dolle* 2033 DoiKriit DO KirceI
2016-02-25
fna foa O folo_ oa Doiso$ DO, NikEt femwri\Et dolle* I 2030 DoiKriit iie* BdojO DoseeejeI. DekEbE& foa O fkua O foleri& CO DegosogedoI bEiieeO dO ByO Cegea Se* t iia bEye* oa Deregeeeea fca HeehsI NI DoiKriit oa fserK CiehgerejO, NikEt fem dolle* I WeloiDa iia Je( t dO 2026 DoiKriit iie*, fereljiyea O bEehkuA Nogooa 2028 - 2033 DoiKriit iie* HodeldoeeO dO KirbEI. fdA oa Jeseeecioa dolle* oa HeehsI iI Cineeesida CO foiso% t kEjO foijejO bEii) t B& frkEt bErieecioa fna foa O Hoyedoge* Hege_ fca fohyO DologeI Doiso& oa KiroehkEt forogololda forojO firebE& dolle* oa HeehsI JokueeO kEmjiI t bE* bEgoreeeO BlbEO kEmejO BI Yo^. fKa DekE* t, Jese( oa Geje* I foeecoregoleeO fesegode& DelbueeO kEK MedO folo_ Doirocioa oa flde$ foroldol) t CO NermekEsO BljO BI NI DodoreeeI bEii% t.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit