DelekEI iia brwndA doneldA Drem#
2016-03-25
femwri\Et iia NikEdohsea folo_ oa YeroehkEiilehcI iia SoehgogolI dO foirisoldojO BI, Geiieeeme* Nemde* DeI DerBmdea O DeokEt fca foehsieecioa DO bEa KirkEjO bEii%T. doneldA Drem# 1946 foa dO qrwdA Drem# oa kE* BilI dO DoirojeI. DeKa O fcikEt NI femwri\Et, fkEt MwrI NI ZoDlendA Gero& DeI BiseKI bEiibEI. Deda fcikEt fkEt fca fe(T, DeKO DeBgola. doneldA Drem# I bEyea Kimoa kEdeit I DelekEI Neiida bE* Seiia Mede%T. Heria YegekujO fiimO Bloeesea NI Sonireee& Dede^T DeokEt DeI. Drem# oa fcikEt foilO KidelK KiroehkEt iia Hodeldogecia bEiijeI. fcikEt NI 1962 foa dO Drem# I foyodea bEiieeO fca foilO KidelK KiroehkEt JerogoljO fkulehsea BikEoa DeKa O feehEeea O fesi( NI NikEt SeIT dolle* bEiieesea kEdeit. femwri\Et dO 1989 foa O fkuA bE* fdA oa Jese( oa kumore& NigorlejO, foilO KidelK KiroehkEt iia foi%T fonejO fkulejeI. kumore& dO foirdohsea bu[nw_ frkulehcioa foilO KidelK KiroehkEt iia iiea foi%T iI bEgolgejO bEiieeO dO Drem# Geeecege* iiea La foi%T bEa Nemedeit bEiibEI. Yegekugeoa? foroseee& I SoircO foijeK iI Kisehsea oO, frosde& dO DorelebEt oO kEdeit NI foiilegemjI foikEI. Yeme* CO bEiieesea fesi( foikEI fejillejO, Bi* feldeeede& dO forojO, foilO KidelK KiroehkEt iia foi%T kEjiIT DoeedeBrijieeO NI MedehdeK foikEI bEiieeO dO, Drem# La Geeecege* iiea Je(T JekElI iia HeolI iI SoircO bEiibEI. Dera bE*, foilO KidelK KiroehkEt iia foi%T Dekua foiscO fesi( iiea foihK%T kEdeit I DebciyerI DeI Kiliyedeit bEiijeI. DoeeeI iia foiIT dO, femwri\Et iia bu[nw_ frkulehcioa Drem# I Deneit Meehge* kEmea ZogolejO bEiieesea CO, kEdokEa Ji& oa Dere)T foilO KidelK KiroehkEt iia foi%T << DehrI dO HedejO >>, << Drem# >> kEmeK Si%T, bEsa K KicO DeI brwndA Meedolehsea bEii%T. DeKa O Kise& MoirokEdo& bEiiehgO foikErecilehdejO bEiide(. Si%T Sodoa Joii& Hemi)T bEii%T, Dera Blgea dO Sene& iiea DebsiKljO, fileKO Sineliit Joii& kuK iI Kisedeit bEiibEI. YerO NI JoibkEa femwri\Et, fwoiropEt CO busI fe[I Bloa DeleI iia foroa Nogooa DO DeKa O fegoO Ne*T iI Jeleeesea << Drem# oa Cemeee( ooa >> fkEljI Deregelea SoiederlejO bEii&T. Dera JoibkEa bu[nw_ oa fesi( folde( DedoI foikEI, foibE* oa iiea Ne*T iI brwndA BlgejO Cideeesea Yo^. Drem# oa Cemeee( DO foiila fejille)T YeBgoljO bEii)T Yeme* CO |mpEnI iia Ne*T KiedO foisdeit Jiziit I CO DoeedegejO CidejeI. Moia Drem# oa Cemeee( DO femidore%T kEdeit CO Ne*T KiedO iia kEreit BljO, DelekEI iia bEyecooa JoibkEa Drem# I La Soehgode( BlbEI. DeKa O fmosohsea HobcesO, fonoeesea Mesia, Dera BO kEla fidehsea Hogola NI CO brwndA Bloa Hoburede( Bloeesea bEii%T. DeKa O foi$ JelgemjileeecI Ne* NI CO << Drem# >> kEdeit Ne*T bEa fesieelegoloeesea O bEa DoilokEt fesorO YekEt fesi( foljO, Seiieeea femidoreeeO BlomjI NI fdo* fca fdo* DO NekEkEhdejO bEii%T. 2011 foa dO, Drem# kEneoeda iia Medehde& kujO folea I felmeiiregolbEI. Dera bE*, femwri\Et iia YeroehkEiilehcI iia 2012 foa O SoehgogolI dO Ne*T Debsi%T kEdeit iiea Jerleeesea CO, fode& foikEI Ne*T DebsiK foikEI kEdeit iiea felbEa Yosoge* JerlejeI. Dekugeoa La Drem# I Dogorieesea Geiieeesire&, Dooliyea Zookuyea. << HecireeeldeI CO kEsea, DeKa I Ne*T Debsihsea B& femwri\Ecooa oa De&T fca fileKO HobuA NI DemjiK bEiieesea >> kEK Degeme( CO bEiide(. Yegekugeoa kEbE& Dera B& doneldA Drem# SiO da. Dera YegekujO DooliyeedO femidore& fca Hola bEiieeO bula. Dera bE*, kEdoa Ji& oa fmo%T << buA buA SI >> fehwnDli( DO, << Kise& MoirokEdo& fca Gede%T, kuciye& JioeK& MinI NemeiI brwndA Blgeeesea. MinO fodO iia BiK Joii&, feB iia MinI Nedo* foiledekEhsea CorI iia Geeeca foinelejO bEresI foikEI foi$ Yo^ >> kEjO Yerieesea Yo^. DeKa O Yego^T Blgea I SoirK MederemjI NI foinekE* fegoO kEdeit I bu[nw_ oa SelBrI iia kua DegO NikEt DeI Joibsiyeredeit bula. fna B& DelekEI dO Geiieeeeedeeesea brwndA oa, doneldA Drem# oa DogoljO firehsea femidore&, DeKa O DeokEt fejeI.
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem