fe, bEldeedorjI= DoolicI kEK fca bEa forea Seiieeea O DoeeleeecI Ne* bEsa YekEt bEii% t
2018-02-06
fodo^ Jelgeeesea, YisO dekuA foiI t iia DoolicI fe, bEldeedorjI iI fna doge* oa iiea Jocia iie* KiedooekEa fori& t. Dera bE* foiehkErehsea bEseeit Gere( DO Beeda Hegea O foirdoa Moi[wI iia << Hegea Dooli_ oa foirKkEa >> - dO << fjea folegea Bdoeit >> kEmeK DoolI iI Biria fkEt bE* NI Heiileeesea Yo^. DeKa O NI fmo% t fiia KikEroldobEI. - DoolI iI fB& HeiilejO, Joa Heiilede( foikEI NI Yeme* focirdeI bEiide( Yo^ B&? - YeroehkEI dO bEa fna NI Melcioa oa fejO feeeoI iia femidore&, Hoyedoge* DO, Jeeit Jeehsi& DeI HolB) t DeI. HeB*, Joa O Se* t Nogooa DO Melcioa oa feji& fida foirnijO bEiide(. NikEt foikEt bE* kElebE&, SoinI Bgonidogeoa, fdo* fordoso% t. SoinI iia BgonI dO DoolI HeiileeeO dO Degosde( foikEI DeledeI. FB& oa Ce( DO Melcioa oa feji& KiehkErejO, SoinI NI fordO Blde(. DeiimO dO foroI frda Me& iiea Hodelegologeoa, DoolI bEa HeiileeeO dO DokuremjI DeI bEiide( bEii% t. Heria Jeeit foiila iia HobuA dO YerieeO dO, DoolI iI HeiileeeO dO DekEdO DehrI foehgooa ooa DeKa I SonoscO, DoolI bE* KihlehdejO, fna {emBdii$ DO bEgojO firedeit. Deda NI MesI ferigoa Needia SidokEa NoKoa bEiide( kEdeit. fna {emBdii$, budea O femidorejO bEii) t fna Geje* oa KirosO MegO MegoeeeI bE* DoiKreeit bEiide(. DeiimO dO Dera SidokEa foehgooa ooa I Dera BiKa dO SebdokEK foikEI kEjO DoolI iI JoibkEa fB& Heiilede( focirdeI. fB& BleeO bE*, Geje* oa Kirosoa dO BI MegO MegoeeeI BiKda iI Loo_ bErigeoa KildecikEdeit. kEI bEI t DeI kEiiskEleeit DoirI DeI, DomdedO {emBdii$ DO budea dO foijehdeK foikEI, Ge* DO bErieedeeeO foikEI, Yeme* NikEa MegO MegoeeeI Yegome_ Geje* Loo_ DeI bEa HemdO Kildedeit kEK DeiimO folemjile& bEiide( Yo^ bEii% t. DeiimO foci* fca MegO MegoeeeI BiKa Deroeedede( fB& oa Ce( DO DoolI Heiilede( folemjile& bEiide(. - DoolI dO GercO bEii) t bEgedo* ooa NI DehrI fijego* DeI, felderdeI bEgedo* Kimo_ bEiide(. Moehgo& DoolI dO YedegO Kimoa I Meeedede( foikEI kEjO bEii) t. Da Beeda Hegea O fordoa Moi[wI dO DoolI Heiilede( folemjile& Doeedegeeesea. YerO NI Goo& Joril) t DenI YegO bEiibEt? - Beeda Hegea O fordoa Moi[wI, Soyo& oa Yemoa DeI Hemdoregeoa Hegea Dooli_ oa foirKkEt iI f-eda bEiigoloeesea. DekEkEoa Deeda bEa Ji& Blgea Hoye* fca GorbEa DoolI Heiilede( folemjile& Doeedegeeesea Yo^. budea O femidorejO bEii) t fna foiI t dO B& DoolI HeiileeeO forcia foikEI, DoolI SonosoeecI foikEI BljO, MerdeeedejO, foseoeeeO iia feyo& dO KircO firekEoa bEiieesea Soyo& Yo^. foibE* oa Mededeit kEdoa DoolI iI feBgeoa foiKcikEK foikEI Siit, folo_ oa Seeit KimorkEt dO Soriejia Helisoa dO bEgolgegeoa foiledekEcikEI t kEsea Joril) t bE* SeK& oa DeBa Ji& DoolI HeiilejO bEii% t. foinodo* B& 10 dekuA DoolI bEa HeiileeeO kEjO bEii% t. foiehkErehsea foa O 12 doge* Se* t iia 29 dO NikEt DoolI Heiileeesea. - fmo% t Ji& Heiileeesea NikEt DoolI DenI 12 Ce( foirKljilehsea. YerO NI Hemo( oa fordO DoolI iI kEdoa Ce( HeiileeeO BI? - SoinI bE* YeribE&, GorbEa SoinI Heiilede( DoolI kEjO bEii% t. << De& t iia He* t Bdoeit >>, << Bijia Dewa Hegea >>, << Jola felde* Hegea >> kEK JerkEt DomO DomO KilkEa DoolI Nogooa bEiide( Yo^. Dedea I GorbEa SoinI Heiile% t. forcia Ce( DO Dokuregologeoa, Yeme* CO bEiieesea 12 Ce( DO NI bEeedegejO, DedejO HeiilejO bEii% t. - GorbEa SoinI kEK bE* 36 Ce( bEiieeO NI ft? - DeiimO ft. SoinI HeiilejO, fdo* femere% t. foroI Me& Hodelegologeoa Neimea Ce( DO fkuleK dO foirlokEa O Dologea Neimea Ce( DO Degoso% t kEmehsea foikEt. - 12 Ce( Desorelda foikEI Heiilegeoa Sego% t kEjO bEiieeO foikEI bEiieeO, Domda NI femereeeO oO? - YeroehkEI dO bEa 12 Ce( oa DoolI iI HeiileeeO dO GorbEt Joeeso% t. HogoleI CO Coce% t SiO da. femerelda foikEI bE* Hoye* Ce( B& YeBcieee% t. - Heria Bgonibdo* DoolI NI Yeme* bEiieeO BI? - << fjea folegea Bdoeit >> kEjO foinodo* oa HeiileeeO kEjO bEii) t DoolI B& bEsereit DoolI La da. bEsereit BlbEci(, DedejO Heiilegeoa bEiieeO dO DeB, Jirgogea Ce( La HeiilejO bEii% t. - Da B& fodo^ Jelgeeesea DoolicI, kEdoa DoolI iI foiblea DekEkEjO YeB) t BI? - MinO fBkEt DekEdo_ B& Je% t iia Jil\w* kEdeit DoolicI fca fkuledeit Yo^. 1800 foa O fkuA bE* DoirokEoa 1910 kEdoa foa O SeK& iie* NesO bEreeesea Kimoa Yo^. Dera Kimoa fca HoiisI, fcikEt fca KiO dO kEjO YeBeesege* buA YisO dekuA foiI t DekE* t bEa HeiilejO YeB% t. MinO feB B& Moehgo& folo_ oa DoirO iia SoyoreeeldO DoolicI bEgedo* oa feburmioa kEjO felderdO DoolicI Kimoa bEiibEI. Dera Kimoa fca La foiblejO febcO foiledehsea. Je% t iia Jil\w* fca fineeesI, YerO NI 20 GeroI DoolI dO frkuldojO bEiieesea bEiide( Yo^. MinO feB bEsa La 17 - 18 DoolI Heiilede( Kimoa bEii& t. buA JelegO bE) t bEiieeO dO bEa, NikEt YekEt Yego^ t BdoeeO foikEI, Dogede( foikEI YeBjeI. YegekueeO BI, fB fca bEa 15 - 16 DoolI febcO Hocoroeesea bEiide( Yo^. foiI t fca foiI t dO DemjieeO dO bEa Geeeca Hoye* iie* Horoeedeeesege* bEiigeoa La Dera SiO da. Ne* t fca CineeesI foikEI DoolI Moehgo& dO MesI folea bEiide( SiO da. - DoolI kEdoa JegO fca kEdoa Doimea Zeoa MoirdeI bEiide( kEK bE* foinekE* GeiieeeldeI Seneeedegeoa bEii% t La da. YegekujO CekEjilejO Doeedegede( Yo^ B& kEjO? - DoolI iI CekEjile% t kEjO YegO bEiieeO BI. felI bE) t JelegO Nesoa fca feB bEa DegejO, Hodea fca Hodea dO Honoa foiejia YeBgeoa, fegeji^ dO bEa KicO Segoeesea kEK Yo^ oO da. - DoolI dekuA foilikE* Domo( I B& foiila YeBde& iie* NI KikEkEjO DoeedegejO BleeO bEiieeO. kEK dO bEa Dera folea Miehgea Moi* Silohlehsea Degole& I Doseeeiilea CekEjileKlK fca foikE* t fer) t foikEI busI oO? - foikEI. DoolI HeiileeeO dO, bEsa DodoreeeI foibE* I bEa Kihledeit foehgooa DeI bEiieeO kErehdeI. DoseeeI Diit Jeyi( Sekueesea bEiieeO kErehdeI. fileehgoI t bEregoa feiime(, Mea O Nodo( DO DoseeeI Diit SorgegolI DemjijO bEiijO DoolicI BljO GercO fire% t SiO da. - fe( t DeKo_ DenI BiKda DoolI kEleK oO? - buA DekE* t bEa Hoye* fe( t DeI. Mea O fe( t Ne* bE) t Se) t DoolI kEle% t. kEK dO bEa, buA La DoolI iI febcO Groeesea NI. DekEK bE* GorbEa Kimoa fca NikEt NI La GereeO NI bEii% t SiO da. - kE* DO bEa DoolI HeiilegoleeO iia fecI Dosa YegO bEiieeO BI? - DoolI Nogooa I HedegO GorbEa DoolI, JoikElea GorbEa DoolI kEK MedO bE*, YeehjO BirI bE* feehkule% t. DoolI B& Neeit frdea fca, BikEt iia Zesia DeI bEro( La JerkEcejO, DehrI SidolcekEt DeI HemdO BI Bloeesea Yego^ t bEii) t Yo^ SiO da. DekEK bE*, GeI bErceoa DeI feii& dO Heiilede( DoolI kEjO bEii% t. foi* t kEokEoa foikEI feii& dO Heiilede( DoolI kEjO bEii% t. - DoolI HeiilegoleeO feii&, DoolicI dO Hede( bEria, Dobsigo* I NI kE* DO bEa GorbEt HonogoljO bEiijO DoolI Heiilegolde( YosodeI kEdeit. Dea I fodO folea feii& Jelede( oO? - DekE& foikEI YegekueeO BI. Mea O Nodo( oa kua DoolI bEa Yeme* Yeme* Jeeit foiila dO Heiilede( I Seiia Mede% t. DeiimO DoolI Heiilegolo% t kEmekEoa Jekuyelegeoa firedeit Yo^. - HobdO iia kua fna Soyo& iiea GeiigoI Seiieeea SerKkEjO bEii) t Yo^ bEii% t, DeiimO oO? - fodO Doolicioa bEsa La fele) t. HobdO dO bEsa folea DoolicI bEiieesea kEjO feB MenI Yeride( bEiieesea. feB iia foiI t dO kEK dO La, feB fca Gede% t feB iia fe( t bE, fordonesoa kEjO DoolicI bEiieeesea. bEsa MeehEeea SomO iia DoolicI D, f-ehkEbElseeit kEjO DoolicI bEiibEI. GorbEgola bEa HorO t iia MoiehkEt BsO iI foijeKlokEoa YeBcieeeeesea bEii% t. fodO ferO dO NI JelgeeeO Doolicioa GercO fireK foikEI La bEii% t SiO da. - Da kurI JelgemjilegoljO bEii% t? - Cidea Yedea Jelgegoloeesea Blogeoa La YeBjO bEii% t. ZebuA Ne* bEleoekEK kEjO foijeK La Yo^. Helesiregeoa YeBgeoa foihK Yo^. Doeedeeesea Moede( ZebuA foldeeeO foikEI La bEii% t. - 2012 foa dO bEiieeO. Doolicioa oa folo_ oa foroldogea BljO Da DoiroKlehsea bEiieeO ft. DekEK dO folea Seiieeea Doolicioa bEiide( Yo^ bEii% t kEjO foiilegejO bEiieesea Yo^? - DoolicI kEK fca bEa fmo% t forea Seiieeea O DoeeleeecI Ne* bEsa YekEt bEii% t. DoirbEoa, bEyeoa ooa bEsa YekEt DoolI DeI bEii& t. kEbEcO Jelgemjileeesea Hele) t bEiieeO foikEI. fide^ kEK JerkEt DoolicI bEiieesea bEiide( Yo^. fodO DoolI Heiilede( Kimoa bEiieeO foikEI. fna Soyo& Kimoa DeI bEa fedelI, foseoecO foikEI Blogeoa bEii) t bEiieeO foikEI oO. foiB* Moehgo& YeBjO bEii% t. Deeda bEsa fosedoeesea Yo^ bEii% t. SerKkEK kEjO foroldode( Yo^ bula. - Mededeit DoolI Nogooa iiea bucikEoa bEiijO BleeO foikEI oO? - Seiia foiilegede( Kimoa B& Cegesoa DekE* t bEgolgejO BleeO bEiieeO. buA GorbEa Ji& oa fmo% t NikEt DoolI bucijO foijehsea, BleeO foikEI Yo^ bula. - YerO NI DoolI HeiileeeO dO Doolicioa oa frde^ Cide& YekEt Coeee( kEK Yo^. Ye( Yeme* CideBrI NI Doolicioa oa frde^ I NodeleeeO BI? - DoolI iI HeiileeeO kEleK YosO Jeyi(, feyelgoleeeO SeceleK kEmekEoa BiKda Hemiyero% t. Hemo( oa feehEeea O Sorgegolilelda bEa Joi$ kujO, Joi$ GercO firehsea, Diit Jeyi( iiea Seiia Mededeit, foci* iiea Seiia foiilegede( bEiieeO JerkEt iI Heehgeeesea bEiieeO YosodeI La da. - Jeri^ DoolicI Kihji^ iie* iiea foehgooa kEiimorI bEa Kihledeit kE% t. Da B& Yeme* Kihji^ DeI Heiilede( BI? - buA B& YerO fca fna Dobsigo* DeI La Heiile% t. - DoolI iI Dea O kuA Si( fiimO ferku& HogoleI bE*, feyelgolejO bEii) t iI SonoseeO dO DeiiBsireeeO MederemjI DoiroK Yo^ bula. YerO NI DoolI Blgea O feI t Deeit filge) t DeI bEiieeO oO? - YerO fca bEregoa Moehgo& oa bEgedorli( Dooli_ NikEt feyeja bE* YeBjO bEiide(. DoolI HeiileeeO iia fmo% t JebE& feldeI iia Meeedege& iie* fkulejO, DekEdO 33 Hormosda, DooredO 77 Loo_ iiea DegodejO firekEoa feldeI bEa HeiilejO bEyeseeegeoa DoolI bEa fkuledeit YosodeI. - Dea O feB feii& dO DoolI HeiilejO bEiieeO dO bEa, << DeneI dO NikEt DeiimO MelegeI bEii% t. Gergegeoa fira >> kEjO bEiieesea kEdeit. Dera MedO bE* CideBrI DeI Doolicioa fobEdi_ DeI bEiide( Yo^ bEii% t. DoolI HeiilejO bEiieeO dO Nidoa dO BdedO DoirI foijehdeK, foibE* I bEa MedeK bEa bEiieeO foiI t bEiide( kEsea kEK MedO SonireeeeeeO Yego^ t folea bEii& tLa da. DeehcO DoolI HeiileeeO Ce( DenI BljO bEii% t? - bEI t forgenis^ fca foyoa foeeegea DesoreeeO, DehrI foehgooa oa JegocI iia fKrkEt KiiceoekEK, DeiimorkEO Dren_ bEiide& dO foroeeO foiI t Gero% t ft. - foinO fB& oa HeiileeeO DoolI fna DoolI bE* DegoscO bEii% t oO? - Cegea Se* t iia budeKa O forida fdo* NikEt DoolI Heiile% t. fda KiroehkEt Degodede( DoolI Yo^. - DoolI dO firokE& Meeedege&, Do^ SibsilkEt BiKda bEeedede(. Mea O foehsieecioa DO kEdoa Moi* firokE& kElejO BleeO oO? - DekEdO 33 Hormosda, DooredO 77 Loo_ foi* t kEokEoa Blgea iiea fmo% t bEI t fca NI HeligejO foirkEa Cegea Byea iiea HeiirelejO ferO bEI t fca NI BlgogejO ferbEa Cegea Byea iiea HeiirelejO fedogO Me& fdA KiroehkEt bE* Dodege& foikEI felda MoiehK frku^ bEyeli( iie* Dodege& foikEI foiK& foikEI MoiehkEt foikEiire& foikEI bEyea iie* JirgegejO YeBeeO BldogeI/ - firokE& DoeedeeeO BldogeI. Dea dO bEyerle& t. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem