Ce, flbEhdorjI= Moehgo& buciit oa kErehlekEt Cineeesida NemehdejO bEUeeO YosodeI
2015-11-20
Moehgo& folo_ oa YeroehkEUlehcI Ua Senegecile) t bE* DoirbEdekuA Ji& dO bEa folemjilea JokuyejO BI << MoiehkEt DehrI Ua buciit >> Moehgo& buciit oa foijesKleeit NekEkEK Yosole& bEseeit Gere( DO forea Jiro( oa GelwrwI Ua foijesKleeit oa Deehku^ dO Blo& t. NekEkElda Ua Yosole& dO Moehgo& folo_ oa YeroehkEUlehcI Ce, flbEhdorjI, fo, Ye, Ho - oa kEsiKa, B, So, Si, fo - O SeUoa Lo, Geedemo*, frdemdea MerkEoa, Moehgo& buciit oa MerkEjildea NoKoa, foyodea Soroeecioa, firkEoa oa DoilokEle& forolcebEI. fmonekuA Ji& ooa DO Gergeeesea foijesKleeit dO Moehgo& forea bucilkEt Ua foijemorI bE* Deehnea BidokE& oa foijesKleeit Dihledeit bEUeesea B& fna fode) t dO Moehgo& buciit oa DeokEt iI Heregoloa foijehcioa DO KirkEhsea NI << MoiehkEt DehrI Ua buciit - 2015 >> foijesKleeit oa foeceli( bEUbEt. foijesKleeit dO frdea O Moehgo& buciit oa Doreseee& ooa, Jogo_, buciit oa SorBljI Nogooa, 1985 - 2015 foa I Kirde& t Moehgo& buciit oa De& t bE* DoirO fca Gergeeesea Doeedege&, SUoeBrI NoKoa, Ceku^ Moehgo& buciit oa Mesia buciK* ooa, << Kimoa buciit >> Sonia O DeokEa doge* ooa, Moehgo& oa SeUeeea bucihdea NoKoa oa BidokE& ooa, YeroehkEI BlbEsore& oa SorgegolI Ua Moehgo& kEla, forea Jokuye& oa 60 bEeesI Ua Sorgelda Ua BidokE& ooa JerkEt iI DelkEa Heregoloeesea bEU% t. foijesKleeit I NekEkEjO Moehgo& folo_ oa YeroehkEUlehcI Ce, flbEhdorjI kElehsea foikEa dO bEa= << Moehgo& Kimoa O BidokEhsea GeUeeemsieedeI, DelekEI dO Hoo_ foikEI BidokE& ooa oa NikEt NI Moehgo& buciit MenI bula. Moehgo& Kimoa bEUI t, Moehgo& bEeeereee& DeI bEUI t kEbE& Moehgo& Kimoa BiKa buciit Uea kErehledeit, bucideit bEUeeO NI Moehgo& Kimoa I, Moehgo& folo_ I, Moehgo& foiedosodea I DodoreeeUleeeO Hemo( oa Goo& DodoreeeUlelda Yo^. DeUmO foci* fca fna << MoiehkEt DehrI Ua buciit >> kEmeK Moehgo& buciit oa foijesKleeit I Ji& BiKa Moehgo& bEeeereee& oa fdo* Ue* Gergede(, NeUda fereoa Doimea dO bEa Denigolde(, fna Soyo& I DekEkEjO, BidokEjO YeB) t BidokElcI Kimo_ Uea Denigolde(, fUmO fdo* DeI Bloeesea. fna Ji& oa foijesKleeit YekEt foeceli( DeI. Moehgo& buciit kErkua YegekujO BI Bloeesea DoeeeI DeokEt, DeokEa dO YegekujO folemjileeedejO firehsea BI kEdeit I HeregoleeO fdA foiloit oa JoUle_ I DelkEa Heregolo& t. Moia HoyerdekuA Goo& foeceli( NI Moehgo& buciit forcia Ce( foiI t DeI bEa JokucejO, Ceku^ dO Moehgo& buciit I kErkua bucijO bEU% t BI, Kimoa JoibkEa Ge* Ue* Uea bucideit busI, Ceku^ forcia dO YegekujO kErehlejO bEU% t, YegekujO kErehlejO BljO bEU% t kEdeit fololda Nogooa I Heregoloeesea. GorbEdekuA foeceli( NI Moehgo& buciit I JigejO, DoikEkEjO bEUde( DomdedO SorgegolI Ua bEeesI Ne*, frde^ SiejilekEa O fejildea Nogooa fna K foijesKleeit dO BidokE& Uea DelkEjO, SorgeeeO fer) t JoiI JerkEt bEa folea NeUda dO DenigoljO bEU% t. Hemo( oa Goo& NI Moehgo& buciit oa Ge* oa feBl) t, kEla buciit oa HolBeede& DeI No^ ooa I DelkEa foijeKlohsea. Moehgo& folo_ I DoilokElejO GedegedO folo_ foroa forogO YeBgoljO bEU) t buciit I Moehgo& buciit Ue* YeBgolde( Bloeesea. fKa I YekEt SeUa foijeKlolda kEmea BdojO bEU) t. Moia Moehgo& Kimoa fKscO, DoirojO, bEye* bElehlejO firedeit foUla YeBde& I bEdolede( Hemo( oa Goo& JoU& BleeO Doirohsea O kErecilekEt iI \uri&, Moehgo& buciit Ue* HooslegoljO bucijO bEU) t. foyodea, Soroeecioa oa SorgegolI DeKsohsea DeKsolda Ua kErecilekEt iI Moehgo& buciit Ue* bucijO foihdeit Bloeesea. fna Medocilea Moehgo& buciit oa kErehlekEt Cineeesida NemehdejO bEUeeO YosodeI. NikEt CO kEsea JoU& DekE* t Moehgo& buciit oa kErehlekEt NemehdekEseI kEjO BdojO bEU) t. Da BiKa O Kicoa JioeK& Ue* Moehgo& buciit oa Dereeelda, SoO felde* fole^ CineeesI bEa foirkEjia DebjiK BldogeI kEsea foiljeUdeI firokE& I frKI t >> kEmebEI.
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem