Heregea O bErkEsiye& DeI firkEoa DO Jorigoloeesea << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >>
2024-06-11
Moehgo& folo_ oa foiedosoa O No^ oa Seeit oa Si%T SelBrI Ua << foeceli( kErehcekEdO firkEoa oa Deehku^ >> - dO Heregea O bErkEsiye& DeI firkEoa DO Jorigoloeesea << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> No^ oa NekEkElda Blo&T. fo( No^ I Soyo& oa Yemoa O DemjilkEt bE* Yemoa O HeriIT Ciehku_ Hegea O foi$, Soyo& oa Kiriyeleeit frkulea GergejO, Moehgo& oa Here)T foikEUcooa oa foiedosoa O HolB)T, breU& Bloa Yeride( No^ kEbleK Doi$ Hemdorea fejilleeesea bEU%T. feeh(T 2006 foa dO Moehgo& oa Here)T foikEUcooa oa foiedosoa O HolB)T Senegecilea breU& foisoit DeI << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> - I kEbleKljO bEUeesea fenO foinO Ce( DO foldeeeO foikEI HoB* No^ Blogeoa bEUjeI. Mea O folo_ DO 12 Mieh)T forci^ Heregea O bErkEsiye& DeI firkEa bEUde( fca 9000 forci^ fenO KidekEt foroa Nodo( DO femidorejO BI. Heria 21 feUme( oa NeUda Ua Doi$ No^ oa Seeit dO breU& bucUt DeI No^ CoikEa Dola Heregea O bErkEsiye& DeI firkEoa DO Jorigoloeesea No^ oa KirolcekEt iI NemehdeKlK, Moehgolcooa oa bEeeereeeldO foiIT Ua DeokEt, YekEt fjea Ciehku_ Hegea O foi$ Soyo& I DoikEkEa DelkEreKlK Joril)T bE* \uri& Bloa breU& buciit oa Hoosleme& kEble& DeI, Yeride( No^ BiKI << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> - I frkulea GergejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D