<< kudeoa foroa I Denia MedeK, kudeoa oa foi, Mo, foi, Je, fo - O Soyo& feyele& Jigolcile& oa fdo* ooa >> - I Jokuyea bEiigoljO bEii% t
2018-09-04
<< kudeoa foroa I Denia MedeK, kudeoa oa foi, Mo, foi, Je, fo - O Soyo& feyele& Jigolcile& oa fdo* ooa >> - I fna foa O YisodokE* Se* t iia DoirbEa fca Neimea O fdo* ooa DO Moehgo& folo_ oa Neiisle& folegeebEgedo* Hode% t Jokuyea bEiigoljO bEii% t. KidolBrI= YisodokE* Se* t iia DoirbEa O fdo* Bidoa fdo* oa DorsI - kudeoa oa \uno foijeKlK fer) t kEmjiI t folegeebEgedo* Hoda iia << Deehku_ >>, << Yoiehre$ >>, << feiisinwma >>, << foirKkEt >>, << kEkEedea >> \uno DiyeD* ooa DO Bidoa fdo* oa DorsI. Hemi) t= NekEkElda iia Yosole& YisodokE* Se* t iia DoirbEa O fdo* oa ferbEa Yisoa Ce( fca << Deehku_ >> \uno DiyeD* DO. YisodokE* Se* t iia DeBa O fdo* ferbEa Ce( fca= - kudeoa foroa I Denia MedeK, kudeoa oa foiB* Moehgo& oa Soyo& feyele& Jigolcile& oa fdo* ooa oa NekEkElda iia Yosole&. Hemi) t= Moehgo& oa forea Jiro( oa GelwrwI dO. YisodokE* Se* t iia DeBa fca Neimea O fdo* ooa DO Bidoa fdo* oa DorsI - << Seiia Seiieeea femidore& I KikEkEceldoK >> kudeoa oa Yedegore& fca feehkujiregoloeesea femjilda iia foijesKleeit. << foijesKleehdO Seiieeea kudeoa foroa I JiroeeleI t >> folemjileldO fkEreme&, Bdome&, Soiljime&, Heoeeeome& oa << bEyedO BsO Soyo& oa foi$ >> oa foijesKleeit, << fiehnowe]I budea I firekEdoI dO Kidolo% t >> - Soyo& oa fiehnowe]I iia BidokEhdeKa O foijesKleeit, << Kimoa bEiigelI iia SidolcekEt >> - Moehgo& fenegeeeO foeeegea f^ bEledome& oa Soyo& oa foijesKleeit. Hemi) t= Moehgo& oa forea Jiro( oa GelwrwI dO. YisodokE* Se* t iia DeBa fca Dologea O fdo* Bidoa fdo* oa DorsI - kudeoa oa foiB* Moehgo& oa folea folo_ oa Moehgo& fmnelkEt iia Moehgo& fmcI Ne* oa DoiloBrI foikEI fonosilegea O fer) t kEmjiI t. Hemi) t= Yisoa Se* t iia DeBa O fdo* Moehgo& oa forea Jiro( oa GelwrwI dO, Yisoa Se* t iia Jirgogea O fdo* folegeebEgedo* Hoda iia << Ciehku_ Hegea >> Jocioa bEgode& dO Moehgo& fmcI Ne* Lw\]I foehsi% t. Yisoa Se* t iia Dologea O fdo* folegeebEgedo* Hoda iia bEyeejirokEt DeKrkEt iia NikEdohsea fmnelkEt dO. YisodokE* Se* t iia DeBa fca Dologea O fdo* Bidoa fdo* oa DorsI - << NekuI t >> kudeoa Moehgo& oa No^ kEble& Solilcegea O Doiso& - No^ oa foijesKleeit. Hemi) t= Moehgo& oa kEokEoa oa Doi$ No^ oa Seeit dO, YisodokE* Se* t iia DeBa O fdo* oa ferbEa NikEa Ce( Gocia MinoiDA dO << NekuI t >> kudeoa Moehgo& oa No^ kEble& Solilcegea O Doiso& - kEokEoa oa No^ bElehleK Yosole&. YisodokE* Se* t iia DeBa O fdo* ferbEa DeBa Ce( fca - << Diit foikEI feB >> folea feehkudO forea Seiieeea O \uno iI bElehlejO NebdereKlK Yosole&. Hemi) t= folegeebEgedo* Hoda iia << Dogosia >> Jocioa bEgode& oa DoirbEdokE* Debeeo* oa << Soilda >> Hore& oa Deehku^ dO Blo% t. YisodokE* Se* t iia DeBa O fdo* ferbEa DoirbEa Ce( fca - << Soloeh) t >> SeoeK& oa feeheeea O doge* Geroeesea O Horia DeBa Ji& oa foI iia foehsieecioa oa Negedo^ Bloa << Soloeh) t >> kEble& MedekEle& oa GorbEdoge* Qroi^ Hemi) t= folegeebEgedo* Hoda iia << blois\EI >> Jocioa bEgode& dO. YisodokE* Se* t iia DeBa fca Jirgogea O fdo* ferbEa Yisoa Ce( fca - Soyo& feyele& Jigolcile& oa fdo* ooa oa forea Seiieeea O DoseeeI Doeelelda << Neiiremde& oa Soloeh) t >> Hemi) t= folegeebEgedo* Hoda iia Soyo& oa Doi$ foirKkEa dO. YisodokE* Se* t iia DeBa fca Dologea O fdo* ferbEa Dologea Ce( fca - kudeoa Moehgo& oa Jelegocooa oa Seeesoa BimBkEt iia Neiiremde& oa DemecekEa. Hemi) t= folegeebEgedo* Hoda iia SPrDA oa Doi$ fordoa dO. YisodokE* Se* t iia DeBa fca Dologea O fdo* ferbEa Hoye* Ce( fca ferbEa DoirbEa Ce( Gocia MinoiDA, ferbEa Neimea Ce( fca Horia NikEt Ce( DO - << foiB* Moehgo& oa femda >> foibErmica femdedO Hogolea O bEye*. Hemi) t= folegeebEgedo* Hoda iia << NowoDw& >> Jocioa bEgode& dO. YisodokE* Se* t iia Jirgogea O fdo* ferbEa Jirgogea Ce( Gocia MinoiDA fca - kudeoa oa foiB* Moehgo&, Sicowea O Soyo& feyele& Jigolcile& oa Denilcegol) t, Moehgo& foiedosodea O HobcesO Goyo& oa ZowoA. Hemi) t= folegeebEgedo* Hoda iia << NowoDw& >> Jocioa bEgode& dO. YisodokE* Se* t iia Jirgogea O fdo* ferbEa Yisoa Ce( fca - Soyo& feyele& Jigolcile& oa fdo* ooa oa forea Seiieeea O DoseeeI Doeelelda << Neiiremde& oa Hoda iia Degole& >> Hemi) t= folegeebEgedo* Hoda iia DegoO Bijiit oa Cigol) t iia Doeelelda iia Deehku^ dO. YisodokE* Se* t iia Jirgogea fca Dologea O fdo* Bidoa fdo* oa DorsI - f|lokuA iia Soyo& firkEesi& oa SedobdO Lw\]I foehsieeO Bloa << bEiigelI DelekEI bEa HemegeleI t >> - kudeoa oa foiB* Moehgo& oa Coiljilda fca SerkEiilea Jeseeesea pEr\Di( oa foijesKleeit. Hemi) t= KidekEt fejO feeeoI iia YekEt SorgegolI dO. YisodokE* Se* t iia Jirgogea fca Dologea O fdo* Bidoa fdo* oa DorsI - SiejileK foeeegea DwhnolokuA iia fiehnowe]I iia SedobdO Lw\]I foehsieeO Bloa << SiejileK foeeegea DwhnolokuA iia fiehnowe]I Bloa foiedo* CinerdeI Kihji& >> foijesKleeit. Hemi) t= SiejileK foeeegea DwhnolokuA iia YekEt SorgegolI dO. YisodokE* Se* t iia Dologea O fdo* ferbEa Yisoa Ce( fca - Soyo& feyele& Jigolcile& oa fdo* ooa oa Hegelda iia Yosole&, Sicowea JoijokEt << Cegea MogeI iia Domo( >> - oa Doeelelda. Hemi) t= folegeebEgedo* Hoda iia Soyo& oa Doi$ foirKkEa dO. YisodokE* Se* t iia Neimea O fdo* foida fca fmo% t - << De& t iia DegO HogoleI >> Redio iia DeBa Ji& oa foI iI DemdehleK Bloa Denilcegol) t. Hemi) t= folegeebEgedo* Hoda iia << \wmpuns\uA >> Jocioa bEgode& dO. YeroehkEI Jokuyea bEiigoloeecioa= - kudeoa oa DoirO iia Joible& oa kEble& MedekEle& oa felbEt - Bi, Ne, ku, fe, fo - fca Moehgo& folo_ DO Sego) t flcia Seiioa oa Yemoa - kudeoa oa foi, Mo, foi, Je, fo - O fereoa oa Jese( oa Geje* - Moehgo& folo_ oa BlbEsore&, Soyo&, SiejileK foeeegea, SPrDA oa Yemoa Hemdorea Jokuyea bEiigoloeecioa= - kudeoa oa foi, Mo, foi, Je, fo - O fereoa oa Jese( oa Geje* oa kEble& MedekEle& oa felbEt - kudeoa oa foi, Mo, foi, Je, fo - O fereoa oa Jese( oa Geje* oa GedegedO kEreit oa felbEt - Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje* oa kErehjiKlohcI fek`nDli( - Soyo& foreli( oa Geje* - Moehgo& folo_ fca KikEeeoda dO Sego) t YeroehkEI |nsoi& oa Geje* - folegeebEgedo* dekuA kudeoa oa Soyo& oa Doi$
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem