<< Moehgo& oa Seiieeea bucihdea - 2016 >> folo_ oa 20 doge* foroldogea O fodoridomjI
2016-10-11
foroldogea O Joril) t Moehgo& fkEt foroa O bEa foiecoit Bloeit BirI fca Silideit Seiieeea bucihdea NoKoa I DodoregoljO Neiida dO feldersigoleeO, Dedea O bucilkEt iia Dedo& Dorsil) t, febuye_ CideBrI iI folea dO Denigoloa SordelcileeeO NI foroldogea O Joril) t Yo^. foroldogea dO forolceeecI iia feehkule& 1, 1 - 11 dokE* feehkuA iia Soroeecioa= fe, 1 - 8 doge* feehkuA f, 9 - 11 dokE* feehkuA 2, Moehgo& kEla, buciit oa MerkEji& oa bEeesI 3, Nesoa dO Kirohcioa ( fKa dO foyodea Bloa Doiro& BirI iia MerkEji& oa Kimo_, Moehgo& buciit SonireeeeecI firkEoa ) 4, fna kuciye& oa Ji& dO 12 doge* feehkuA DeKsK Soroeecioa 5, forea bucilkEt iia feehkule& 6, buciBrI iia BsO BidokE& 7, << Seiieeea bucihdea feehkuA >> foroldogea O Sedo$= 1, YeroehkEI BlbEsore& oa SorgegolI iia Soroeecioa = fe, 1 - 7 doge* feehkuA iia Soroeecioa= Do* t iia Sedo$ iie*, felde) t Mede( foikEI, kuciyeehKI CebErkEa Hegoloa bucihsea, buciit oa << fe 4 >> Cegesoa O NikEt Nigo* fca fileKO foikEI kEmjiyea O Ge* bucime& iie* forolce% t. fna feehkule& oa kua O HobuA dO, buciit oa kE$ Jirol) t iI foecelea Heregelje% t. Moia Joi$ buciK Doiri^ oa felde) t Mede( foikEI bEiibE& Joku% t. foroldogea dO filekEK buciBrI iia iiea DeKskE& dO Ne* t, Heyi(, fodesoa O doge* iiea DodoreeeI bucihsea bEiieeO. f, 8 - 11 dokE* feehkuA iia Soroeecioa= << buA Moehgo& Kimoa >>, << NikEt DoiKriit oa foi% t Ce% t >>, << Bre^ iie* DeoeKK bE* for^ t bE* DeoeK >> kEsea Sedo$ ooa fca SoehgojO 100 - 120 foikEt DeI fkEt Neiiregoloa bucijO forolce% t. feeeeleeeO feehkuA iia kua O buciBrI iI buciit oa kE$ Jirol) t, Joi$ buciK, NeiiregoleeO Yosoa O felde) t Mede( DeI fseK, Moia Doredoeesea Sedo$ oa DegegO fonobcideI, DobcI DodoreeeI, foinea Joi$ Neiiregoloa bucihsea bEiide& I Heregeljea Silgeregolo% t. 2, forea bucilkEt iia feehkule&= Do_ feehkule& dO forolceeecioa De, NecoeedorjI iia << Moehgo& kEmeK NikEt Ne* t, YirdiecO iia Ciku% t DegoriseeeldeI >>, << foisK fca Soroeesea foiedosoa kEla, forkujO BlosI foikEI Soyo& Moia >> Siloit oa Moi* Bloa << fkEt bEiigelI iia bEleit - frodesodO fosO >> kEsea kEleca NoKoa fca Soehgoa, bu* oa Diit iie* forelea bucijO forolce% t. fKa dO, Soehgoeesea kEleca iia iiea Jeri^ Goo& foikEt, HolB) t foikEt iI foecelejO, DodO Domoregoa bucijO Blo% t. fna K feehkule& dO NesO, MerkEji& HeregeljeeeO foikEI forolceeeO BlomjI DeI BikEoa Hemo( oa Goo& NI foihKhsea foikE_ I buciK dO bEa Moehgo& buciit oa \EllihrequA iia foeceli( I forea SeoekumjI DeI Hooslegoloeesea bEiide& I Heregeljea Silgeregolo% t. forea bucilkEt NI JoibkEa 2016 foa O Si% t BidokE& bEiieeO BikEoa forolceeecioa GorbEt Kirde& t HobulBrI BidokE& fireKlK BlomjI DeI. buciBrI iia BsO BidokE& I Bcegea folgoeeO foikEI. 3, Nesoa dO Kirohcioa oa feehkule& oa Sedo$= << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea folo_ oa foroldogea O DeokEa Jemne&, fecI HolBeede& >>, << De, NecoeedorjI B& Si% t foiI t iia forea Jokuye& I foiedosolehcI iia NikEt Moia >> kEsea Hoye* Sedo$ oa felI NikEt bE*, felde) t Mede( foikEI, CebE* kuciyeehKI, Neiiregol) t JoiI iia Zegerdel) t Heehgeeesea, 150 - 180 foikEt DeI Jokuyea bucilkEt bucijO forolce% t. 4, Moehgo& kEla buciit oa bEeesI Ne* oa Sedo$ = << YekEt frdemdea, DolI JoiicI bE, Zeeeja iia Moehgo& buciit Soyo& oa foiile_ >> kEsea Sedo$ iie* Neiiregoloa bucijO forolce% t. Joi$ buciK JoiI, Neiiregol) t JoiI iia Yeme* CO felde) t Mede( foikEI, fkEt kElea O bEa forea firegO NeiiregoleeO foeceli( I Seiido* Gergeeesea, Ge* iie* buciK fo* t DoiI, MerkEji& oa iiea foeceli( I Heregoloeesea, fonogeeesea Sedo$ oa fegol) t iI Seiido* Gergeeesea bEiibE& Joku% t. 5, 12 doge* feehkuA iia Soroeecioa oa Sedo$ = << De, NecoeedorjI iia << Hegocia KiO >> foiKlelkEt iia fegol) t, forea Seiieeea O foeceli( >>, << foiedo* kEkEkEa JenebEje* oa Jokuyeeesea SoyoehB buciit oa foci* >> kEsea Sedo$ ooa oa felI NikEt iI Soehgoa 300 fca DoroeesI foikEt DeI fkEt Jokuyea bucijO foirisoldo% t. fkEt buciBrI iia foiedosoa Zegerdel) t NI kuciyeehKI Seiieeea Diit Jirol) t DeI bEiieeO fca Gede% t Joi$ buciK JoiI iia Bloa Neiiregol) t JoiI iia Yeme* CO felde) t foikEI, Jigeeesea Sedo$ oa fegol) t dO Ye$ Ce$ Neiicehsea, foikEt iia Do) t NI Biria Kiiceoa bEiibE& Joku% t. 12 doge* feehkuA iia Soroeecioa oa bucilkEt iI Hoye* foiI t ZedO DeI Silgeregolo% t. fkua O ZedO= foroldogea O Homi_ Hemo( oa Silideit kEsea 10 bucilkEt iI Dodoregolo% t. Silihdehsea 10 bucilkEt DeI Homi_ oa DoilokElehcI bEyecilea DenilcejO foibE* iiea bucihsea fseK iI NI Megeoelea Doeedegeeesea O fco_ DO Hemo( oa Seiia DoirbEa bucilkEt iI Silgeregolo% t. foiledehsea Jirgogea bucilkEt fca Dekua SiKa NieedelejO Hemo( oa Seiia Hoye* bucilkEt iI foroldogea O GorbEdoge* bEiirI fjeleKlo% t. Hoyedoge* ZedO= Silideit DO Silgereeesea DoirbEa bucilkEt iia fjeoa I forioecilea JerlejO, Dobleeesea fdo* Sonia O Geje* DO NikEa JerkEt fireKloa, foroldogea O Homi_ Doseeeiilea BlbEsoregoljO budeKmjilehsea DegegelgeBrI iI Jedeloa Soroeecioa iie* NikEa JerkEt bEyecilea buciKljO foirisoldoKlK Jiro^ iie* Coeeo^ kEa NI foroldogea O DeriKa, DedA bEiirI fjeleK iI SiioeBrile% t. fna NI foroldogea dO DeriKlehcI iI SidorgO bE* DodoregoleeO kElbErI Blo% t. kErbEt Silideit DoirbEt dO Silgereeesea bucilkEt iia fjeoa Jerleeesea Hogocegea dO KiedooekEK Sildegea foikEI bE* Kirolcea firekEt fdoI B& GorbEdoge* bEiirI iia fjeoa fca foroeesI DebsiKloa foirisoldoKlK Jerci^ bErimdele% t. Hoyedoge* Zedoa O Silgeregololda YeBgoleeO Do$ I Do_ feehkule& oa kua O bucilkEt iI Kiliyea febcO Degosoeesea O Dere) t << Kimoa buciit >> Sonia dO Jerle% t. foroldogea O DeriKa bEiirI dO Silgereeesea DoirbEa SoroeecI iia Sorol) t iia foinelekEt NI JebE& << bu >> fca DoroeesI foikEI bEiieeO Jiro^ DeI Dola YisO fca DekEhsI feehkuA dO bEa << bu >> fca DoroeesI foikEI foinelekEt DeI SorolcegedoI Soroeecioa f& t feehkule& dO SilgereeeO BlomjI foikEI Yo^. 6, Moehgo& buciit oa buciBrI iia BsO BidokE& oa Doiro&= folo_ oa foroldogea O Doeedeeesea folemjile& Yosoge* felI CO Doiro& dO forolceeecioa foibErseoa oa febuye_ CideBrI iia DegegO JoibkEa Cegesoa DekE* t foiiledohsea bucilkEt DedoI foikEI bu* bEkEt, MoodoO, DeBO, Dor) t, foiisO, ModO JerkEt buciit No^ oa folemjileldO fer) t bE* BidokEhsea fbkEme&, Negeme&, foyome&, Seiilome&, Heoeeeome& JerkEt Doiro& BirI iia bucilkEt, Doirsoliit buciit JerkEt JoibkEa 2016 foa O Si% t BidokE& iie* iiea forolce% t. DedekE* fca, Doeedeeesea kE$ kElbErI iI Heleeesea, folemjile& I forcia foiI t DeI Hooslegoloa Sinecilehsea, foecogoI kElbErI fegol) t, fo* t kuca BiKI Hoye* Silideit BidokE& I Silgeregolo% t. 7, << Seiieeea bucihdea feehkuA >> Doiro&= 2015 foa fca BI Blgeeesea fna feehkule& dO JoibkEa Ye, B, So - iia Neima fca 12 doge* feehkuA iia Soroeecioa forolceeeO BikEoa YekEt JokuyelcI De, NecoeedorjI iia << fB& >>, << HeB* >> kEmeK Hoye* Siloit I foinea Joi$, Biria Kiiceoa, CebE* Seiieeea bucijO feehkuA HemdO folea iie* iiea forolce% t. Siloit I buciit oa Cegeso% t, De& t BirI fca NI Hoye* S^ JeI febcO, Moi* HogoroedO 1,5 S^ JeiideI, He* t foiehkEt iia foijoit oa bE& iie* buci% t. kuciyeehKI bucilkEt iia kE$ Jirol) t iI kErkua fjemsijO, Seiijiregoloeesea Bloa feehkuA iia BiK SoroeecI Hemoroeesea fseK bEiide& I foiedosolea Silgeregolo% t. foroldogea O Hogoce) t, SilgeregoleeO 12 doge* feehkuA iia Soroeecioa bucilkEt bEa 2016 foa O 12 doge* Se* t iia 01 - O Dodo* t, Bsooa feehkule& oa kua Moia Se* t iia 15 - O Dodo* t << Kimoa buciit >> Sonia O << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea - 2016 >> folo_ oa foroldogea dO kEsea Heyi( iie* fireKlokEreI. foroldogea dO forolceeesea BiK Kimoa O Ne* t iI buda Sonia dO bEa Neiideledeit. fna NI kEa NikEa << kEneoeda iia >> Kimoa BsO, Ne* t NI Sonia dO Geroeesea f& t forolceeecioa fca La Zeehneldea Nogooa Dodore% t kEdeit I foehsieecioa DO bEa forioecilea SonordegoljO BI SidorgO Jerci^ Yo^. Hogocegea fca Hojimdeeesea SeKlcI iia bucilkEt iia Ne* t iI foa O fco_ oa Sonia dO NeiideleK BlomjI Homsa Blde(. fiimO dO BiK feehkule& oa forolceeecioa 10, 11 dokE* Se* t dO bucilkEt bEa DoilkuKO fireKlbE& SilgereeeO Megeoele& fileKO DeI Blo% t. << Kimoa buciit >> Sonia O Joible& Bloa MerkEji& oa frdemdea bEeesI Ne*, foroldogea O YeroehkEI fibEkEa DeoeKhcioa fca Biridohsea Homi_ foroldogea O BidokE& I Nieedelea SiKjO bEiirI fjeleKlo% t. 12 doge* feehkuA iia kuA fca Bsooa feehkule& fca fkua O GorbEa bEiirI dO Do_ BirI NikEt, DoseeeI bEiirI dO Hoye* Kirde& t forolceeecI iI Silgeregolo% t. folo_ oa foroldogea O << MerkEji& oa bEeesI >>, << forea bucilkEt >>, << buciBrI iia BsO BidokE& >> oa kuA fca Bsooa feehkule& dO NikEdokE* bEiirI NikEt= bEdolemjI, 200,000 DoiKriit, Hoyedoge* bEiirI NikEt= bEdolemjI, 150,000 DoiKriit, GorbEdoge* bEiirI NikEt= ( 12 doge* feehkuA fca Bsooa feehkule& dO ) bEdolemjI, 100,000 DoiKriit, DoseeeI bEiirI dO bEdolemjI, 50,000 DoiKriit iie* Zeehne% t. << Seiieeea bucihdea feehkuA >> Doiro& dO DeriKa bEiirI fjelehsea HemdO folea dO 200,000, DedA bEiirI dO 150,000, Godege* bEiirI fjelehsea HemdO folea Bloa bEeesI iI 100,000 DoiKriit iie* formesigolo% t. << MerkEji& oa bEeesI >>, << forea bucilkEt >>, << buciBrI iia BsO BidokE& >> oa feehkule& dO DeriKa bEiirI fjelehsea Do_ BirI NikEt, << Seiieeea bucihdea feehkuA >> Doiro& dO Soroeecioa NI DeriKa, DedA bEiirI fjelehsea feehkuA iI bEleoekEhsea Hoye* bEeesI iI foroldogea O YeroehkEI fibEkEa DeoeKhcI bEiigolol) t, << Kimoa buciit >> Sonia fca kulI iia CinedO dO feyeleeeO frkEt bE* Zeehne% t. 12 doge* feehkuA iia Soroeecioa oa feehkule& dO GorbEdoge* bEiirI fjelehsea Hoye* SoroeecI iI folo_ oa foroldogea O bEdolemjI, 100,000 DoiKriit iie* Zeehne% t. foroldogea dO femjilda DeI forolceeesea HobuA Kimoa, feehkuA HemdO folea dO fibEkEa DeoeKhcioa oa Zeehne&, << Kimoa buciit >> Sonia I foi% t DoiloBrI foikEI JekuyeleeeO frkEt folgo% t. 12 doge* feehkuA iia Soroeecioa fca Silgereeesea Silideit DoirbEa bucilkEt iia fjeoa I Jese( oa Geje* oa 2004 foa O 167 doge* Doeedege& oa DegegO, 2017 - 2018 foa O kuciye& oa Ji& dO Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegolI, Moehgo& folo_ oa BlbEsore& oa YekEt SorgegolI dO Do_ Do_ foril) t bE* flseKljO, SorolceeeO Hogocegea O NI Sorgelda iia Jerode& I Sorgelda iia DoirO iia Seeit Biria Herigoce% t. Heria fdekE* Soroeecioa YeroehkEI Silgelda bEa JebE& foihcO, Zegerdel) t DeI fono) t iI feBeesea bEiieeO Jiro^ DeI BikEoa fo( Silgelda iI foihKkEdoI B&, Moia Moehgo& kEla buciit oa SodologecI ByO bEeesI MerkEji& iie* SorolceeeO Sonireee& foikEI B& foril) t bE* flseKlK foikEI. Zeehne& GerdegoleeO foroldogea O doieit, Silgereeeseoa oa bucilkEt, MeDwriye&, kEre& Jiro(, Denilcegol) t iI << Kimoa buciit >> Sonia 2017 foa O DeriKa doge* DO bEa DelkEreehKI Neiidele% t. foroldogea O Zeehne& GerdegoleeO Yosole& I 2017 foa O NikEdokE* Se* t iia fkua O Hege_ DO Jokuyea bEiigolo% t. fo( Yosole& dO Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa foril) t bE* forolcejO, DeriKa bEiirI fjelehseoa oa Zeehne& I NI Gerdegolo% t. foroldogea O BidokE& iie* foijesKleeit GergejO, kEble& MedekEle& iie* foirkEa SordelcileeeO BikEoa forolceeecI dO BidokE& I NI Bcegea folgoeeO foikEI. foroldogea O YeBca iI << Kimoa buciit >> Sonia dO Ce( DoeeeI dO NI Doeedeme& MedekEle% t. << Kimoa buciit >> Sonia O Joible& folo_ oa foroldogea O YeroehkEI fibEkEa DeoeKhcI= foiedosoa O Silideit foiileoeBrI << Jw^ finDwrnwyiznw& >> ku, He, |
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&