonireeegoleeO dO do, Drem# fe, Ni, fo - oa YeroehkEUlehcI Ua SoehgogolI dO file% t kEdeit I Hemo( oa folea foijehcI DeI kEokEldeI Ua \uno Ua NikEt << Simpsoa O CoBre& ooa >> Bi* 16 Ji& oa fmo% t JoiehnejO bEUeesea bEU% t. << WeziehDoa PsDA >> Sonia dO bucihsea Ue*, fo( Degemeeele& NI Simpsoa O CoBre& oa 2000 dekuA feehkuA << bErDA firekEdoI foiroKO >> kEdeit feehkuA dO Gerde( fejeI. fe, Ni, fo - oa YeroehkEUlehcI Ua SoehgogolI dO fileeesea doneldA Drem# kulI Ua kunelda, freK& MeedO, bEehkuA, feji& oa bEUrI JerkEt fesegode& I f-eit DeriKa O Jorilda Blgea fejille% t kEmea MedehdekEoa bEU) t bula.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit