DomoeedO frdemdea O DogonodO Nodo( Ue*
2015-12-10
1, fmoneoekEa foiKleKI dO foiehkErehsea Dolo) t Hono( oa PirB Gere( DO folegeebEgedo* Hode% t << Ciehku_ Hegea >> Jocioa bEgode& oa << Demojia >> Deehku^ dO, buliKa NomcI bu, Riecea O Meedolehsea O 110 Ji& oa DeokEa foI dO Jorigoloeesea folea folo_ oa frde^ oa HoreldeI Bidoa fdo* Cigoloeesea bula. Hore& oa MergesI foirlokEt frdelea, Moia K bEgode& oa fKdea fca SeleehkEt Nodo( I JorieeO DomdedO kurI iia bEeedegemjI BiKI feoiDoBi_, DoiKreeit Kimoa DeI Kidelohsea NI Si, fo, fe - iia kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit oa SodologecI, frdemdeoa oa fono) t KilkEt bEiibEI. fna Kimo_ DekErekuA folea folo_ oa HoreldeI iia BokuI t iI buliKa NomcI iia Doirohsea DogonodO dO Bokuyelea foirKljileKlK bE* DeiisI JorijeI. RI bEeesidea O bEa foI dO << bErI Ceceit >> bErijO, fiimO Ne* t DeI, DerdekEt 1958 foa fca HoiisI DekujO kEblekEdoI foci* fdokEt << Nidoa O kE^ >> Bloeesea No^ I NI foro_, Moehgo& kEla bE*, Bso) t buciit Bloa \uri& foisoit iie* Hebsoroa kEbleKlohsea bE( oa kua I DoilokElejO, fKa I bucihcI Dera K feyele& dO YeBeeO fKrkEt KiliyebEI. 2, SiehkEK Nera DeI foroldoa Ceceit frKjO Yosoleeesea fenO feoiDoBi_ KilkElehsea JelegO Goolcegoeeea frdemdeoa Dereeea Hoda dO Doi* foideleK foiye_, kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit oa Jekuro&, fe\EdwmicI Lo, Blooa DeriKa DeI Dero) t Ne* Moia Deeda foridea focigeoa KiliyejO bEiijeI. DoeeedeI fono) t bE* foirlokEt frdelea Geroeesea Dedea O Domda Riecea do\Do* oa KiO fe\EdwmicI Ri, bErsBlooa GoweI KiO bE, Lehdea, Deejia Ne* iiea DegegoljO, Moia Dedea O kE* BilI iia kua NI, Si, fo, fe - iia pElwonDolokuA iia Kiriyeleeit oa Jekuro&, do\Do*, kE, CoeedobEgedo* bEsa Hemdoreeesea bEiilo) t. SeleehkEt feiime( oa Doi$ DO budea I KirKI dO fB& oa BgonI fdo* oa Nerea fegola iia DologeI ZoirKa feldejO bEiine^. foeedoeeO Yosole& Derooeeea fegeoa Yegereoeeea Bloeesea O SecegO, CineeesI NikEt foirdekEt Sieee^ Sigooa Dobdolgea feldeeBle( SomO forocieeebEI. Nera JirgeeeO fca fmo% t Riecea feBgeI iia kEreldO Kisiyea dO Ceceit frKK DoiloblekEt DeI YomseejI. Ceceit frKK Yosole& dO SorgegolI iia kua kEdoiia bElea BljO, kEdoa Jige& kEokEoa I Kisiyea O fmonekuA DelebEI dO Zogo^ Jieesege& dO Joeesogeeesea NI << kurI fodegea KiliyekEt B& da, KikEroKii_ >> kEjO fB& oa Kimoa frkEt foikEI fmjehleme* Seneeede% t. Doredoeesea Kimo_ RI frdemdea O SinekEa Kisiyea dO SebEt DeI Ceceit frKjO, Hosiyeoa Hede( DelkEa CekEjI Kisiyea O f-ehkE* DosiI t DelbujO YosolebEI. fKa I bucihcI, YisodokE* Se* t iia NikEa dO Deeda focijO, KisiI t iI NekEkEK DeokEa foiila YeBde& oa kErecI Bloeesea O SecegO << kEreldO Kimoa Kiroit >> feyea Je^ oa Neiidele& bucihsea bula. GorbEa Se* t foiehkErehsea O Dere) t SeyI Dekua KirbE&, KisiI t DeedekuA iia Nera Ho* t, CesO Donodesoa O Cikuit DO febdea, Neliyeoa bEregeedoa JisO foiehkEt bEa foikErecilehsea NI Mederehde% t. Kimoa O Ki& foilO Desoldea, YekEt frdemdea O KirohdO Kiriyeleeit dO Ho* t fosoa bEiia bEiia bEgojO, DogonodO Nodo( NI Kirde& t DeokEa fjea dO bEa fnehsia, DehrI Loo_ filbua, fibuloa BI iia Demdeit BlbEO. 3, RI frdemdea O No^ Jigeeesea fordoa NikEa Mieh) t Yisoa Jegoa Horia Hoyedoge* foa dO, firekEdoI iia YekEt NomcI, bulihdO KiosI bu, Riecea kujege* oa Yemoa O De& t bucikEcI Dosiye& DeI Jelegoeeea bEeesI BljO, fereoa oa DoirO Jese( oa feeheeea O bE) t SorgegolI dO << DelekEI iia bEiide& oa DoeeeI >> kuciye& JigejO YeBjeI. Dera K foogea SorgegolI iia NeresO Modoa He% t DeI Deeit, Derooeeea bEiisieit fdokEt iia feldeeBle( SomO iia Biria DomdedO SorgegolI fca foroeesI kEdokEa feleeo^ dO BI. Ceceit frKK Yosole& oa Dere) t Moia K bEiisieit oa He% t dO, frdemdea bu, Riecea f-eda fejillejO bEiieesea I fileoekEhsea Doreseee& oa SembE* t bEiirilegoloeesea I Kiliyea febeeO Yosole& Dokuye& t. Bidoa Jegoa O NesodeI fo( bEiisieit dO fdokEt feldeeBle( SomO << firkEa O Deehku^ >> iiea fejillegoljO bEiide(. bE) t SorgegolI iia foiI t dO fo( bEiisieit oa fKda bErego% t DomoeedO frdemdea O DogonodO Nodo9 Ue8 Hereeesea bEiieesea I JeKa DeiisI Blgeeesea, Moia He% t Dogor) t iI NI SolijO, Si% t He* t Modoa He% t DeI Blgeeesea fiimO Hoye* Joii& foikErecilelda BI, Bsooa NI Ye( fo( oa kE$ iie* Uea kEjO Yosole& oa foiI t dO foi, bEBO GoweI foiKlejO bEiibEI. 4, Hosiyeoa fileoekE& Goiida Sonireee& DedebEI MergesI NI ByO KikEhcia HonI Ji& oa fB& oa DeriKa, fereoa Neiida iia kEla bE* B& << Jola iia Horia DeBa >> DeI Desirleeesea Byea O DelelgedO fdo* oa foirlokEt, SeleehkEt feiime( oa Jekurgea O Horeldogea O Deehku^ dO folea folo_ oa frde^ SiejilekEa O Cigolgea foirKljile& t. fna Hore& dO SeleehkEt feiime( oa frdemdea, DeokEcI foi, bEBO, fo, Ho, fo - oa DoronedO SiburI iia YekEt SorgegolI iia frdemdea L, b, JebEywwa, Si, fo, fe - iia DeokEt iia Kiriyeleeit oa SodologecI, do\Do* De, frdenibEdO, kEla Jokuye& oa Kiriyeleeit oa kEla Siejile& oa Deso( oa frkulehcI, do\Do* fo, SemBodorjI, do\Do* S, f-ehkEjirge&, SodologecI J, foogeebEgedo*, foro_ oa Si, fo, fe - iia Moehgo& Sodolo&, Bidd~a, DoibEoa Sodolo& oa Kiriyeleeit oa SodologecI b, d, CwrwnowA, fo, Ho, fo - oa Dowa iia Kimoeliit Bloa NeiikE^ fdA oa Jese( oa Hebsor) t Sodolgea O Kiriyeleeit oa SodologecI fe, S, doehge! Ne* oa JerkEt Kimo_ fileoekE& DelbujO, YekEt frdemdea O folea DeledO foyoa O foiile_ fca foibE* foibE* oa Sedo$ iie* foyoa doiehnelda bEa DekEjilea SonordegolbEI. fdekE* frdemdea O fileoekE& ooa fca feeeemeoa SodologecI foi, bEBO, JelegO do\Do* De, frdenibEdO Ne* oa DeokEcioa oa Soehgoeesea Sedo$, Sodolgea O fejieelelda Nogooa NI JoiI Yosoge* feeheeero& DedejO bEUbEI. 5, Riecea GoweI iia bEeesI kEa BI? SodologecI foi, bEBO feBgeI, Riecea do\Do* oa Doirohsea Geje* I DoeedegeeeO, Moia YoiehsiyeB foB( oa Gero& foci( I Moiskua fileoekE& YokEa bEleoeceI. DeKa O foijeK bE*, Blsera Gece) t kEmeK foikEt Geeeceeeea fode) t Dokuyeldoeesea NI Deehgooa oa Gelseeit GoweI iia fmkuoekEhsea << DomoeedO Riecea O Domo( ooa forosibEI >> No^ dO Doredoeedeeesea bErimda kEne^. Moia, DoeeeI iia foiI t iia DooredO SibEkEt, Meiimecwa Hoda iia Blsera Gece) t B& fodO iia feldeeBle( Hoda iia SorgegolI fca bEregoa fordoeeea dO Doeit Hola foikEI bEiieesea fejeI. NikEt foikEt bE* kElebE&, Kimo_ frdemdea O Doirohsea Geje* NI firecikEkEoa DeKa I bEa frikEoa, Moeeordegeoa bEiide( BloldeI. foi, bEBO DeokEcI bEsa, Riecea GoweI iia fcikEt iia Ne* t NI Reoeneje$ kEdeit I, foibE* oa NI Ne* t Bidoa iie* iiea RieceedorjI kEmedeit I Gergea DelbujO BI NI Sodologecioa I f& t Sedo$ DO << forogO DedeeeO >> MedO. DekEbE&, feldeeBl( SomO ByO Riecea do\Do* DeI Nodo( fosO NikEdeI JelegO frdemdea De, frdenibEdO bE*, Riecea GoweI iia No^ oa bEeesI NemsereI iia bulihseiieeea O femidore&, DeokEt iia De& t bE* YekEkEa SonireeeldeI fileoekE& bEleoecO firehsea bEiibEI. frdenI Weeit oa Hosigoa O NeredeI buciit oa Kimoa, Horca bulihdO, Kieit ColedO Ne, bulihseiieeea kEmeK f& t DeokEdO Kimoa Jegoa O frdemdea dO Moehgo& foisoit JigejO, firekEdoI iia NI Je^ Moi* I kEiiKljO foihKhsea fecidea bEiijeI. Kieit Ne, bulihseiieeea B& SekEkEdea, bEeesI Kimoa O DekE* t, fereoa oa DoirO Jese( DO Kicoa JioeKhsea NeiikE^ folo_ DoirO iia NoilokEt BiKI DoilokElehcI bEiieesea I fileoekEhcI ferkuwA oa bErimda bE* Nieedelea DodoregoljeI. Ne, bulihseiieeea Kieit 1866 foa O forci^ Meedolehsea, fdokEt iia SeleehkEt feiime( oa JeKeBiria SomO iia Kimoa BikEoa Do_ Somoa dO Horca bulihdO Kieit oa KisiI t iI Bseeeeesea fejogO. kErbEt I t Doirohsea foa NI Mede( foikEI kEbE&, foinO Ji& oa ZebuA iia NI foI iI DelkE* Demdehlehsea SeleehkEt Nodo( oa kua fireK Ji& bEeesI iia NI 150 Ji& I Yosolea DemdehlejO bEsa Megeoa foikEI NI BloldeI. fiia K DomoeedO frdemdea O DogonodO Nodo( DO DoirokEt Moldoleeesea feyea MenI bE) t Hogocegea dO focirli(, folja YekEdeI foiedorlebEI. fna foa dO feldeeBle( oa fosoa fca Hoyerda KirdebEI, buA. YekEt Kimoa O feleeoeesea SiroI dO kuskujO, fokuyeeesea fosoa fca NI femsejO YeBeeoI, foa DeokEt iia Deldeeeea Nigoce_ fimeeeO fimeeeO bE* Jederea DodorejO bEiieeO Si(,,, << Ciehku_ Hegea >> bEgode& - SeleehkEt - feldeeBle( SomO - folegeebEgedo* Hoda
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem