<< kEreldO Kimoa >> Kiroit
2015-09-18
filcidO DerkEt Dejikune% t. bEgojO Segoeecioa oa HolkueeO Neria Hoehku& oa NI SelkubcI Nogooa Coi^ NekEkElda DeI BlbEcO SebuKa fege* MedehdeK DeI foikEI DeI filbumoI. fkEt foroa dO MinI Nemo* BljO bEiide(,,, kEde& t KidekEt iia fegoji^, frkua Dogoria Here) t KirK f-eit iie* foria Seiieeea Ce( I fole^ t fordoseeeeeO Si(, Joa iiea foiehkEt Bdo(, feni* DegO, DeiiBeit Nelege* feeeoI KidelkEkEa iie* iiea Jiroeelea HocoreeO febEI. feii& feii& oa Gede) t CoikEbdo* BlbEcO fedogO Me& bEeesiregesodeI, frokEt fKda NI NekEkEldedeI. kEokEoa bEgecoo& Goo& fosO KibEkElea Kikua DerbEK NI f-eda Deeda foikEI. foroiidejO feiilcileeesea Honia Ji& oa Joa felosrejO Yedea bEiieeO MedO, Bi* Seyieeea fca Bro) t Ho* t bEiia bEiia bEgojO BI Dola HoiidO Hoiimo* Nodo( Geeit Geci( fercia DegoeedejO, Geje* oa KirosO NeloehkEI dO bEa fokyO Nogogea, Je^ oa HejegO f-ehkE* oa foI iia Domda Hemi) t NikEt kEdoa Modo% t foilO Yeli( Sirge& Jiso^ foroeeO NI oO da kEmeme* Bloeesea NI Hoye* foleri& oa Jege( oa bEiigelI dO GoO t JeKskE& Nemea, Dekua kEejelehsea Nogogea O foino* foniye* feehkuleeO HeeheeoleeO NI Seiieeea fca Seiieeea. MergesI Yisoa Se* t iia NikEa. kEokEoa ooa DedoI foikEI bEeesI Kimoa dO kEme% t Seoeku& KikErdeit fdo* Moia. feB fjI NoKoa No^ oa Cegea foisoit DO MelmeI femeleeeO feldereI foire_ iiea Kidoloa ferbu_ frde^ oa fri& dO MordejO, SorgegolI iia ZookuyeedO Deehku^ femI forode( fdo* ft. Coeeo^ fna La Sildegea iie* feji& fca bEa HocorcO forkubE& felbEa Geje* fjI feB Nogooa DO << Herigocel) t YerijO >> foilO Doibdedeit DeiimO La fdo* Yo^. bEsa folo_ oa Neiisle& dO B& ferikuA fokuA Hodeldode( Moeeole( ooa KisikEt bEa Hegede( fdo* Blde( La,,, Coeeo^ fiimO Ce( iie* Kihsia JelegO Hoye* Je^ dO GercO foihK& t. fego* oa DerkEa O BikEkEit kEdoI Neria fomege* BlbEcO DoirbEa Kimoa DekE* t Doo* t bEa Debeeorlea feyeleeeO HobuyerI DeI Desolgea dO Jo& iie*, BsO Kimoa JorcieeO bE* forojO firehsea foikEI Dola JeI Jebse* iie* Gecieedeeesea foikEI. fKa I bucihcI iI f& t KiedodeI feyele& dO DegegoljO YeBeeO Sene& Gergeeesea Kimoa Moehgo& Doimea O Deni& frku^ BilokEt. foideK_ Dera bE* bEeesI iia iiea fsenia Meedolehsea O DehsI DelkE* foI fida DoiKrcO BI f& t fdo* ooa DO, NikEa Nesoa O bEa HoB* HobudO foiila YeBde& oa kErecI kEkEt BleeO bE* fiia K filcidO DerkEa O << fomege* >> DO feyelejO YeBne^. DekEkEoa bE) t foida dO fkulehsea feyele& Nemo* oa fordO fdo* oa foroI iia Nerea iie* foiedorleK Kirde& t f-okEt DeokEt KiornijO Hegocilea, DeKa iiea Sorge& SorgemjI bE* foiI t feyeeeea SoiljijO SoilekEoa, fogoca SeKjI CilebEt kEjO Geeeca foikEt GeehkuK foikEI, HejegolejO kEbdeK NI bEiidogeI felI bE) t foida dO fjelejO Doeeeleeesea Segode& iiea CO SelKK foikEI Sieee^ KikEroldohsekE* YeBde& t Jeehjoa O Hoda dO KircikE& t. Geejo) t NeiilekEcI iI Nodo( Jigeeedea << DoilO >> NikEdo& dO DemekEcia BiKI dO bEeesidea fenO << MoisO MoiehkEt BsO SiO >> La kEjO Jekude( bEiijI. fna Delda, DobcI foikEt, SoircO femidoreeeoI iia BiKlI Kia foeeegea HeiirelejO, kulisdehsea HobuA Jeye) t NI ZebuA DeKa I bEI t Cieh) t, Seoeku& HededeI, foeeegea kErseO Blgea fdoI JerkEt DeI foiscO foiedeiilkEhsea finO filcidO DerkEa O BikEkEit dekuA fdorcI iia feyea fca DodoreeeI Bloeesege*,,, bEgorcI iia Geje* oa GorbEa Debeeo* oa CoeheeO bE* foroI iia Nerea O SieheeO Doye) t folegerdo% t. MergesI DehrI Seiieeea bEiieeO iia Coedoeit. bEsa K fmonedO fdekEoa DO, DerkEldoK DoiKhsea Sera foeedergoI iia CekE& dO KibcO, Nerea O ferO fca fldea feyelejO Dogoloa bEiieeO fejogO. Hormosda iia Nerea Serea JerkEt MeedojO Ce( oa Seiieeea I foyejO fodegesiregoloeesea HobudeI Seiieeea fdo* oa foidesI fiia K Jorieesea Geje* oa iiea Heyegea dO Doidelea firejeI. budea O forobE& JokueeO, forioecilea bEleoekEhsea Hoyedoge* Debeeo* oa foirokEa dO NikEa foril) t foikEI Jocia DoiroKlejO firekEoa MorilecieeejeI. foril) t foikEI CO YegO bEiieeO BI, Deregeeeea NI MedebE&, JiehkunI foril) t DeI KiedodO Jocia O JilogocI KidocI bEiijO La da. Heria HejegO Desolgea dO NI, MergesI BleeO foiila YeBde& oa Goo& Hoye* Jocia O NikEt bEgogeoa feyea O DogosO bEa CO KibujO femjigedoI bEiijeI. << buA fna Kimoa O KiO NI BljO Doirohsea NI Senegea dO foikEI La kEreit. kEa CO La kEsea felI NikEa feii& dO, feB iia kEokEoa BljO Doirodeit NI Kimoa O La YosO buja da >> kEjO foinokuA frku^ Jocia, foroI iia Jogo( oa foiI t bE* BiKda CoeeleeeO dO YeriI t bEa fkulejO bEiimoI. DeroO Kimoa BloldeI, YekEt frdemdea O fooeeeea KiO, SeyikuA fe\EdwmicI bE*. frdemdeI Kimoa DeroO, YekEt Moirea DoilokEa kEjO. frde^ oa Kimoa O fna Seiieeea Cine* fcikEt fca KiO dO NI fodomleeesea BI I t. feB YerO NI fego* focege* foikEI Kimoa. Heria NikEt fode) t buA feyeKI JeehnegoljO bula kEmekEoa Dera bE* DeregekuA DeokEt iI YerijO foihbEI. << NikEt fode) t Bidoa Seiia fdo* feB kE* DO bEa Yego^ t bEa bucikEoa SegojO bEiide& t KidekEa fca JorijO fire& t kEmekEoa NikEt Kimoa foirlokEt ferbEa Ce( oa felda dO Mea O dO firehsea Yo^. Dera Kimoa feB DeI fodegea KikEroldojO, Sonireeeeesea Yego^ t bEa fesegojO HerigO Sonosoa Segoeesege* YekEt fode& t. feB CO CegergoleeeO foikEI buciit oa Mesia iiea pujikuneKloa No^ iiea buciK iia SecegO Dera Kimoa O Kisehsea BiKa dO HerigolejO Yerilceeesege* La SegobEI. NikEt MedeK dO foroI iia DeBa Ce( BljO bEii% t. Dera Kimoa feB dO Neliyeoa Segeoa BljO BI Seneeedegeoa, buA Debci& foikEI << Da fodO YeBjO foija da >> kEoa kElecikEbEI. foinO Kimoa CO Deeit fode& foikEI BscO, feB DeI foidelceK YosO kukEoa GercO fodoeesea. Dera Kimoa I Geroeesea O Dere) t feB Neda dO MesI YekEt fegorlejO Jimelehsea da >> kEjO frdea O Sodololdea, fe\EdwmicI Ri, bErsBlooa feBgeI Doreso& t. Menege* foirlokEt NI budea I KiehkEa DerkEa dO Segolgea feldeeBle( forogO DoidelebEI. Moria Ce( DoiKcikEhsea bEii& t. foicokEdo* Nera foleiijO Jirgeesea Lo) t fedelI foinekE* fna feyedegO Doeedegoa fdo* oa foirlokEt feeeeleeeO feehkuA iia kEokEoa ooa kuciye& dO bEa CoiehK bEa fKroa GercegejO, bE) t feehkuA iia kua NI kEa NikEa iie* iiea KidoloKloa, Ge* DO bEa bEeele) t Ceceit feoeeeocieeeeesea CemceiijO YeBne^. feldeeBle( SomO SeleehkEt iia iiea Doi$ fca foirdekEt fereI KirK foikEI JeiideI Yo^. Moehgo& dO GorbEa JegO GeroI SomO Segoria BI. Heria feldeeBle( Ne* t DeI NI Hogo* oa CibeeedesO MedO Hoyereeea La bEii% t. DeKa O NikEt NI fna SeleehkEt dO, fodO budea O KircO JorijO BI Geje*. YekEt frdemdea, buliKa DeKlde* Moehgo& KiO bumbEt iia Riecea O KiI Coihlehsea DogonodO Nodo( febEI. feldeeBle( SomO Geeeca Biria DomdedO SorgegolI DeI Yo^ bEii% t. foro_ fe( t Ne* JoibleldO iia foiI t dO bEa fna K Dogoseeea He% t Der^ t DeI, foyoa frde^ oa CembEkE* foirKkEt iI bErijO BidokEjO foihcoKI. fereoa oa Jese( oa feeheeea O DomdedO SorgegolI iia NikEt fna feii& oa f-okEt DeokEt DerdekEt NikEa Mieh) t Yisoa Jegoa Horia Hoyedoge* foa O Nemo* fca fkudeI fegeoa Seiioa oa Yemoa O De& t bucikEcI bu, Riecea << DelekEI iia bEiide& oa DoeeeI >> kuciye& JigejO, fereoa oa bEeesI iia iiea Gero) t iI fkulehsea DeokEdO Geje* YomseejI. Heria 2010 foa dO Jese( oa Geje* oa SiioeBrI bE* YekEt frdemdea O NeremjidO BlgejeI. SorgegolI iia kuciye& oa Doi$ bEiiria O fmonedO fdekEoa, Dodogoa DosiI t NI << bu, Riecea O NeremjidO Biria DomdedO SorgegolI >> kEmehsea Domoregoa Heyi(, kEdokEa Horo^ oa Dere) t BleeO foiila YeBde& I fkuleK Kirde& t kEa BiKa O Nido% t DoscO, Debeeo* MedekEle& I foikEt kEla foikEI Demjigoloa bEiieeO iI Herea, foilokEI Yegoa dO bEa Doehsia BiKI Kisiyea Joiit, Ki& DelbueeO JeI foikEI Bicihsea folea O Domdego* JioeKlea foiireoebE&, Cegea HogoleI Cooriyedoa Kihji^ dO KiedooekE& oa feyelgO fkEsihlejO, KidolohcI JelegO CeehkE* pEehsea kEbEneit Doo* t Nigoeedeeheeea bEiieeO << kEreldO Breeea >> O foilmeI DosiI t Debusohsea kEbu_ firmehdea HemiI t BsO foilO kuskulea KiedooekE& BisireldeI foijehdemoI. kEbu_ oa Goo& dO, CecehdO Dooja iI Kiedelea GoldO Dedeeesea fegeoa DoirO iia DoisiI t Se, bEyercoeedO, YekEt frdemdea O Geeeca KiO Ri, bErsBlooa, foibE* oa NI kElehsea iie* Ri bEeesI iia iiea << Hemo( oa Deneit ZebuA >> BleeO De, Gelseeit feBgeI, fdekE* oa HemdO SeleehkEt feiime( oa Hoye* Dero) t Ji, Seehjije$, So, BiriebEdO Ne* MoinokEa Dooja iI Heiicilea Ce( DeokEt iia NikEa forku& Yosole& I fkuleKlo& t. Dooja kEseit Deso( Bloeesea O Dere) t MoinokuA Herecoo& Segode& dO bEa frkujO Jelereeesea BikEoa Doeit fode& foikEI Dekua BscO, Kisiyea O NimkEa KiehkEa bEriede( I felgoreeea DoroeesI bEgolge& t. kEa BiKa Ne* t fosO bE* NI, SoO felde* iie* NI foilO feedeeeO YekEt Kimoa Ye( La BI bEI t bE* iiea SorgegolI iia Goo& Hegel) t bE* kEneoeda GercO firekEoa JoeesocieeO Si( Blo& t. Horeeesea folea kEdoa Horo^ SoirdebEt oO kEldeI CimekEt foikEI Bloeesea iiea, kElelcehsea Yo^ Si( JerkEt fele) t NijikuneKloa, HoroI iia DegO Hedege& t. kEreldO KisiI t DeokEa fjea DeI bEa Goiida fedelieeea Bloeesea Dola fiia K KisiI t BsO, << femidO NebderkEI DolI >> kEmea fereoa Doimea dO bEa frKmjilehdehsea YekEt buciit oa Kimoa BI bEI t bE* MorileeeO JelereeeO MedO Bloeesea Yo^. KisiI t iI KisiKa, KidelkEkEa foikEI, femidO iia femia Cine* bEroeedeI kujO BidokEdeit foli( Jisiit, foreleeeoI iia Doibsia O DeiimO DooredO fergecege& fna Ce( fca DeokEt BljO HocorcO BI iI MedereKlbEI. firbu_ NidO, foioekEa KimoskEt, Soyo) t Seeee&, frdemdO Kimoa O CekEt fegeoa Horca Here) t, foeeegeli( bEdereehgoI CireI DoirK, Ce( Nera foikEI NoirI KidelmorI iI finO bElkEdeK Sola YekEt foisO, DoejI Meyi( Degeceeesea Seeee& fogocI, foirkEa DenikE* MeehneI dO NI, feyoehgedO Ce( oa foijeKloa BljO bEgoeesea NikEt fordO, Hoye* BgonI fiimO GorbEa DodO Sode& DeriKdea fiia K bulihdO fjea iiea Dekua << DoiroKljoKI >>. kEreldO Kisiyea O bEriede( JedeleeO DeI HemdO NeremjidO SorgegolI NI kuciye& frde^ oa iiea Bidoa Ji& oa Gero) t iI fkuleKljO, KidekEt iia JisO Brobdo*, SidO He_, foeeegea SerKleeit bEgecoo& DegoO Kihji^ BljO, Hogo* Cogo* iiea fkEsihleKloa fooe( t bElkEt NemeKI, Dera K forcia BiKlI dO bEa No^ oa kEre& iie* fole^ t kEiiKlohdejO, YekEt Kimoa O kEsiit foihlikEt dO fibEkEhdea, Kimoa BirI bEye* bEeeedo& dO fombE& t. NikEa Nirogoli( KiO, bucieeea foikua I DekE* t kEhcI NI frKa DebErikEoa Nera Joi$ DogoiilejO feeheeea O kuciye& oa HoeheeO Cokueesea fenO Cecerliit DO DeKO bEa KirkE* t YeB) t fe( t iI SeneeedegoleeO kEdoI CO KiO NI ferbEa Hoyedoge* feehkuA iia SoroeecI, DebEriKljO BI foikua B& NikEdokE* feehkuA dO foroeeO kEjO BI Jige& fejeI. YekEt Kimoa O Ne* t iI Nigo* bErde^ DegodegoleeO firekEdoI iia frdemdeoa fdea O Domda bEii) t dO fidekEK, Deiia bElkEsiyeK MederemjI Kimoa BirI iia Sode& iie* Kiyo% t. CineeesI, Dogea O bElkEde& f-eda femilejO bEiieesea O Jeri^ fca DoreoebE&, buliKa frdemdea O << Moehgo& kEla >> kEmeK, kEa BiKa O CekEjia O Siloit, fedebusI Deehso( Neiire( I bElci* fca fide* NesO KirdelekuA Neiida NikEt Jegoa ferbEa kEokEoa bE) t fca bEa DomO forogO bEa foihsoK frembEt bE* fkEljI Deregelea GercO firekEoa, f-ehnea Jieeseeesea bEiide& fca DegodejO SonordegolbEI. bEsa K Jegoa O frdemdea O fecI KiO, kwrmea kEla SiejilekEcI bE, Lehdea feBgeI Ye( foinodo*, Bgoro& feB Yogea NikEt Jegoa ferbEa O SeKde* JerkEcejO, KisiI t iI NI NekEkEjO BiKI DeokEa fdo* Debua DeBa Nesoa O NI Doirohsea fdo* DokuyejO BI iI KidolohcI Sonireeegoloa JerlejO bEiibEI. YekEt Kimoa, bulihdO KiosI fkEt Nodo( DO bEa, JirokEa fca bEa foimokErehcI fereoa Doimea dO bEa frkua firejO bEiine^. DeiimO ft. HogorejO Bkurde( foikEI Bso) t Jeye) t DeI, NeKdelcia Doimea DeI bEa MoiehkEt iia bErildol) t DeI, foibE* DeI NI fedelieeea kulisdejO KioekEKljO, Hela Do& foijehsea Moehgo& buciit frdenI bEa YekEt Kimoa MenI fkEKloa febcirejO bEiine^. Yisoa Se* t iia NikEa O fna La fdo* fca Moehgo& kEokEoa ooa Moehgo& buciit iiea Jirgogedoge* feehkuA fca fkulea SorgegolI DoiKrkEde& t bEa SorcO SodoleeO frkEt DeI BljO bEii% t. Moehgo& DoirO Coeeo^ fna La foa dO, Ri bEeesidea O Meedolehsea DeokEa foI iia Ji& dO << Moehgo& kElea O DoeeeI >> HeolI Si% t Dolgo* bEdolejO, Moehgo& buciit iiea Moehgo& Kimoa dO finO frkuKljO foihK, Moehgo& DoirO Bso) t buciit iie* iiea felbEa kEreit KidolK foa Ce( I DodoreeeI BlgelogebEt SiO. Kisiyea DekE* t YembE* NikEa kEre& bEmbE* bEiirilegologeoa kEreldO KisiI t kEjO NerelekEdoI. frdemdO Kimoa O KisiI t foibE* iiea YekEt filcI kEre& Yo^ ft. feldeeBle( SomO iia Soyo& oa Doi$ DO Cigoloeesea << frkua DoreseeoI >> MerkEoa oa fegoljelda dO Seoeku& iiea fegodeleeesea frdemdea foideK_, DeokEcI do\Do* foi, bEBO feBgeI f& t MederemjI bEa filecilea GergejO, Ri bEeesidea O fna KisiI t B& KisiI t CO BsO, NikEt Yosoa dO bEa femilegoljO Rebneiileeesea Breeea SidokEa Yo^ kEmehsea NI NidO bE* foijehsea Kimoa dO foinekE* oa fonoeesea foikEt Seneeedene^ bula. << fBkEt iia iiea KisiI t iI BidokEK, NekEkEK Yosole& dO forolceeesea dO bEa YekEt bEyerdeI bEii% t. fBkEt bE* iiea bEeeereeejO La bEii% t da >> kEsea DeroO fca DeroO, CoikEa fca CoikEa, DoeedejO BdogosideI foikEt iI f& t Goiida DeokEa Doreseee& I femilegoloa Zoiehsihlehsea forea bErimelcI, fecI KiO bErsBlooa oa Deejia GoweI fca fereiikua << SelgejO >> Cideeesea NI KiedooekE& oa Jogo( oa NikEt JoiI Yosoa O Seiieeea hzea bEii& t. fna YirdiecO DekE* t foci* Sildegea foikEI Yego^ t kEjO foeedO fca foikEI. fkE& Kimo_, Riecea feBgeI iia foi* t kEokEoa, fecI fomB& ooa fca foiedosoa O bEa kEla buciit oa DoilokEkuA Nesoa DorsI iia NI Ciit Zogo^ Bloeesea foiedosoa MerkEsi& I NI Yegekugeoa Jelgemjileeesea foikEI BI kEjO Heremsea Bdolgesirede( bEiijO BleeO. Heria, BsO MerkEji& DeI CO, DeokEa bEgedorli( Kimoa O Bda bEI t iia DoirI DoirK DedoI foikEI, foyoa bEI t iia NI Jeeit Cine*, foije& Sene) t He^ CoeecelejO femileeesea forea BidokE& Dogorbueesea fecI KiO bE* NI bEeeereeeeeO fca fer) t foikEI Seneeede% t. foideK_ frdemdea dO, Hoji^ foibE* oa kuA NI kEre& Secoreeesea DoirI iI femilegoleeO forea Gerdea fecI Jeyegeeesea I feja Debuleeit, YekEt Kimo_ oa GorbEa foiI t iia foci( bErildol) t kEmeK fca foikE* t bE* kErkua foijeldeI. filcidO DerkEt bE* fomeredO kulI iia Bso) t Doloeesea Hoye*, frkukEoa DeKa dO bEa feyelejO YeB& t. fecileldO bEeesI dO bEa Neimea Deku& DeI, feldea O foiehkEt DeI, Nomoa Hede( frKa << Jolgeeesea >> foideK_ feeeeiidea, NikEa Nesoa O bEa Cieeola foiile_ I BidokEhsea Kimoa O Bidoa Seoeku& DeI, Biria bEye* DeI BcejO YeB) t dO foilO frekEljene^. bEeesI iia iiea foihKhsea GorbEa Goo& DegegelgeBrI iI doieit oa Doimoit iie* bEyeleKlohsea ZebuA dO NI, foibE* oa NI firokEdehcilea << freK& f-ehkEt iia Cegea Byea, frde^ febuye_ oa kEkEa Byea, f$ fI t iia GeehnegesO Byea, fdA KiroehkEt iia ferbu_ Byea, finiyedO bEyeso& oa DeleI Byea >> ferbudoa HorejO BiKI iI foiKleK kEreit foikEI buja. Heria Dera bE*, foiehkErehsea HeB* fca HoiisI SorgegolI iia iiea Goo& Heyi( Denigol) t iI Kiedelea buciit iie* << kurokEdehsea >> iiea JesejO JebdogedoI, Bsooa Heyi( oa NI Dodo* t Bso) t buciit bEeeea CoikEkEa foijehdejO BI dO foilO De& t JesejO, SorgegolI iia Jekuro& bE, frdeniwci* DO foihKhsea kE* oa DegegelgeBrI dO bEa << Domdego* >> doieit Delbueesea da. bEsa Ri bEeesI iia iiea Kire& Kiroit oa flikEa DosiI t Kiedelea foisoit iie* foB( fodo^, felde* Ne* t iI NI Seiilohsea I Moehgo& buciit oa frdea O Diit Jiro^ iie* Blgea JeleregoleeO fkEljidO DegegelgeBrI iI DelekEI dO Geeeca La bEii) t bu, Riecea O NeremjidO DomdedO SorgegolI iia kua dO foihKhsea I f-eda, CelegeiidejO fsa fomerdeeeO, fodeeeO foikEI Yosoge* fenO KiiceldoKlK iia bElkEsiye& Blgea Jorigodelea DoreoesO. kEreldO Kimoa O Kisiyea Joiit KiBreK, Ri bEeesI DeI bEa << JolgeeeO >> Kimoa Joa O Ki& fna fdo* Le$ DedereeeO YeehjO foikEI NI. Bi* NikEt busI folea fdo* iie*, Ce( oa DoirbEa forci& dO, ferbEa, Jirea iie* CO fna foiila foilO Desoldene^ ByO. KisiI t DeiisI HeedoeeO fereoa oa Je^ bElereeeO foikEI kEdeit Sea bula. Moehgo& oa fereoa Doimea O SodO KiO, fkEt foroa dO bEa, Moehgo& Kimoa I Moehgo& iie* NI Dereeeleeesege* foiledeK fkEt kEla, Bso) t buciit Yegoa dO bEa femia JirokEa fca HeiiredeI fna YekEt Kimoa O Dehriliit Jemne&, Goedea bEgoresI foikEI Demece&, MoeeosI foikEI Hedea Jori( fria Jegoa Demjia buda BiKa I fekua Dekua kEreldoKlohsekE*, foeeegejigoljO bEeeereeegoloeesege* bEiieeO fenO Demji( foikEI. Kimoa Cilegoa O KiedeI - KiI Meede& oa foirdekEt - feldeeBle( oa SorgegolI. KikEhcia Honia Ji&, Nemo* oa fkua Se* t.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit